Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleie - master (M-HELSØS)

Fakta
Studieprogramkode

M-HELSØS

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i helsesykepleie

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk
Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om forebyggende helsearbeid, i historisk og nåtidig perspektiv
 • har inngående kunnskap om aktuelle områder og utfordringer for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid knyttet til barn og unge
 • har inngående innsikt i et selvvalgt, avgrenset tema innen helsesykepleiefaget
 • har god kunnskap om vitenskapelig tenkesett, teorier og metoder
 • har god kunnskap om forskningsetiske tenkemåter, retningslinjer og lovverk.

Ferdigheter

 • kan analysere problemstillinger knyttet til forebyggende helsearbeid overfor barn, unge og familier
 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen helsesykepleie
 • kan utøve faglig forsvarlig helsesykepleie
 • kan samarbeide med andre yrkesgrupper om praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt i tråd med gjeldene forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan ivareta helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid til barn, unge og deres familier på en ansvarlig, selvstendig og kompetent måte, også på nye områder og i uforutsette situasjoner
 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister innen helsetjenesten og til allmenheten
 • kan synliggjøre, initiere og gjennomføre fagutviklings- og forskningsoppgaver innen forebyggende helsearbeid, herunder nytenkning og innovasjonsprosesser.
Intro

Studiet er en videreutvikling av eksisterende videreutdanning til helsesøster og tar utgangspunkt og tilfredsstiller kravene i Rammeplan og forskrift for Helsesøsterutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 (60 studiepoeng). På denne bakgrunn er det valgt å gi studiet navnet Master i Helsesykepleie. Engelsk tittel er Master in Public Health Nursing.

Fagplan

Satsingen på forebyggende helsearbeid, det vil si helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, er sentral i regjeringens helsepolitikk (Meld.St. 26. (2014-2015)). Styrking av kompetanse når det gjelder folkehelsearbeid er en viktig strategi i denne satsingen. Dette omfatter både økt satsing på stillinger for helsesykepleiere, bl.a. i kommunehelsetjenesten og økt kompetanse innenfor fagfeltet (St.meld. 27 (2000-2001); NOU 2008:3; Meld.St. 13 (2011-2012); Meld.St. 34 (2012-2013)).

Å videreutvikle videreutdanning som helsesøster til en master i helsesykepleie vil imøtekomme regjeringens intensjoner og samfunnets behov for økt satsing på folkehelsearbeid, både når det gjelder utdanning av helsesykepleiere og kompetanseløft. Studiet er lagt opp slik at det er mulig å velge mellom et utdanningsløp som gir en mastergrad (120 sp), eller et avkortet studieløp der en avslutter etter oppnådd kompetanse som helsesykepleier (75 sp), med mulighet for å ta en full master på et senere tidspunkt.

Master i helsesykepleie er en fagspesifikk og klinisk rettet utdanning i avansert sykepleie, der helse blir belyst ut fra et utviklingsperspektiv med utgangspunkt i livsfasene svangerskap, spebarns-, småbarns- og ungdomstid. Studiet kvalifiserer for individ- og samfunnsrettet forebyggende helsearbeid for og med barn, unge og deres familier, samt til kvalitetsutvikling, forskningsarbeid og innovasjon i fagfeltet.

Fokus og oppgaver i det forebyggende helsearbeidet er uløselig knyttet til endringer i samfunnet. Dette innebærer at ansvar, oppgaver, metoder, fag og forskning er knyttet til det som til enhver tid er sentralt og viktig sett i et samfunnsperspektiv. Samtidig har helsesykepleie sitt grunnlag i sykepleiens omsorgsdimensjon. Dette er verdiforankring og tradisjoner som blir videreført og understreket gjennom studiet.

Studiet tilbys som deltidsstudium over 3 år og består av både teoretiske og kliniske studier. Det tilrettelegges for utvekslingsopphold i 4. semester.

Studiet tilfredsstiller kravene i Rammeplan og forskrift for Helsesøsterutdanning (2005) og kvalifiserer for tilsetting i helsesykepleierstilling i kommunehelsetjenesten. Gjennom prosjektplan for masteroppgaven (10stp) , masteroppgaven (30 sp) og valgemne (10 sp) vil studenten kunne fordype seg i et tema innen helsesykepleierens fagområder. Masterstudiet vil kvalifisere for å søke opptak til PhD-studier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine ordninger for dette.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer deg for stilling som helsesykepleier, og til stilling innen helsesektoren hvor det legges vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklingsarbeid og undervisning.

Fullført masterstudium gir mulighet til å søke opptak til doktorgradsstudier.

Kontaktinformasjon - studentsider

Telefon: 51 83 41 00 E-post: helsefag@uis.no

Studieplan og emner
 • Velg Master eller videreutdanning

  • Master

   • Obligatoriske emner

    • Masteroppgave i helsesykepleie

     Tredje år, semester 5

     Masteroppgave i helsesykepleie

     Studiepoeng: 30

   • Valgemner (10 studiepoeng)

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Tredje år, semester 5

     Helseteknologi i klinisk praksis

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Tredje år, semester 5

     Simuleringsbasert læring

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Tredje år, semester 5

     Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsveiledning

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Tredje år, semester 5

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Tredje år, semester 5

     Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Tredje år, semester 5

     Arbeidsliv og rus

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske fag

  • Helsesykepleiers arbeidsmetoder

   Andre år, semester 3

   Helsesykepleiers arbeidsmetoder

   Studiepoeng: 10

 • Velg Master eller videreutdanning

  • Master

   • Obligatoriske emner

    • Masteroppgave i helsesykepleie

     Tredje år, semester 5

     Masteroppgave i helsesykepleie

     Studiepoeng: 30

   • Velg 4. semester utveksling eller ved UiS

   • Valgemner (10 studiepoeng)

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Tredje år, semester 5

     Helseteknologi i klinisk praksis

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Tredje år, semester 5

     Simuleringsbasert læring

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Tredje år, semester 5

     Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsveiledning

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Tredje år, semester 5

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Tredje år, semester 5

     Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Tredje år, semester 5

     Arbeidsliv og rus

     Studiepoeng: 10

  • Videreutdanning

   • Obligatorisk emne

    • Fag- og profesjonsutvikling

     Andre år, semester 4

     Fag- og profesjonsutvikling

     Studiepoeng: 5

    • Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

     Andre år, semester 4

     Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske fag

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Studiepoeng: 10

  • Grunnlagsforståelse og rammebetingelser

   Første år, semester 1

   Grunnlagsforståelse og rammebetingelser

   Studiepoeng: 10

  • Barn og unges helse og utvikling

   Første år, semester 2

   Barn og unges helse og utvikling

   Studiepoeng: 20

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I

   Studiepoeng: 10

  • Helsesykepleiers arbeidsmetoder

   Andre år, semester 3

   Helsesykepleiers arbeidsmetoder

   Studiepoeng: 10

 • Velg Master eller videreutdanning

  • Master

   • Velg 4. semester utveksling eller ved UiS

   • Obligatoriske emner

    • Masteroppgave i helsesykepleie

     Tredje år, semester 5

     Masteroppgave i helsesykepleie

     Studiepoeng: 30

   • Valgemner (10 studiepoeng)

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Tredje år, semester 5

     Helseteknologi i klinisk praksis

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Tredje år, semester 5

     Simuleringsbasert læring

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Tredje år, semester 5

     Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsveiledning

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Tredje år, semester 5

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Studiepoeng: 10

    • Health in Humanitarian Crisis

     Tredje år, semester 5

     Health in Humanitarian Crisis

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Tredje år, semester 5

     Arbeidsliv og rus

     Studiepoeng: 10

  • Videreutdanning

   • Obligatorisk emne

    • Fag- og profesjonsutvikling

     Andre år, semester 4

     Fag- og profesjonsutvikling

     Studiepoeng: 5

    • Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

     Andre år, semester 4

     Helsesykepleietjeneste - kliniske studier

     Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst. At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om! Det forebyggende helsearbeidet helsesykepleiere er en del av er tett knyttet til både store og små endringer i samfunnet vårt. Gjennom et utvekslingsopphold i utlandet vil du få et unikt innblikk i andre samfunnsperspektiv som vil være både verdifullt og nyttig i arbeidet som helsesykepleier.

På master-programmet i helsesykepleie er det lagt til rette for utveksling i 4. semester. Studenter har 2 muligheter:

1. Du kan reise for et kortere opphold, dvs 8 ukers praksisperiode i utlandet.Praksisperioden varer f.o.m. 24. januar 2022 t.o.m. 18. mars 2022.

2. Du kan reise for et semesteropphold, dvs under utenlandsoppholdet må du ta emner tilsvarende MHEP14 Helsesykepleietjeneste - kliniske studier (10 studiepoeng, 8 uker praksis) og MHEPRO Prosjektplan for masteroppgaven (10 studiepoeng) eller MHEFOR Fag- og profesjonsutvikling (5 studiepoeng). Hvis du i tillegg velger et emne som tilsvarer et valgemne fra 5. semester på 10 studiepoeng, kan du få fritak for dette emnet i 5. semester.

Praksisperioden for 2021/2022 varer f.o.m. 24. januar 2022 t.o.m. 18. mars 2022.

Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Utveksling
 • Alle land

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

 • Madagaskar

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.