Hopp til hovedinnhold

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn (G-GLU5-10)

Fakta
Studieprogramkode

G-GLU5-10

Vekting (SP)

240

Studienivå

Fireårig studium

Fører til grad
Varighet

8 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn skal kvalifisere for arbeid som lærer i grunnskolens seks siste trinn og fremme personlig vekst og danning hos studentene. Studiet er en profesjonsutdanning nært knyttet til praksisfeltet og forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnskolen.

 

Forskrift for rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 01. mars 2010, utgjør et forpliktende grunnlag for Universitetet i Stavanger både for tilsatte ved UiS, representanter fra praksisopplæringen og studenter. Emnebeskrivelser som inngår i grunnskolelærerstudiet ved UiS, skal ta utgangspunkt i denne rammeplanen og i de nasjonale retningslinjene for fag i grunnskolelærerutdanningene.

 

Grunnskolelærerstudenter ved UiS kan også velge en 5-årig grunnskolelærerutdanning som gir en mastergrad innen spesialpedagogiske/pedagogiske eller fagdidaktiske emner.

 

Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS samarbeider med tilsvarende utdanninger ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Telemark. Det vil være mulig å søke overflytting til en av våre samarbeidspartnere eller en annen lærerutdanningsinstitusjon etter de to første årene.

 

Mål for studiet

Vårt mål er å utdanne lærere som lærer og lærere som leder.

 • Lærere utdannet ved UiS skal ha faglig grunnlag til å stille viktige spørsmål, tør å utforske og har ferdigheter og kunnskap til å følge opp spørsmål på systematiske måter.
 • Studenter som uteksamineres fra Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS skal ha de beste forutsetninger for å ta fatt på et krevende og komplekst arbeid som lærer i grunnskolen. Utdanningen vil fremme kunnskap og kompetanse for ledelse, undervisning, læring, og for samhandling med barn og voksne.
 • Utdanningen er tuftet på forskningsbasert kunnskap og nært samarbeid med grunnskoler i regionen. Våre studenter skal bli aktive deltakere i undervisning og læring og vil oppleve stimulerende læringsmiljøer på universitetet og i samarbeidende grunnskoler.
Fagplan

Kvalifisering til profesjonsutøvelse

Grunnskolelærerutdanning ved UiS er en profesjonsutdanning som går over 4 år, eller over 5 år for de som velger å ta en femårig mastergradsutdanning for grunnskolelærere.

Lærerprofesjonen er krevende. Lærere må ha god faglig kunnskap, og denne kunnskapen må kunne anvendes med barns læring og utvikling som hovedmål. Derfor må lærere kunne mer enn selve faginnholdet. De må ha ulike former for fagkunnskap som gjør det mulig å legge til rette for og å lede elevers utdanning.

Lærerarbeidet forutsetter god kunnskap og innsikt i elevers utvikling og læring, i forståelse av gruppers liv og i forståelse av læreplanutvikling for å lede læring. Utdanningen for arbeid i 5. til 10. trinn vil gi studentene et godt grunnlag til å videreutvikle elevers lese-, skrive-, og regneferdigheter i de skolefagene som studentene velger. Studentene vil også få anledning til å utvikle egen digital kompetanse innen fagene på måter som er relevante for læreres arbeid i trinn 5-10. Lærerstudentene vil arbeide med tema, arbeidsmåter og vurdering av arbeid som er relevant for denne aldersgruppen, og vil utvikle innsikt i det mangfoldet av muligheter ulike elever representerer.

God profesjonsutøvelse forutsetter at utøvere er i stand til å samhandle med barn og voksne på konstruktive måter innenfor ulike faglige og sosiale kontekster. Videre er det en forutsetning at lærere har kunnskap og innsikt i skolens samfunnsoppgave som dannende institusjon. Utdanningen skal sette læreryrket inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse.

Profesjonsforståelse handler også om å forstå grunnskoler som organisasjoner i en kommunal og statlig kontekst. Utdanningen skal kjennetegnes av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av. Studieprogrammet vektlegger derfor betydningen av nærmiljøet i skolens virksomhet, og gjennom utdanningen vil studentene bli kjent med andre instanser og læringsarenaer. Likevel er skolen en flerkulturell arena, og lærere skal ha forståelse for hva kultur, etnisitet og identitet innebærer både for egen og andres del.

Alle som utdannes til lærere i Norge skal være kvalifisert til å ivareta opplæring om samiske forhold og ha kunnskap om samiske barns rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk for grunnopplæringen.

Læringsledelse handler om at lærere er bevisst de ulike valgene de kan ta for å skape gode læringsmiljøer. Engasjement og konsentrasjon er nødvendige forutsetninger for læring. Grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn ved UiS vil derfor fremme studenters kunnskap gjennom erfaring med ulike læreprosesser. Studenter vil få innsikt og erfaring med estetiske læreprosesser og hvordan estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse kan realiseres. Blant annet vil det bli gitt innføringer i drama som metode innen de obligatoriske fagene, som også vil brukes for å støtte arbeidet med formidling og sosiale prosesser og gode læringsmiljøer i skolen

Frammøteplikt

Utdanning av grunnskolelærere forutsetter at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter, elever og lærere, i utprøving av metoder og begreper, i rollespill, laboratorieøvelser, i framføringer, på ekskursjoner og i grundig arbeid med lærestoff og i systematiske studier av elevers arbeid, tenkning og læring. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Å bli lærer forutsetter aktivt engasjement over tid med medstudenter, faglærere, praksislærere og elever. Profesjonsutdanningen krever derfor at studenter er til stede i undervisningen og i aktiviteter som inngår i studiet.

Det er derfor krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen. Studenter må gjennomføre alle de obligatoriske arbeidskravene for å kunne ta eksamen i et fag. Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for obligatorisk frammøte i grunnskolelærerutdanningene, som finnes på studentnettsiden til instituttet (se https://www.uis.no/fakultet-institutt-museum-og-sentre/fakultet-for-utdanningsvitenskap-og-humaniora/)

Alle 100 dager praksisopplæring pluss for- og etterarbeid i forbindelse med praksisopplæring er obligatoriske.

Vurderingsformer

Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. For nærmere presisering av vurderingsformer, se emnebeskrivelser for det enkelte emnet.

Karakterskala: A - F (A = fremragende, F = ikke bestått). For enkelte emner vil studentene bli vurdert i forhold til bestått/ikke bestått.

Nivåplassering

A Fremragende

B Meget god

C God

D Brukbar

E Tilstrekkelig

F Ikke bestått

Vurderingsformene i utdanningen skal legges opp slik at studentene;

- møter vurdering både underveis og til slutt i studieenhetene

- ser sammenheng mellom praksis og teori og mellom fag

- opplever varierte vurderingsformer, tilpasset målene og arbeidsformene i studiet

- blir kjent med aktuelle vurderingsformer i grunnskolen

- får veiledning og støtte i sin egen læring og personlige utvikling

Vurdering i praksisopplæringen

Studenter vil få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått. Dersom praksisperioden er fordelt over to semester, vil studenten få en midtveisvurdering.

Dersom en student risikerer å stryke i en av praksisopplæringsperiodene, vil studenten få et skriftlig varsel om fare for ikke bestått praksis. Praksislærerne vil også oppgi hva det er studenten har spesifikke vansker med, og det vil være mulig for studenten å rette opp disse forholdene. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til.

For informasjon om prøver og eksamener, se https://student.uis.no/eksamen/ og "Forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger".

Vitenskapsteori, metode og bacheloroppgave

Studenter skal få innsikt i vitenskapsteori og metode fra første semester og gjennom hele utdanningsløpet. Dette er noe som vil vektlegges som forberedelse til praksisopplæringsperioder, og innen de forskjellige fagene. I tillegg er det ett semester som er spesielt viet undervisning og arbeid med vitenskapsteori, metode og en bacheloroppgave. Dette er lagt til vårsemesteret i det tredje året.

Undervisningen i vitenskapsteori og metode det tredje året ligger til faget Pedagogikk og elevkunnskap, og det vil bli vektlagt vitenskapelige metoder som lærere har behov for i deres arbeid i skolen. Systematisk observasjon er en slik metode.

Arbeidet med bacheloroppgaven utgjør 15 studiepoeng. Studenten har ansvar for å utvikle problemstilling til oppgaven i samarbeid med faglærer/veileder. Praksisskolene vil samtidig bli oppfordret til å melde inn tema som kan være aktuelle. Dette vil gi studentene mulighet til å utforske spørsmål som er relevante for lærere, og som bygger på utdanningens målsettinger. En nærmere redegjørelse for krav til bacheloroppgaver vil bli gitt i det tredje året av utdanningen.

Praksisopplæring

Praksisopplæring har en integrerende funksjon i utdanningene og skal utgjøre 100 dager totalt fordelt over alle fire år. I løpet av de to første årene skal studentene ha fullført praksisopplæring tilsvarende 60 dager. Opplæringen vil foregå i skoler som UiS har inngått praksisskoleavtale med. Studenter som utdanner seg til å arbeide i barne- og ungdomsskole skal ha praksisopplæring i begge skoleslag.

Hvordan praksisopplæringen organiseres vil kunne variere fra det ene året i studiet til det andre. Både organisering og innhold skal støtte studentenes progresjon og utvikling som lærere.

Praksisopplæring tar utgangspunkt i de nasjonale retningslinjer for praksisopplæring. Denne er utgangspunkt for å utvikle skolebaserte praksisplaner for den enkelte praksisperiode. Lokale planer utarbeides av skolene i samarbeid med utdanningsinstitusjonen.

Internasjonalisering

Internasjonale perspektiver ivaretas i utdanningen på flere måter:

 • Det jobbes med å utforme internasjonale perspektiver innen alle fag i utdanningen, ved at man inviterer utenlandske gjesteforelesere, utformer kurs sammen med våre partnerinstitusjoner i utlandet, og holder enkelte forelesninger i fagene på engelsk, hvor både våre studenter og internasjonale studenter deltar.
 • Det forventes at studenter deltar på seminarer med internasjonale forskere som er åpne for grunnskolelærerstudenter.
 • Det vil være mulig å kunne ta noe av praksisopplæringen ved skoler i utlandet
 • Det vil være mulig å ha et internasjonalt semester i tredje eller fjerde studieår. Dette gjelder delstudier i utlandet. For kortere studie- eller praksisopphold i utlandet, se de enkelte emnebeskrivelser
 • Studentene oppfordres til å følge med på muligheter for utveksling eller deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter
 • Alle studenter skal ha erfaring med engelskspråklig litteratur. Studenter skal kunne søke etter relevant internasjonal litteratur i databaser og kunne lese og anvende engelskspråklig forskningslitteratur.

Skikkethetsvurdering

Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. UiS har ansvar for at faglærere og praksislærere har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å kunne foreta en løpende vurdering av studentenes skikkethet. Vitnemål for fullført grunnskolelærerutdanning forutsetter at studentene er vurdert som skikket for læreryrket. Studenter som viser svakheter i forhold til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i forhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30.06.2006. Kriterier ved vurderingen av mangel på skikkethet er at:

a) studenten viser manglende vilje eller evne til omsorg og til å lede læringsprosesser for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

b) studenten viser manglende vilje eller evne til å ha oversikt over hva som foregår i en barnegruppe eller trinn og ut fra dette skape et miljø som tar hensyn til barn og unges sikkerhet og deres psykiske og fysiske helse.

c) studenten unnlater å ta ansvar som rollemodell for barn og unge i samsvar med mål og retningslinjer for barnehagens og skolens virksomhet.

d) studenten viser manglende vilje eller evne til å kommunisere og samarbeide med barn, unge og voksne.

e) studenten har problemer av en slik art at han/hun fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.

f) studenten viser for liten grad av selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i lærerstudiet og kommende yrkesrolle.

g) studenten viser manglende vilje eller evne til å endre uakseptabel adferd i samsvar med veiledning.

§ 3. Vurderingskriterier for lærerutdanningene

For mer informasjon, se www.uis.no under lover og forskrifter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse med en skolepoengsum på 35 eller bedre og karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk.

OBS: Det er ikke lengre opptak på dette studiet. Det er nå erstattet av det nye femårige masterprogrammet i grunnskolelærerutdanning.

Kvalifikasjoner

Grunnskolelærerutdanningen for 5. til 10. trinn kvalifiserer for arbeid i disse trinnene i grunnskolen og i voksenopplæring i grunnskolefag.

Etter endt utdanning venter spennende og utfordrende arbeid som lærer i skolen. Det norske samfunnet har stort behov for dyktige lærere. Studiet er yrkesrettet og praksisbasert og tar utgangspunkt i lærerens arbeidsfelt, prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnskolen.

Studentenes medvirkning i utvikling av studiet

For å samordne studiet og sikre koordinering mellom fag og praksis, er det opprettet ulike fora for samarbeid:

Fagutvalg

Hvert fag i utdanningen har sitt fagutvalg. Faglærer- og studentrepresentanter skal sikre at blant annet innhold, arbeidsmåter og progresjon i faget blir drøftet og evaluert. Fagutvalgene har en sentral rolle i evalueringen av studiet og det enkelte fag. Minst ett møte hvert semester skal ha evaluering som hovedtema, og det skrives referat fra møtet. På bakgrunn av dette arbeidet gir faglærer en midtveisevaluering og sluttevaluering i slutten av det enkelte emne.

Trinnmøte

For hvert kull i grunnskolelærerutdanningene gjennomføres trinnmøter. I trinnmøtene møtes representanter for faglærere på trinnet, praksislærere, studenter og administrasjon. Hensikten er å ivareta samordning og samarbeid på trinnet, herunder felles læringsutbytter, arbeidsmåter, vurderingsformer, tverrgående tema, praksisperioder og andre aktiviteter på trinnet. Trinnmøtet gir innspill til programutvalget.

Programutvalg

Det finnes et programutvalg for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn. Der sitter representanter for faglærere, praksislærere, studenter, administrasjon og ledelsen ved instituttet. Programutvalget skal bidra til å ivareta helheten, se til at studieprogrammet er i tråd med forskrift, nasjonale og lokale føringer, kvalitetssikre emne- og programutvikling, nye satsinger og ivareta kvalitetssikring generelt.

Studentevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet omfatter studentevaluering av undervisning i form av tidligdialog hvert semester, og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fagområde i løpet av et undervisningsår.

Oppbygging og organisering av utdanningen

Grunnskolelærerutdanning er en fireårig yrkesutdanning (240 studiepoeng). Utdanningen omfatter en obligatorisk del på 60 studiepoeng og en valgbar del på 180 studiepoeng. I tillegg er det tilsvarende 100 dagers veiledet praksisopplæring som er obligatorisk.

Utdanningens obligatoriske del består av 60 studiepoeng:

Pedagogikk og elevkunnskap, 60 sp

Praksisopplæring som en integrert del av studieenhetene, 100 dager

Utdanningens valgbare del består av 180 studiepoeng:

Valg mellom valgfrie skolefag, skolerelevante fag (maks 30 sp), internasjonalt semester.

* Det forventes at studenter i størst mulig grad tar 60 stp i de fagene som velges. De vil da ha 60 stp pedagogikk og elevkunnskap (PEL) og 60 stp i tre skolefag etter endt 4-årig grunnskolelærerutdanning. Det er likevel mulig å ha 60 stp PEL + 60 stp i to skolefag + 30 stp skolefag + 30 stp skolerelevant fag.

* Studenter som velger en 5-årig grunnskolelærerutdanning vil ha 60 stp PEL + 60 stp i et skolefag + mastergrad (60 stp + 120 stp) innen et fag eller fagområde (for eksempel realfag / språkfag, el.a.). Merk at det kreves minimum karakteren C i faget man vil ta mastergrad innen, og at det kan stilles særskilte opptakskrav i det enkelte program.

* For å undervise i fagene engelsk, norsk og matematikk i ungdomsskole, kreves minimum 60 stp i faget. Kunnskapsdepartementet har varslet endringer i Kompetanseforskrift som kan få betydning for studenters valg. Universitetet i Stavanger legger opp til studentene tar 60 stp matematikk eller norsk de to første årene i utdanningen

*Alle fag skal omfatte fagdidaktikk og veiledet skolepraksis

*Inntil 30 studiepoeng kan være andre skolerelevante studier. Institusjonen avgjør om studiene er relevante for arbeid i grunnskolen.

Regler for organisering av studieløp

Studenter i grunnskolelærerutdanningen skal følge det studieprogrammet universitetet setter opp for hele studieløpet (4 år / 5 år). Ved UiS kan studenter, etter grunngitt søknad til dekan ved Det humanistiske fakultet, få særskilt tilpasset studieløp (jfr. gjeldende forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger).

Vilkår for fritak og innpassing av studier

Studenter som har eksamener fra høgskoler eller universitet før de starter på grunnskolelærerutdanningen, kan søke om fritak dersom dette er et av de obligatoriske fagene. Videre kan det søkes om å få innpasse fag som er tatt tidligere. Det vil her gis innpass for fag som tilfredsstiller kravene til fag i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene.

Det skilles mellom skolefag og skolerelevant fag. Det er kun mulig å ha inntil 30 stp skolerelevant fag, d.v.s. fag som ikke inngår i grunnskolens læreplan, men som kan være relevante for lærere fordi de kan styrke lærerens arbeid (for eksempel drama eller IKT).

Det kan kun gis fritak for obligatoriske fag når den aktuelle fagseksjonen ved utdanningsinstitusjonen godkjenner dette etter skriftlig og dokumentert søknad.

Hva kan du bli?

Du blir grunnskolelærer og kan jobbe med undervisning fra 5. til 10. trinn. Du får en god pedagogisk kompetanse som også kan anvendes i andre yrker. Velger du femårig master får du lektorstatus med lektorlønn.

Utveksling

Ja, med mulighet 5., 7. og 8. semester.

Utveksling
 • Alle land

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Dette er en relativt ny samarbeidspartner for UiS, med mange interessante tverrfaglige kurs på engelsk.

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til barnehage- elller grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

 • Belgia

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

 • Nederland

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Dette er en relativt ny samarbeidspartner for UiS, med mange interessante tverrfaglige kurs på engelsk.

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

 • Tyrkia

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til barnehage- elller grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

 • USA

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.