Barnevernsarbeid - Masterprogram


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-BARNEV

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i barnevernsarbeid

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Studieprogrammet skal gi inngående kunnskap om forhold i samfunnet som har særlig betydning for barn, unge og familiers velferd og hverdagsliv. Studentene skal tilegne seg ferdigheter og kompetanse som kvalifiserer til arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Gjennom studiet skal kandidatene få en helhetlig og integrert kunnskapsbase om forhold som virker inn på barn og unges oppvekst og utvikling og deres familieliv. Studiet gir kunnskap om teorier og perspektiver på mangfold, kulturelle forskjeller og sosial ulikhet, samt arbeid med og samhandling i utfordrende og konfliktfylte relasjoner. Læringsutbyttene vektlegger at teoretisk kunnskap skal kunne forvaltes i en praktisk sammenheng til barnets beste – i samhandling med barn, unge, foreldre og samarbeidspartnere. Innovasjon og kunnskapsutvikling utgjør sentrale områder i masterprogrammet, og skal gi et godt grunnlag for fagutvikling i praksis og gjennom forskning. Fire uker praksis inngår i studiet, hvor kandidaten skal få arbeide i prosjekter tilknyttet fagutvikling, samt få innsikt i sentrale utfordringer i barnevernfaglig arbeid, og reflektere over sin egen profesjonelle rolle i møte med systemer og brukere. Samlet sett skal studiet gi kandidaten et solid grunnlag for arbeid med sosiale og barnevernfaglige problemstillinger, og styrke kandidatens kompetanse til å gjøre og dokumentere gode barnevernfaglige vurderinger. Studiet kvalifiserer videre til doktorgradsstudier og til arbeid i ulike kompetansemiljøer, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium skal ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskap 

Kandidaten 

 • har inngående kunnskap om barnevernet i et historisk og samtidsmessig perspektiv, sentrale utviklingstrekk og politiske føringer for et fremtidsrettet barnevern. 
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom oppvekstsvilkår og barns utvikling, og hvordan ulike sosiale problemer, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser har betydning for barn, unge og familiers levekår. 
 • har avansert kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg, hvordan omsorgssvikt kan komme til uttrykk i ulike former, og hvordan arbeide barnevernfaglig for å hjelpe barn og foreldre som lever i utsatte og konfliktfylte familiesituasjoner
 • har inngående kunnskap om hvordan arbeide barnevernfaglig i tråd med internasjonale konvensjoner og nasjonale lovverk og bestemmelser. 
 • har avansert kunnskap om faglig kvalitet og forsvarlig barnevernsarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og familie
 • har inngående kunnskap om forskning, innovasjon og fagutvikling i barnevernsfeltet, og om tverrfaglig og tverrprofesjonelt arbeid til barnets beste.

Ferdigheter 
Kandidaten 

 • kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske perspektiver, begreper, informasjonskilder og kunnskapsanvendelse i barnevernsarbeid, og kan analysere betydningen sosiale problemer, helseutfordringer og funksjonsnedsettelser kan ha for barn, unge og familiers velferd og levekår.
 • kan gjennomføre avgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 
 • kan anvende ulike tilnærminger i samhandling med barn, og foreldre, og kan analysere og forholde seg kritisk til hvordan system, kunnskapsforståelser og egen rolle virker inn på relasjoner en inngår i.
 • kan anvende relevant kunnskap og relevante metoder for å foreta forsvarlig juridisk og barnevernfaglig skjønnsutøvelse, og dokumentere vurderinger og beslutninger i situasjoner preget av usikkerhet og faglige og verdimessige motsetninger. 
 • kan koordinere og lede barnevernsarbeid både i enkeltsaker, i kollegasamarbeid og i tverrfaglige samarbeid. 

Generell kompetanse 
Kandidaten 

 • kan anvende kunnskap og ferdigheter i endringsarbeid og i tverrfaglig arbeid på måter som fremmer barns medvirkning og samarbeid med foreldre. 
 • kan kommunisere, redegjøre for faglige problemstillinger og begrunne kunnskapsanvendelse og egne faglige vurderinger, både muntlig og skriftlig, tilpasset ulike formål og mottakere. 
 • kan analysere etiske utfordringer i barnevernsarbeid og hvordan ulike maktdimensjoner kan få betydning for relasjoner, beslutninger og barnevernsarbeid. 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å identifisere og analysere behov og initiere fag- og kunnskapsutvikling som styrker tjenestene til barn, unge og familier

Fagplan

Fagplan er utarbeidet i henhold til Forskrift om nasjonale retningslinjer for masterutdanning i barnevernsarbeid (FOR-2021-04-09-1148).

Rammeplan

Rammeplan er nedfelt i Forskrift om nasjonale retningslinjer for masterutdanning i barnevernsarbeid (FOR-2021-04-09-1148).

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i barnevernsarbeid skal kvalifisere til arbeid i kommunalt, statlig og privat barnevern, og til ulike velferdssektorer med innretning mot barn, unge og familier. Barnevern er et komplekst fagfelt som skal sikre at barn og unge får vokse opp i trygge omsorgsomgivelser og at unge får en god overgang til voksenlivet. Videre skal barnevernet gi hjelp og støtte til foreldre i foreldrerollen og bidra til at de får utvikle sitt potensial som foreldre for sine barn. 

Etter fullført mastergrad, vil kandidaten være kvalifisert for videre studier på Ph.D-nivå.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier ved UIS er fastsatt i universitetets kvalitetssystem.

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MBA201: Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid

   Andre år, semester 3

   Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid (MBA201)

   Studiepoeng: 10

  • MBA202: Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv

   Andre år, semester 3

   Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv (MBA202)

   Studiepoeng: 10

  • MBA203: Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger

   Andre år, semester 3

   Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger (MBA203)

   Studiepoeng: 10

  • MBAMAS: Masteroppgave i barnevernsarbeid

   Andre år, semester 4

   Masteroppgave i barnevernsarbeid (MBAMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Obligatoriske emner

  • MBA101: Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier

   Første år, semester 1

   Kunnskapsperspektiver og vitensposisjoner i arbeid med utsatte barn, unge og deres familier (MBA101)

   Studiepoeng: 15

  • MBA102: Barnevernsrettslige tema

   Første år, semester 1

   Barnevernsrettslige tema (MBA102)

   Studiepoeng: 10

  • MBA105: Rettsanvendelse i barnevernsarbeid

   Første år, semester 1

   Rettsanvendelse i barnevernsarbeid (MBA105)

   Studiepoeng: 5

  • MBA103: Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet

   Første år, semester 2

   Forskningsmetoder, innovasjon og fagutvikling i barnevernet (MBA103)

   Studiepoeng: 20

  • MBA104: Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap

   Første år, semester 2

   Profesjon, organisasjon og ansvarlig lederskap (MBA104)

   Studiepoeng: 10

  • MBA201: Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid

   Andre år, semester 3

   Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid (MBA201)

   Studiepoeng: 10

  • MBA202: Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv

   Andre år, semester 3

   Mangfold, inkludering og barnevern i et flerkulturelt perspektiv (MBA202)

   Studiepoeng: 10

  • MBA203: Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger

   Andre år, semester 3

   Relasjonskompetanse, etikk og barnevernfaglige vurderinger (MBA203)

   Studiepoeng: 10

  • MBAMAS: Masteroppgave i barnevernsarbeid

   Andre år, semester 4

   Masteroppgave i barnevernsarbeid (MBAMAS)

   Studiepoeng: 30

Utveksling

Utvekslingen vil foregå i fjerde semester – Masteroppgaven

Universitetet i Stavanger v/Institutt for sosialfag har Erasmu+ avtaler om studentutveksling med University of Groningen i Nederland og FH Münster University of applied sciences i Tyskland. Studenter som velger utveksling, vil få mulighet til å skrive sin masteroppgave i forbindelse med et utenlandsopphold ved et av disse lærestedene. Studentene vil få tildelt biveileder ved vertsinstitusjonene, og hovedveileder ved UIS (i tilfeller der prosjektet skulle tilsi en ordning der hovedveileder er ved vertsinstitusjonen vil dette også være mulig). Studentene som reiser fra UIS vil få delta på skriveseminar og andre undervisningsaktiviteter ved vertsinstitusjonen i det gjeldende semesteret. Utvekslingsavtalene innebærer utveksling og mobilitet, men studentene som omfattes av avtalene vil få sine studiepoeng ved UIS, selv om de gjennomfører arbeidet og forskningen tilknyttet masteroppgaven utenlands.

Utveksling der en gjennomfører et masterprosjekt i en internasjonal kontekst gir unike muligheter til komparasjon og utvidet forståelse av hvilken betydning kunnskapsperspektiv, samfunnsforhold og kulturelle forhold kan ha for organisering av tjenestene og videre påvirke barnevernfaglige vurderinger og praktisk barnevernsarbeid. Studenter som velger utveksling, vil også få mulighet til å bygge internasjonalt nettverk. En ordning som legger til rette for skriving av masteroppgaven utenlands som spesielt god for studenter som ser for seg en karriere innen forskning, men også for studenter som ønsker å arbeide innenfor internasjonalt hjelpe- og utviklingsarbeid både i Norge og internasjonalt.

Kontaktperson Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen og programleder Master i barnevernsarbeid Hulda Mjøll Gunnarsdóttir.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen iDigital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Fachhochschule Münster

  University of Groningen

 • Nederland

  University of Groningen

 • Tyskland

  Fachhochschule Münster

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom de kan vise til yrkespraksis fra barnevernstjenesten utover 4 år dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål: Hulda Mjöll Gunnarsdottir,  hulda.m.gunnarsdottir@uis.no

Administrative spørsmål: Anna Drangeid Risholm, anna.d.risholm@uis.no

Spørsmål om opptak: opptak@uis.no