Hopp til hovedinnhold

Endring i utdanningen: permisjon, utdanningsplan, studierett etc.

Har du tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, og ønsker å søke om godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS? Eller gjør sykdom eller andre forhold at du har behov for å søke om permisjon, endret utdanningsplan eller forlenget studierett?

Publisert: Endret:
Kontakt studiekonsulent

Studiekonsulentene har ansvar for spørsmål knyttet til sine respektive studieprogram.

Klikk her for å komme til en oversikt over studiekonsulentene ved UiS.

Vedlikehold av personopplysninger

Har du fått ny bostedsadresse, nytt telefonnummer eller epostadresse?

Da må du huske å oppdatere informasjonen i StudentWeb. Du har selv ansvar for at personopplysningene dine til enhver tid er riktige.

Hvis du har tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, og ønsker godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS, må du søke om det.

Hvis du opplever utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt, finnes det ulike alternativer. Disse kan være å søke om permisjon, forlenget studierett eller overgang til deltidsstudier hvor det er mulig. Du kan også ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene.

Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium, og ønsker å drøfte dette med noen kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS.I noen tilfeller er det også mulig å søke om skifte av studieprogram uten å søke om nytt opptak.

Godkjenning/innpass av emner i utdanningsplan

Når du har fått opptak ved et studieprogram ved Universitetet i Stavanger kan du søke om godkjenning/innpass for emner tatt ved andre læresteder inn i utdanningsplanen din.

1. Fyll ut skjemaet:

Søknad om innpass / godkjenning av emner

Legg ved attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrift og emnebeskrivelse med pensumlister. Dette lastes opp i digital studentekspedisjon når du sender inn søknaden.

2. Godkjenn utdanningsplanen din på StudentWeb. Dersom du får innvilget innpass av emner vil utdanningsplanen din bli endret av administrasjonen i ettertid.

3. Dersom du får innpass av emner, kan det være lurt å melde fra til Lånekassen at du produserer færre studiepoeng enn normert. Universitetet sender automatisk melding til Lånekassen om antall studiepoeng du har tatt per semester. Alternativt kan du snakke med en studiekonsulent om det er andre emner du kan ta i stedet slik at du allikevel får full omgjøring.

Permisjon fra studiene

Er du gravid, eller påvirker helsen muligheten til å fortsette studiene som planlagt? Da kan det å søke om permisjon fra studiene være et aktuelt alternativ.

Rett til foreldrepermisjon er regulert i Lov om universiteter og høyskoler § 4-5:

"En student som får barn under studiene, skal gis rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden to uker etter fødsel".

Rett til permisjon av andre grunner er regulert i forskrift om studier og eksamen § 3-4 (lovdata) og regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiene ved UiS.

Ved ubegrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil ett års permisjon. I følgende tilfeller kan retten til ubegrunnet permisjon unntas;

 • Studenter tatt opp på studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag.
 • Studenter tatt opp på studieprogram med praksisemner dersom dette vil medføre betydelig merarbeid for koordineringen av praksisplass.

Ved begrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil to års permisjon i følgende tilfeller;

 • Verneplikt
 • Studenttillitsverv på heltid
 • Egen, barns eller ektefelles/ektepartners/samboers langvarig sykdom
 • Særskilt tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

For studenter tatt opp ved Fakultet for utøvende kunstfag kan innvilgelse av begrunnet permisjon begrenses dersom det foreligger særlige hensyn til opprettholdelse av ferdighetsnivå. Det kan også - ved innvilgelse av permisjon - settes som betingelse at studenten må dokumentere innfridd ferdighetsnivå for å kunne fortsette studiet etter endt permisjon.

Søker plikter å fremlegge dokumentasjon som gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere gyldigheten av begrunnelsen. For å søke om permisjon må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen,  hvor du vil finne søknaden. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Kun studenter tatt opp til studieprogram kan søke om permisjon. Studenter tatt opp til enkeltemner/privatisteksamener skal ikke innvilges permisjon. Utvekslingsstudenter skal heller ikke innvilges permisjon, de må eventuelt søke sin hjemmeinstitusjon.

Studenten må ha vært registrert som student på det aktuelle studieprogrammet i minimum ett semester før vedkommende kan innvilges ubegrunnet permisjon.

Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, må du søke om om å få reservert studieplass til året etter. Slik søknad rettes til opptakskontoret ved UiS. Les mer om reservasjon av studieplass.

Undervisnings- og eksamensretten opphører til det studieprogrammet studenten får innvilget permisjon fra. Eventuelle eksamensmeldinger vil automatisk bli annullert ved innvilgelse av permisjon. Dette gjelder ikke for ny og utsatt eksamen og ekstraordinær eksamen. Dersom du ønsker å avlegge eksamen i ett eller flere emner må du søke om endret utdanningsplan og eventuelt forlenget studierett, og ikke om permisjon.

Studenter må selv ta ansvar for eventuelle endringer i fag- og studieplaner som medfører ytterligere forsinkelser i studiet. Etter endt permisjon er studenten selv ansvarlig for å kontakte fakultetet dersom utdanningsplanen trenger oppdatering. Ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for nærmere informasjon og framgangsmåte for å bli registrert med oppdatert utdanningsplan.

Allerede betalt semesteravgift, kopinoravgift og utgifter til undervisningsmateriell vil refunderes dersom studenten søker om dette innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknaden finner du i den digitale studentekspedisjonen

Sykdom

Er du syk eller har en funksjonsnedsettelse, og påvirker dette studiehverdagen din? I så fall kan det være aktuelt å søke om tilrettelegging, og eventuelt om permisjon.

Mange studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden – enten i kortere perioder, eller gjennom hele studieløpet. 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen, kan det søkes om .

Dersom funksjonsnedsettelse eller helseproblemer medfører behov for fravær fra studiene, kan det være aktuelt å søke om permisjon.

Endret utdanningsplan eller deltidsstudier

Dersom det ikke er mulig å fullføre utdanningen på normert studietid kan du søke om å endre utdanningsplanen. Ved enkelte studieprogram kan du også søke om å ta studiet på deltid.

Hvorfor søke om endring av utdanningsplanen?

Du kan ha ulike grunner for å søke om endring av utdanningsplanen:

 • du har ikke bestått forkunnskapskravene for et eller flere emner som gjenstår i din utdanningsplan
 • du har ønske om å ta et treårig bachelorstudium over fire år, eller et toårig masterprogram over tre år
 • du har ønske om å ikke følge den ordinære utdanningsplanen av andre grunner, f.eks. sykdom, uførhet eller omsorgsoppgaver

Hvordan søke om endring av utdanningsplanen?

Ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet du tilhører, for nærmere informasjon. Søknad leveres i Digital studentekspedisjon.

Forlenget studierett

Dersom det ikke er mulig å fullføre utdanningen innenfor tildelt studietid kan et alternativ være å søke om forlenget studierett.

Når man tas opp på et studieprogram ved UiS tildeles man normalt studierett på ett år utover normert studietid.  I noen tilfeller kan det være behov for å søke om forlenget studierett. I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-1 (lovdata) kan dekan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter.

Du kan søke om utvidet studierett ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet du tilhører. 

Bytte emne

Har du fått innvilget innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et annet emne istedenfor? Eller ønsker du å bytte valgemne i studieprogrammet?

Bytte valgemne

Valgemner kan man selv bytte i StudentWeb, men vær oppmerksom på at enkelte studieprogram kun har få emner en kan velge blant. Ta kontakt med studiekonsulenten på ditt studieprogram dersom du er i tvil om hvilke emner som kan godkjennes som valgemner på ditt studieprogram. Dette må gjøres innen semesterregistreringsfristen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

 

Legge til emne i utdanningsplanen

På enkelte studieprogram må du selv legge til valgemner i utdanningsplanen. Du finner oversikt over de valgbare emnene i utdanningsplanen din på StudentWeb, eller via studieplanen for studieprogrammet ditt. Se forøvrig "Bytte valgemne" ovenfor.

Dersom du har fått innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et erstatningsemne ved UiS istedenfor, kan du i noen tilfeller selv legge dette til i utdanningsplanen. I andre tilfeller må du søke om adgang til ønsket emne via enkeltemneopptak, med søknadsfrist 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Merk at UiS ikke kan garantere at eksamensdato for ulike emner ikke kolliderer dersom man velger å ta eksamen i fag utenom studieprogrammet man har fått opptak til.

Slutte på studiet

Er du i tvil om du har valgt rett studium, eller opplever du utfordringer i studiehverdagen? I så fall kan du ta kontakt med studieveileder for å undersøke ulike alternativer for å beholde studieplassen. Dersom du har bestemt deg for å slutte på studiet før du har fullført hele studieløpet er det ønskelig at du melder fra om dette.

Veiledning

Opplever du utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt? I så fall kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene. Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium, og ønsker å drøfte dette med noen før du eventuelt sier fra deg plassen kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS.

Bli sluttregistrert

Vi kan avslutte studieretten din dersom du ønsker å slutte på studiet. Du vil i så fall ikke få purring på manglende studentbetaling og semesteravgift senere semestre. Merk at dersom du slutter på studiet må du søke opptak på nytt for å få plass på studieprogrammet igjen

For å sende inn sluttmelding må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen, hvor du vil finne skjemaet. 

Karakterutskrift

Dersom du trenger dokumentasjon på emner du allerede har avlagt kan du bestille en karakterutskrift via StudentWeb

Søke overgang

Er du student ved UiS kan du søke om overgang til et annet studieprogram.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraSøknadsfrist: 1. mars

Etter søknadsfristen er det løpende opptak dersom det er ledige plasser

I vurderingen av søknad om overflytting vil de blant annet bli lagt vekt på følgende: 

 • At det er ledig plass på det kullet og faget/fagene det søkes overflytting til.
 • At det er samsvar i studiemodellene
 • Om søkeren har bestått de eksamener som ifølge fag eller studieplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå/trinn

Forkunnskapskrav til de forskjellige masterfagene (i tillegg til overstående krav):

Engelsk: bestått 60 sp engelsk i GLU

Kroppsøving: bestått 60 sp kroppsøving i GLU

Matematikk: bestått de 30 første sp i matematikk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp

Norsk: bestått de 30 første sp i norsk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp

Samfunnsfag: bestått 60 sp samfunnsfag i GLU

Spesialpedagogikk: bestått 30 sp i spesialpedagogikk + 30 studiepoeng i PEL  

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

Ønsker du å søke overflytting til MGLU-programmene før ditt fjerde studieår?

I retningslinjene til master i grunnskolelærerutdanning er det lagt til rette for å søke om overflytting etter det tredje studieår. Det er mulig å søke om overflytting etter første eller andre studieår dersom følgende vilkår møtes. Ingen førsteårsemner er åpne for overflyttingsstudenter i henhold til vår studieplan.

1-7:

 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 15 studiepoeng i matematikk og norsk
 • Bestått praksis.

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

5-10:

 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 30 studiepoeng i enten norsk eller matematikk
 • Bestått praksis. 

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Under finner du informasjon om å overflytting til bachelorprogrammene ved Norsk hotellhøgskole, samt bachelorene i barnevern, sosialt arbeid og sosiologi.

Du kan søke opptak til 2. og 3. året på bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse etter Regler for overgang til bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse (se fil under).

Søknad sendes via Søknadsweb

1. Søknadsfrist for direkte opptak/linjeskift til 2. eller 3. studieår er 15. april.

Søknader som kommer inn etter denne frist vil bli behandlet dersom det er ledige plasser på studiet. Hvis ikke vil søknadene bli returnert uten å bli behandlet, med melding om gjeldende frister.

2. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Vedlegg til søknader for direkte opptak til 2. årstrinn:

 • Vitnemål fra videregående skole (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Til studier hvor praksis er en del av opptakskravet, må gyldig dokumentasjon på dette være vedlagt søknaden.
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

b) Vedlegg til søknader om direkte opptak til 3. årstrinn:

 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

3. Kriterier for opptak

Plass på kullet sjekkes ut i fra Felles Studentsystem i forhold til hvor mange som betalte semesteravgift i inneværende vårsemester.

a) 2. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 2. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse, kreves fullført og bestått 40 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

b) 3. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 3. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse kreves fullført og bestått 90 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

Søkerne blir deretter rangert etter beste karaktersnitt fra høyere utdanning som utgjør grunnlag for opptak.

For å søke om opptak til 2. året ved bachelor i sosiologi, må du registrere din søknad via Søknadsweb.

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • dokumentasjon på generell studiekompetanse
  • dersom du har elektronisk vitnemål fra videregående skole, trenger du ikke å laste opp dette
 • karakterutskrift som viser dine emner i sosiologi
  • gjelder ikke emner tatt ved Universitetet i Stavanger

Søknadsfristen er 15. april

Det helsevitenskapelige fakultet

Du kan søke overflytting til 2. og 3. studieår på bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger.

For at Det helsevitenskapelige fakultet skal vurdere søknader om overflytting må søknader inneholde følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på aktiv studierett
 • Oversikt over studieprogrammet (beskrivelse av fagplan og sammensetning av emner)
 • Karakterutskrift for alle eksamener i studiet avlagt innen søknadsfristen
 • Dokumentasjon på hvilke emner man er oppmeldt til i det inneværende semesteret
 • Beskrivelse av innhold og pensumlister for alle emner søker har bestått, samt planlegger å fullføre inneværende studieår

All dokumentasjon skal foreligge som bekreftet kopi. Merk at bilder fra Studentweb og lignende ikke anses som gyldig dokumentasjon. Vi anbefaler at denne dokumentasjonen sendes inn snarest etter søking for raskere saksbehandling. 

Hvordan søke?

Søknader om overflytting til 2. eller 3. studieår skal sendes elektronisk via Søknadsweb.

Søknadsfrist er 15. april. 

Vi anbefaler søkere som ønsker å studere sykepleie ved UiS samtidig også å søke ordinært opptak gjennom Samordna opptak

Innsending av vedlegg til søknad:

Last opp skannede kopier av dine dokumenter (klikk på "Mine dokumenter" inne på SøknadsWeb for å laste opp). Siste frist for å laste opp dokumentene er 5 dager etter den søknadsfristen som gjelder for deg. Ved ordinær frist 15. april er innsendingsfristen 20. april.

Dokumentasjon på eksamener bestått etter søknad sendes inn senest 1. juli. Vennligst benytt deg av Søknadsweb for opplasting av ettersendinger.

Dersom det er tilstrekkelig grad av samsvar mellom emner på bachelor i sykepleie ved UiS og emner bestått på studieprogrammet ved institusjonen søker kommer fra vil søkere bli satt på venteliste.

Det må være ledige plasser på det aktuelle kullet for å få innvilget overflytting. Dersom det er flere søkere på venteliste enn ledige plasser, rangeres søkerne etter karakter. Dersom søknad om overflytting innvilges, må ny politiattest fremlegges ved oppstart.

Dersom emnene ikke samsvarer i tilstrekkelig grad, vil søkere motta avslagsbrev etter at søknaden er behandlet. 

Godkjenning/innpass av eksterne emner

Dersom søker ikke har fullført og bestått emner med tilstrekkelig grad av samsvar med emner på bachelor i sykepleie ved UiS, vil man ikke få innvilget overflytting. Det henvises til å søke ordinært opptak til bachelor i sykepleie ved UiS via Samordna opptak. Dersom du får studieplass på bachelorprogrammet, kan du søke om godkjenning/innpass av emner du har avlagt tidligere.

Du er kanskje også interessert i

Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere

Søk om utveksling

Søknadsprosessen starter semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknads...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Velkommen til biblioteket!

Vi håper du vil ta i bruk biblioteket og alle tjenestene vi kan tilby.

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du egen nøkkelbrikke for å komme deg rundt

Innovasjonspris for masterstudenter 2021

For å fremme økt innovasjon i regionen har Rogaland fylkeskommune etablert en pris for masterstudenter i Rogaland. Prise...

GJØR EN FORSKJELL: Bli med på å løse virkelige utfordringer!

Vi er tilbake! I høst kan UiS-studenter delta på nye utfordringer og mikro-moduler på tvers av landegrensene, i regi av ...

Akademisk skriving

Å skrive akademisk er noko du må lære deg som student. Her finn du nyttig informasjon og ressursar som hjelper deg med o...

Åtte enkle råd: Slik studerer du smart

Gjennomført studium med gode karakterer kan gi deg drømmejobben. Her får du vite hvordan du kan jobbe effektivt og lurt ...

Stavanger universitetssjukehus tilbyr forskningsundervisning for masterstudenter ved UiS

Hver onsdag kan du nå få med deg korte undervisningsforedrag om ulike forskningstema og rutiner fra Stavanger Universite...

Læringsmiljøutvalgets mandat

Det er universitetsstyret som fastsetter mandat og sammensetning for læringsmiljøutvalget. Mandatet som gjelder nå, ble ...

Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Har du forslag til bachelor- eller masteroppgave? På samarbeidsportalen kan du registrere eget forslag eller søke på pub...

– Lærte at ledelse er noe man gjør, ikke noe man er

Masterstudentene som tar kurset Leadership and Organisational Change har denne våren fått teste ut og utvikle egne leder...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 23.09.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 23.09.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 1...

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 18.11.2020

Læringsmiljøutvalgets møte 18.11.2020 ble avholdt som nettmøte. Møtereferatet er godkjent av utvalget (vedtak i sak LU 0...

Finn studieprogram og emner

Er du allerede student ved UiS? Her kan du søke fram ditt studieprogram og dine emner for inneværende studieår.

Møte i læringsmiljøutvalget (LU) 17.02.2021

Onsdag 17. februar 2021 kl. 13:00. Nettmøte.

Trenger du en studentbekreftelse?

Dette kan du bestille selv i Studentweb. Finn mer informasjon om dette her.

Nordplus-nettverk innen journalistikk

Den nordiske samarbeidskomitéen for journalist-utdanninger utgjør et faglig nettverk innenfor Nordplus. Samarbeidet gir ...

Læringsstøtte

Læringsstøtten inngår i universitetets kvalitetssystem for utdanning, og omfatter alle systematiske tiltak som bidrar ti...

Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning - ansatte

Fakultet for utøvende kunstfag har vedtatt egne etiske retningslinjer for undervisning og veiledning innen musikk og dan...

Studentrapporter fra utvekslingsopphold

La deg inspirere av andre studenters erfaringer.

Spørsmål og svar om hjemmeeksamen

Er det første gang du skal ha digital hjemmeeksamen, og er usikker på hvordan det foregår? I teksten under finner du bla...

Om informasjonssikkerhet

Med informasjonssikkerhet menes virksomhetens evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og r...

Oppgaveskriving ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du informasjon om det å skrive bachelor- og masteroppgave som det er viktig at du setter deg inn i.

Sjekkliste for nye studenter ved UiS

Velkommen som ny student ved UiS! Dette må du huske på for å komme i gang med studiene hos oss:

Maler for samtykke til bilder og video

Samling av maler for samtykke

Maler for samtykke i forskning

Samling av maler og informasjon om samtykke

Personvern: Strømming og opptak av undervisning

Dersom du skal gjøre opptak av en forelesing, et kurs eller et seminar der du er foreleser, plikter du å sette deg inn i...

Personvern: Forsker

Kravene beskrevet her gjelder for all intern- og eksternfinansiert forskning ved UiS hvor personopplysninger behandles, ...

Fusk

Universitetet i Stavanger ser alvorlig på fusk og har en plikt til å reagere strengt mot fusk og forsøk på fusk. Både al...

Virtuell utveksling

En måte å lære og samhandle på tvers av kulturer, uten å fysisk flytte på seg.

Dokumentasjon for utreisende Erasmus+ studenter

For å få utbetalt Erasmus+ stipend må du fylle ut og få signert visse dokumenter innen fastsatte frister.