Hopp til hovedinnhold

Helsevitenskap - Masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-HELVIT

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i helsevitenskap

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Helsevitenskap er et teoretisk masterstudium som tar sikte på å gi akademisk kompetanse som helseviter innen et bredt helsefaglig felt. Helse- omsorg- og sosialtjenesten står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet i tjenesten skal ivaretas samtidig som krav om samhandling, koordinering og effektivitet øker.

Studiet fokuserer på sentrale begrep som helse og helsefremming på individnære-  og systemnære nivå. Disse belyses i et humanistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Helse betraktes som et felles gode og en juridisk rettighet. Det legges vekt på forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser av ulike perspektiv for utøvelse av profesjonelt helse- og omsorgsarbeid. Gjennom studiet får du arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til ulike problemstillinger.

Som helseviter får du en forskningsmessig spesialisering. Du får du kompetanse til å være med å utvikle profesjonell praksis i helse- omsorg- og sosialtjenesten og anvende forskningsbasert kunnskap på egen arbeidsplass. Kompetansen du tilegner deg bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger. Den gjør det mulig å formulere en avgrenset problemstilling, benytte en relevant forskningsmetode og gjennomføre datainnsamling, samt analysere og diskutere forskningsresultater opp mot annen aktuell helseforskning og peke ut implikasjoner for praksis.

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

 • har avansert kunnskap om helse og helsefremming
 • har avansert kunnskap om forholdet mellom helse-, omsorg- og sosialtjenester, profesjonsutøvere og brukere

Ferdigheter

Kandidaten:

 • anvender avansert kunnskap, verdimessige, etiske og juridiske vurderinger, for å selvstendig bidra til utvikling av god praksis i helse-, omsorgs- og sosialtjenesten
 • anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • analyserer kritisk og selvstendig sentrale begrep innenfor helsevitenskap
 • analyserer kritisk og selvstendig bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på.
 • anvender vitenskapelig tenkesett og arbeidsmåte innenfor helsevitenskap.
 • anvender avansert kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling av helse- omsorgs- og sosialtjenesten.
Fagplan

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. Det består av obligatoriske teoriemner tilsvarende 60 studiepoeng (sp), ett valgemne (10sp) og masteroppgaven (50 sp).

Flere alternative emner tilbys som valgemne i studiet. Det vil kunne variere hvilke dette er.

Utover den tiden som er avsatt til masteroppgaven mot slutten av studiet, vil innretning mot og motivering til dette arbeidet være gjennomgående i hele studieforløpet. Studentene velger tema for masteroppgaven og får tildelt veileder innen utgangen av 2. semester.

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå i helse- og omsorgs- og sosialtjenesten, planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesentre og helse- og sosialfaglig utdanning.  

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilke PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Studieplan og emner
 • 3. semester som utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

  • Ved UiS

   • Obligatorisk emne

   • Velg et emne

    • Helseteknologi i klinisk praksis

     Andre år, semester 3

     Helseteknologi i klinisk praksis

     Studiepoeng: 10

    • Simuleringsbasert læring

     Andre år, semester 3

     Simuleringsbasert læring

     Studiepoeng: 10

    • Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Andre år, semester 3

     Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonsveiledning

     Andre år, semester 3

     Profesjonsveiledning

     Studiepoeng: 10

    • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Andre år, semester 3

     Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

     Studiepoeng: 10

    • Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Andre år, semester 3

     Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

     Studiepoeng: 10

    • Health in Humanitarian Crisis

     Andre år, semester 3

     Health in Humanitarian Crisis

     Studiepoeng: 10

    • Arbeidsliv og rus

     Andre år, semester 3

     Arbeidsliv og rus

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer

   Første år, semester 1

   Helsevitenskap I: Helse - ulike forståelsesformer

   Studiepoeng: 10

  • Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Første år, semester 1

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I

   Studiepoeng: 10

  • Helsevitenskap II: Helsefremming

   Første år, semester 2

   Helsevitenskap II: Helsefremming

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i helsevitenskap

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i helsevitenskap

   Studiepoeng: 50

 • 3. semester som utveksling eller ved UiS

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

UiS har en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket. Finn ut mer.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag (sykepleie, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi, bioingeniør, ernæringsfysiologi, radiografi, sosialt arbeid eller barnevern) eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 sp fordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon - studentsider

Telefon: 51 83 41 00 E-post: helsefag@uis.no