Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

300

Studieprogramkode

M-BYUTV5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Studiet integrerer teknisk kompetanse med formgivning og design samt samfunnsforståelse. Stedsforståelse og –analyse, byrom, områdeplanlegging, og stedsutvikling, samt vegplanlegging, bygningsfysikk og regional planlegging er sentrale tema. Masterstudiet i byplanlegging / City and Regional Planning fokuserer på å kunne skape bærekraftige og robuste infrastrukturer og bysamfunn i tillegg til et fokus på fornybar energi.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere. 

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til. 

b) Bacheloroppgaven.

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

*Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Læringsutbytte

Se læringsutbyttebeskrivelsene for

 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning byplanlegging (treårig)
 • Master i teknologi – byplanlegging (toårig)

Fagplan

Mastergradsstudiet i byplanlegging baserer seg på 3+2 modellen. Det vil si at studentene først fullfører treårig bachelor i ingeniørfag innen bygg, studieretning byplanlegging, før de fortsetter med den toårige mastergradutdanningen. Mastergraden er internasjonal og undervises på engelsk. 180 studiepoeng tilsvarer bachelordelen og 120 studiepoeng masterdelen.

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Se link til Forskrift om rammeplanen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-05-18-870?q=rammeplan for ingeniørutdanning 

Hva kan du bli?

Studiets kombinasjon av teknologiske-, samfunnsvitenskapelige- og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, forskning og undervisning.

Mastergraden gir mulighet for å ta doktorgradsutdanning innen risikostyring og samfunnssikkerhet ved UiS.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Obligatoriske fellesemner

   • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

    Studiepoeng: 10

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

 • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Obligatoriske fellesemner

   • KJE101: Grunnleggende kjemi

    Andre år, semester 3

    Grunnleggende kjemi (KJE101)

    Studiepoeng: 5

   • MAF310: Numerisk modellering 1

    Andre år, semester 3

    Numerisk modellering 1 (MAF310)

    Studiepoeng: 5

   • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Andre år, semester 4

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

    Studiepoeng: 10

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYG120: Områdeplanlegging

     Andre år, semester 3

     Områdeplanlegging (BYG120)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Andre år, semester 3

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

     Andre år, semester 4

     Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

     Studiepoeng: 10

    • BYG225: Bytransformasjon

     Andre år, semester 4

     Bytransformasjon (BYG225)

     Studiepoeng: 5

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

 • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Obligatoriske fellesemner

   • DAT120: Grunnleggende programmering

    Første år, semester 1

    Grunnleggende programmering (DAT120)

    Studiepoeng: 10

   • FYS100: Mekanikk

    Første år, semester 1

    Mekanikk (FYS100)

    Studiepoeng: 10

   • MAT100: Matematiske metoder 1

    Første år, semester 1

    Matematiske metoder 1 (MAT100)

    Studiepoeng: 10

   • MAT200: Matematiske metoder 2

    Første år, semester 2

    Matematiske metoder 2 (MAT200)

    Studiepoeng: 10

   • KJE101: Grunnleggende kjemi

    Andre år, semester 3

    Grunnleggende kjemi (KJE101)

    Studiepoeng: 5

   • MAF310: Numerisk modellering 1

    Andre år, semester 3

    Numerisk modellering 1 (MAF310)

    Studiepoeng: 5

   • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Andre år, semester 4

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

    Studiepoeng: 10

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

     Første år, semester 2

     Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

     Studiepoeng: 5

    • BYG105: Stedsforståelse og Byteori

     Første år, semester 2

     Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

     Studiepoeng: 10

    • BYG115: Byrommet

     Første år, semester 2

     Byrommet (BYG115)

     Studiepoeng: 5

    • BYG120: Områdeplanlegging

     Andre år, semester 3

     Områdeplanlegging (BYG120)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Andre år, semester 3

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

     Andre år, semester 4

     Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

     Studiepoeng: 10

    • BYG225: Bytransformasjon

     Andre år, semester 4

     Bytransformasjon (BYG225)

     Studiepoeng: 5

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Byggingeniør, studieretning byplanlegging
Masternivå:
Byplanlegging

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Kontaktinformasjon

Studieprogramleder: Ari Tarigan

Studiekoordinator: Sabrina Ebenhoch