Helsevitenskap - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-HELVIT

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i helsevitenskap

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Master i helsevitenskap er et teoretisk studium som gir studenter kompetanse innen et bredt helsevitenskapelig- og helsetjenesteforskningsfelt. Helse-, omsorgs- og velferdstjenester står overfor komplekse utfordringer i møte med endrede behov i samfunnet. Kvalitet og sikkerhet i tjenestene skal ivaretas, og samtidig øker krav om samhandling, koordinering og effektivitet.   

 

Studiet belyser helse på individ- gruppe- og systemnære nivå. Her inngår forutsetninger for, tilnærminger til og konsekvenser ulike humanistiske og samfunnsvitenskapelige perspektiv har for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester på ulike systemnivå. Gjennom studiet får studenter arbeide med dagsaktuelle helsefaglige tema, og utvikle en analytisk og kritisk innstilling til relevante problemstillinger.   

 

Som utdannet master i helsevitenskap (Master in Health Science, MHSc), får studenter kompetanse til å være med å utvikle og forbedre helse-, omsorgs- og velferdstjenester og anvende forskningsbasert kunnskap i praksisfeltet. Dette gir studiet arbeidslivsrelevans. Kompetansen bygger på avansert kunnskap om sentrale forskningstilnærminger. Dette gjør det mulig for studenter å formulere en avgrenset problemstilling, benytte relevante forskningsmetoder og gjennomføre datainnsamling, analysere og diskutere forskningsresultater opp mot annen aktuell helsevitenskapelig forskning og peke ut implikasjoner for praksis.    

 

Studenter velger faglig fordypning, og kan velge mellom to studieretninger:  1) Studieretning Folkehelse, samfunnsdeltakelse og e-helse eller 2) Studieretning Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og resiliens i helsetjenesten.   

 

Studieretning Folkehelse, samfunnsdeltakelse og e-helse gir fordypning i helsefremming, samfunnsdeltagelse, og teknologi relatert til helse og velferd, skole og arbeidsliv. Studenter vil få arbeidslivsrelevant og avansert kunnskap om folkehelse- og deltakelsesutfordringer, og betydning av ehelse for deltakelse i helse- og velferdstjenester. Studieretningen vektlegger at studenter skal identifisere behov for og bidra til tjenesteutvikling, tiltak og forskning med fokus på folkehelse, samfunnsdeltakelse og ehelse. 

 

Studieretning Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og resiliens i helsetjenesten gir fordypning i teorier og metoder innen pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og resiliens i helsetjenesten, og hvordan dette utspiller seg i praksisfeltet. Studenter vil få arbeidslivsrelevant og avansert kunnskap til å kritisk vurdere både forskning innen fagfeltet og pågående aktiviteter i helse og omsorgstjenester relatert til å drive forbedringsarbeid samt å identifisere, analysere, og lære av både suksess og uønskede hendelser på ulike nivå.   

 

Det helsevitenskapelige fakultet har etablert samarbeid med helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Fakultetet har også egne forskningsgrupper med prosjekter som studenter kan knytte seg til i sitt arbeid med masterprosjektet. Forskningen ved fakultetet omfatter områder som helsefremming, folkehelse, e-helse, samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv, pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring, resiliens, omsorg, etikk, samhandling, brukermedvirkning, profesjonelle relasjoner, e-læring og simulering.    

  

Læringsutbytte

Kunnskap:   

• Kandidaten har avansert kunnskap om helse og om helse, velferds- og omsorgstjenester, inkludert systemforbedring og innovasjon.   

• Kandidaten har avansert kunnskap om profesjonsutøvere, brukere og myndigheter sin rolle i helsetjenesten, sammenhengene mellom disse og nivåenes innvirkning på hverandre.   

Ferdigheter:   

• Kandidaten analyserer avansert kunnskap og verdimessige vurderinger for å selvstendig bidra til utvikling og forbedring av god praksis i helse-, velferds- og omsorgstjenester på ulike systemnivå.   

• Kandidaten anvender forskningsbasert kunnskap i selvstendig arbeid knyttet til helsevitenskap.   

Generell kompetanse:   

• Kandidaten analyserer kritisk sentrale begrep innenfor helsevitenskap.   

• Kandidaten analyserer kritisk bidrag fra og forhold mellom vitenskapelige perspektiv som helsevitenskap bygger på.   

• Kandidaten anvender selvstendig vitenskapelig tenkesett og metode, samt forskningsmessig arbeidsmåte innenfor helsevitenskap.   

• Kandidaten anvender avansert kunnskap om helsevitenskap til å bidra i utvikling, forbedring og innovasjon i helse- velferds- og omsorgstjenester.

Fagplan

Helsevitenskap er et tverrfaglig heltidsstudium over to år. 

Det er organisert slik at første semester har felles obligatoriske introduksjonsemner (30sp). Emnene gir et helsevitenskapelig grunnlag for studieretningene knyttet til studieprogrammet. 

Fra andre semester inngår studieretninger som gir en faglig fordypning innenfor helsevitenskap. Studieretningene består av obligatoriske fagspesifikke emner (40sp) og valgfritt fagspesifikt emne (10sp). I forlengelsen av valgt spesialisering kommer et selvstendig forskningsarbeid (40sp). 

 

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for faglige og administrative stillinger på ulike organisatoriske nivå, i helse- velferds- og omsorgstjenester, i planleggings- og utredningsstillinger i næringsliv eller stat og kommune, fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesenter og stillinger i helse- og sosialfaglig utdanning.

Studiet kvalifiserer for å søke opptak til PhD-studier. Studentens fagbakgrunn vil kunne være bestemmende for hvilket PhD program det er relevant å søke. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr PhD-studier i helse og medisin.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Studieplan og emner

 • 3. semester som utveksling eller ved UiS

  • Utveksling

  • Ved UiS

   • Obligatorisk emne

   • Velg et emne

    • MHV261: Helseteknologi i klinisk praksis

     Andre år, semester 3

     Helseteknologi i klinisk praksis (MHV261)

     Studiepoeng: 10

    • MHV264: Pasientsikkerhet - teori og praksis

     Andre år, semester 3

     Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV264)

     Studiepoeng: 10

    • MHV266: Profesjonsveiledning

     Andre år, semester 3

     Profesjonsveiledning (MHV266)

     Studiepoeng: 10

    • MID411: Fysisk aktivitet og helse

     Andre år, semester 3

     Fysisk aktivitet og helse (MID411)

     Studiepoeng: 10

    • MRP210: Arbeidsliv og rus

     Andre år, semester 3

     Arbeidsliv og rus (MRP210)

     Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • MHV100: Helsevitenskapens grunntema

   Første år, semester 1

   Helsevitenskapens grunntema (MHV100)

   Studiepoeng: 10

  • MHV110: Metodologi og forskningsdesign

   Første år, semester 1

   Metodologi og forskningsdesign (MHV110)

   Studiepoeng: 10

  • MHV111: Forskningsmetode

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode (MHV111)

   Studiepoeng: 10

  • MHVMAS: Masteroppgave i helsevitenskap

   Første år, semester 2

   Masteroppgave i helsevitenskap (MHVMAS)

   Studiepoeng: 40

 • Velg studieretning

  • Folkehelse, samfunnsdeltakelse og e-helse

   • Obligatoriske emner

    • MHV120: Deltakelse i helse- og velferdstjenester

     Første år, semester 2

     Deltakelse i helse- og velferdstjenester (MHV120)

     Studiepoeng: 10

    • MHV130: Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering

     Første år, semester 2

     Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering (MHV130)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester som utveksling eller ved UiS

    • Utveksling

    • Ved UiS

     • Obligatorisk emne

      • MHV200: Helsefremming

       Andre år, semester 3

       Helsefremming (MHV200)

       Studiepoeng: 10

      • MHV201: Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten

       Andre år, semester 3

       Helseteknologi i helse- og velferdstjenesten (MHV201)

       Studiepoeng: 10

     • Velg ett emne

      • MHV202: Deltakelse i skole og arbeidsliv

       Andre år, semester 3

       Deltakelse i skole og arbeidsliv (MHV202)

       Studiepoeng: 10

      • MHV203: Health in Humanitarian Crisis

       Andre år, semester 3

       Health in Humanitarian Crisis (MHV203)

       Studiepoeng: 10

      • MID411: Fysisk aktivitet og helse

       Andre år, semester 3

       Fysisk aktivitet og helse (MID411)

       Studiepoeng: 10

  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og resiliens i helsetjenesten

   • Obligatoriske emner

    • MHV130: Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering

     Første år, semester 2

     Kvalitetsforbedring, ledelse og implementering (MHV130)

     Studiepoeng: 10

    • MHV131: Resiliens i helsetjenesten

     Første år, semester 2

     Resiliens i helsetjenesten (MHV131)

     Studiepoeng: 10

   • 3. semester som utveksling eller ved UiS

    • Utveksling

    • Ved UiS

     • Obligatorisk emne

      • MHV204: Pasientsikkerhet - teori og praksis

       Andre år, semester 3

       Pasientsikkerhet - teori og praksis (MHV204)

       Studiepoeng: 10

      • MHV205: Sikkerhetsundersøkelser i helse

       Andre år, semester 3

       Sikkerhetsundersøkelser i helse (MHV205)

       Studiepoeng: 10

     • Velg ett emne

      • MHV202: Deltakelse i skole og arbeidsliv

       Andre år, semester 3

       Deltakelse i skole og arbeidsliv (MHV202)

       Studiepoeng: 10

      • MHV203: Health in Humanitarian Crisis

       Andre år, semester 3

       Health in Humanitarian Crisis (MHV203)

       Studiepoeng: 10

      • MID411: Fysisk aktivitet og helse

       Andre år, semester 3

       Fysisk aktivitet og helse (MID411)

       Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
Master i helsevitenskap har som ambisjon at studenter melder seg til et utenlandsopphold. Studieprogrammet legger opp til at utveksling er godt integrert i studiet, gir et godt faglig utbytte og er praktisk gjennomførbart. Derfor er tredje semester lagt til rette for utenlandsopphold, som skal ha ett semesters varighet. Studenter som reiser ut, tar emner som svarer til 30 studiepoeng. Det vil si at alle fagspesifikke emner i tredje semester ved UiS erstattes med relevante emner ved utenlandsk partnerinstitusjon.

Studieprogrammet legger også til rette for digital utveksling av emner uten fysisk mobilitet, for studenter som ikke har anledning til å dra på utveksling. UiS har inngått partnerskap med et svensk universitet og valgemnet i tredje semester kan erstattes med relevant(e) emne(r) ved Linköpings universitet.

Tre partnerinstitusjoner ble kartlagt for M-HELVIT studenter og følgende institusjoner kan vurderes for utveksling i utlandet:

 • University of North Dakota/USA
 • University of Auckland/New Zealand
 • Linnéuniversitetet/Sverige (avtale under signering)

Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Utenlandsoppholdet må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten!

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke
Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  The University of Auckland

  Reis til andre siden av jorden og ta din utveksling på New Zealand! Studer på University of Auckland, et svært anerkjent universitet som skårer høyt på internasjonale rangeringer som Times Higher Education og QS World University Rankings. Ikke nok med det er universitetet New Zealands største forskingsuniversitet. Med mer enn 200 studentorganisasjoner finner du garantert noe som passer deg i New Zealands største by!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • New Zealand

  The University of Auckland

  Reis til andre siden av jorden og ta din utveksling på New Zealand! Studer på University of Auckland, et svært anerkjent universitet som skårer høyt på internasjonale rangeringer som Times Higher Education og QS World University Rankings. Ikke nok med det er universitetet New Zealands største forskingsuniversitet. Med mer enn 200 studentorganisasjoner finner du garantert noe som passer deg i New Zealands største by!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • USA

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Opptakskrav

Bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene med 80 sp fordypning eller en integrert utdanning av 120 sp omfang.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 83 41 00 E-post: helsefag@uis.no