Bygg - bachelor i ingeniørfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-BYGG

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Studiet gir spennende muligheter for den som er interessert i planlegging, prosjektering og drift av byer, byrom og infrastruktur, bygninger, veier, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore. Studiet gir interessante muligheter til å arbeide med teorier, metoder og eksempler for å løse morgendagens byggeoppgaver. Undervisningen tar opp problemstillinger hentet fra dagens virkelighet, og oppgaver utføres i samarbeid med private bedrifter og offentlige organer. 

Bachelorstudiet i bygg er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre. Bachelorstudiet i bygg ved Universitetet i Stavanger har tre studieretninger med felles 1.semester:

 • Byplanlegging
 • Infrastruktur
 • Konstruksjonsteknikk

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:

 • 30 studiepoeng ingeniørfaglige basisemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Ingeniørfaglige basisemner er felles for alle studieprogram.
 • 50-70 studiepoeng programfaglige basisemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram.
 • 50-70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentasjon. Valgemner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva, samt forkunnskapskrav som angitt i emnebeskrivelsen. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse: 

 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer
 • Læringsutbytte

 

Universitetet i Stavanger legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men måta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet ellers. Alle emner og studieprogram revideres årlig.

 

BYPLANLEGGING

Studieretning byplanlegging er orientert mot planlegging og utforming av sunne, vakre og robuste byer, tettsteder og regioner. I studiet arbeides det på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner og regioner. 

 

INFRASTRUKTUR

Studieretning infrastruktur er orientert mot planlegging og utforming med hovedvekt på arealplanlegging og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp. Begge studieretningene kan bygges videre med masterprogram i byplanlegging/City and Regional Planning. 

Emnene i disse to studieretningene overlapper hverandre. Flere av emnene inneholder prosjektoppgaver som blir tilpasset den valgte retning. Dette gjelder emnene BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging og BYG210 Bygningsfysikk  Prosjektoppgavene tar opp planleggingsoppgaver fra dagens virkelighet, og gir metodisk opplæring i å løse et spekter av oppgaver innen privat og offentlig planlegging, utforming og forvaltning av urbane rom.  Studiet har en kombinasjon av emner innen teknologi, samfunnsvitenskap og formgiving.  Det gir studentene kunnskap om og ferdigheter i analyse, planlegging, prosjektering og forming av urbane omgivelser, samt kjennskap til relevant teori og forskning.  I studiet er stedsanalyse og bærekraftig utvikling gjennomgående tema. Tradisjonelle og datatekniske plan- og framstillingsverktøy blir brukt til å lage skisser, modeller og presentasjoner av planforslag. 

 

KONSTRUKSJONSTEKNIKK 

Studieretningen konstruksjonsteknikk omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper.

 

Fra og med studieåret 2023/2024 inngår det tre ulike strenger som skal dekke kravene til læringsutbytter innenfor områdene digitalisering (D), arbeidsmetode (A) og HMS og etikk (H) i alle ingeniørfaglige bachelorprogram. Disse strengene beskriver tema som går gjennom flere emner. I tillegg til dette har fakultetet fokus på å integrere innovasjon, entreprenørskap og bærekraft i studieprogrammene samt å utdanne kandidater som bidrar til omstilling i samfunnet.

 

For studieretningene byplanlegging og infrastruktur gjelder følgende strenger:

Digitalstrengen (D)

Digitalstrengen (D) skal gi studenten grunnleggende programmeringsferdigheter, kildekritisk vurderingskompetanse, håndtering av datasett, digital samarbeidskompetanse/kunnskapsdeling samt nettvett.

I studiet vektlegges: 

 • Innføring i grunnleggende programmering samt elementær datasikkerhet i emnet DAT120 Grunnleggende programmering 
 • Kildekritisk vurderingskompetanse i arbeidsmetodekurs samt valgfri kursing i forbindelse med bacheloroppgaven
 • Opplæring i digitalt modelleringsverktøy i emnet MAF310 Numerisk modellering, BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK) og BYG130 Vegplanlegging
 • Anvende digitalt beregnings- og modelleringsverktøy for obligatoriske arbeider i emnet MAF310 Numerisk modellering, BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK) og BYG130 Vegplanlegging
 • Bred anvendelse av digitale verktøy og bred digital kompetanse gjennom hele studiet 

 

Arbeidsmetodestrengen (A)

Arbeidsmetodestrengen (A) skal gi studenten kompetanse innen samarbeid, planlegging og kommunikasjon, samt forståelse av yrkesrollen. Studenten introduseres til ingeniørers måte å arbeide på når det gjelder nytenkning, problemformulering, analyse, spesifikasjon, valg av metode, løsningsgenerering, evaluering og rapportering.

I studiet vektlegges: 

 • Innføring og utvikling i arbeidsmetode, rapportering og presentasjonsteknikk i studieteknikk-kurs gjennom studieløpet
 • Praktisering av studieteknikk-kurs i form av samarbeid i grupper, i emnet DAT120 Grunnleggende programmering, samt BYG100 Dataassistert konstruksjon (DAK), inkludert bacheloroppgaven
 • Skriftlig og muntlig kunnskapsdeling i ING200 Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse, BYG120 Områdeplanlegging og BYG215 Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig gjennom BYG270 Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging og bacheloroppgaven

 

HMS- og etikkstrengen (H)

HMS- og etikkstrengen (H) skal gi studenten grunnleggende kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt grunnlag for refleksjon over etiske, helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser av teknologiske produkter. 

I studiet vektlegges:

 • Årlig gjennomgang av grunnleggende HMS, arbeidsmiljøloven og adferd på laboratoriet i forbindelse med semesterregistrering 
 • Kjennskap til kjemiske miljøutfordringer gjennom KJE101 Grunnleggende kjemi.
 • HMS-kompetanse i laboratoriearbeid i KJE101 Grunnleggende kjemi, BYG125 Vann og avløp, BYG130 Vegplanlegging, BYG140 Konstuksjonsmekanikk 1, BYG150 Byggematerialer, BYG235 Bygningsfysikk, og BYG245 Geoteknikk
 • Innføring i begreper og teorier innen etikk og bærekraft samt konkrete eksempler fra arbeids- og studieliv som er KJE 101 Grunnleggende kjemi, BYG105 Stedsforståelse og byteori, BYG115 Byrommet, BYG125 Vann og avløp, BYG130 Vegplanlegging, BYG215 Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø, og BYG225 Bytransformasjon
 • Kompetanse i å vurdere etiske sider av teknologiske produkter og løsninger i bacheloroppgaven
 • Kompetanse og anvendelse innen vitenskapsteori og etikk i emnet ING200 Ingeniørfaglig systememne – teknologiledelse og bacheloroppgaven

 

For studieretningen konstruksjonsteknikk gjelder følgende strenger:

Digitalstrengen (D)

Digitalstrengen (D) skal gi studenten grunnleggende programmeringsferdigheter, kildekritisk vurderingskompetanse, håndtering av datasett, digital samarbeidskompetanse/kunnskapsdeling samt nettvett.

I studiet vektlegges:

 • Innføring i grunnleggende programmering samt elementær datasikkerhet i emnet DAT120 Grunnleggende programmering.
 • Kildekritisk vurderingskompetanse i arbeidsmetodekurs samt valgfri kursing i forbindelse med bacheloroppgaven.
 • Opplæring i digitalt modelleringsverktøy blant annet i emnet MAF310 Numerisk modellering, BYG200 Stålkonstruksjoner og BYG230 Byggadministrasjon med BIM.
 • Anvende digitalt beregnings- og modelleringsverktøy for obligatoriske arbeider i flere av spesialiseringsemnene deriblant i BYG280 Konstruksjonslære og BYG230 Byggadministrasjon med BIM, samt bacheloroppgaven.
 • Bred anvendelse av digitale verktøy og bred digital kompetanse gjennom hele studiet.

 

Arbeidsmetodestrengen (A)

Arbeidsmetodestrengen (A) skal gi studenten kompetanse innen samarbeid, planlegging og kommunikasjon, samt forståelse av yrkesrollen. Studenten introduseres til ingeniørers måte å arbeide på når det gjelder nytenkning, problemformulering, analyse, spesifikasjon, valg av metode, løsningsgenerering, evaluering og rapportering.

I studiet vektlegges: 

 • Innføring og utvikling i arbeidsmetode, rapportering og presentasjonsteknikk i studieteknikk-kurs gjennom studieløpet.
 • Praktisering av studieteknikk-kurs i form av samarbeid i grupper, i emnet DAT120 Grunnleggende programmering, inkludert bacheloroppgaven, og laboratorieøvelser, og laboratorieøvelser i BYG220 Betongkonstruksjoner, BYG150 Byggematerialer og BYG245 Geoteknikk.
 • Skriftlig og muntlig kunnskapsdeling i gruppeøvinger i, blant annet, MAT200 Matematiske metoder 2 og DAT120 Grunnleggende programmering.
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig gjennom praksisemnet BYG390 Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk, samt bacheloroppgaven.

 

HMS- og etikkstrengen (H)

HMS- og etikkstrengen (H) skal gi studenten grunnleggende kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt grunnlag for refleksjon over etiske, helse-, miljø- og sikkerhetsmessige konsekvenser av teknologiske produkter.

I studiet vektlegges:

 • Årlig gjennomgang av grunnleggende HMS, arbeidsmiljøloven og adferd på laboratoriet i forbindelse med semesterregistrering.
 • Kjennskap til kjemiske miljøutfordringer gjennom KJE101 Grunnleggende kjemi
 • HMS-kompetanse i laboratoriearbeid i emner som inngår i studieprogrammet, for eksempel BYG220 Betongkonstruksjoner, BYG150 Byggematerialer og BYG245 Geoteknikk.
 • Innføring i begreper og teorier innen etikk og bærekraft samt konkrete eksempler fra arbeids- og studieliv.
 • Kompetanse i å vurdere etiske sider av teknologiske produkter og løsninger gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.
 • Kompetanse og anvendelse innen vitenskapsteori og etikk i emnet ING200 Ingeniørfaglig systememne – teknologiledelse og bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

BYPLANLEGGING OG INFRASTRUKTUR

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelorgrad i bygg skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltet bygg. 

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og kunnskap om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning. 

K3: Kandidaten skal med hovedvekt på byggfaget ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet bygg, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget. 

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. 

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende grunnleggende naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg. 

F2: Kandidaten kan anvende faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter. 

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. 

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde på bygg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. 

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser. 

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

 

KONSTRUKSJONSTEKNIKK

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i bygg ingeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K-1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i eget ingeniørfag.

K-2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan innpasses i ingeniørfaglig problemløsning.

K-3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K-4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.

K-5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter

F-1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor ingeniørfaget og begrunne sine valg.

F-2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

F-3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F-4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F-5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F-6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse

G-1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G-2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G-3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G-4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G-5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Se Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning.

Hva kan du bli?

BYPLANLEGGING OG INFRASTRUKTUR 

Aktuelle arbeidssteder er arkitektkontorer, rådgivende planleggings- /ingeniørkontorer, bygge-/entreprenørfirmaer, eiendomsutviklere, offentlige planleggings- og forvaltningsorganer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og lignende. 

 

KONSTRUKSJONSTEKNIKK 

Aktuelle oppgaver etter å ha tatt studieretning konstruksjonsteknikk er konstruksjonsanalyser på system- og detaljnivå, deltakelse i oppføring og administrasjon av byggeprosjekter, vurdering av konstruksjonens tilstand, osv. 

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi / sivilingeniør (120 studiepoeng) ved Universitetet i Stavanger. For bachelor bygg kan aktuelle masterstudier være konstruksjons- og maskinteknikk, byplanlegging/City and regional planning, marin- og offshoreteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, Risk Analysis, industriell økonomi og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatoriske fellesemner

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning teknisk planlegging

   • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

    • BYGTBAC: Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging (BYGTBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Tredje år, semester 5

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO170: Geoteknikk

       Tredje år, semester 5

       Geoteknikk (GEO170)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG280: Konstruksjonslære

       Tredje år, semester 5

       Konstruksjonslære (BYG280)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske fellesemner

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAF310: Numerisk modellering 1

   Andre år, semester 3

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYG120: Områdeplanlegging

     Andre år, semester 3

     Områdeplanlegging (BYG120)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Andre år, semester 3

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

     Andre år, semester 4

     Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

     Studiepoeng: 10

    • BYG225: Bytransformasjon

     Andre år, semester 4

     Bytransformasjon (BYG225)

     Studiepoeng: 5

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning teknisk planlegging

   • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Tredje år, semester 5

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO170: Geoteknikk

       Tredje år, semester 5

       Geoteknikk (GEO170)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • BYG200: Stålkonstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Stålkonstruksjoner (BYG200)

     Studiepoeng: 10

    • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

     Andre år, semester 3

     Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

     Studiepoeng: 10

    • BYG220: Betongkonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Betongkonstruksjoner (BYG220)

     Studiepoeng: 10

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYG310: Trekonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Trekonstruksjoner (BYG310)

     Studiepoeng: 5

    • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG390: Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Tredje år, semester 5

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK205: Materialmekanikk

       Tredje år, semester 5

       Materialmekanikk (MSK205)

       Studiepoeng: 5

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske fellesemner

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • FYS100: Mekanikk

   Første år, semester 1

   Mekanikk (FYS100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAF310: Numerisk modellering 1

   Andre år, semester 3

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

     Første år, semester 2

     Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

     Studiepoeng: 5

    • BYG105: Stedsforståelse og Byteori

     Første år, semester 2

     Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

     Studiepoeng: 10

    • BYG115: Byrommet

     Første år, semester 2

     Byrommet (BYG115)

     Studiepoeng: 5

    • BYG120: Områdeplanlegging

     Andre år, semester 3

     Områdeplanlegging (BYG120)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Andre år, semester 3

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

     Andre år, semester 4

     Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

     Studiepoeng: 10

    • BYG225: Bytransformasjon

     Andre år, semester 4

     Bytransformasjon (BYG225)

     Studiepoeng: 5

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning infrastruktur

   • Infrastruktur - Obligatoriske emner

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Tredje år, semester 5

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO170: Geoteknikk

       Tredje år, semester 5

       Geoteknikk (GEO170)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

     Første år, semester 2

     Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

     Studiepoeng: 5

    • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

     Første år, semester 2

     Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

     Studiepoeng: 10

    • BYG150: Byggematerialer

     Første år, semester 2

     Byggematerialer (BYG150)

     Studiepoeng: 5

    • BYG200: Stålkonstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Stålkonstruksjoner (BYG200)

     Studiepoeng: 10

    • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

     Andre år, semester 3

     Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

     Studiepoeng: 10

    • BYG220: Betongkonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Betongkonstruksjoner (BYG220)

     Studiepoeng: 10

    • BYG245: Geoteknikk

     Andre år, semester 4

     Geoteknikk (BYG245)

     Studiepoeng: 5

    • BYG310: Trekonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Trekonstruksjoner (BYG310)

     Studiepoeng: 5

    • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG390: Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Tredje år, semester 5

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

Utveksling

Merk at studieprogrammet har flere spesialiseringer. Ikke alle institusjoner som er anbefalt i ditt studieprogram er aktuelle for din spesialisering. Sjekk nøye hvilke alternativer som gjelder for deg.

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

I 5. semester på bachelorprogrammet i bygg er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

Konstruksjonsteknikk:

• Newcastle University, England

• Czech Technical University, Tsjekkia

• Queensland University of Technology, Australia

• Griffith University, Australia

• University of Adelaide, Australia

• California State University, Los Angeles, USA

• Colorado School of Mines, USA

• University of North Dakota, USA

Byplanlegging og Infrastruktur:

 • Aalborg Universitet, Danmark
 • Newcastle University, Storbritannia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Griffith University, Brisbane, Australia
 • San Diego State University, San Diego, USA

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold (konstruksjonsteknikk)

Cathrine Hofker Tønnessen (konstruksjonsteknikk)

Sabrina Ebenhoch (byplanlegging og infrastruktur)

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

 • Tsjekkia

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinatorer: 

Iselin Torland Tjensvold (konstruksjonsteknikk)

Cathrine Hofker Tønnessen (konstruksjonsteknikk)

Sabrina Ebenhoch (byplanlegging og infrastruktur)