Hopp til hovedinnhold

Kammermusikk tidlig repertoar VTM100


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

VTM100

Versjon

2

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Generell kompetanse:

  • Utvikle en god og differensiert rolleforståelse som ensemblemusiker

Kunnskap:

  • Utvikle kunstnerisk forståelse for ulike stilarter og uttrykksmåter i de kammerensembler som er naturlige og sentrale for instrumentet

Ferdigheter:

  • Utvikle evne til kammermusikalsk samspill
  • Utvikle forutsetninger for å lede og instruere kammermusikk på ulike nivåer
Innhold
Studiet dekker innstudering av kunnskaper og ferdigheter relevant for profesjonell utøving av kammermusikk innenfor tidlig repertoar. Det vil bli lagt spesiell vekt på innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

Utøvende eksamen og hjemmeoppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 2/3 A - F
Skriftlig hjemmeoppgave 1/3 A - F

5 siders oppgave pluss programnoter til konsert. Konsert minimum 20 minutter

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Fremmøte til all undervisning, En skriftlig innlevering ved slutten av høstsemesteret, Aktiv deltakelse (spill) ved minst 2 konserter innen tidlig repertoar
Arbeidskrav regnes som en uunnværlig del av studentens utvikling som utøvende musiker innen kammermusikk. Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før avsluttende eksamen. Manglende godkjenning av arbeidskrav resulterer i at studenten ikke får gå opp til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lise Karin Meling
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Avdelingsleder UK: Harald Eikaas
Arbeidsformer
Studiet stiller store krav til effektivitet, arbeidsdisiplin og evne til å organisere selv. Studiet stiller også spesielle krav til studentenes arbeidsforhold, da en vesentlig del av arbeidet foregår i samspill med andre. Undervisningen vil dels foregå i samlet gruppe, dels i kollokviegrupper og dels som individuell veiledning. Typiske undervisningsformer er ensembleaktivitet, mesterklasser og seminarer. En vil tilrettelegge veiledning etter behov med fokus på studentens utvikling som musiker innen tidlig musikk og relevant oppførelsespraksis. Hver faste gruppe skal ha sin egen ansvarlig faglærer. I tillegg stiller UK til rådighet en "Kammermusikkbank", hvor studentene kan benytte seg av tilgjengelige ressurser blant relevante faglærere.
Åpent for
Utøvende musikk - videreutdanning
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto