Ofte stilte spørsmål om utveksling

Nedanfor har me samla ein del spørsmål som mange studentar lurer på i forkant av utvekslingsopphaldet.

Published Endret

Utforsk

Før du søker om utveksling

Eit t utvekslingsopphald er eit delstudium på eit eller to semestre ved ein av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Utveksling er kun mulig for studentar som er tatt opp til gradsstudier.

Du må søke om førehandsgodkjenning av delstudier i utlandet før du reiser, for å sikre at emnene du tar blir innpassa i studieplanen din når du kjem heim. Informasjon om forhåndsgodkjenning.

Praksisstudentar og studentar ved Fakultet for utøvande kunstfag har andre ordningar for førehandsgodkjenning. Du vil få informasjon om dette under søknadsprosessen.

Du finn alt du treng av informasjon på vår hovudside om utveksling.

Her finn du informasjon om søknad og fristar: Søk om utveksling.

Søknadsfristen er ulik frå studieprogram til studieprogram ut i frå ditt anbefalte utvekslingssemester og kva år du byrja ved UiS. Sjekk kva semester ditt studieprogram er anbefalt å reise under "Finn utvekslingmuligheter i ditt studieprogram".

Nei, søknadsfristen er absolutt og det er ikkje mogleg å senda inn søknad etter at fristen er gått ut. Det er heller ikkje mogleg å søke på restplassar. Les meir her: Retningslinjer for å søke om delstudier i utlandet.

Ja, men då reiser du som freemover og søker ikkje om utveksling gjennom Internasjonal seksjon. Du vil heller ikkje få oppfylgjing av Internasjonal seksjon. For meir informasjon: Nettverk og avtaler for utveksling | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Dette er ein veiledar du kan starte i den digitale Studentekspedisjonen kor du kan få svar på spørsmål og oppfylgjing ifm. din søknad om utveksling av internasjonal seksjon.

Sjå vår video om korleis å bruke Utvekslingsveilederen.

Søk

Mens du søker om utveksling

Du får svar på din søknad om utveksling innan tre veker etter søknadsfristen. Om du får tilbod om å bli nominert til eit vertsuniversitet og takkar ja innan fristen, vil du få meir informasjon om vidare prosess og oppfylgjing i Utvekslingsveilederen. Det varierer frå student til student om når informasjonen om vidare prosess kjem. Me må prioritere studentar som skal til partnerinstitusjonar med frist først.

Nei, det betyr at du får tilbud om å søke på ein av UiS`utvekslingsplasser i henhold til vår avtale med vertsuniversitetet. Hvis du takker ja til vårt tilbod så vil me nominere deg til vertsuniversitetet og du må igjennom deira søknadsprosess for endeleg opptak. Du får informasjon om korleis du søker og frister.

Så lenge du søker innan deira frister, leverer inn nødvendige dokumenter og finn relevante fag, er det stor sannsyn at du får endeleg opptak ved vertsuniversitetet.

OBS! Nokon få praksissteder krever ikkje at du søker. Om dette gjelder deg, vil du få beskjed.

Det betyr at din sakshandsamar ved Internasjonal seksjon har sjekka at du oppfyller dei formelle kvalifikasjonane for å kunne søka om utveksling og underretta universitetet du har søkt deg til om at dei kjem til å motta søknad frå deg.

Du vil ikkje bli automatisk nominert rett etter du har takka ja til tilbodet om utveksling. Dette kan ta litt tid grunnet at alle vertsuniversiteter har ulike fristar og prosessar. Så snart din sakshandsamar har nominert deg, vil du få informasjon i Utvekslingsveilederen.

Ja, men me anbefaler alle studentar til å byrja tidleg med å leita etter relevante fag og søke om førehandsgodkjenning.

Søk opp ditt studieprogram i: "Finn utvekslingmuligheter i ditt studieprogram".

Sjølv om Universitetet i Stavanger har avtalar med mange institusjonar i utlandet så er dei du finn under ditt studieprogram dei lærestadene som ditt fakultet/ institutt har vurdert til å vera dei mest relevante for studentar på ditt program.

Saksbehandlingstida kan variera, men du vil få svar i god tid før planlagt utreisetidspunkt. Me fraråder alle på det sterkaste om ikkje å bestilla flybillettar eller signere bustadkonstrakter før dei har fått opptaksbrev frå vertsuniversitetet (samt visum dersom det er aktuelt).

Dersom du får avslag frå universitetet du har søkt på så vil me starta prosessen med å søka deg til din 2. prioritet i søknadsskjemaet ditt dersom søknadsfristen ikkje er gått ut og det fortsatt er ledige plassar.

Det er viktig at du snarast råd informerer Internajsonal seksjon i Utvekslingsveilederen om at du trekk søknaden din, helst innan ein månad. Det er mange involverte i denne prosessen og vi set i gang eit stort apparat både her på UiS og ved vertsuniversitetet for at du skal få reisa på utveksling. Du må også hugsa på at ein annan student kan få plassen din dersom du trekk deg - gje oss beskjed så snart som råd!

Forberedelse

Etter du har fått opptak ved vertsuniversitetet

Dei fleste universiteta me samarbeider med kan tilby studentbolig til våre studentar.

Les meir om bolig under utvekslingsoppholdet.

Det skal også være oppgitt informasjon om bolig i institusjonsbeskrivelsen for den institusjonen du er interessert i.

Ja, du er fortsatt rekna som student ved UiS under utvekslingen. Du må derfor betale semesteravgift og registrere deg på vanleg måte før du reiser til utlandet. Du mister studieretten din ved UiS om du ikkje betaler semesteravgift. Derimot er du fritatt avgift til Kopinor og undervisningsmateriell når du er på utveksling. Les meir her: Rettigheter og betaling.

Under og etter

Under og etter oppholdet

Internasjonal seksjon sender ut ein melding til alle studentar innan kort tid etter at dei er reist til utlandet for å høyra korleis det går. Den aktive oppfølginga frå din sakshandsamar blir avslutta når du har fått opptaksbrevet i hende, men du kan fortsatt kontakte oss i Utvekslingsveilederen.

Informasjon om beredskap under utenlandsoppholdet.

Finn informasjon om dette her: Forhåndsgodkjenning av emner.