Endring i utdanningen: permisjon, utdanningsplan, studierett etc.

Har du tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, og ønsker å søke om godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS? Eller gjør sykdom eller andre forhold at du har behov for å søke om permisjon, endret utdanningsplan eller forlenget studierett?

Published Endret

studenter i gruppearbeid

Hvis du har tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon og ønsker godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS, må du søke om det.

Hvis du opplever utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt, finnes det ulike alternativer. Du kan søke om permisjon, forlenget studierett eller overgang til deltidsstudier hvor det er mulig. Du kan også ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene.

Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium og ønsker å drøfte dette med noen, kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS. I noen tilfeller er det også mulig å søke om skifte av studieprogram uten å søke om nytt opptak.

Godkjenning/innpass av emner i utdanningsplan

Når du har fått opptak ved et studieprogram ved Universitetet i Stavanger kan du søke om godkjenning/innpass for emner tatt ved andre læresteder inn i utdanningsplanen din.

1. Fyll ut skjemaet:
Søknad om innpass / godkjenning av emner

Legg ved attesterte kopier av vitnemål/karakterutskrift og emnebeskrivelse med pensumlister. Dette lastes opp i digital studentekspedisjon når du sender inn søknaden.

2. Godkjenn utdanningsplanen din på StudentWeb. Dersom du får innvilget innpass av emner vil utdanningsplanen din bli endret av administrasjonen i ettertid.

3. Dersom du får innpass av emner, kan det være lurt å melde fra til Lånekassen at du produserer færre studiepoeng enn normert. Universitetet sender automatisk melding til Lånekassen om antall studiepoeng du har tatt per semester. Alternativt kan du snakke med en studiekonsulent om det er andre emner du kan ta i stedet slik at du allikevel får full omgjøring.

Permisjon fra studiene

Er du gravid, eller påvirker helsen muligheten til å fortsette studiene som planlagt? Da kan det å søke om permisjon fra studiene være et aktuelt alternativ.

Rett til foreldrepermisjon er regulert i Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 d 2.ledd:

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskap og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved institusjonen og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen. Universiteter og høyskoler skal legge til rette for at studenter som er i permisjon etter denne bestemmelsen, kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig etter endt permisjon"

Rett til permisjon av andre grunner er regulert i forskrift om studier og eksamen § 3-4 (lovdata), lov om universiteter og høyskole § 4-3 e (lovdata) og regler og vilkår for innvilgelse av permisjon fra studiene ved UiS (pdf).

Ved ubegrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil ett års permisjon. I følgende tilfeller kan retten til ubegrunnet permisjon unntas;

 • Studenter tatt opp på studieprogram ved Fakultet for utøvende kunstfag.
 • Studenter tatt opp på studieprogram med praksisemner dersom dette vil medføre betydelig merarbeid for koordineringen av praksisplass.

Ved begrunnet søknad om permisjon skal studenten innvilges inntil to års permisjon i følgende tilfeller;

 • Verneplikt
 • Studenttillitsverv på heltid
 • Egen, barns eller ektefelles/ektepartners/samboers langvarig sykdom
 • Særskilt tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

For studenter tatt opp ved Fakultet for utøvende kunstfag kan innvilgelse av begrunnet permisjon begrenses dersom det foreligger særlige hensyn til opprettholdelse av ferdighetsnivå. Det kan også - ved innvilgelse av permisjon - settes som betingelse at studenten må dokumentere innfridd ferdighetsnivå for å kunne fortsette studiet etter endt permisjon.

Søker plikter å fremlegge dokumentasjon som gir administrasjonen tilstrekkelig opplysninger til å vurdere gyldigheten av begrunnelsen. For å søke om permisjon må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen,  hvor du vil finne søknaden. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Kun studenter tatt opp til studieprogram kan søke om permisjon. Studenter tatt opp til enkeltemner/privatisteksamener skal ikke innvilges permisjon. Utvekslingsstudenter skal heller ikke innvilges permisjon, de må eventuelt søke sin hjemmeinstitusjon.

Studenten må ha vært registrert som student på det aktuelle studieprogrammet i minimum ett semester før vedkommende kan innvilges ubegrunnet permisjon.

Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, må du søke om om å få reservert studieplass til året etter. Slik søknad rettes til opptakskontoret ved UiS. Les mer om reservasjon av studieplass.

Studenter som har fått innvilget permisjon har fortsatt studierett og rett til å gå opp til eksamen. Vær oppmerksom på at du innen oppmeldingsfristen må ha innfridd studentbetaling, semesterregistrert deg på StudentWeb og meldt deg opp dersom du ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden. Husk at vilkårene for å gå opp til eksamen må være oppfylt. Dersom du ikke ønsker å avlegge eksamen i permisjonstiden må du registrere og melde deg opp når permisjonen er over.

Studenter må selv ta ansvar for eventuelle endringer i fag- og studieplaner som medfører ytterligere forsinkelser i studiet. Etter endt permisjon er studenten selv ansvarlig for å kontakte fakultetet dersom utdanningsplanen trenger oppdatering. Ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for nærmere informasjon og framgangsmåte for å bli registrert med oppdatert utdanningsplan.

Allerede betalt semesteravgift, kopinoravgift og utgifter til undervisningsmateriell vil refunderes dersom studenten søker om dette innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Søknaden finner du i den digitale studentekspedisjonen

Sykdom

Er du syk eller har en funksjonsnedsettelse, og påvirker dette studiehverdagen din? I så fall kan det være aktuelt å søke om tilrettelegging, og eventuelt om permisjon.

Mange studenter har behov for tilrettelegging i løpet av studietiden – enten i kortere perioder, eller gjennom hele studieløpet. 

Dersom du har en funksjonsnedsettelse eller helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen, kan det søkes om tilrettelegging.

Dersom funksjonsnedsettelse eller helseproblemer medfører behov for fravær fra studiene, kan det være aktuelt å søke om permisjon.

Endret utdanningsplan eller deltidsstudier

Dersom det ikke er mulig å fullføre utdanningen på normert studietid kan du søke om å endre utdanningsplanen. Ved enkelte studieprogram kan du også søke om å ta studiet på deltid.

Hvorfor søke om endring av utdanningsplanen?

Du kan ha ulike grunner for å søke om endring av utdanningsplanen:

 • du har ikke bestått forkunnskapskravene for et eller flere emner som gjenstår i din utdanningsplan
 • du har ønske om å ta et treårig bachelorstudium over fire år, eller et toårig masterprogram over tre år
 • du har ønske om å ikke følge den ordinære utdanningsplanen av andre grunner, f.eks. sykdom, uførhet eller omsorgsoppgaver

Hvordan søke om endring av utdanningsplanen?

Ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet du tilhører, for nærmere informasjon. Søknad leveres i Digital studentekspedisjon.

Forlenget studierett

Dersom det ikke er mulig å fullføre utdanningen innenfor tildelt studietid kan et alternativ være å søke om forlenget studierett.

Når man tas opp på et studieprogram ved UiS tildeles man normalt studierett på ett år utover normert studietid.  I noen tilfeller kan det være behov for å søke om forlenget studierett. I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-1 (lovdata) kan dekan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter.

Du kan søke om utvidet studierett ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet du tilhører. 

Bytte emne

Har du fått innvilget innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et annet emne istedenfor? Eller ønsker du å bytte valgemne i studieprogrammet?

Bytte valgemne

Valgemner kan man selv bytte i StudentWeb, men vær oppmerksom på at enkelte studieprogram kun har få emner en kan velge blant. Ta kontakt med studiekonsulenten på ditt studieprogram dersom du er i tvil om hvilke emner som kan godkjennes som valgemner på ditt studieprogram. Dette må gjøres innen semesterregistreringsfristen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
 

Legge til emne i utdanningsplanen

På enkelte studieprogram må du selv legge til valgemner i utdanningsplanen. Du finner oversikt over de valgbare emnene i utdanningsplanen din på StudentWeb, eller via studieplanen for studieprogrammet ditt. Se forøvrig "Bytte valgemne" ovenfor.

Dersom du har fått innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et erstatningsemne ved UiS istedenfor, kan du i noen tilfeller selv legge dette til i utdanningsplanen. I andre tilfeller må du søke om adgang til ønsket emne via enkeltemneopptak, med søknadsfrist 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Merk at UiS ikke kan garantere at eksamensdato for ulike emner ikke kolliderer dersom man velger å ta eksamen i fag utenom studieprogrammet man har fått opptak til.

Slutte på studiet

Er du i tvil om du har valgt rett studium, eller opplever du utfordringer i studiehverdagen? I så fall kan du ta kontakt med studieveileder for å undersøke ulike alternativer for å beholde studieplassen. Dersom du har bestemt deg for å slutte på studiet før du har fullført hele studieløpet er det ønskelig at du melder fra om dette.

Veiledning

Opplever du utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt? I så fall kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene. Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium, og ønsker å drøfte dette med noen før du eventuelt sier fra deg plassen kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS.

Bli sluttregistrert

Vi kan avslutte studieretten din dersom du ønsker å slutte på studiet. Du vil i så fall ikke få purring på manglende studentbetaling og semesteravgift senere semestre. Merk at dersom du slutter på studiet må du søke opptak på nytt for å få plass på studieprogrammet igjen

For å sende inn sluttmelding må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen, hvor du vil finne skjemaet. 

Karakterutskrift

Dersom du trenger dokumentasjon på emner du allerede har avlagt kan du bestille en karakterutskrift via StudentWeb

Søke overgang

Er du student ved UiS kan du søke om overgang til et annet studieprogram.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora


Søknadsfrist: 1. mars
Etter søknadsfristen er det løpende opptak dersom det er ledige plasser

I vurderingen av søknad om overflytting vil de blant annet bli lagt vekt på følgende: 

 • At det er ledig plass på det kullet og faget/fagene det søkes overflytting til.
 • At det er samsvar i studiemodellene
 • Om søkeren har bestått de eksamener som ifølge fag eller studieplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå/trinn

Forkunnskapskrav til de forskjellige masterfagene (i tillegg til overstående krav):

Engelsk: bestått 60 sp engelsk i GLU
Kroppsøving: bestått 60 sp kroppsøving i GLU
Matematikk: bestått de 30 første sp i matematikk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
Norsk: bestått de 30 første sp i norsk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
Samfunnsfag: bestått 60 sp samfunnsfag i GLU
Spesialpedagogikk: bestått 30 sp i spesialpedagogikk + 30 studiepoeng i PEL  

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

Ønsker du å søke overflytting til MGLU-programmene før ditt fjerde studieår?

I retningslinjene til master i grunnskolelærerutdanning er det lagt til rette for å søke om overflytting etter det tredje studieår. Det er mulig å søke om overflytting etter første eller andre studieår dersom følgende vilkår møtes. Ingen førsteårsemner er åpne for overflyttingsstudenter i henhold til vår studieplan.

1-7:

 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 15 studiepoeng i matematikk og norsk
 • Bestått praksis.

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

5-10:

 • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • Bestått 30 studiepoeng i enten norsk eller matematikk
 • Bestått praksis. 

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Under finner du informasjon om å overflytting til bachelorprogrammene ved Norsk hotellhøgskole, samt bachelorene i barnevern, sosialt arbeid og sosiologi.

Du kan søke opptak til 2. og 3. året på bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse etter Regler for overgang til bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse (se fil under).

Søknad sendes via Søknadsweb

1. Søknadsfrist for direkte opptak/linjeskift til 2. eller 3. studieår er 15. april.

Søknader som kommer inn etter denne frist vil bli behandlet dersom det er ledige plasser på studiet. Hvis ikke vil søknadene bli returnert uten å bli behandlet, med melding om gjeldende frister.

2. Vedlegg som skal følge søknaden

a) Vedlegg til søknader for direkte opptak til 2. årstrinn:

 • Vitnemål fra videregående skole (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Til studier hvor praksis er en del av opptakskravet, må gyldig dokumentasjon på dette være vedlagt søknaden.
 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

b) Vedlegg til søknader om direkte opptak til 3. årstrinn:

 • Original karakterutskrift (eller bekreftet kopi) som viser beståtte eksamener ved intern og ekstern institusjon.
 • Utskrift som viser hvilke emner ved ekstern institusjon søkeren er oppmeldt til eksamen i vårsemesteret.
 • Emnebeskrivelser og litteraturlister for alle eksamener fra ekstern institusjon.

3. Kriterier for opptak

Plass på kullet sjekkes ut i fra Felles Studentsystem i forhold til hvor mange som betalte semesteravgift i inneværende vårsemester.

a) 2. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 2. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse, kreves fullført og bestått 40 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

b) 3. årstrinn:

For å være kvalifisert for opptak til 3. året i bachelor i hotelledelse og bachelor i reiselivsledelse kreves fullført og bestått 90 studiepoeng innen i hotelledelse, reiseliv, økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanninger. Slik utdanning gir grunnlaget for individuelt tilpasset utdanningsplan ved opptak.

Søkerne blir deretter rangert etter beste karaktersnitt fra høyere utdanning som utgjør grunnlag for opptak.

For å søke om opptak til 2. året ved bachelor i sosiologi, må du registrere din søknad via Søknadsweb.

Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • dokumentasjon på generell studiekompetanse
  • dersom du har elektronisk vitnemål fra videregående skole, trenger du ikke å laste opp dette
 • karakterutskrift som viser dine emner i sosiologi
  • gjelder ikke emner tatt ved Universitetet i Stavanger

Søknadsfristen er 15. april

Det helsevitenskapelige fakultet

Du kan søke overflytting til 2. og 3. studieår på bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger.

For at Det helsevitenskapelige fakultet skal vurdere søknader om overflytting må søknader inneholde følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på aktiv studierett
 • Oversikt over studieprogrammet (beskrivelse av fagplan og sammensetning av emner)
 • Karakterutskrift for alle eksamener i studiet avlagt innen søknadsfristen
 • Dokumentasjon på hvilke emner man er oppmeldt til i det inneværende semesteret
 • Beskrivelse av innhold og pensumlister for alle emner søker har bestått, samt planlegger å fullføre inneværende studieår

All dokumentasjon skal foreligge som bekreftet kopi. Merk at bilder fra Studentweb og lignende ikke anses som gyldig dokumentasjon. Vi anbefaler at denne dokumentasjonen sendes inn snarest etter søking for raskere saksbehandling. 

Hvordan søke?

Søknader om overflytting til 2. eller 3. studieår skal sendes elektronisk via Søknadsweb.

Søknadsfrist er 15. april. 

Vi anbefaler søkere som ønsker å studere sykepleie ved UiS samtidig også å søke ordinært opptak gjennom Samordna opptak

Innsending av vedlegg til søknad:

Last opp skannede kopier av dine dokumenter (klikk på "Mine dokumenter" inne på SøknadsWeb for å laste opp). Siste frist for å laste opp dokumentene er 5 dager etter den søknadsfristen som gjelder for deg. Ved ordinær frist 15. april er innsendingsfristen 20. april.

Dokumentasjon på eksamener bestått etter søknad sendes inn senest 1. juli. Vennligst benytt deg av Søknadsweb for opplasting av ettersendinger.

Dersom det er tilstrekkelig grad av samsvar mellom emner på bachelor i sykepleie ved UiS og emner bestått på studieprogrammet ved institusjonen søker kommer fra vil søkere bli satt på venteliste.

Det må være ledige plasser på det aktuelle kullet for å få innvilget overflytting. Dersom det er flere søkere på venteliste enn ledige plasser, rangeres søkerne etter karakter. Dersom søknad om overflytting innvilges, må ny politiattest fremlegges ved oppstart.

Dersom emnene ikke samsvarer i tilstrekkelig grad, vil søkere motta avslagsbrev etter at søknaden er behandlet. 

Godkjenning/innpass av eksterne emner

Dersom søker ikke har fullført og bestått emner med tilstrekkelig grad av samsvar med emner på bachelor i sykepleie ved UiS, vil man ikke få innvilget overflytting. Det henvises til å søke ordinært opptak til bachelor i sykepleie ved UiS via Samordna opptak. Dersom du får studieplass på bachelorprogrammet, kan du søke om godkjenning/innpass av emner du har avlagt tidligere.

Du er kanskje også interessert i

Kan eg ikkje berre bruka chatGPT?

Hausten 2022 tok AI-baserte program som ChatGPT verda med storm. Sidan den gong har me sett fleire diskusjonar rundt bru...

Arbeidslivsrelevans

Hva er egentlig arbeidslivsrelevans? Hvem bestemmer hva det er?

Pensumbøker er no tilgjengelege for dagslån

No slepp du å kjøpa alle bøkene du treng i studietida, for Universitetsbiblioteket tilbyr pensumbøker som dagslån.

Dette er nokre av våre favorittord på nynorsk

Til lukke med nynorskdagen! I dag har me på biblioteket spurt studentar og tilsette om kva som er deira favorittord på n...

Hvordan og hvorfor refererer jeg?

Hvilken stil skal jeg velge? Hvordan skal referansen se ut i teksten min, og er litteraturlisten min korrekt? Her får du...

Spill deg til kunnskap (og premier!) i Personvernspillet

Ved å ta i bruk personvernspillet kan du lære deg det grunnleggende om hvordan du skal behandle personopplysninger som s...

For deg som skal reise på utveksling med Erasmus+

Her har vi samlet viktig informasjon for deg som skal på utveksling neste semester

Erasmus+-utveksling utenfor Europa

Det er mulig å motta Erasmus+ stipend også ved utveksling utenfor Europa.

Språktest før avreise med Erasmus+

Før du reiser på utveksling med Erasmus+ må du ta en obligatorisk språktest på nett gjennom EU Academy. Denne testen ska...

Tilrettelegging for studenter på Erasmus+-utveksling

Det er et mål at studenter med ulike funksjonsnedsettelser skal få ta del i Erasmus+ utveksling. Internasjonal seksjon ø...

Praksisopphold gjennom Erasmus+

Erasmus+ gir deg muligheten til å reise på utenlandsopphold også for arbeidspraksis. Gjennom denne ordningen får du en u...

Erasmus+-stipend for utveksling i Europa

Gode stipendordninger gjør det attraktivt å velge Erasmus+ som mobilitetsprogram for utveksling i 1-2 semestre.

Utvekslingsmuligheter sortert på fagområder

Utvekslingsmuligheter sortert på fagområder for lektorutdanning trinn 8.–13. - master.

Tilrettelegging i studiet

Nokre studentar har skader, sjukdommar eller funksjonsnedsettingar som gjer at dei har behov for tilrettelegging i studi...

Lær på en ny måte og gjør en forskjell!

UiS tilbyr unike muligheter for våre studenter gjennom University. Akkurat nå ligger det fem utfordringer og åtte m...

Biblioteket er døgnåpent igjen

Vi åpnet endelig dørene igjen 6. februar.

Språkutvalet ved UiS

Språkutvalet er Universitetet i Stavanger sitt rådgivande organ i språkspørsmål. Utvalet skal sjå til at dei språkpoliti...

Podkaster fra UiS

Her finner du alle podkastene til UiS samlet på ett sted. God lytting!

Personvern og sikker lagring i bachelor- og masteroppgaver ved UiS

Lurer du på hvordan data og oppgaven kan lagres på en sikker måte? Er du bachelorstudent og vurderer å behandle personop...

Hva skjer på biblioteket?

Vi tilbyr åpne kurs og arrangementer. Alle våre kurs er gratis og hjelper deg med alt fra akademisk skriving til referan...

Oppstartsbedrift vil ha studentenes løsninger

Ashley Moran deltok på flere InGenious-utfordringer som student ved UiS. Nå vender hun tilbake til universitetet med utf...

Fikk unik erfaring med internasjonal masteroppgave

Marta Obi samarbeidet med studenter fra Sverige og Italia da hun skrev masteroppgaven sin. ECIU University ga henne nye ...

Hjelp! Eg er ny student!

Ny student? Forvirra? Slapp av, du er ikkje aleine!

EU gir ny støtte til UiS’ europeiske universitet

EU gir støtte til fire nye år med ECIU University. Det betyr at studenter og eksterne partnere vil få mange flere muligh...

Tilbringer sommeren hos CERN

Fysikkstudent Kjetil Tofte går en annerledes sommer i møte. Han tilbringer seks uker hos Den europeiske organisasjon for...

Oppgaveskriving ved Det helsevitenskapelige fakultet

Som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver, og i den forbindelse er det en del du må ta hensyn ti...

Erasmus+ blandet kortidsmobilitet for studenter

Som student ved UiS kan du dra på blandet kortidsmobilitet og motta stipend gjennom Erasmus+. Her finner du mer informa...

Pensumlister ved UiS

Alle publiserte pensumlister ved UiS ligger i det digitale pensumlistesystemet, Leganto. I din digitale pensumliste får ...

Lagringsguide for studenter

Denne guiden forteller hvor og hvordan du kan behandle, lagre, bearbeide og dele informasjon. OBS: tabellen under bør le...

UNIS – studieopphold på Svalbard

Ved å ta et semester ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) vil du møte et spennende og internasjonalt faglig miljø...

Anatomikafé som læringsmiddel

Marthe Qvenild-Svennungsen og Hanne Pollestad går første året på bachelor i sykepleie på UiS. De oppnår økt kunnskap på ...

Tillitsvalgt-ordningen

Tillitsvalgt-ordningen for studenter er del av kvalitetssystemet for utdanning ved UiS.

Tildeling av utvekslingsplasser

Retningslinjer for rangering av søkere.

Søk om utveksling

Du søker om utveksling i semesteret før du planlegger å reise på utveksling. Her finner du viktig informasjon om søknads...

Løs problemstillinger fra arbeidslivet og få 10 studiepoeng

Høsten 2021 kan alle masterstudenter ved UiS melde seg opp til InGenious-utfordringer ved å ta kurset MSB415.

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...