Oppgaveskriving ved Det helsevitenskapelige fakultet

Som bachelor- og masterstudent skal du skrive omfattende oppgaver, og i den forbindelse er det en del du må ta hensyn til og tenke på. På denne siden finner du informasjon om blant annet kildebruk, behandling av personopplysninger, samt annet som kan hjelpe deg med å levere en god oppgave.

Published Endret

Forberedelser

Hva bør være unnagjort før du starter på bachelor- eller masteroppgaven? Under følger noen punkter som du bør tenke på før du starter å skrive.

 • UiS har har felles informasjon om oppgaveskriving.   
 • Universitetsbiblioteket har nyttig informasjon og ressurser som kan hjelpe deg med oppgaveskriving, se bl.a. deres nettside om akademisk skriving. De har også et åpent emne i Canvas hvor du får informasjon om studieteknikk, oppgaveskriving og referanseteknikk.
 • Universitetsbiblioteket arrangerer også en rekke skrivekurs. Se bibliotekets egne nettsider. Studenter på bachelor i sykepleie finner også mer informasjon på Canvas.
 • Læringsstøttesenteret tilbyr kartlegging av lese- og skrivevansker og akademisk veiledning til studenter ved UiS som har spesielle utfordringer. 
 • Hvert studieprogram har utviklet en veileder/håndbok som skal hjelpe deg som skriver oppgave. Det er også nyttig å lese emnebeskrivelsen. 
 • For studenter som skriver sammen må det inngås en gruppekontrakt før arbeidet med oppgaven starter. Kontrakten ligger også som vedlegg i veileder/håndbok. 

Masterstudenter

I Samarbeidsportalen kan forskere og ansatte i ulike bedrifter og tjenester registrere forslag til aktuelle bachelor- og masteroppgaver. Som student kan du registrere oppgaveforslag eller søke blant publiserte oppgaver/prosjekter innenfor ditt fagområde.   

Personopplysninger 

Hvis du ønsker å bruke personopplysninger og/eller helseopplysninger som en del av studentprosjektet ditt, må du sørge for at prosjektet er i tråd med gjeldende lovverk. UiS har vedtatt egne retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentoppgaver (pdf).

Skal du behandle personopplysninger i oppgaven må prosjektet meldes inn til NSD. Dette må utføres senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte.  

Dersom du skal behandle helseopplysninger må du søke om etisk forhåndsgodkjennelse hos Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Du kan ikke starte på prosjektet før du har fått aksept fra NSD (og godkjent vedtak fra REK ved medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter). Les mer om hvilke forpliktelser du har ved behandling av personopplysninger.

Underveis i oppgaveskrivingen

Her finner du viktig informasjon som du må huske på mens du skriver oppgaven din.

lesesirkel
 • Veiledning - dine rettigheter og plikter
  Arbeidet med bachelor/masteroppgaven foregår under veiledning. Som student er det du som har ansvar for å ta kontakt med veileder etter at du er tildelt veileder av emneansvarlig. Du må påse at veilederkontrakt signeres.  
  Oversikt over hvor mange veiledningstimer du har rett til finnes i masterhåndbok/veileder og i emnebeskrivelse. Hold veileder og emneansvarlig orientert dersom du møter på utfordringer som gjør at du ikke kan holde skissert tidsplan. 
 • Referanser, kildekritikk og plagiering  
  Det er viktig å alltid referere til litteraturen du bruker når du skriver en akademisk tekst. Besøk bibliotekets nettsider for utfyllende informasjon og nyttige lenker.  
  Forsøk på fusk kan føre til utestengelse fra alle utdanningsinstitusjoner, jf. Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 6-1. Plagiatkontroll blir foretatt på alle besvarelser ved innlevering. Les mer om fusk her
 • Informasjonssikkerhet  
  I gjennomføringsfasen av studentprosjektet, altså når du samler inn og analyserer data som inneholder person- og helseopplysninger, må du sørge for at du følger UiS sine retningslinjer for behandling av personopplysninger i studentprosjekter. Det er særlig viktig at du lagrer, behandler, deler filer og data på riktig måte. Det er dataenes innhold og grad av sensitivitet som bestemmer hvor informasjonen kan behandles og lagres. Se mer under "Forberedelser". 
 • Standard forside og referansestil: se veileder/håndbok for ditt studieprogram.  
 • Viktige frister og datoer publiseres på Studentweb og reguleres av Forskrift om studier og eksamen ved UiS
 • Utsatt innlevering 
  Dersom du mener du trenger utsatt frist på bachelor- eller masteroppgave på grunn av gyldig fravær, kan dette søkes om i Digital studentekspedisjon. Merk at det ikke kan innvilges lengre frist enn hva årsaken til fraværet tilsier. Utsatt levering medfører utsatt sensur. Dersom utsatt innlevering blir innvilget må veileder og emneansvarlig orienteres av studenten.

Innlevering av oppgave

Finn informasjon og tips som kan være nyttige ved innlevering av oppgaven og etter at du har levert.

 • Bachelor- og masteroppgaver leveres digitalt i Inspera. Dersom dere er flere som skriver sammen, må alle laste opp oppgaven individuelt i Inspera.
 • På bacheloroppgaven er det anonym sensur, derfor påføres kun kandidatnummer på forsiden. På masteroppgaven påføres fullt navn, men kandidatnummer gis for å kunne levere i Inspera. Kandidatnummer er tilgjengelig på StudentWeb. 
 • Oppgavetittel må registreres på norsk og engelsk i Inspera for å motta vitnemålet. Tittelen er synlig på vitnemålet, så det er viktig å være nøye med rettskrivingen. Dersom du oppdager skrivefeil i tittelen etter innlevering må du sende mail til helsefag@uis.no. Dersom du oppdager feil i tittelen etter vitnemålsutstedelse må du ta kontakt med vitnemaal@uis.no.
 • Oppgaven blir automatisk overført til Brage (UiS sitt åpne digitale arkiv) etter at klagefristen har gått ut.
 • Sammendrag til oppgaven må legges inn i metadata (se egen veileder i Canvas). Studenter velger selv om de vil legge det inn på norsk og/eller engelsk (abstract).   
 • Dersom din bachelor- eller masteroppgave skal være konfidensiell fram til en gitt dato, legges denne datoen inn i Inspera når du laster opp oppgaven din.    
 • Du har anledning til å be om utsettelse av vitnemål for å forbedre karakterer i emner eller ta tilleggsemner. Dette må det søkes om før sensurfrist i Studentekspedisjon.   
 • Dersom du ønsker oppgaven i papirformat, kan Attende hjelpe med dette.

Etter innlevering

 • Sensurfrist publiseres på Studentweb. Sensurfrist er 10 uker på masteroppgaver og 6 uker for bacheloroppgaver.
 • Krav om begrunnelse fremsettes på Studentweb innen en uke.
 • Eventuell klage på karakter fremsettes på StudentWeb innen tre uker. Karakteren kan endres både til gunst og ugunst for klager. På grunn av ferieavvikling kan klagebehandlingen bli forsinket. Se utfyllende informasjon på UiS sine eksamenssider. 
 • Digitalt vitnemål er automatisk generert og tilgjengelig på Studentweb og i vitnemalsportalen.no. Mer informasjon finner du her. 
 • Kandidater kan klage individuelt på karakteren ved gruppeeksamen. Eventuell endring i karakter etter klagesensur får bare virkning for studenter som har skrevet under på en skriftlig klage.
 • Dersom du leverer blankt ved innlevering eller får karakteren F vil dette telle som et forsøk. Du må da søke om et andre og siste forsøk på å levere oppgaven. Dette søker du om i Studentekspedisjonen.  
 • UiS søker om autorisasjon på vegne av sine studenter, og du må derfor aktivt gi samtykke til dette ved innlevering av oppgaven. Du skal ikke søke om autorisasjon selv, dette vil medføre lengre behandlingstid.  

Veiledning og hjelp

Hør podkasten om akademisk skriving