Hopp til hovedinnhold

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag (B-BYGG)

Fakta
Studieprogramkode

B-BYGG

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelorstudium i bygg

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Studiet gir interessante muligheter til å arbeide med teorier, metoder og eksempler for å løse morgendagens byggeoppgaver. Undervisningen tar opp problemstillinger hentet fra dagens virkelighet, og oppgaver utføres i samarbeid med private bedrifter og offentlige organer. 

Bachelorstudiet i bygg er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre. Bachelorstudiet i bygg ved UiS har tre studieretninger med felles første semester: 

 • Konstruksjonsteknikk 
 • Byplanlegging 
 • Teknisk planlegging 
Fagplan

BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning 

Bachelorstudiet i bygg bygger på kunnskaper som tilsvarer opptakskravene i matematikk og fysikk, som gir de nødvendige redskap for å mestre de mer tekniske emnene som kommer senere i studiet.  Slike grunnlagsfag er derfor plassert i første del av studiet.  

Rammeplan for ingeniørutdanning har følgende sammensetning:  

 • 30 studiepoeng fellesemner, som består av grunnleggende matematikk, programmering og teknologiledelse. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram.  
 • 50 studiepoeng programemner, som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram   
 • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner.  
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.  

De fleste emnene krever forkunnskaper som i stor grad bestemmer emnenes rekkefølge og dermed studieprogresjonen. Emnebeskrivelsene angir nødvendige forkunnskaper. Studiet avsluttes i 6. semester med en bacheloroppgave som er en større selvstendig oppgave. Bacheloroppgaven er obligatorisk for alle, og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid, og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. Oppgaven utformes og gjennomføres gjerne i samarbeid med et rådgivende ingeniørkontor, privat/offentlig planleggingskontor, entreprenørfirma eller lignende. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva. 

 

Undervisningsformen i mange av emnene innbefatter obligatoriske aktiviteter som må være godkjente, for eksempel regneøvinger, laboratorieøvinger, prosjektarbeid i gruppe eller semesteroppgaver. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:  

 

 • Arbeids- og undervisningsformer  
 • Pensumlitteratur  
 • Evalueringsformer  
 • Vurderingsformer  

 

BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING 

Studieretning: byplanlegging (BP) er orientert mot planlegging og utforming av sunne, vakre og robuste byer, tettsteder og regioner. I studiet arbeides det på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner og regioner. Studieretning: teknisk planlegging (TP) er orientert mot planlegging og utforming med hovedvekt på arealplanlegging og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp. Begge studieretningene kan bygges videre med masterprogram i byplanlegging/City and Regional Planning. 

Emnene i disse to studieretningene overlapper hverandre. Flere av emnene inneholder prosjektoppgaver som blir tilpasset den valgte retning. Dette gjelder emnene BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging og BYG210 Bygningsfysikk  Prosjektoppgavene tar opp planleggingsoppgaver fra dagens virkelighet, og gir metodisk opplæring i å løse et spekter av oppgaver innen privat og offentlig planlegging, utforming og forvaltning av urbane rom.  Studiet har en kombinasjon av emner innen teknologi, samfunnsvitenskap og formgiving.  Det gir studentene kunnskap om og ferdigheter i analyse, planlegging, prosjektering og forming av urbane omgivelser, samt kjennskap til relevant teori og forskning.  I studiet er stedsanalyse og bærekraftig utvikling gjennomgående tema. Tradisjonelle og datatekniske plan- og framstillingsverktøy blir brukt til å lage skisser, modeller og presentasjoner av planforslag. 

 

KONSTRUKSJONSTEKNIKK 

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper: 

 • 30 studiepoeng fellesemner som består av grunnleggende matematikk, programmering, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Emnene i fellesemner er felles for alle studieprogram. 
 • 50 studiepoeng programemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for alle studieretninger i et studieprogram. 
 • 70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på programemner og fellesemner. 
 • 30 studiepoeng valgfrie emner som bidrar til faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden. 

 

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentering. Valg emner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva. Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:  

 • Arbeids- og undervisningsformer 
 • Pensumlitteratur 
 • Evalueringsformer 
 • Vurderingsformer 
 • Læringsutbytte 

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig. 

Hva kan du bli?

BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING 

Aktuelle arbeidssteder er arkitektkontorer, rådgivende planleggings- /ingeniørkontorer, bygge-/entreprenørfirmaer, eiendomsutviklere, offentlige planleggings- og forvaltningsorganer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og lignende. 

KONSTRUKSJONSTEKNIKK 

Aktuelle oppgaver etter å ha tatt studieretning konstruksjonsteknikk er konstruksjonsanalyser på system- og detaljnivå, deltakelse i oppføring og administrasjon av byggeprosjekter, vurdering av konstruksjonens tilstand, osv.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske fellesemner

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Studiepoeng: 10

  • Vitenskapsteori og etikk- essay

   Tredje år, semester 6

   Vitenskapsteori og etikk- essay

   Studiepoeng: 0

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Studieretning teknisk planlegging

   • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

     Studiepoeng: 20

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

 • Obligatoriske fellesemner

  • Miljøkjemi og HMS

   Andre år, semester 3

   Miljøkjemi og HMS

   Studiepoeng: 10

  • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Studiepoeng: 10

  • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Studiepoeng: 10

  • Vitenskapsteori og etikk- essay

   Tredje år, semester 6

   Vitenskapsteori og etikk- essay

   Studiepoeng: 0

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

      • Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1

       Studiepoeng: 10

      • Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon

       Studiepoeng: 10

      • Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning teknisk planlegging

   • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

      • Praksis / Studioarbeid 1

       Tredje år, semester 5

       Praksis / Studioarbeid 1

       Studiepoeng: 10

      • Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon

       Studiepoeng: 10

      • Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Opplegg for utvekslingen

Studieretningene BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING  (ISØP)

I 5. semester på bachelorprogrammet i bygg – byplanlegging og teknisk planlegging er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. 

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. 

​​Faglig anbefalte læresteder 

 • Aalborg Universitet, Danmark 
 • Newcastle University, Storbritannia 
 • Queensland University of Technology, Australia 
 • Griffith University, Brisbane, Australia 
 • San Diego State University, San Diego, USA 

Studieretning KONSTRUKSJONSTEKNIKK (IMBM)

I 5. semester på bachelorprogrammet i bygg, studieretning konstruksjonsteknikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. 

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. 

Dersom du planlegger videre masterstudier må du sjekke om du har tatt de emnene du trenger for videre opptak. Merk at emnet MAT300 Vektoranalyse gjerne er sterkt anbefalt eller obligatorisk ved opptak til enkelte mastergrader, og at emnet IND200 Økonomi og marked er opptakskrav til master i Industriell økonomi ved UiS.

​​Faglig anbefalte læresteder 

 • Newcastle University, England 
 • Czech Technical University, Tsjekkia 
 • Queensland University of Technology, Australia 
 • Griffith University, Australia 
 • University of Adelaide, Australia 

Andre læresteder 

 • California State University, Los Angeles, USA  
 • Colorado School of Mines, USA  
 • University of North Dakota, USA 

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Byplanlegging og teknisk planlegging: Sabrina Ebenhoch

Konstruksjonsteknikk: Iselin Torland Tjensvold

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Storbritannia

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere på et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

 • Tsjekkia

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

 • USA

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!