Hopp til hovedinnhold

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (B-ABLU)

Fakta
Studieprogramkode

B-ABLU

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

Varighet

8 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk
Intro

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS) er et profesjonsstudium som kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage. Utdanningen gir en bred innføring i de ulike arbeidsområdene ved utøvelsen av barnehagelæreryrket. Dette gjelder primært pedagogisk arbeid med barn, men også kollegasamarbeid og samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere. Studiet er krevende i sin allsidighet og legger vekt på faglig kompetanse gjennom forskningsbasert, profesjonsrettet og praksisnær undervisning. Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU) ved UiS har et tett samarbeid med praksisfeltet. Utdanningen skal bidra til studentens profesjonelle utvikling og etiske bevissthet, samt bidra til kritisk og analytisk refleksjon og profesjonsforståelse. Utdanningen vil fokusere på barnehagens sentrale rolle i samfunnet. Barnehagen får stadig større betydning i barns oppvekst, og det er en økende forventning til barnehagelærere. Barnehagelærerstudiet skal speile og kvalifisere studentene til å møte dagens og morgendagens behov.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er en fireårig deltidsutdanning på 180 studiepoeng. Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar obligatorisk fordypning på 30 studiepoeng.

Barnehagelærerutdanningen bygger på Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 04.06.2012. I tillegg ligger sentrale dokumenter som Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning (2018) og Lærerutdanning 2025. Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene (2017) til grunn for det stadig pågående arbeidet med å sikre at utdanningen er oppdatert og av høy kvalitet.

Fagplan

Pedagogisk ledelse Barnehagelærerutdanningen er en lederutdanning. Pedagogisk ledelse må derfor være tilstede gjennom hele studieforløpet som både teori og praksis. Ledelse må være integrert på en profesjonsrettet måte som fag og tema, både innad i og på tvers av alle kunnskapsområdene og i praksisperiodene. Studenten skal få tverrfaglig innsikt gjennom barnehagelærerutdanningens flerfaglige struktur og de temaene som vektlegges. For at studentene skal utvikle en helhetlig pedagogisk ledelseskompetanse, er pedagogisk ledelse tilstede gjennom hele studieforløpet som både teori og praksis, og studentene forventes å være aktive deltakere i møte med aktører på ulike læringsarenaer i studiet.

Gjennom utdanningen skal studenten opparbeide seg:

• faglig kompetanse

• didaktisk kompetanse

• sosial kompetanse

• yrkesetisk refleksjon

• ledelses-, endrings- og utviklingskompetanse Studenten skal også kunne forstå samspillet mellom disse kompetanseområdene.

Studenten skal få tverrfaglig innsikt gjennom barnehagelærerutdanningens flerfaglige struktur og de sentrale temaene som vektlegges gjennom studiet.

Ifølge Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen (UHR, 2018, s.6) skal følgende temaer vektlegges i barnehagelærerutdanning:

• Mangfold og likeverd

• Urfolksperspektivet og samiskkultur

• Barn med behov for særskilt omsorg og oppfølging

• Barns livsmestring og helse

• Profesjonsfaglig digital kompetanse, herunder digital dømmekraft

• Bærekraft

 

Studiets kobling til forskning og utviklingsarbeid

Institutt for barnehagelærerutdanning har et aktivt forskningsmiljø og er nært knyttet til forskningssentre ved fakultetet. Studenten vil møte vitenskapelig ansatte som presenterer egne og andres forskningsresultater og utviklingsarbeid. I tredje studieår vil studenten få innføring i vitenskapsteori og metode som innledning til arbeid med bacheloroppgaven. Forsknings- og utviklings basert undervisning har som mål å fremme studentens selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritiske og analytiske refleksjon.

 

Regler og prosedyrer for studiet:

1. Studenten følger den utdanningsplan som er satt for barnehagelærerutdanningen. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Universitetet i Stavanger og den enkelte student.

2. Studenter kan etter grunngitt søknad få særskilt tilpasset studieløp. Dekan kan innvilge søknader om endringer i utdanningsplanen i henhold til gjeldene Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

3. Obligatorisk aktivitet og arbeidskrav må være fullført og godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

4. Studenter som får vurdering ikke bestått i praksis, kan ikke gå videre til neste studieår.

5. For å få avsluttende karakter i et emne som har flere vurderingsdeler, må alle vurderingsdelene være bestått.

Se ellers Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning og Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-04-12/id706946/

 

Studiets arbeids- og undervisningsformer

I hvert kunnskapsområde vil studenten møte varierte arbeidsformer. Studenten skal arbeide selvstendig og sammen med andre i grupper. Undervisningen vil bli organisert som seminar, laboratoriearbeid, forelesninger, nettstøttet undervisning, deltakelse i prosjekt- og utviklingsarbeid og undervisning og veiledning i egen barnehage. Arbeidsformene gir studenten erfaringer i muntlig, skriftlig og praktisk fremstilling, samt med hensiktsmessige kommunikasjonsverktøy. Praksis inngår i hvert kunnskapsområde.

 

Praksis

Praksis skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon. Studenten skal utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse. Praksisstudiet har et omfang på 100 dager, er integrert i utdanningen og fordelt over alle de fire studieårene. Opplæringen gjennomføres i godkjente praksisbarnehager og skoler, er veiledet og har en klar progresjon. Praksis inngår i alle kunnskapsområdene og fordypning.

Praksisfeltet som læringsarena vil blant annet gi studenten erfaring med å reflektere kritisk og analytisk over egen praksis og ulike barnehagepraksiser. Praksis gir ikke studiepoeng. Praksis må være bestått for å få vitnemål som barnehagelærer. Etter Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger kan studenten bare framstille seg til praksis to ganger. Studenter som ikke består praksis eller av andre grunner ikke har gjennomført praksis, kan ikke gå videre til neste studieår.

For utfyllende lesing; se egen praksisplan.

 

Arbeidskrav og obligatorisk aktivitet

Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltakelse. Barnehagelærer 3 år fulltidsstudium ved UiS innebærer minimum 37,5 timers arbeidsuke, og ABLU er et 75% fordelt over 4 år. Det er krav om obligatorisk aktivitet, som til stedeværelse og arbeidskrav i utdanningen. Krav om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i læringsutbytte for barnehagelærerutdanningen der læringen utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere. For at studenten skal kunne fremstille seg for prøving/eksamen stilles det krav om minimum 80 % tilstedeværelse og fullførte/godkjente arbeidskrav. Dersom kravene ikke er oppfylt, trekkes studenten fra eksamen og må melde seg opp til neste ordinære eksamen. Hvilke deler av studiet som er obligatoriske framkommer i semesterplaner.

Studenten kan ha fravær på inntil 20 % i hvert emne som krever obligatorisk oppmøte, uten å måtte melde fra om fraværet. Fravær på inntil 30 % kan ved søknad innvilges ved særskilt tungtveiende grunner og gyldig dokumentasjon. Studentene oppfordres til å legge legetimer, tannlegetimer og andre avtaler utenom undervisningstid.

Studenter med langvarig sykdom eller annet fravær utover 30 % anbefales å søke permisjon fra emnet.

 

Egenbetaling i forbindelse med ekskursjoner og forflyttet undervisning

Der det inngår ekskursjoner eller forflyttet undervisning, vil emnebeskrivelsene for kunnskapsområdet angi kostnad og varighet. For studenter som ikke har anledning til å delta vil det gis et alternativt studieopplegg.

 

Vurdering og sensur

Vurderingsformene skal integrere praktiske, didaktiske og teoretiske perspektiv. Vurderingen skal hjelpe studenten til å se sammenheng mellom praksis og teori, sammenheng mellom de ulike kunnskapsområdene og fagene som inngår i disse, samt bidra til læring, faglig utvikling og personlig vekst. Studenten vil få erfaringer med både muntlig, skriftlig og praktisk prøving.

Prøving og vurdering bygger på læringsutbyttebeskrivelser under hvert av kunnskapsområdene og de prinsipper som fremgår av Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen, fastsatt 4. juni 2012 av Kunnskapsdepartementet.

Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med tidspunkt og eventuelle endringer for ulike eksamener. Studenten har selv ansvar for å melde seg opp til undervisning og eksamen, samt holde seg oppdatert på læringsplattformen CANVAS om eventuelle endringer på emner.

Dersom studenten ikke har bestått eksamen senest ved ny/utsatt (konte) eksamen, innebærer dette at studenten må ta ny ordinær eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De deleksamener og obligatoriske arbeidskrav som allerede er bestått, må ikke tas på ny med mindre det er vesentlige endringer i emnet. Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger, § 2-9 pkt. 3).

Karakterskala: A-F (A = fremragende og F = ikke bestått). Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket vil til vanlig være norsk, men studenten kan også møte andre nordiske språk og engelsk

 

Skriftlige innleveringer

Skriftlige innleveringer skal som hovedregel skrives etter APA6-malen. Emnebeskrivelse og oppgavetekst oppgir oppgavens omfang og andre formaliteter.

 

Vilkår for fritak og endring/innpassing av emner

Studenter kan etter grunngitt søknad få særskilt tilpasset studieløp. Dekan kan innvilge søknader om endringer/innpass i utdanningsplanen (gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger).

Studenter kan søke om å fullføre barnehagelærerutdanning med innpass fra annen institusjon. Ifølge Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (KD, 2012) kan studenter søke om overgang fra et studiested til et annet etter andre studieår.

 

Skikkethetsvurdering

Skikkethetsvurdering er regulert av Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 30.06.2006 med vedtatte endringer i 01.07.2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høyskoler § 2: Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket. Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering.

Alle aktørene i barnehagelærerutdanningen, både medstudenter, praksislærere og ansatte i praksisbarnehager og ansatte ved IBU, har et ansvar i denne sammenheng. Studenter som viser svakhet i forhold til å mestre yrket, må så tidlig som mulig i utdanningen få informasjon og veiledning i forhold til dette. Tvil om en students skikkethet skal meldes skriftlig til institusjonsansvarlig for den aktuelle utdanningen.

 

Møter i universitetets styringsorganer eller enkelte verv

Studentene kan ha rett til fritak fra praksis eller undervisning innen rimelige grenser for å delta i møter i universitetets interne styringsorganer (for eks. instituttrådet, programrådet og trinnråd). Møter i forbindelse med bestemte verv studenten har kan også godkjennes. Dette registreres vanligvis ikke som fravær. Fritak for å delta på slike møter søkes i god tid.

 

Studentenes medvirkning

Studentene er representert i fagutvalg, trinnråd, programråd og instituttråd.

Det enkelte fagutvalg består av studentrepresentanter fra hvert ABLU-kull og faglærere i det aktuelle faget eller kunnskapsområdet. Fagutvalget har også en sentral rolle i evaluering av studiet.

Trinnrådets funksjon er å være et samarbeidsorgan hvor studenter, faglærere (en fra hvert fag), praksisrepresentanter og administrasjon møtes på det enkelte trinn/studie. Rådet har en sentral rolle i den fortløpende evalueringen av undervisning og organisering av studiet og er viktig for kvalitetssikringen av studieprogrammet.

I programrådet drøftes saker av faglig karakter som faller innunder instituttleders myndighet i forhold til den daglige driften av studieprogrammene ved instituttet. Emnerevisjonen er en viktig del i dette arbeidet.

Utnevnte studenter er medlemmer av instituttrådet er videre medlem av instituttrådet. Rådet består av vitenskapelig og administrativt tilsatte, studenter og eksterne representanter. Studentorganisasjonen StOr utnevner studentrepresentanter til instituttrådet.

Det gjennomføres studentevaluering i henhold til rutiner for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

 

Lyd og bildeopptak i undervisning

Det er ikke anledning til å ta lydopptak eller filme i undervisningssammenheng. Dersom det av ulike grunner er behov for å ta opptak i undervisning, må dette godkjennes av faglærere og/eller medstudenter i forkant. Det er ikke under noen omstendighet lov å publisere lydfiler eller filmer som ikke har skriftlig godkjenning fra de som er involvert.

 

Barn i undervisning

Av hensyn til læringsmiljø for studenter, arbeidsmiljø for ansatte, sikkerhetsregler og av hensyn til barns beste, er det som hovedregel ikke ønskelig at studentene har med seg egne barn i undervisningstiden.

 

Tilrettelegging av læringsmiljø

Det vises til Universitets- og høgskoleloven § 4-3 om læringsmiljø. http://www.lovdata.no/all/hl-20050401-015.html

I henhold til loven skal UiS, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved det enkelte emnet og i praksis.

 

Forbehold om endringer

Studenter i barnehagelærerutdanningen følger det studieprogram Universitetet i Stavanger, Institutt for barnehagelærerutdanning, til enhver tid setter opp for utdanningen.

Alle planer for de enkelte emner innenfor studieprogrammet vil være gjenstand for årlig revisjon. Slike endringer vil gjøres før studieåret starter. Studentene informeres på www.uis.no

Hva kan du bli?

Med vitnemål som barnehagelærer kan du jobbe som barnehagelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Dersom du ikke ønsker å jobbe i barnehage, kan du arbeide med barn i ulike andre institusjoner eller andre barnerelaterte yrker som i for eksempel SFO, fritidsklubb eller tilsvarende steder. 

Med en bachelor barnehagelærer så kan du også ta master i barnehagevitenskap eller andre aktuelle masterutdanninger og kvalifisere deg til en del andre jobber.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Utveksling ett semester - 30 studiepoeng

  • Aktiv i naturen

  • Kreativ barnehage

  • Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP

   • Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

 • Obligatoriske emner

 • Fordypning: Velg mellom fire fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Utveksling ett semester - 30 studiepoeng

  • Aktiv i naturen

  • Kreativ barnehage

  • Organisasjon og ledelse - Fordypning 30 SP

   • Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse i barnehagen

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

Utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på tilrettelagte program kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.

For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Barnehagelærer bachelor.

Utveksling
 • Alle land