Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

300

Studieprogramkode

M-GLU1-7

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Som grunnskolelærer i barneskolen formidler du kunnskap til barn. I studiet lærer du å legge opp til og gjennomføre undervisning. Du lærer å bruke pedagogiske opplegg og arbeidsmetoder for å bidra til at elevene skal kunne lære på en best mulig måte. I tillegg til å jobbe med kunnskapsformidling, vil du som lærer være en del av barnas viktigste arena for sosialisering; skolen. Du vil lære å lede og tilrettelegge for gode og kreative læringsmiljøer og tilpasse opplæringen etter ulike elevers behov. Som grunnskolelærer engasjerer du deg i elevenes skolehverdag og deres utvikling. Du lærer å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsarbeid.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 fokuserer på de yngste elevene i grunnskolen hvor begynneropplæringen og den sosiale læringen er spesielt viktig. Som lærer i barneskolen får du et spennende yrke med gode jobbmuligheter. Arbeidet er kreativt og variert og gjennom utdanningen får du bred kompetanse.

Fagene matematikk, norsk og pedagogikk og elevkunnskap (PEL) er obligatoriske. Du kan velge master i norsk, matematikk, kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og spesialpedagogikk.

I tillegg skal du ha 2-3 valgfag der du kan velge blant masterfagene eller breddefagene kunst og håndverk, KRLE, mat og helse, drama, samt Å være lærer i det teknologirike klasserommet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage-skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet. 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene og i samarbeid med andre bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser. 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Fagplan

Målgruppe

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er en mastergradsutdanning som skal kvalifisere for tilsetting i undervisningsstilling i grunnskolen. Studiet er aktuelt for deg som ønsker å undervise i barneskolen, derfor retter det seg særskilt mot undervisning av barn i aldersgruppen 6 - 13 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, minimum 35 skolepoeng, et gjennomsnitt på karakter 3 eller bedre i norsk, samt et gjennomsnitt på karakter 4 i matematikk (224 t/P2). Man dekker karakterkravet i matematikk hvis man har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Innhold i studiet

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 -7 er en femårig profesjonsutdanning som kjennetegnes av høy faglig kvalitet, av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksisstudier og av et nært samspill mellom profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av.

Utdanningen gir internasjonale perspektiver, setter lærerprofesjonen inn i en historisk, kulturell og samfunnsmessig sammenheng og bidrar til kunnskap om, kritisk refleksjon og forståelse for det komplekse og utfordrende læreryrket. I tillegg gir utdanningen et profesjonsetisk grunnlag som ruster for kontinuerlig profesjonell videreutvikling, og som etter endt studium kvalifiserer til at man som lærer kan bidra til å videreutvikle skolen som en institusjon for danning og læring i et demokratisk og mangfoldig samfunn.

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 ved Universitetet i Stavanger kjennetegnes av høyt kvalifiserte faglærere, et godt læringsmiljø og et fagtilbud som drar nytte av de to nasjonale kompetansesentrene ved UiS. Studiet har et bredt valgtilbud der studentene, i tillegg til de obligatoriske fagene matematikk og norsk, kan få velge undervisningsfag de har interesse for og som skolene har behov for, samt skolerelevante fag som gir viktig kunnskap for skolens virksomhet.

Relevans for arbeidsliv og/eller videre studier

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 1 -7 er den eneste måten å kvalifisere seg for å være lærer i barneskolen for 1. - 4. trinn. Studiet gjennomføres i et nært samspill mellom universitetet, profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av. Det legges særskilt vekt på begynneropplæring i alle fag.

Master i grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 - 7 kvalifiserer også for videre studier på ph.d.-nivå (gitt at man oppfyller opptakskrav til ph.d).

Oppbygging av studiet/fagene i programmet:

Grunnskolelærerutdanningen er en kombinasjon av obligatoriske emner og valgbare emner knyttet til undervisningsfag eller undervisningsrelevante emner.

De obligatoriske emnene i 1. - 3. studieår er følgende:

• Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp

• Matematikk, 30 sp

• Norsk, 30 sp

• 5 dager observasjonspraksis

• 80 dager praksis, veiledet og vurdert, inklusiv 5 dager deltakende observasjon i barnehage

De obligatoriske emnene i 4. - 5. studieår er følgende:

• Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp

• 30 dager praksis, veiledet og vurdert

De valgbare emnene som tilbys ved UiS er undervisningsfagene

• Norsk fordypning, 30 sp

• Matematikk fordypning, 30 sp

• Engelsk, 30 eller 60 sp

• Kroppsøving, 30 eller 60 sp

• Kunst og håndverk, 30 eller 60 sp

• Samfunnsfag, 30 eller 60 sp

• Naturfag, 30 eller 60 sp

• Mat og helse, 30 sp

• KRLE, 30 sp

I tillegg kan følgende skolerelevante emner velges:

• Spesialpedagogikk, 30 sp

• Drama 30 sp

• Å være lærer i det teknologirike klasserommet 30 sp

Masterfag (fag 1) som tilbys ved UiS er følgende undervisningsfag:

• Matematikk

• Norsk

• Kroppsøving

• Engelsk

• Samfunnsfag

•Spesialpedagogikk

• Naturfag

Opptaksgrunnlag for alle masterløp utenom spesialpedagogikk er 60 sp i fag 1 fra år 1-3, opptaksgrunnlag for spesialpedagogikk er 30 sp PEL og 30 sp spesialpedagogikk fra år 1-3.

De valgbare emnene må velges etter regler gitt i nasjonal forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

Valgbare emner i 1. - 3. år må settes sammen på følgende måte:

• Fag 1 (masterfag), 60 sp

• Fag 2 (undervisningsfag), 30 eller 60 sp

• Fag 3 (undervisningsfag), 30 sp

• Fag 4 (valgfritt, nytt undervisningsfag, fordypning i undervisningsfag eller skolerelevant fag), 30 sp

Valgbare emner i 4. - 5. år må settes sammen på følgende måte:

• Fag 1 (undervisningsfag som masterfag, inkl. MA-oppgave), 90 sp

eller

• Fag 1 (spesialpedagogikk som masterfag inkl. MA-oppgave), 60 sp, og fag 2 eller 3, 30 sp som bygger på 60 sp i 1. - 3. år.

Det totale valgtilbudet framgår av strukturen i tabellen nedenfor.

Ikke alle fagkombinasjoner vil være mulig, så studentene må sette seg godt inn i forskriftens krav til oppbygging av valgbare emner, og de fagkombinasjoner som er mulig. God informasjon vil bli gitt tidlig i studieløpet. Alle valgtilbud igangsettes under forutsetning av at det er nok studenter på emnet.

Mer om innhold i programmet:

Profesjonsarbeid og profesjonsutvikling

I nasjonal forskrift for femårig GLU 1-7 pekes det på en rekke elementer som må beskrives i programplanen, og det pekes på at temaer som er tverrfaglige må innarbeides og ivaretas i programplanen (§4, 3. ledd). Dette gjelder blant annet arbeid med tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetanser, bruk av IKT i arbeid med fag, samiske emner, det flerkulturelle og flerspråklige aspektet, profesjonsetikk og kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Det er understreket i nasjonale retningslinjer at programplanen også skal ivareta tverrfaglige tema om psykososialt læringsmiljø, medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet, samiske forhold og samiske elevers rettigheter, bærekraftig utvikling og estetiske læringsprosesser "som skal sikres for alle studenter" (s. 9). Disse temaene skal belyses på ulike måter i ulike fag, og det vil framgå av emnebeskrivelsene hvordan dette vil bli håndtert. I tillegg vil vi ved UiS også ha noen tverrfaglige strukturer i studieprogrammet for å klare å ivareta tverrgående element og profesjonsretting.

Tverrfaglige elementer i alle fag betyr at man i alle undervisningsfag vil ha et særskilt fokus på begynneropplæring, altså undervisning rettet mot de lavere trinnene på barneskolen, å undersøke hva vurdering for læring og tilpasset opplæring innebærer, samt å jobbe med grunnleggende ferdigheter hos elevene, som er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digital kompetanse. Dette vil skje både i undervisningen på campus og i praksis.

Temauker: En uke hvert av de tre første studieårene reserveres til å arbeide grundigere med tverrfaglige tema. Her vil den vanlige timeplanen løses opp, og studentene følger en egen timeplan satt opp for temaukene. Det vil være variasjon i arbeidsmåter og tilnærminger, og temaukene vil, der det passer, også være knyttet til praksis, det vil si at tema vil bli arbeidet med også i praksisopplæringen.

• 1 år: Oppstartsuke (høst), psykososialt læringsmiljø (vår)

• 2 år: Medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet (vår)

• 3 år: Bærekraftig utvikling og folkehelse (høst)

Tverrfaglige spor: Andre elementer vil bli behandlet i ulike tverrfaglige kurs som fordeles over de tre første årene i studiet. Disse organiseres slik at de går jevnt 2 fastsatte timer per uke i hele eller deler av semesteret (ikke i praksisperioder), og/eller i tilknytning til fagene.

• 1 år: Akademisk skriving og lesing 1 (høst)

• 2 år: Estetiske læringsprosesser (høst) Vitenskapsteori, metode og etikk (vår)

• 3 år: Digitale ferdigheter (høst) Akademisk skriving og lesing 2 (vår)

Forberedelse til og fokus i praksis: I forkant av enkelte praksisperioder møtes studenter, praksislærere og faglærere til en felles dag med arbeid rundt et tema som er viktig for opplæringen både i praksis og ved universitetet, og for å planlegge den forestående praksisperioden. Praksis har følgende fokusområder:

• Skolen, eleven og læring, lærerrollen og lærerarbeidet

• Elevmangfoldet, elevenes læring og begynneropplæring

• Kontaktlærerrollen, psykososialt læringsmiljø, skolen som organisasjon

• Forsknings- og utviklingsarbeid i praksis

Tverrfaglige elementer i alle fag:

• 1 år: Klasseledelse

• 2 år: Begynneropplæring

• 3 år: Vurdering for læring

• 4 år: Forskningsbasert yrkesutøvelse

Progresjon i vitenskapelig tenkning og arbeidsmetodikk/FoU

Som student skal man helt fra starten av studiet dyktiggjøres i akademisk skriving og tenkning, for å kunne utarbeide gode FoU-oppgaver, skrive en god masteroppgave og ende opp som en profesjonell og dyktig barneskolelærer.

Gjennom studiet skal studentene derfor tilegne seg vitenskapelige tenkemåter og metoder. FoU-aktiviteter vil knyttes både til fag, til praksis og til studentenes selvstendige arbeider, med progresjon i løpet av studiet.

Til utdanningen er det forskriftsfestet (§3, 6. ledd) at studentene skal skrive en forsknings- og utviklingsoppgave (FoU) i 3. studieår. Denne oppgaven skal skrives i kombinasjon mellom et undervisningsfag og faget pedagogikk og elevkunnskap. FoU-oppgaven er en av eksamensformene/vurderingskriteriene i 3. studieår. Oppgaven skal fortrinnsvis skrives i tilknytning til ønsket masterfag. Alle studenter vil få veiledning i arbeidet med FoU-oppgaven etter nærmere angitt omfang, og den vil bli gitt gradert karakter. FoU-oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.

I femte studieår skal studentene skrive en profesjonsrettet masteroppgave innen undervisningsfag, spesialpedagogikk eller pedagogikk. Ved UiS vil masteroppgaven ha et omfang på 45 studiepoeng.

Arbeids- og undervisningsformer

I løpet av studiet vil studentene møte varierte arbeidsmåter som alle har det til felles at de skal trene studentene opp i kritisk tenkning og anvendelse av anerkjent, forskningsbasert kunnskap. Videre skal arbeidsmåtene utfordre studentene til å reflektere over egne praksiserfaringer. Studiet vil legge opp til at studentene arbeider både i- og utenfor forelesningene, både på - og utenfor campus, både individuelt og i grupper.

Progresjon og variasjon er nøkkelbegreper i studiet, og studentene vil oppleve progresjon og variasjon både i arbeidsmåter og i vurderingen.

For å gå opp til eksamen i et emne må alle arbeidskrav som er knyttet til emnet være godkjent, og studenten må ha tilstrekkelig frammøte i emnet. Hva som er tilstrekkelig vil variere etter hvilke pedagogiske prinsipper frammøtet er grunngitt i. De fleste emner vil ha krav om frammøte på 70 eller 80 prosent, mens enkelte laboratorieøvelser vil kunne ha obligatorisk tilstedeværelseskrav. Det vil framgå av den enkelte emnebeskrivelse hva som er gjeldende for det enkelte emne.

Se ellers gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger, av 10.3.16.

Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer for progresjonskrav for utdanningen som helhet, disse er bekjentgjort på student.uis.no og på Canvas.

Emnebeskrivelsene for de ulike emnene i utdanningen er utformet slik at vurderingsformene ses samlet og i en helhet. Det er lagt opp til variasjon i vurderingsformene i løpet av et studieår, på tvers av fag, og i løpet av hele utdanningen. Variasjonen i eksamensordninger og vurderingsformer legger vekt på å vurdere kunnskap i fag og på pedagogisk, didaktisk og etisk kompetanse. Studentene skal kunne formidle og kommunisere om faglige problemstillinger og ulike tema både muntlig og skriftlig, på nynorsk og bokmål, ved hjelp av digitale verktøy og andre virkemidler og i samarbeid med andre. Vurderingsformene vil også bidra til at studentene utvikler metodisk kompetanse og at de kan analysere og vurdere relevante problemstillinger. Det er lagt opp til progresjon i dette i løpet av utdanningen, se omtale av FoU under innhold i utdanningen.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 1 - 7 er et heltidsstudium, der man skal ta 30 sp hvert semester. Dette tilsvarer ca 850 arbeidstimer per semester, dvs. 28,3 arbeidstimer per studiepoeng. Dette inkluderer praksisperioder og arbeid med tverrgående kurs og andre felles elementer som inngår i utdanningen. Man må påregne å arbeide gjennomsnittlig 35 - 40 timer med studiet hver uke.

Praksis i studiet

Praksisstudiet er en integrert del av alle fag i utdanningen. Det består av 110 dager veiledet, vurdert og variert praksis. Av disse dagene skal fem dager vektlegge overgangen barnehage-skole og kan legges til barnehage. Praksis er fordelt over fire år med 80 dager i løpet av de tre første årene og 30 dager i løpet av de siste to årene. I tillegg kommer fem dager tilrettelagt observasjon i første semester. Praksisskolene utarbeider sin egen skolebaserte praksisplan.

I praksis skal studentene få bred kompetanse om lærerarbeidet, eleven og elevmangfoldet og skolen som organisasjon. Praksis skal være et integrerende element mellom undervisning i fag på campus og i praksisopplæringen.

Organisering av praksis

Universitetet i Stavanger har hovedansvar for innhold, kvalitet og vurdering i praksis og for progresjon mellom praksisperiodene. Praksisskolene skal organisere praksisstudiet i tråd med denne programplanen. Praksisstudiet organiseres gjennom formelle avtaler mellom UiS, skoleeier og rektor ved den enkelte praksisskole. Praksisskolens rektor har det overordnede ansvaret for praksisstudiet ved skolen og skal sørge for at det legges gode rammer rundt praksisstudiet, etter nærmere angitte retningslinjer nedfelt i avtalen. Praksisskolen utarbeider sin egen skolebaserte praksisplan basert på programplaner fra UiS, gjeldende forskrift om rammeplan og nasjonale retningslinjer for faget praksis, og på emneplaner for praksis og emneplaner for fag.

115 dager praksis i løpet av utdanningen er ved UiS fordelt på følgende måte:

• 1 år: 5 dager observasjonspraksis + 20 dager, inkl. 5 dager deltakende observasjon i barnehage

• 2 år: 15 dager + 15 dager

• 3 år: 15 dager + 15 dager

• 4 år: 15 dager + 15 dager

• 5 år: Ingen praksis

Mer om observasjonspraksis:

Observasjonsdagene vil være fem dager i løpet av en arbeidsuke i løpet av 1. semester og gjennomføres i utgangspunktet på samme skole som studenten skal gjennomføre praksis i vårsemesteret. Studentene vil bringe med seg observasjonsoppgaver som er knyttet til undervisningen på campus i 1. semester.

Praksis i barnehage for GLU 1-7 knyttes til en av barnehagene som praksisskolene samarbeider med om overgangen barnehage- skole.

Arbeidsformer i praksis:

Det vil være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet, og man bruker redskapet «læringssamtaler mellom faglærere på UiS, studenter og praksislærere» når faglærere møter studenter på praksisskolene. Av og til vil studentene ha obligatoriske arbeidskrav knyttet til praksis. Disse er enten knyttet til emneplan for praksis eller til emneplanen for faget man tar.

Vurderingsformer i praksis:

Studenter vil få en formell vurdering etter hver praksisperiode uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått.

Dersom en student risikerer å stryke i en av praksisopplæringsperiodene, vil studenten få et skriftlig varsel om fare for ikke bestått praksis. Praksislærerne vil også oppgi hva det er studenten har spesifikke vansker med, og det vil være mulig for studenten å rette opp disse forholdene. Dersom studenten ikke består en praksisperiode, kan samme periode bare gjennomføres en gang til.

Skikkethetsvurdering:

Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i arbeid på campus og i grunnskoler. UiS har ansvar for at faglærere og praksislærere har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å kunne foreta en løpende vurdering av studentenes skikkethet. Vitnemål for fullført grunnskolelærerutdanning forutsetter at studentene er vurdert som skikket for læreryrket. Studenter som viser svakheter i forhold til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få vite hvordan de står i forhold til kravene om lærerskikkethet og eventuelt få råd om å avslutte utdanningen. Konkrete beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet.

Kriterier for vurderingen av mangel på skikkethet er fastsatt i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.8.2006, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Internasjonalisering:

Utdanningen er satt sammen av mange valgbare emner, og siden den også består av emneovergripende temaer og elementer som må være på plass for å oppfylle de overordnede læringsutbyttene, er det i utgangspunktet mulighet for å ta 30 sp ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon (som UiS har utvekslingsavtale med) i 5. semester. Man vil da kunne velge skolerelevante emner tilsvarende 30 sp dersom man ikke har skolerelevant fag fra før, eller man kan velge emner som tilsvarer et undervisningsfag på 30 sp.

Det vil være et knippe studiesteder som anbefales, og det henvises til egne nettsider på student.uis.no for full oversikt. Er det ikke mulig å få gjennomført praksis i tilknytning til utvekslingen, vil UiS legge til rette for dette i etterkant. I tillegg vil det være mulig å ta praksis ved en norsk skole i utlandet eller ved en utenlandsk skole som UiS har avtale med. Dette vil også være mulig i 5. semester. Studentene vil bli orientert om mulighetene for utveksling og praksisopphold i utlandet på eit informasjonsmøte i sitt 3. semester. Man vil også kunne dra utenlands i forbindelse med datainnsamling og eventuelt feltarbeid i forbindelse med mastergradsoppgaven.

Internasjonale perspektiver ivaretas i utdanningen også på andre måter: Internasjonale perspektiver på faglige emner vil være å finne innen alle fag i utdanningen, og flere av valgfagene tilbyr ekskursjoner og studieturer til utlandet, eksempelvis

• KRLE valgfag reiser til Midtøsten: Israel og Palestina, eventuelt Egypt

• Engelsk valgfag reiser til norsk studiesenter ved York, England

• Drama valgfag har studietur til Danmark

• Kunst og håndverk har med jevne mellomrom reiser til Sentral-Europa.

For mer informasjon om kortere studieopphold i utlandet, se emnebeskrivelser for de ulike valgfagene.

Studentene oppfordres i tillegg til å følge med på muligheter for deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter. Det forventes at studenter deltar på seminarer med internasjonale forskere som er åpne for grunnskolelærerstudenter, og det forventes at studenter skal lese engelskspråklig faglitteratur.

Undervisningsspråk:

Undervisningsspråk vil i hovedsak være norsk. Enkelte undervisningsøkter vil likevel kunne skje på engelsk. I valgfaget engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Praksis foregår i hovedsak i norske skoler og alle studenter blir forventet å beherske norsk muntlig og skriftlig godt. Ved praksisopphold i utlandet må studenten også beherske det lokale språket.

Kvalitetssikring og evalueringer av studiet:

Studieprogrammet følger gjeldende kvalitetssystem for UiS.

Praksisstudiets innhold og rammebetingelser evalueres for øvrig jevnlig. Kvalitetssikring av praksisskoler, praksislærere og praksisstudiet er innarbeidet i utdanningsinstitusjonenes kvalitetssystem. Praksislæreren skal ha gjennomgått videreutdanning i praksisveiledning på minimum 15 studiepoeng eller forpliktet seg til å starte en slik opplæring.

Rammeplan

Studiet følger Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning  for trinn 1–7 https://www.regjeringen.no/contentassets/fbaf26939bbd40abacba73e34a95d2fc/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-for-trinn-1-7.pdf 

Hva kan du bli?

Du blir grunnskolelærer og kan jobbe med undervisning fra 1. til 7. trinn og andre oppgaver tilknyttet skolen. Du får en god pedagogisk kompetanse som også kan anvendes i andre yrker. Med femårig master vil du få lektorstatus og lektorlønn.

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres i tråd med kvalitetssystemet ved UiS.

Studieplan og emner

 • Masterfag

  • Obligatoriske emner

   • MGLT43: Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag

   • Norsk

    • Obligatoriske emner

     • MGL320M: Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL320M)

      Studiepoeng: 45

    • Velg ett emne

     • MGL3127: Kritisk kulturell literacy

      Femte år, semester 9

      Kritisk kulturell literacy (MGL3127)

      Studiepoeng: 15

     • MLE305: Lesing: teori og metode

      Femte år, semester 9

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Femte år, semester 9

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • MLE365: Norsk som andrespråk

      Femte år, semester 9

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk

    • MGL310M: Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL310M)

     Studiepoeng: 45

    • MGL3122: Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning (MGL3122)

     Studiepoeng: 15

   • Kroppsøving

    • MGL3067: Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL3067)

     Studiepoeng: 15

    • MGL360M: Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL360M)

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • Obligatoriske emner

     • MGL3053: Mikrohistorie og historieforståelse

      Femte år, semester 9

      Mikrohistorie og historieforståelse (MGL3053)

      Studiepoeng: 15

     • MGL350M: Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)

      Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • MGL3038: Syllabus and material design in English language teaching

     Femte år, semester 9

     Syllabus and material design in English language teaching (MGL3038)

     Studiepoeng: 15

    • MGL330M: Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL330M)

     Studiepoeng: 45

   • Spesialpedagogikk: Skolens pedagogiske praksiser

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3600: Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL3600)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Sosial og emosjonell sårbarhet

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3700: Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL3700)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3800: Lese- og skrivevansker

      Femte år, semester 9

      Lese- og skrivevansker (MGL3800)

      Studiepoeng: 15

 • Masterfag

  • Obligatoriske emner

   • MGLT41: Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

    Studiepoeng: 0

   • MGL1P40: Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager) (MGL1P40)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3300: Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL3300)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1P45: Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager) (MGL1P45)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3400: Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL3400)

    Studiepoeng: 15

   • MGLT42: Kvalitative metoder – Metode 2

    Fjerde år, semester 8

    Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

    Studiepoeng: 0

   • MGLT43: Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag

   • Norsk

    • Obligatoriske emner

     • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

      Studiepoeng: 15

     • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

      Studiepoeng: 15

     • MGL320M: Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL320M)

      Studiepoeng: 45

    • Velg ett emne

     • MGL3127: Kritisk kulturell literacy

      Femte år, semester 9

      Kritisk kulturell literacy (MGL3127)

      Studiepoeng: 15

     • MLE305: Lesing: teori og metode

      Femte år, semester 9

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Femte år, semester 9

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • MLE365: Norsk som andrespråk

      Femte år, semester 9

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk

    • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

     Studiepoeng: 15

    • MGL310M: Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL310M)

     Studiepoeng: 45

    • MGL3122: Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning (MGL3122)

     Studiepoeng: 15

   • Kroppsøving

    • MGL3065: Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL3065)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3066: Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL3066)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3067: Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL3067)

     Studiepoeng: 15

    • MGL360M: Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL360M)

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • MGL3052: Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere (MGL3052)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3054: Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL3054)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3053: Mikrohistorie og historieforståelse

     Femte år, semester 9

     Mikrohistorie og historieforståelse (MGL3053)

     Studiepoeng: 15

    • MGL350M: Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)

     Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • MGL3037: Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

     Fjerde år, semester 7

     Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL3037)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3036: Critical literacies pedagogy in the EFL classroom

     Fjerde år, semester 8

     Critical literacies pedagogy in the EFL classroom (MGL3036)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3038: Syllabus and material design in English language teaching

     Femte år, semester 9

     Syllabus and material design in English language teaching (MGL3038)

     Studiepoeng: 15

    • MGL330M: Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL330M)

     Studiepoeng: 45

   • Naturfag

    • MGL3082: Økologi og mangfold

     Fjerde år, semester 7

     Økologi og mangfold (MGL3082)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3083: Teknologi i naturfag

     Fjerde år, semester 8

     Teknologi i naturfag (MGL3083)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3084: Det samfunnsaktuelle naturfaget

     Femte år, semester 9

     Det samfunnsaktuelle naturfaget (MGL3084)

     Studiepoeng: 15

    • MGL380M: Masteroppgave i naturfag

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i naturfag (MGL380M)

     Studiepoeng: 45

   • Spesialpedagogikk: Skolens pedagogiske praksiser

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3600: Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL3600)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Sosial og emosjonell sårbarhet

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3700: Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL3700)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3800: Lese- og skrivevansker

      Femte år, semester 9

      Lese- og skrivevansker (MGL3800)

      Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner, 1. - 3. år

  • MGL1P30: Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 5

   Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager) (MGL1P30)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1P35: Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 6

   Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager) (MGL1P35)

   Studiepoeng: 0

  • MGLT03: Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig utvikling og folkehelse (MGLT03)

   Studiepoeng: 0

 • Fagvalg høst 2023 eller utveksling

  • Engelsk 2 (forutsetter engelsk 1)

   • MGL1036: English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (1-7)

    Tredje år, semester 5

    English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (1-7) (MGL1036)

    Studiepoeng: 30

  • Kroppsøving 2 (forutsetter kroppsøving 1)

   • MGL1061: Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) (MGL1061)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag B

   • MGL1081: Naturfag 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Naturfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1081)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk A

   • MGL1002: Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn) (MGL1002)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

   • MGL1051: Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1051)

    Studiepoeng: 30

  • Mat og helse

   • MGL1090: Mat og helse (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Mat og helse (1.-7. trinn) (MGL1090)

    Studiepoeng: 30

  • Drama A

   • MGL0080: Drama- og teaterkommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • MGL1500: Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) (MGL1500)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 1

   • MGL1043: Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 1-7)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 1-7) (MGL1043)

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg vår 2024

  • Engelsk 1

   • MGL1032: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Tredje år, semester 6

    Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. (MGL1032)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1033: English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Tredje år, semester 6

    English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) (MGL1033)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

   • MGL1050: Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1050)

    Studiepoeng: 30

  • Drama B

   • MGL0083: Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Tredje år, semester 6

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk B

   • MGL1005: Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (MGL1005)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1006: Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) (MGL1006)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

   • MGL1060: Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)

    Tredje år, semester 6

    Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) (MGL1060)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag A

   • MGL1080: Naturfag 1 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Naturfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1080)

    Studiepoeng: 30

  • Norsk 2

   • MGL1322: Norsk 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Norsk 2 (1.-7. trinn) (MGL1322)

    Studiepoeng: 30

  • Matematikk 2

   • MGL1112: Matematikk 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Matematikk 2 (1.-7. trinn) (MGL1112)

    Studiepoeng: 30

 • Masterfag

  • Obligatoriske emner

   • MGLT41: Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

    Studiepoeng: 0

   • MGL1P40: Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager) (MGL1P40)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3300: Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL3300)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1P45: Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager) (MGL1P45)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3400: Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL3400)

    Studiepoeng: 15

   • MGLT42: Kvalitative metoder – Metode 2

    Fjerde år, semester 8

    Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

    Studiepoeng: 0

   • MGLT43: Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag

   • Norsk

    • Obligatoriske emner

     • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

      Studiepoeng: 15

     • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

      Studiepoeng: 15

     • MGL320M: Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL320M)

      Studiepoeng: 45

    • Velg ett emne

     • MGL3127: Kritisk kulturell literacy

      Femte år, semester 9

      Kritisk kulturell literacy (MGL3127)

      Studiepoeng: 15

     • MLE305: Lesing: teori og metode

      Femte år, semester 9

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Femte år, semester 9

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • MLE365: Norsk som andrespråk

      Femte år, semester 9

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk

    • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3122: Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning (MGL3122)

     Studiepoeng: 15

    • MGL310M: Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL310M)

     Studiepoeng: 45

   • Kroppsøving

    • MGL3065: Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL3065)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3066: Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL3066)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3067: Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL3067)

     Studiepoeng: 15

    • MGL360M: Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL360M)

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • MGL3052: Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere (MGL3052)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3054: Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL3054)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3053: Mikrohistorie og historieforståelse

     Femte år, semester 9

     Mikrohistorie og historieforståelse (MGL3053)

     Studiepoeng: 15

    • MGL350M: Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)

     Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • MGL3037: Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

     Fjerde år, semester 7

     Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL3037)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3036: Critical literacies pedagogy in the ELL classroom

     Fjerde år, semester 8

     Critical literacies pedagogy in the ELL classroom (MGL3036)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3038: Syllabus and material design in English language teaching

     Femte år, semester 9

     Syllabus and material design in English language teaching (MGL3038)

     Studiepoeng: 15

    • MGL330M: Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL330M)

     Studiepoeng: 45

   • Naturfag

    • MGL3082: Økologi og mangfold

     Fjerde år, semester 7

     Økologi og mangfold (MGL3082)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3083: Teknologi i naturfag

     Fjerde år, semester 8

     Teknologi i naturfag (MGL3083)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3084: Det samfunnsaktuelle naturfaget

     Femte år, semester 9

     Det samfunnsaktuelle naturfaget (MGL3084)

     Studiepoeng: 15

    • MGL380M: Masteroppgave i naturfag

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i naturfag (MGL380M)

     Studiepoeng: 45

   • Spesialpedagogikk: Skolens pedagogiske praksiser

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3600: Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL3600)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Sosial og emosjonell sårbarhet

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3700: Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL3700)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3800: Lese- og skrivevansker

      Femte år, semester 9

      Lese- og skrivevansker (MGL3800)

      Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner, 1. - 3. år

  • MGL1220: Norsk trinn 5-7

   Andre år, semester 3

   Norsk trinn 5-7 (MGL1220)

   Studiepoeng: 15

  • MGLA100: Estetiske læringsprosesser

   Andre år, semester 3

   Estetiske læringsprosesser (MGLA100)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1111: Matematikk 1 emne 2

   Andre år, semester 3

   Matematikk 1 emne 2 (MGL1111)

   Studiepoeng: 15

  • MGL1P20: Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Andre år, semester 3

   Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager) (MGL1P20)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1P25: Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager)

   Andre år, semester 4

   Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager) (MGL1P25)

   Studiepoeng: 0

  • MGLT02: Demokrati og medborgerskap

   Andre år, semester 4

   Demokrati og medborgerskap (MGLT02)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1P30: Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 5

   Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager) (MGL1P30)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1P35: Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 6

   Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager) (MGL1P35)

   Studiepoeng: 0

  • MGLT03: Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig utvikling og folkehelse (MGLT03)

   Studiepoeng: 0

 • Fagvalg vår 2024

  • Engelsk 1

   • MGL1032: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Andre år, semester 4

    Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. (MGL1032)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1033: English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Andre år, semester 4

    English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) (MGL1033)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

   • MGL1050: Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)

    Andre år, semester 4

    Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1050)

    Studiepoeng: 30

  • Drama B

   • MGL0083: Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Andre år, semester 4

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk B

   • MGL1005: Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (MGL1005)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1006: Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) (MGL1006)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

   • MGL1060: Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)

    Andre år, semester 4

    Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) (MGL1060)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag A

   • MGL1080: Naturfag 1 (1.-7. trinn)

    Andre år, semester 4

    Naturfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1080)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 2 (da må du også velge KRLE 1)

   • MGL1044: Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 1-7)

    Andre år, semester 4

    Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 1-7) (MGL1044)

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg høst 2024 eller utveksling

  • Engelsk 2 (forutsetter engelsk 1)

   • MGL1036: English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (1-7)

    Tredje år, semester 5

    English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (1-7) (MGL1036)

    Studiepoeng: 30

  • Kroppsøving 2 (forutsetter kroppsøving 1)

   • MGL1061: Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) (MGL1061)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag B

   • MGL1081: Naturfag 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Naturfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1081)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk A

   • MGL1002: Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn) (MGL1002)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

   • MGL1051: Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1051)

    Studiepoeng: 30

  • Mat og helse

   • MGL1090: Mat og helse (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Mat og helse (1.-7. trinn) (MGL1090)

    Studiepoeng: 30

  • Drama A

   • MGL0080: Drama- og teaterkommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • MGL1500: Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) (MGL1500)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 1

   • MGL1043: Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 1-7)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 1-7) (MGL1043)

    Studiepoeng: 30

  • Å være lærer i det teknologirike klasserom

   • MGL1700: Å være lærer i det teknologirike klasserommet

    Tredje år, semester 5

    Å være lærer i det teknologirike klasserommet (MGL1700)

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg vår 2025

  • Engelsk 1

   • MGL1032: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Tredje år, semester 6

    Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. (MGL1032)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1033: English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Tredje år, semester 6

    English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) (MGL1033)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

   • MGL1050: Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1050)

    Studiepoeng: 30

  • Drama B

   • MGL0083: Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Tredje år, semester 6

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk B

   • MGL1005: Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (MGL1005)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1006: Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) (MGL1006)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

   • MGL1060: Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)

    Tredje år, semester 6

    Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) (MGL1060)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag A

   • MGL1080: Naturfag 1 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Naturfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1080)

    Studiepoeng: 30

  • Norsk 2

   • MGL1322: Norsk 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Norsk 2 (1.-7. trinn) (MGL1322)

    Studiepoeng: 30

  • Matematikk 2

   • MGL1112: Matematikk 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Matematikk 2 (1.-7. trinn) (MGL1112)

    Studiepoeng: 30

 • Masterfag

  • Obligatoriske emner

   • MGLT41: Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

    Studiepoeng: 0

   • MGL1P40: Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager) (MGL1P40)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3300: Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL3300)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1P45: Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager) (MGL1P45)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3400: Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL3400)

    Studiepoeng: 15

   • MGLT42: Kvalitative metoder – Metode 2

    Fjerde år, semester 8

    Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

    Studiepoeng: 0

   • MGLT43: Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag

   • Norsk

    • Obligatoriske emner

     • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

      Studiepoeng: 15

     • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

      Studiepoeng: 15

     • MGL320M: Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL320M)

      Studiepoeng: 45

    • Velg ett emne

     • MGL3127: Kritisk kulturell literacy

      Femte år, semester 9

      Kritisk kulturell literacy (MGL3127)

      Studiepoeng: 15

     • MLE305: Lesing: teori og metode

      Femte år, semester 9

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Femte år, semester 9

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • MLE365: Norsk som andrespråk

      Femte år, semester 9

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk

    • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

     Studiepoeng: 15

    • MGL310M: Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL310M)

     Studiepoeng: 45

    • MGL3122: Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning (MGL3122)

     Studiepoeng: 15

   • Kroppsøving

    • MGL3065: Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL3065)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3066: Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL3066)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3067: Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL3067)

     Studiepoeng: 15

    • MGL360M: Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL360M)

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • MGL3052: Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere (MGL3052)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3054: Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL3054)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3053: Mikrohistorie og historieforståelse

     Femte år, semester 9

     Mikrohistorie og historieforståelse (MGL3053)

     Studiepoeng: 15

    • MGL350M: Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)

     Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • MGL3037: Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

     Fjerde år, semester 7

     Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL3037)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3036: Critical literacies pedagogy in the ELL classroom

     Fjerde år, semester 8

     Critical literacies pedagogy in the ELL classroom (MGL3036)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3038: Syllabus and material design in English language teaching

     Femte år, semester 9

     Syllabus and material design in English language teaching (MGL3038)

     Studiepoeng: 15

    • MGL330M: Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL330M)

     Studiepoeng: 45

   • Naturfag

    • MGL3082: Økologi og mangfold

     Fjerde år, semester 7

     Økologi og mangfold (MGL3082)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3083: Teknologi i naturfag

     Fjerde år, semester 8

     Teknologi i naturfag (MGL3083)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3084: Det samfunnsaktuelle naturfaget

     Femte år, semester 9

     Det samfunnsaktuelle naturfaget (MGL3084)

     Studiepoeng: 15

    • MGL380M: Masteroppgave i naturfag

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i naturfag (MGL380M)

     Studiepoeng: 45

   • Spesialpedagogikk: Skolens pedagogiske praksiser

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3600: Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL3600)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Sosial og emosjonell sårbarhet

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3700: Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL3700)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3800: Lese- og skrivevansker

      Femte år, semester 9

      Lese- og skrivevansker (MGL3800)

      Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner, 1. - 3. år

  • MGL1100: Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom

   Første år, semester 1

   Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom (MGL1100)

   Studiepoeng: 15

  • MGL1120: Norsk trinn 1-4

   Første år, semester 1

   Norsk trinn 1-4 (MGL1120)

   Studiepoeng: 15

  • MGL1P10: Praksis 1.-7., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)

   Første år, semester 1

   Praksis 1.-7., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) (MGL1P10)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1200: Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.

   Første år, semester 2

   Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. (MGL1200)

   Studiepoeng: 15

  • MGLT01: Psykososialt læringsmiljø

   Første år, semester 2

   Psykososialt læringsmiljø (MGLT01)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1110: Matematikk 1 emne 1

   Første år, semester 2

   Matematikk 1 emne 1 (MGL1110)

   Studiepoeng: 15

  • MGL1220: Norsk trinn 5-7

   Andre år, semester 3

   Norsk trinn 5-7 (MGL1220)

   Studiepoeng: 15

  • MGLA100: Estetiske læringsprosesser

   Andre år, semester 3

   Estetiske læringsprosesser (MGLA100)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1111: Matematikk 1 emne 2

   Andre år, semester 3

   Matematikk 1 emne 2 (MGL1111)

   Studiepoeng: 15

  • MGL1P20: Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Andre år, semester 3

   Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager) (MGL1P20)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1P25: Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager)

   Andre år, semester 4

   Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager) (MGL1P25)

   Studiepoeng: 0

  • MGLT02: Demokrati og medborgerskap

   Andre år, semester 4

   Demokrati og medborgerskap (MGLT02)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1P30: Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 5

   Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager) (MGL1P30)

   Studiepoeng: 0

  • MGL1P35: Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 6

   Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager) (MGL1P35)

   Studiepoeng: 0

  • MGLT03: Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig utvikling og folkehelse (MGLT03)

   Studiepoeng: 0

 • Fagvalg vår 2025

  • Engelsk 1

   • MGL1032: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Andre år, semester 4

    Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. (MGL1032)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1033: English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Andre år, semester 4

    English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) (MGL1033)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

   • MGL1050: Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)

    Andre år, semester 4

    Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1050)

    Studiepoeng: 30

  • Drama B

   • MGL0083: Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Andre år, semester 4

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk B

   • MGL1005: Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (MGL1005)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1006: Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) (MGL1006)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

   • MGL1060: Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)

    Andre år, semester 4

    Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) (MGL1060)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag A

   • MGL1080: Naturfag 1 (1.-7. trinn)

    Andre år, semester 4

    Naturfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1080)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 2 (da må du også velge KRLE 1)

   • MGL1044: Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 1-7)

    Andre år, semester 4

    Kristendom, religion, livssyn og etikk B (trinn 1-7) (MGL1044)

    Studiepoeng: 30

  • Musikk B

   • ÅMUS102: Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans

    Andre år, semester 4

    Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans (ÅMUS102)

    Studiepoeng: 15

   • ÅMUS103: Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans

    Andre år, semester 4

    Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans (ÅMUS103)

    Studiepoeng: 15

 • Fagvalg høst 2025 eller utveksling

  • Engelsk 2 (forutsetter engelsk 1)

   • MGL1036: English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (1-7)

    Tredje år, semester 5

    English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (1-7) (MGL1036)

    Studiepoeng: 30

  • Kroppsøving 2 (forutsetter kroppsøving 1)

   • MGL1061: Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kroppsøving 2 (1.-7.trinn) (MGL1061)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag B

   • MGL1081: Naturfag 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Naturfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1081)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk A

   • MGL1002: Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn) (MGL1002)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

   • MGL1051: Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn) (MGL1051)

    Studiepoeng: 30

  • Mat og helse

   • MGL1090: Mat og helse (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Mat og helse (1.-7. trinn) (MGL1090)

    Studiepoeng: 30

  • Drama A

   • MGL0080: Drama- og teaterkommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • MGL1500: Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Spesialpedagogikk (1.-7. trinn) (MGL1500)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 1

   • MGL1043: Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 1-7)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk A (trinn 1-7) (MGL1043)

    Studiepoeng: 30

  • Å være lærer i det teknologirike klasserom

   • MGL1700: Å være lærer i det teknologirike klasserommet

    Tredje år, semester 5

    Å være lærer i det teknologirike klasserommet (MGL1700)

    Studiepoeng: 30

  • Musikk A

   • ÅMUS100: Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn

    Tredje år, semester 5

    Musikk A, del 1: Musikkopplæring på 1-10 trinn (ÅMUS100)

    Studiepoeng: 15

   • ÅMUS101: Musikk A, del 2: Inn i musikken

    Tredje år, semester 5

    Musikk A, del 2: Inn i musikken (ÅMUS101)

    Studiepoeng: 15

 • Fagvalg vår 2026

  • Engelsk 1

   • MGL1032: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Tredje år, semester 6

    Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7. (MGL1032)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1033: English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Tredje år, semester 6

    English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7) (MGL1033)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

   • MGL1050: Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1050)

    Studiepoeng: 30

  • Drama B

   • MGL0083: Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Tredje år, semester 6

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk B

   • MGL1005: Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (MGL1005)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1006: Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn) (MGL1006)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

   • MGL1060: Kroppsøving 1 (1.-7.trinn)

    Tredje år, semester 6

    Kroppsøving 1 (1.-7.trinn) (MGL1060)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag A

   • MGL1080: Naturfag 1 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Naturfag 1 (1.-7. trinn) (MGL1080)

    Studiepoeng: 30

  • Norsk 2

   • MGL1322: Norsk 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Norsk 2 (1.-7. trinn) (MGL1322)

    Studiepoeng: 30

  • Matematikk 2

   • MGL1112: Matematikk 2 (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Matematikk 2 (1.-7. trinn) (MGL1112)

    Studiepoeng: 30

  • Musikk B

   • ÅMUS102: Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans

    Tredje år, semester 6

    Musikk B, del 1: Erfare og formidle i musikk og dans (ÅMUS102)

    Studiepoeng: 15

   • ÅMUS103: Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans

    Tredje år, semester 6

    Musikk B, del 2: Skape og utøve i musikk og dans (ÅMUS103)

    Studiepoeng: 15

 • Masterfag

  • Obligatoriske emner

   • MGLT41: Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

    Studiepoeng: 0

   • MGL1P40: Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager) (MGL1P40)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3300: Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL3300)

    Studiepoeng: 15

   • MGL1P45: Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager) (MGL1P45)

    Studiepoeng: 0

   • MGL3400: Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL3400)

    Studiepoeng: 15

   • MGLT42: Kvalitative metoder – Metode 2

    Fjerde år, semester 8

    Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

    Studiepoeng: 0

   • MGLT43: Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag

   • Norsk

    • Obligatoriske emner

     • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

      Studiepoeng: 15

     • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

      Studiepoeng: 15

     • MGL320M: Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL320M)

      Studiepoeng: 45

    • Velg ett emne

     • MGL3127: Kritisk kulturell literacy

      Femte år, semester 9

      Kritisk kulturell literacy (MGL3127)

      Studiepoeng: 15

     • MLE305: Lesing: teori og metode

      Femte år, semester 9

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Femte år, semester 9

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • MLE365: Norsk som andrespråk

      Femte år, semester 9

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk

    • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

     Studiepoeng: 15

    • MGL310M: Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL310M)

     Studiepoeng: 45

    • MGL3122: Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning (MGL3122)

     Studiepoeng: 15

   • Kroppsøving

    • MGL3065: Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL3065)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3066: Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL3066)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3067: Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL3067)

     Studiepoeng: 15

    • MGL360M: Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL360M)

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • MGL3052: Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere (MGL3052)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3054: Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL3054)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3053: Mikrohistorie og historieforståelse

     Femte år, semester 9

     Mikrohistorie og historieforståelse (MGL3053)

     Studiepoeng: 15

    • MGL350M: Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL350M)

     Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • MGL3037: Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

     Fjerde år, semester 7

     Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL3037)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3036: Critical literacies pedagogy in the ELL classroom

     Fjerde år, semester 8

     Critical literacies pedagogy in the ELL classroom (MGL3036)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3038: Syllabus and material design in English language teaching

     Femte år, semester 9

     Syllabus and material design in English language teaching (MGL3038)

     Studiepoeng: 15

    • MGL330M: Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL330M)

     Studiepoeng: 45

   • Naturfag

    • MGL3082: Økologi og mangfold

     Fjerde år, semester 7

     Økologi og mangfold (MGL3082)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3083: Teknologi i naturfag

     Fjerde år, semester 8

     Teknologi i naturfag (MGL3083)

     Studiepoeng: 15

    • MGL3084: Det samfunnsaktuelle naturfaget

     Femte år, semester 9

     Det samfunnsaktuelle naturfaget (MGL3084)

     Studiepoeng: 15

    • MGL380M: Masteroppgave i naturfag

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i naturfag (MGL380M)

     Studiepoeng: 45

   • Spesialpedagogikk: Skolens pedagogiske praksiser

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3600: Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL3600)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Sosial og emosjonell sårbarhet

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3700: Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL3700)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • MGL3120: Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn) (MGL3120)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3121: Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL3121)

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • MGL3125: Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL3125)

       Studiepoeng: 15

      • MGL3126: Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.) (MGL3126)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • MGL300M: Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7 (MGL300M)

      Studiepoeng: 45

     • MGL3800: Lese- og skrivevansker

      Femte år, semester 9

      Lese- og skrivevansker (MGL3800)

      Studiepoeng: 15

Utveksling

Utvekslingssemester

5. og/eller 6. semester: Reis på utveksling ett helt semester. Søk gjennom SøknadsWeb.

5. semester: Mulighet for fire ukers praksis i utlandet. Informasjon om ordningen og søknad i Canvas.


Hvorfor et utenlandsopphold?

Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont. Kanskje er tenkningen rundt det å være lærer og pedagogikken man benytter ikke den samme overalt?

Opplegg for utvekslingen

Generelt: Emnene man tar i utvekslingssemesteret må ikke overlappe innholdsmessig med andre emner i utdanningsplanen din.

Ta undervisningsemner under utenlandsoppholdet
Alle studenter må ha minst ett undervisningsfag på 60 studiepoeng i løpet av studiet. Når man velger undervisningsemner i utlandet, kan man enten bygge på et undervisningsfag man allerede har tatt (deler av) eller ta et helt nytt fag. Husk at emnene bør være et undervisningsfag i den norske skolen.

Viktig å tenke på i forhold til utveksling og fagvalg/masterfag
Masterløpene i GLU på UiS krever at du har 60 studiepoeng i masterfaget i løpet av de første tre studieårene. Dersom du drar på utveksling og velger å ta et undervisningsfag du ønsker skal inkluderes som masterfaget ditt, er det viktig å være nøye på at disse forhåndsgodkjennes. Endringer i løpet av oppholdet må i disse tilfellene klareres med studiekoordinator.

Ta skolerelevante emner under utenlandsoppholdet
Alle studenter kan ta ett semester med såkalte skolerelevante emner. Det vil si at emner som tilbys innenfor rammene av en lærerutdanning kan inngå - her er mulighetene mange. I motsetning til undervisningsemner, trenger ikke den pakken man velger bare bestå av én type emner innen et spesifikt fagområde. Skolerelevante emner kan også kombineres med undervisningsemner (som du har tatt tidligere eller har planer om å ta).

Det er viktig å huske at det kun er mulig å ha 30 skolerelevante studiepoeng i sin utdanningsplan, og dersom studenter allerede har skolerelevante studiepoeng i utdanningsplanen, må undervisningsfag tas i løpet av utvekslingsoppholdet.

For studenter med engelsk eller kroppsøving som fag 2
Dersom du ønsker å reise på utveksling i 5. semester, og velger å ta engelsk eller kroppsøving 1 i 4. semester, og skal ha dette som ditt fag 2, må du velge emner som kan godkjennes som engelsk 2/kroppsøving 2 i løpet av utvekslingssemesteret.

Dersom du ønsker å reise på utveksling i 6. semester, og har et fag med 60 studiepoeng, kan faget som velges i 6. semester enten være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Dersom du reiser i 6. semester, og har hatt kroppsøving eller engelsk, må disse fagene ikke tas under utvekslingsoppholdet.

Det er mulig å ta både praksis i utlandet, og utveksling i 6. semester.


Praksis under utvekslingsopphold
Det varierer fra lærested til lærested vi har utvekslingsavtale med, hvorvidt de tilbyr praksis og i hvilket omfang. Hvis du ønsker å ta praksis som en del av utvekslingsoppholdet, må du finne et faglig opplegg som har minimum 15 dager med skolepraksis per semester. Det stilles ikke krav til hvordan de 15 dagene er fordelt i løpet av oppholdet.

Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan praksis tas etter hjemkomst. Dette er en spesialordning kun for studenter som reiser på utveksling.

Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt for grunnskolelærerstudenter, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg.

I tillegg til de faglig anbefalte stedene som er listet opp under, har UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Ida Margrethe Eikaas, Hulda Garborgs hus

Praksisopphold i utlandet:
Praksiskoordinator Kitty Garborg, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent til fantastiske Dublin!

  Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

  Studer på engelsk i den fransktalende delen av Belgia.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

  Schwyz University of Teacher Education

  The Schwyz University of Teacher Education (PHSZ) sin visjon er “persönlich lehren lernen”, og lover med det sine 350 studenter en personlig og individuell læringsopplevelse.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  University Jaume I of Castellón

  Reis til Valencia og Jaume I-universitetets grønne campus plassert rundt parken "El Jardí dels Sentits" (The Garden of the Senses).

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Belgia

  Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

  Studer på engelsk i den fransktalende delen av Belgia.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent til fantastiske Dublin!

 • Italia

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

 • Romania

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  UAIC ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University Jaume I of Castellón

  Reis til Valencia og Jaume I-universitetets grønne campus plassert rundt parken "El Jardí dels Sentits" (The Garden of the Senses).

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

 • Sveits

  Schwyz University of Teacher Education

  The Schwyz University of Teacher Education (PHSZ) sin visjon er “persönlich lehren lernen”, og lover med det sine 350 studenter en personlig og individuell læringsopplevelse.

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Sverige

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Tyrkia

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse. Det er to alternative måter å dekke opptakskravet til lærer på.
Du må enten dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

 

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)

Studiekoordinator:

Ida Margrethe Eikaas, tlf 51 83 14 90

Kontakt: grunnskole@uis.no