Hopp til hovedinnhold

Datateknologi, master i teknologi/siv.ing., femårig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Vekting (Sp)

300

Studieprogramkode

M-DATATEK5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Det femårige masterstudiet i datateknologi er et høyere grads studium med et omfang på 300 studiepoeng. Med en mastergrad i datateknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet.

 

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere. 

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til. 

b) Bacheloroppgaven.

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

*Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Master i teknologi/sivilingeniør, datateknologi (toårig)
Hva lærer du?

Se læringsutbyttebeskrivelsene for:

Datateknologi – bachelor

Master of Science in Computer Science

Fagplan

Studiet er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag, datateknologi. De to siste årene velger man mellom spesialiseringene: pålitelige og sikre systemer eller Data Science.

Hva kan du bli?

Med en mastergrad i datateknologi er du etterspurt i nærmest alle bransjer, og dette studiet åpner for mange ulike typer jobber. Du kan jobbe i et IT-konsulentselskap, telekommunikasjonsbedrift, energibedrift, helseforetak, i annen offentlig sektor eller i en teknologiutviklingsbedrift som krever høy datakunnskap. Studiet er svært ettertraktet i framtidens arbeidsmarked, med utvikling av smarte løsninger som for eksempel i smarte byer, med smart energi og digitalisering.

Spesialisering: Pålitelige og sikre systemer

Spesialisering i pålitelige og sikre systemer gir grunnlag for arbeid med utvikling og planlegging av kommersielle datasystemer til forskjellige formål. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter innen nettverkssikkerhet, pålitelighet av distribuerte systemer, simulering og modellering.

 

Spesialisering: Data Science

Spesialisering i Data Science gir grunnlag for arbeid innen dataanalyse og utvikling av databehandlingssystemer for hele data livssyklus. Du tilegnes kunnskap og ferdigheter i avansert statistikk, datautvinning, maskinlæring og behandling av store datamengder.

Fullført mastergrad innen datateknologi gir grunnlag for opptak på PhD-studiet i Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner
 • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

  • Obligatoriske emner

   • Bacheloroppgave i datateknologi

    Tredje år, semester 5

    Bacheloroppgave i datateknologi

    Studiepoeng: 20

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Studiepoeng: 10

  • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

 • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

  • Obligatoriske emner

  • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

 • Spesialisering Pålitelige og sikre systemer

  • Obligatoriske emner

   • Masteroppgave i datateknologi

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave i datateknologi

    Studiepoeng: 30

  • 3. semester ved UiS eller utveksling

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester ved UiS

     • Diskret simulering og ytelsesanalyse

      Andre år, semester 3

      Diskret simulering og ytelsesanalyse

      Studiepoeng: 10

     • Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

      Andre år, semester 3

      Informasjonsgjenfinning og tekstutvinning

      Studiepoeng: 10

     • Blokkjedeteknologier

      Andre år, semester 3

      Blokkjedeteknologier

      Studiepoeng: 10

     • Bildebehandling og maskinsyn

      Andre år, semester 3

      Bildebehandling og maskinsyn

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester ved UiS

   • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Datateknologi
Masternivå:
Datateknologi, spesialisering Pålitelige og sikre systemer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal,  tlf. 51 83 17 47, e-post: Sheryl.Josdal@uis.no