Hopp til hovedinnhold

Byplanlegging - Master (M-BYUTV)

Fakta
Studieprogramkode

M-BYUTV

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Masterstudium i byplanlegging

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi / sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse til å skape bærekraftige, levedyktige, sikre og robuste bysamfunn. Studiet tilfører tilbudet fra UiS noe nytt ved å integrere forming og design inn i tekniske studier på masternivå. Det vil samtidig komplettere masterstudiet i samfunnssikkerhet ved i utstrakt grad å legge vekt på å kunne skape robuste bysamfunn gjennom fysisk planlegging og utforming av byer og regioner

Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi / sivilingeniør, og som har interesse både for formgivning og tekniske problemstillinger. Alle retninger for treårig bachelorstudium i ingeniørfag innen bygg kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet.

Studiet er på høyere grads nivå, går over 4 semestre og har et omfang på 120 studiepoeng.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet vil i det første semesteret fokusere på å beherske grunnleggende metodeverktøy og arbeide med planlegging av det lokale, for deretter å rette oppmerksomheten mot det regionale og det internasjonale.

Det er berøringspunkter og overlappende emner mellom studiene i byutvikling og urban design, samfunnssikkerhet og kunst- og kulturfag. Utdanningstilbudet er et samarbeid mellom fagmiljøene i Urban design og Samfunnssikkerhet ved TN-fakultetet, og SV-fakultetet med fagområdene arkitektur, kulturminner og landskap.

Studentene får internasjonal erfaring ved at studiets tredje semester blir gjennomført i samarbeid med Aalborg Universitet, Institut for arkitektur og design, hvor studenten kan oppholde seg i Aalborg. Flere studenter har også vært på utveksling til San Diego State University, eller tilsvarende institusjoner.

Studiet avsluttes i 4. semester med en 30 studiepoengs masteroppgave ved UiS.

Det toårige masterprogrammet i byutvikling og urban design er sammensatt av grunnleggende metodeemner (20 sp), fagstudium ved UiS (40 sp), faglig fordypning ved Aalborg Universitet eller tilsvarende institusjoner (30 sp) og masteroppgave (30 sp).

Grunnleggende metodeemner (G) (20 sp):

MEN115 Kvalitative metoder (H, 10)

BYG500 Plan- og analysemetoder (H, 10)

Fagstudium (F) (40 sp):

BYG510 Stedsutvikling (H, 10)

BYG610 Regional urbanisering (V, 10)

SAM500 Infrastruktur og sårbarhet (V, 10)

Valgemne (V, 10)

Utenlandsopphold (U) (30 sp):

7. semester ved Aalborg Universitet. 

Anbefalte valgemner (V) (10 sp):

BYG640 Byutviklingsprosjekt 5, 10sp

BYG620 Byutviklingsprosjekt 7, 10sp

BYG650 Praksis/studioarbeid, 10sp

BYG630 Byutviklingsprosjekt 8, 10sp

De anbefalte valg emnene er rene prosjektemner som kan veiledes i grupper - vanligvis designemner, men kan også være skriftlige utredninger. Studenter som ønsker et slikt emne, må få aksept fra faglærer om at det er plass.

Masteroppgaven (M) skrives normalt i 4. semester, og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studiet. Mange studenter skriver masteroppgaven i en bedrift eller offentlig etat. Planlegging av masteroppgaven bør startes i 3. semester.

De fleste emnene gis med ukentlige forelesninger. Enkelte emner har øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i de fleste emnene.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innhoødet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Fagplan

Studieplanen består av 20 sp grunnleggende metode fag (G), 40 sp obligatorisk spesialisering i byplanlegging (F), 30 sp fordypning eller valgemner (U), og 30 sp masteroppgave.

I første semester fokuseres på å beherske grunnleggende planleggings- og analyseverktøy og –metoder ved å jobbe på lokale planutfordringer, før man beveger seg inn i det regionale, nasjonale og internasjonale eksempler i andre semester. Studieplanen inneholder emner fra studieprogrammer i samfunnssikkerhet og fornybar energi.

I tredje semester gis det mulighet til internasjonal utveksling. Studenter kan reise for eksempel til Aalborg Universitet, der de kan velge mellom spesialiseringer: ‘Urban Architecture’ og ‘Mobilities or Urban Studies’. 

Alternativt kan studentene velge å fordype seg i bærekraftig byutvikling og mobilitet, trygge og robuste byer, eller fornybare energiløsninger, ved å ta kurs ved UiS, se nedenfor.

Masteroppgaver gjennomføres normalt I fjerde semester og skal være rettet mot problemstillinger som er knyttet til studieprogrammet tematikk. Mange studenter skriver masteroppgaven i samarbeid med en bedrift, og det er mulig å skrive oppgaven sammen med en medstudent. Det anbefales at studentene starter med planlegging av masteroppgaven i tredje semester.

De fleste emnene inkluderer ukentlige forelesninger. Enkelte emner har seminarer, veiledning og obligatoriske prosjekt- og gruppearbeid. Bruken av lokale case og data er en integrert del av de fleste emnene. Øvingstimer og obligatoriske innleveringer av mindre oppgaver eller av prosjektarbeid i gruppe. Bruk av dataprogram er en integrert del i flere av emnene.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Hva kan du bli?

Studiets kombinasjon av teknologiske, samfunnsvitenskapelige og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, utforming forskning og undervisning.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Bærekraftig byutvikling og mobilitet

    • Byutviklingsprosjekt 7

     Andre år, semester 3

     Byutviklingsprosjekt 7

     Studiepoeng: 10

    • Praksis / studioarbeid 2

     Andre år, semester 3

     Praksis / studioarbeid 2

     Studiepoeng: 10

    • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Studiepoeng: 10

   • Fornybare energiløsninger

    • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Studiepoeng: 10

    • Societal transition and transformation - Energy and climate change

     Andre år, semester 3

     Societal transition and transformation - Energy and climate change

     Studiepoeng: 10

    • Energy, energy technologies, and energy system integration

     Andre år, semester 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration

     Studiepoeng: 10

   • Sikkerhet og robusthet

    • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Studiepoeng: 10

    • Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Studiepoeng: 10

    • Risiko, samfunn og styring

     Andre år, semester 3

     Risiko, samfunn og styring

     Studiepoeng: 10

    • Beredskapsanalyse og -planlegging

     Andre år, semester 3

     Beredskapsanalyse og -planlegging

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

  • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • Plan- og Analysemetoder

   Første år, semester 1

   Plan- og Analysemetoder

   Studiepoeng: 10

  • Stedsutvikling

   Første år, semester 1

   Stedsutvikling

   Studiepoeng: 10

  • Philosophy of Science and Research Methods

   Første år, semester 1

   Philosophy of Science and Research Methods

   Studiepoeng: 10

  • Bærekraftige byregioner

   Første år, semester 2

   Bærekraftige byregioner

   Studiepoeng: 10

  • Utvalgte temaer innen by og regional planlegging

   Første år, semester 2

   Utvalgte temaer innen by og regional planlegging

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave byplanlegging

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave byplanlegging

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne 2. semester

  • Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective

   Første år, semester 2

   Energy and environmental politics and policy in a comparative perspective

   Studiepoeng: 10

  • Infrastruktur og sårbarhet

   Første år, semester 2

   Infrastruktur og sårbarhet

   Studiepoeng: 10

 • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Bærekraftig byutvikling og mobilitet

    • Byutviklingsprosjekt 7

     Andre år, semester 3

     Byutviklingsprosjekt 7

     Studiepoeng: 10

    • Praksis / studioarbeid 2

     Andre år, semester 3

     Praksis / studioarbeid 2

     Studiepoeng: 10

    • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Studiepoeng: 10

   • Fornybare energiløsninger

    • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Studiepoeng: 10

    • Societal transition and transformation - Energy and climate change

     Andre år, semester 3

     Societal transition and transformation - Energy and climate change

     Studiepoeng: 10

    • Energy, energy technologies, and energy system integration

     Andre år, semester 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration

     Studiepoeng: 10

   • Sikkerhet og robusthet

    • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Andre år, semester 3

     Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

     Studiepoeng: 10

    • Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

     Studiepoeng: 10

    • Risiko, samfunn og styring

     Andre år, semester 3

     Risiko, samfunn og styring

     Studiepoeng: 10

    • Beredskapsanalyse og -planlegging

     Andre år, semester 3

     Beredskapsanalyse og -planlegging

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester på masterprogrammet i byplanlegging er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det satt opp til 30 studiepoeng med valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.

Flere muligheter
Studentene får internasjonal erfaring ved at studiets tredje semester blir gjennomført i samarbeid med Aalborg Universitet, Institutt for arkitektur og design.

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sabrina Ebenhoch

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!