Hopp til hovedinnhold

Forretningsjus - masterstudium (M-FORJUS)

Fakta
Studieprogramkode

M-FORJUS

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad
Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk
Hva lærer du?

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten skal: 

 • ha avansert kunnskap innen de sentrale forretningsjuridiske emner ( kontraktsrett, energirett, IT og formuerett) og forstå sammenhengen mellom disse fagdisiplinene
 • ha god forståelse for hvordan lover påvirker næringslivet 
 • ha god forståelse og innsikt i moderne problemstillinger i energiretten
 • ha inngående innsikt i opprettelse, gjennomføring og håndheving av internasjonale kommersielle kontrakter
 • ha grunnleggende kjennskap til regnskapsprinsipper og forholdet mellom regnskap og juss
 • ha god kjennskap til regler om rettigheter til formuesgoder (formuesrettigheter), særlig regler om dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett 
 • ha oversikt over rettslige utfordringer som følger av nye teknologier
 • ha kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider 
 • ha avansert kunnskap om forretningsjus og har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet forretningsjus (masteroppgavens tema) 

Ferdigheter 

Studenten skal: 

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor forretningsjus 
 • være i stand til å argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte  
 •  kunne forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper 
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte 
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy 
 • kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene 
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 
 • kunne analyse eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet forretningsjus, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger 
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor forretningsjus på en selvstendig måte 

Generell kompetanse 

Studenten skal: 

 • kunne bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten 
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe 
 • kunne formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten 
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter 
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer  
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser 
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
Intro

Etterspørselen etter juridisk kompetanse er stadig økende. Aktører i næringslivet møter problemstillinger som krever spesialkunnskap om skatterett, selskapsrett, formuerett, økonomi og gjerne kombinasjoner av disse. Det er et behov for arbeidstakere som kan se bedriftens juridiske problemer ut fra et bredt forretningsmessig perspektiv. 

Master i forretningsjus er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller dette behovet for en spisskompetanse. Det kan for eksempel dreie seg om etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger, kontraktsforhandlinger, gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter osv. Har man spesialkunnskap i forretningsjus, vil man kunne utføre økonomiske analyser som tar høyde for de rettslige begrensningene virksomheten er stilt overfor.

Master i forretningsjus åpner mange og varierte karriereveier. Studiet er særlig aktuelt innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving, ledelse og økonomisk styring, contract/project management, bank og forsikring, o.l.  

Emneevaluering

Alle emner i studiet skal evalueres hvert studieår (emneevaluering). Studiet skal også vurderes årlig gjennom ekstern (NOKUT) evaluering - Studiebarometeret. UiS sitt kvalitetssystem brukes også.

Hva kan du bli?

En mastergrad i forretningsjus gir deg kompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og utdanningen åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor.

Du vil blant annet kunne jobbe med ledelse og styring, rådgiving, saksbehandling, prosjektledelse, bank og forsikring.

Dette er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller et behov for en spisskompetanse om for eksempel etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger og kontraktsforhandlinger, samt gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter.

Kontaktinformasjon - studentsider

Veiledning og forhåndsgodkjenning

Seniorkonsulent: Monica Lange,

monica.lange@uis.no, tel: 51832332

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus

Utveksling@uis.no

Studieplan og emner
Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Det er ikke lagt noen føringer på hvilke emner studentene må ta mens de er på utveksling såfremt det tas emner på masternivå, og disse ikke overlapper med emner studentene har tatt eller skal ta senere i studieprogrammet. Alle emner skal imidlertid forhåndsgodkjennes av fagmiljøet ved HHUiS.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Monica Lange

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.