Drama og teaterkommunikasjon - årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

60

Studieprogramkode

Å-DRAMA

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Drama- og teaterkommunikasjon er et kunst,- uttrykks- og kommunikasjonfag med faglig forankring i teaterkunsten og -pedagogikken. Studiet er bygget opp omkring fem hovedtema, som overlapper og bygger på hverandre: Teaterets uttrykksformer, utforskende drama- og teaterarbeid, teaterproduksjon, fagteori og fagdidaktikk.

Studiet har et klart praktisk og kunstfaglig metodisk sikte hvor studentenes egenutvikling står sentralt.

Studiets hovedmål er å gi kunnskap og kompetanse i drama, teaterfaglig og kunstpedagogisk arbeid.

Studiet skal gi studentene grunnlag for å kunne tilrettelegge, utvikle og lede skapende drama- og teaterarbeid i skole, læringssenter, kulturskole og andre kultur- og fritidstilbud. Studiet kvalifiserer, som en del av lektorutdanningene, for arbeid med drama og teater i skolen, men også for arbeid i kulturskole og annen virksomhet for barn og unge.

Studiet kan også danne grunnlag for videre studier i drama og teater ved andre universiteter og høyskoler.

Studiet åpner opp for internasjonale studenter i vår semesteret hvor drama- og teaterkommunikasjon i en interkulturell kontekst vektlegges.

Innhold:

Fagstudiet er bygget opp rundt fem tema som vektlegges noenlunde likt og er obligatoriske fordi det praktiske, pedagogiske og teoretiske integreres både innen og på tvers av disse fem teamene. Valg av lærestoff og arbeidsformer tar utgangspunkt i fagets egenart og dets funksjon i skole og kulturliv. Det vil bli benyttet digitale verktøy i undervisningen. 

TEATERETS UTTRYKKSFORMER

Temaet gir kunnskap om grunnleggende elementer i og forutsetning for dramatisk spill. Studenten skal få videreutvikle sin innsikt i teaterkunsten - utfolde seg med sitt engasjement, sin utforskertrang og skaperglede og få erfaring i å se muligheter og omsette ideer til handling og selvstendige utrykk.

Dette omhandler arbeid med dramaturgi, rollearbeid, skuespill og scenisk formidling. Denne innsikten anvendes i praktisk arbeid hvor studentens fantasi utfordres i arbeid med å skape teater.

UTFORSKENDE DRAMA- OG TEATERARBEID

Gjennom teaterets uttrykksformer og virkemidler utforskes fagstoff, ulike tema og kunstneriske uttrykk. Drama og teater som læringsform og fag er pedagogikk omsatt i handling og fokuserer på kommunikasjon, formidling og interaksjon. Via utforskende drama- og teaterarbeid får studentene kunnskap om læring gjennom sansing og refleksjon, estetiske læringsprosesser og praktisk arbeid. Denne skapende læringsprosessen bygger på et holistisk læringssyn og er en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. 

TEATERPRODUKSJON

Studenten får innføring i de ulike skapende og utøvende sidene i en teaterproduksjon. Arbeid med grunnleggende dramaturgi, ulik publikumskommunikasjon, regi, skuespill og sceniske virkemidler står sentralt og forholdet mellom form og innhold utdypes.

FAGTEORI

Temaet tar utgangspunkt i erfaringer fra det praktiske arbeidet. De faglige kunnskapene utdypes og settes i en større kunstnerisk, historisk og samfunnsmessig sammenheng. Fagteorien synliggjør forbindelser mellom den dramatiske leken, teaterkunsten og drama- og teaterfagets skapende og utforskende praktiske arbeid, før og nå.

FAGDIDAKTIKK

Dette temaet vektlegger pedagogiske og metodiske aspekter knyttet opp mot den skapende læringsprosessen og formidlingssituasjonen i skole, kulturskole og andre kulturelle fritidstilbud. Studentene skal lære å verdsette og stimulere elevenes vitebegjær og skaperkraft, og hjelpe den til å anvende sine skapende krefter gjennom hele grunnopplæringen. De ulike fasene i drama- og teaterpedagogikkens arbeid belyses gjennom en fokusering på didaktisk tenkning i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av drama- og teaterpedagogisk arbeid.  

Læringsutbytte

Læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama og teater som kunstfag og kunstpedagogikk
 • Ha kunnskap om hvordan drama og teater kan anvendes i estetiske læringsprosesser
 • Kunne redegjøre for sentrale trekk ved nyere tids teater i en internasjonal sammenheng
 • Ha kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi og skuespillerkunst
 • Kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder innen fagfeltet
 • Ha kunnskap om drama- og teaterkommnikasjon i en interkulturell kontekst
 • Ha kunnskap om bruk av teknologiske virkemidler og nye medier i det skapende drama- og teaterarbeidet.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne beskrive, fortolke og vurdere kunstnerisk og skapende arbeid og kunne anvende denne kunnskapen kritisk og konstruktivt i tilbakemeldingssituasjonen.
 • Ha utviklet et reflektert og erfaringsbasert forhold til drama- og teaterfaglig undervisning
 • Kunne peke på sammenhengen mellom kunst og pedagogikk
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om komposisjon, visualitet og scenerom i scenisk/regimessig/teaterfaglig arbeid
 • Kunne anvende sin kunnskap om samtidsteater i praktisk arbeid
 • Kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom drama- ogteater
 • Kunne anvende relevante forskningsmetoder knyttet til fordypningsoppgaven
 • Kunne bruke digitale verktøy i teoretisk, praktisk og kunstnerisk formidling

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studentene:

 • Kunne lede kreative prosesser i skapende og lærende fellesskap
 • Kunne stimulere til kreative prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis  
 • Kunne stimulere til læring, utvikling, vitebegjær og skaperkraft hos elever gjennom bruk av drama og teater som estetisk læringsprosess.  
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse
 • Kunne anvende dialog som grunnlag for sosial læring, og formidle verdien og betydningen av empati, respekt og vennskap i et skapende arbeid.
 • Praktisere en endrings- og utviklingskompetanse i sammarbeid og innovasjon
 • Kunne formidle kunnskap gjennom estetiske læringsprosesser og kunstneriske uttrykk
 • Kunne styrke den mangfoldige og flerkulturelle dimensjonen i eget arbeid

Etter fullført emne skal studentene:

Kunnskap

 • kunne redegjøre for sentrale dramapedagogiske retninger og uttrykksformer.
 • kunne redegjøre for den estetiske dimensjon og lærings- og erkjennelsespotensialet i dramafaget.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved utviklingen av teateret i nasjonal og internasjonal sammenheng.
 • kunne redegjøre for teaterfaglige virkemidler.
 • kunne redegjøre for sentrale trekk ved drama som kunstfag og kunstpedagogikk.
 • kunne redegjøre for relevante forskningsmetoder.
 • ha kunnskap om mellommenneskelig og interkulturell kommunikasjon.

Ferdigheter

 • ha utviklet ferdigheter og reflekterte holdninger innen kommunikasjon, formidling og kreative prosesser. Dette skal gjenspeiles i deres arbeid.
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere dramapedagogiske undervisningsopplegg og anvende sin forståelse for den estetiske dimensjonen i dramafaget.
 • kunne anvende teaterhistoriske kunnskaper i praktisk arbeid.
 • kunne anvende kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike dramapedagogiske retninger og dramatiske uttrykksformer i praktisk dramaarbeid.
 • kunne analysere og vurdere teaterforestillinger skriftlig og muntlig.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom kunst og pedagogikk.
 • kunne anvende relevante forskningsmetoder og beherske og aktivt bruke IKT som redskap i drama/teaterfaglig- og vitenskapelig arbeid.
 • ha utviklet ferdigheter i å analysere sammenhengen mellom lek og pedagogikk.
 • kunne anvende sin interkulturelle kompetanse og skapende evner til å kommunisere gjennom teater.

Generell kompetanse

 • kunne bidra til kreative prosesser i et lærende felleskap.
 • kunne stimulere til demokratiske prosesser og ha evne til kritisk refleksjon i sin praksis
 • praktisere en endrings- og utviklingskompetanse.
 • kunne formidle kunnskap gjennom estetiske virkemidler og kunstneriske uttrykk
 • kunne styrke den estetiske, mangfoldige og flerkulturelle dimensjon ved eget arbeid

Hva kan du bli?

Du kan jobbe med å tilrettelegge og lede drama eller teaterarbeid i skole, kulturskole, interkulturelt arbeid og innen andre fritidstilbud. Kombinerer du dramastudiet med lærerutdanning kan du jobbe med drama- og teaterfag i grunnskole, videregående og kulturskole. Dersom du fortsetter videre studier innen drama- og teater kan du også bli skuespiller, sceneinstruktør og kulturarbeider

Studiet danner grunnlag for videre studier på bachelor og masternivå

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering minimum hvert tredje år i henhold til fakultetets kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • MGL0080: Drama- og teaterkommunikasjon

   Første år, semester 1

   Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

   Studiepoeng: 30

  • MGL0083: Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

   Første år, semester 2

   Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

   Studiepoeng: 30

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator Kjersti Gjedrem

E-post: kjersti.gjedrem@uis.no

Telefon: 51 83 30 72