Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

300

Studieprogramkode

M-INDØKG5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Målet for studiet er å utdanne studenter til master i teknologi / sivilingeniør med tverrfaglig kompetanse i teknisk-naturvitenskapelige fag og økonomisk-administrative fag. Denne kompetanse vil komme til nytte både i næringslivet og i offentlig sektor.

Målgruppe for studiet er studenter som ønsker å bli master i teknologi / sivilingeniør hvor også økonomisk-administrative fag inngår som en viktig del av studiet. 

Her velges det først en 3-årig bachelorgrad etter opptak. Etter fullført bachelorgrad, søkes det overgang til masterprogrammet i industriell økonomi. 

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere. 

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til. 

b) Bacheloroppgaven.

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C (3,00). Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2022 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

*Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Læringsutbytte

En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Ha avansert kunnskap innenfor

En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område.

K2: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.

K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

og spesialisert innsikt i et avgrenset område.

K2: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.

K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Fagplan

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – automatisering og elektronikkdesign (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – kjemi og miljø (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – geo- og energiressursar (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Hva kan du bli?

Det er et klart behov både i privat næringsliv og offentlig sektor for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Valg av Bachelorprogram

  • Byggingeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske fellesemner

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning byplanlegging

     • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

      • BYGBBAC: Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging (BYGBBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

        • MAT300: Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning teknisk planlegging

     • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

      • BYGTBAC: Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging (BYGTBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning konstruksjonsteknikk

     • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

      • BYGKBAC: Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG280: Konstruksjonslære

         Tredje år, semester 5

         Konstruksjonslære (BYG280)

         Studiepoeng: 10

        • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

         Tredje år, semester 5

         Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

  • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • DAT240: Videregående programmering

       Tredje år, semester 5

       Videregående programmering (DAT240)

       Studiepoeng: 10

      • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

       Tredje år, semester 5

       Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

       Studiepoeng: 10

      • ELE210: Datamaskinarkitektur

       Tredje år, semester 5

       Datamaskinarkitektur (ELE210)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Tredje år, semester 5

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ELEBAC: Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

    • Valgemner 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • DAT250: Informasjons- og programvaresikkerhet

       Tredje år, semester 5

       Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

       Studiepoeng: 10

      • ELE340: Datamaskinkonstruksjon

       Tredje år, semester 5

       Datamaskinkonstruksjon (ELE340)

       Studiepoeng: 10

      • ELE380: Instrumenteringssystemer

       Tredje år, semester 5

       Instrumenteringssystemer (ELE380)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Annet valgemne 5. semester

      • ELE610: Praktisk robotteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praktisk robotteknikk (ELE610)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ENPBAC: Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi (ENPBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • ENP130: Geotermiske energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Geotermiske energisystemer (ENP130)

     Studiepoeng: 10

    • ENP150: Integrerte energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Integrerte energisystemer (ENP150)

     Studiepoeng: 10

    • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

     Studiepoeng: 10

    • PET210: Bore- og brønnvæsker

     Tredje år, semester 5

     Bore- og brønnvæsker (PET210)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

    • BYG200: Stålkonstruksjoner

     Tredje år, semester 5

     Stålkonstruksjoner (BYG200)

     Studiepoeng: 10

    • ENE210: Matematisk og numerisk modellering av batteri

     Tredje år, semester 5

     Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

     Studiepoeng: 5

    • IND200: Økonomi og marked

     Tredje år, semester 5

     Økonomi og marked (IND200)

     Studiepoeng: 10

    • MAT300: Vektoranalyse

     Tredje år, semester 5

     Vektoranalyse (MAT300)

     Studiepoeng: 10

    • MSK200: Materialteknologi

     Tredje år, semester 5

     Materialteknologi (MSK200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

     Tredje år, semester 5

     Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 5. semester

  • Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • KJE260: Prosessteknologi (enhetsoperasjoner)

     Tredje år, semester 5

     Prosessteknologi (enhetsoperasjoner) (KJE260)

     Studiepoeng: 10

    • KJEBAC: Bacheloroppgave i kjemi og miljø

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i kjemi og miljø (KJEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning kjemi

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Anbefalte valgemner

      • Andre relevante valgemner

       • IND200: Økonomi og marked

        Tredje år, semester 5

        Økonomi og marked (IND200)

        Studiepoeng: 10

       • MAT300: Vektoranalyse

        Tredje år, semester 5

        Vektoranalyse (MAT300)

        Studiepoeng: 10

       • MLJ560: Oljefelt produksjonskjemi

        Tredje år, semester 5

        Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

        Studiepoeng: 10

       • PET200: Produksjon av olje og gass

        Tredje år, semester 5

        Produksjon av olje og gass (PET200)

        Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning vann og miljøteknikk

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Anbefalte valgemner

      • Andre relevante valgemner

      • Utveksling 5. semester

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • MSKBAC: Bacheloroppgave Maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

    • Anbefalte valgemner 5. semester

     • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

      Tredje år, semester 5

      Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

      Studiepoeng: 10

     • MSK260: Produksjon og tilvirkningsteknikker

      Tredje år, semester 5

      Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

      Studiepoeng: 10

     • MSK390: Praksis i maskinteknikk

      Tredje år, semester 5

      Praksis i maskinteknikk (MSK390)

      Studiepoeng: 10

     • MAT300: Vektoranalyse

      Tredje år, semester 5

      Vektoranalyse (MAT300)

      Studiepoeng: 10

    • Andre relevante valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

 • Valg av Bachelorprogram

  • Byggingeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske fellesemner

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning byplanlegging

     • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

      • BYG120: Områdeplanlegging

       Andre år, semester 3

       Områdeplanlegging (BYG120)

       Studiepoeng: 10

      • BYG130: Vegplanlegging

       Andre år, semester 3

       Vegplanlegging (BYG130)

       Studiepoeng: 10

      • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

       Andre år, semester 4

       Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

       Studiepoeng: 10

      • BYG225: Bytransformasjon

       Andre år, semester 4

       Bytransformasjon (BYG225)

       Studiepoeng: 5

      • BYG235: Bygningsfysikk

       Andre år, semester 4

       Bygningsfysikk (BYG235)

       Studiepoeng: 5

      • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

        • MAT300: Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

         Tredje år, semester 5

         Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning teknisk planlegging

     • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG200: Stålkonstruksjoner

         Tredje år, semester 5

         Stålkonstruksjoner (BYG200)

         Studiepoeng: 10

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • GEO170: Geoteknikk

         Tredje år, semester 5

         Geoteknikk (GEO170)

         Studiepoeng: 10

        • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

         Tredje år, semester 5

         Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning konstruksjonsteknikk

     • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Andre år, semester 3

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

       Andre år, semester 3

       Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

       Studiepoeng: 10

      • BYG220: Betongkonstruksjoner

       Andre år, semester 4

       Betongkonstruksjoner (BYG220)

       Studiepoeng: 10

      • BYG235: Bygningsfysikk

       Andre år, semester 4

       Bygningsfysikk (BYG235)

       Studiepoeng: 5

      • BYG310: Trekonstruksjoner

       Andre år, semester 4

       Trekonstruksjoner (BYG310)

       Studiepoeng: 5

      • BYGKBAC: Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG280: Konstruksjonslære

         Tredje år, semester 5

         Konstruksjonslære (BYG280)

         Studiepoeng: 10

        • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

         Tredje år, semester 5

         Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

  • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT200: Algoritmer og datastrukturer

     Andre år, semester 3

     Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

     Studiepoeng: 10

    • DAT250: Informasjons- og programvaresikkerhet

     Andre år, semester 3

     Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

     Studiepoeng: 10

    • DAT320: Operativsystemer og systemprogrammering

     Andre år, semester 3

     Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

     Studiepoeng: 10

    • DAT220: Databaser

     Andre år, semester 4

     Databaser (DAT220)

     Studiepoeng: 10

    • DAT230: Kommunikasjonsteknologi 1

     Andre år, semester 4

     Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • DAT240: Videregående programmering

       Tredje år, semester 5

       Videregående programmering (DAT240)

       Studiepoeng: 10

      • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

       Tredje år, semester 5

       Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

       Studiepoeng: 10

      • ELE210: Datamaskinarkitektur

       Tredje år, semester 5

       Datamaskinarkitektur (ELE210)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Tredje år, semester 5

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ELE200: Elektroteknikk 2

     Andre år, semester 3

     Elektroteknikk 2 (ELE200)

     Studiepoeng: 10

    • ELE210: Datamaskinarkitektur

     Andre år, semester 3

     Datamaskinarkitektur (ELE210)

     Studiepoeng: 10

    • ELE310: Styringsteknikk

     Andre år, semester 3

     Styringsteknikk (ELE310)

     Studiepoeng: 10

    • ELE300: Signaler og systemer

     Andre år, semester 4

     Signaler og systemer (ELE300)

     Studiepoeng: 10

    • ELE320: Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ELEBAC: Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

    • Valgemner 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • ELE230: Sensorer og måleteknikk

       Tredje år, semester 5

       Sensorer og måleteknikk (ELE230)

       Studiepoeng: 10

      • ELE340: Datamaskinkonstruksjon

       Tredje år, semester 5

       Datamaskinkonstruksjon (ELE340)

       Studiepoeng: 10

      • ELE380: Instrumenteringssystemer

       Tredje år, semester 5

       Instrumenteringssystemer (ELE380)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Annet valgemne 5. semester

      • ELE610: Praktisk robotteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praktisk robotteknikk (ELE610)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ENP100: Prosess og produksjon

     Andre år, semester 3

     Prosess og produksjon (ENP100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • ELE320: Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • ENP110: Brønnteknologi

     Andre år, semester 4

     Brønnteknologi (ENP110)

     Studiepoeng: 10

    • ENP120: Energiteknologi

     Andre år, semester 4

     Energiteknologi (ENP120)

     Studiepoeng: 10

    • ENPBAC: Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi (ENPBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • ENP130: Geotermiske energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Geotermiske energisystemer (ENP130)

     Studiepoeng: 10

    • ENP150: Energisystemteknikk

     Tredje år, semester 5

     Energisystemteknikk (ENP150)

     Studiepoeng: 10

    • ENP160: Reologi av væsker

     Tredje år, semester 5

     Reologi av væsker (ENP160)

     Studiepoeng: 10

    • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

    • ENE210: Matematisk og numerisk modellering av batteri

     Tredje år, semester 5

     Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

     Studiepoeng: 5

    • MOD300: Teknisk modellering

     Tredje år, semester 5

     Teknisk modellering (MOD300)

     Studiepoeng: 10

    • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

     Tredje år, semester 5

     Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

     Studiepoeng: 10

    • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 5. semester

  • Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE110: Grunnleggende prosessteknikk

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende prosessteknikk (KJE110)

     Studiepoeng: 5

    • KJE200: Organisk kjemi 1

     Andre år, semester 3

     Organisk kjemi 1 (KJE200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • BIO200: Biokjemi

     Andre år, semester 4

     Biokjemi (BIO200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE240: Analytisk miljøkjemi

     Andre år, semester 4

     Analytisk miljøkjemi (KJE240)

     Studiepoeng: 10

    • KJE260: Prosessteknologi (enhetsoperasjoner)

     Tredje år, semester 5

     Prosessteknologi (enhetsoperasjoner) (KJE260)

     Studiepoeng: 10

    • KJEBAC: Bacheloroppgave i kjemi og miljø

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i kjemi og miljø (KJEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning kjemi

     • Anbefalt valgemne semester 4

      • FYS210: Fysikklaboratorium

       Andre år, semester 4

       Fysikklaboratorium (FYS210)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ550: Videregående organisk kjemi

       Andre år, semester 4

       Videregående organisk kjemi (MLJ550)

       Studiepoeng: 10

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner

       • Andre relevante valgemner

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved University of Aveiro (UA)

      • Utveksling ved andre læresteder

    • Studieretning vann og miljøteknikk

     • Anbefalt valgemne semester 4

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner

       • Andre relevante valgemner

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved andre læresteder

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MSK200: Materialteknologi

     Andre år, semester 3

     Materialteknologi (MSK200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK210: Maskinkonstruksjon

     Andre år, semester 4

     Maskinkonstruksjon (MSK210)

     Studiepoeng: 10

    • MSK220: Produktutvikling og 3D modellering

     Andre år, semester 4

     Produktutvikling og 3D modellering (MSK220)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • MSKBAC: Bacheloroppgave Maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • MSK260: Produksjon og tilvirkningsteknikker

       Tredje år, semester 5

       Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

       Studiepoeng: 10

      • MSK390: Praksis i maskinteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i maskinteknikk (MSK390)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre relevante valgemner 5. semester

      • ELE310: Styringsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Styringsteknikk (ELE310)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

 • Valg av Bachelorprogram

  • Byggingeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske fellesemner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning byplanlegging

     • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

      • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

       Første år, semester 2

       Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

       Studiepoeng: 5

      • BYG105: Stedsforståelse og Byteori

       Første år, semester 2

       Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

       Studiepoeng: 10

      • BYG115: Byrommet

       Første år, semester 2

       Byrommet (BYG115)

       Studiepoeng: 5

      • BYG120: Områdeplanlegging

       Andre år, semester 3

       Områdeplanlegging (BYG120)

       Studiepoeng: 10

      • BYG130: Vegplanlegging

       Andre år, semester 3

       Vegplanlegging (BYG130)

       Studiepoeng: 10

      • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

       Andre år, semester 4

       Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

       Studiepoeng: 10

      • BYG225: Bytransformasjon

       Andre år, semester 4

       Bytransformasjon (BYG225)

       Studiepoeng: 5

      • BYG235: Bygningsfysikk

       Andre år, semester 4

       Bygningsfysikk (BYG235)

       Studiepoeng: 5

      • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

        • MAT300: Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

         Tredje år, semester 5

         Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning teknisk planlegging

     • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

      • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

       Første år, semester 2

       Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

       Studiepoeng: 5

      • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

       Første år, semester 2

       Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

       Studiepoeng: 10

      • BYG150: Byggematerialer

       Første år, semester 2

       Byggematerialer (BYG150)

       Studiepoeng: 5

      • BYG120: Områdeplanlegging

       Andre år, semester 3

       Områdeplanlegging (BYG120)

       Studiepoeng: 10

      • BYG130: Vegplanlegging

       Andre år, semester 3

       Vegplanlegging (BYG130)

       Studiepoeng: 10

      • BYG125: Vann og avløp

       Andre år, semester 4

       Vann og avløp (BYG125)

       Studiepoeng: 10

      • BYG235: Bygningsfysikk

       Andre år, semester 4

       Bygningsfysikk (BYG235)

       Studiepoeng: 5

      • BYG310: Trekonstruksjoner

       Andre år, semester 4

       Trekonstruksjoner (BYG310)

       Studiepoeng: 5

      • BYGTBAC: Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging (BYGTBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG200: Stålkonstruksjoner

         Tredje år, semester 5

         Stålkonstruksjoner (BYG200)

         Studiepoeng: 10

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • GEO170: Geoteknikk

         Tredje år, semester 5

         Geoteknikk (GEO170)

         Studiepoeng: 10

        • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

         Tredje år, semester 5

         Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning konstruksjonsteknikk

     • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

      • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

       Første år, semester 2

       Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

       Studiepoeng: 5

      • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

       Første år, semester 2

       Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

       Studiepoeng: 10

      • BYG150: Byggematerialer

       Første år, semester 2

       Byggematerialer (BYG150)

       Studiepoeng: 5

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Andre år, semester 3

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

       Andre år, semester 3

       Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

       Studiepoeng: 10

      • BYG220: Betongkonstruksjoner

       Andre år, semester 4

       Betongkonstruksjoner (BYG220)

       Studiepoeng: 10

      • BYG235: Bygningsfysikk

       Andre år, semester 4

       Bygningsfysikk (BYG235)

       Studiepoeng: 5

      • BYG310: Trekonstruksjoner

       Andre år, semester 4

       Trekonstruksjoner (BYG310)

       Studiepoeng: 5

      • BYGKBAC: Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG390: Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

        • MAF320: Numerisk modellering 2

         Tredje år, semester 5

         Numerisk modellering 2 (MAF320)

         Studiepoeng: 5

        • MAT300: Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

        • MSK205: Materialmekanikk

         Tredje år, semester 5

         Materialmekanikk (MSK205)

         Studiepoeng: 5

      • Utveksling 5. semester

  • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Første år, semester 1

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • RED102: Fysikk for data/elektro

     Første år, semester 1

     Fysikk for data/elektro (RED102)

     Studiepoeng: 5

    • DAT310: Webprogrammering

     Første år, semester 2

     Webprogrammering (DAT310)

     Studiepoeng: 10

    • ELE130: Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

     Første år, semester 2

     Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • DAT200: Algoritmer og datastrukturer

     Andre år, semester 3

     Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

     Studiepoeng: 10

    • DAT250: Informasjons- og programvaresikkerhet

     Andre år, semester 3

     Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

     Studiepoeng: 10

    • DAT320: Operativsystemer og systemprogrammering

     Andre år, semester 3

     Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

     Studiepoeng: 10

    • DAT220: Databaser

     Andre år, semester 4

     Databaser (DAT220)

     Studiepoeng: 10

    • DAT230: Kommunikasjonsteknologi 1

     Andre år, semester 4

     Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • DAT240: Videregående programmering

       Tredje år, semester 5

       Videregående programmering (DAT240)

       Studiepoeng: 10

      • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

       Tredje år, semester 5

       Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

       Studiepoeng: 10

      • DAT330: Praksis i datateknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i datateknologi (DAT330)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Tredje år, semester 5

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • ELE210: Datamaskinarkitektur

       Tredje år, semester 5

       Datamaskinarkitektur (ELE210)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Første år, semester 1

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • RED102: Fysikk for data/elektro

     Første år, semester 1

     Fysikk for data/elektro (RED102)

     Studiepoeng: 5

    • ELE100: Elektroteknikk 1

     Første år, semester 2

     Elektroteknikk 1 (ELE100)

     Studiepoeng: 10

    • ELE130: Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

     Første år, semester 2

     Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • ELE200: Elektroteknikk 2

     Andre år, semester 3

     Elektroteknikk 2 (ELE200)

     Studiepoeng: 10

    • ELE210: Datamaskinarkitektur

     Andre år, semester 3

     Datamaskinarkitektur (ELE210)

     Studiepoeng: 10

    • ELE310: Styringsteknikk

     Andre år, semester 3

     Styringsteknikk (ELE310)

     Studiepoeng: 10

    • ELE300: Signaler og systemer

     Andre år, semester 4

     Signaler og systemer (ELE300)

     Studiepoeng: 10

    • ELE320: Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ELEBAC: Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

    • Valgemner 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • ELE230: Sensorer og måleteknikk

       Tredje år, semester 5

       Sensorer og måleteknikk (ELE230)

       Studiepoeng: 10

      • ELE340: Datamaskinkonstruksjon

       Tredje år, semester 5

       Datamaskinkonstruksjon (ELE340)

       Studiepoeng: 10

      • ELE390: Praksis i automatisering og elektronikkdesign

       Tredje år, semester 5

       Praksis i automatisering og elektronikkdesign (ELE390)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

     Første år, semester 2

     Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Første år, semester 2

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ENP100: Prosess og produksjon

     Andre år, semester 3

     Prosess og produksjon (ENP100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • ELE320: Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • ENP110: Brønnteknologi

     Andre år, semester 4

     Brønnteknologi (ENP110)

     Studiepoeng: 10

    • ENP120: Energiteknologi

     Andre år, semester 4

     Energiteknologi (ENP120)

     Studiepoeng: 10

    • ENPBAC: Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi (ENPBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • ENP160: Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • ENE210: Matematisk og numerisk modellering av batteri

       Tredje år, semester 5

       Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

       Studiepoeng: 5

      • MOD300: Teknisk modellering

       Tredje år, semester 5

       Teknisk modellering (MOD300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Geovitenskap og energiressurser, bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • GEO100: Jord, energi og klima

     Første år, semester 2

     Jord, energi og klima (GEO100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Første år, semester 2

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • GEO110: Sedimentologi og stratigrafi

     Andre år, semester 3

     Sedimentologi og stratigrafi (GEO110)

     Studiepoeng: 10

    • GEO210: Strukturgeologi

     Andre år, semester 3

     Strukturgeologi (GEO210)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • GEO130: Geofysikk

     Andre år, semester 4

     Geofysikk (GEO130)

     Studiepoeng: 10

    • GEO140: Fluidstrøm i porøse medier

     Andre år, semester 4

     Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

     Studiepoeng: 10

    • GEO150: Energiressurser

     Andre år, semester 4

     Energiressurser (GEO150)

     Studiepoeng: 10

    • GEOBAC: Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser (GEOBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

    • Fordypning 1: Geovitenskap

     • Anbefalte valgemner

      • GEO170: Geoteknikk

       Tredje år, semester 5

       Geoteknikk (GEO170)

       Studiepoeng: 10

      • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO270: Petrologi

       Tredje år, semester 5

       Petrologi (GEO270)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner

      • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

       Tredje år, semester 5

       Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

       Studiepoeng: 10

      • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

       Tredje år, semester 5

       Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

       Studiepoeng: 10

      • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

       Studiepoeng: 5

      • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

       Tredje år, semester 5

       Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi

     • Anbefalte valgemner

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner

      • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

       Tredje år, semester 5

       Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

       Studiepoeng: 10

      • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

       Tredje år, semester 5

       Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

       Studiepoeng: 10

      • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

       Studiepoeng: 5

      • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

       Tredje år, semester 5

       Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Fordypning 3: Computational Engineering

     • Anbefalte valgemner

     • Andre valgemner

      • BYS110: Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet

       Tredje år, semester 5

       Innføringsemne i byplanlegging og samfunnssikkerhet (BYS110)

       Studiepoeng: 10

      • GEO230: Grunnleggende geovitenskapelig temaemne

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende geovitenskapelig temaemne (GEO230)

       Studiepoeng: 5

      • GEO360: Praksis i geovitenskap og energiressurser

       Tredje år, semester 5

       Praksis i geovitenskap og energiressurser (GEO360)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • KJE150: Generell kjemi

     Første år, semester 2

     Generell kjemi (KJE150)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Første år, semester 2

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE110: Grunnleggende prosessteknikk

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende prosessteknikk (KJE110)

     Studiepoeng: 5

    • KJE200: Organisk kjemi 1

     Andre år, semester 3

     Organisk kjemi 1 (KJE200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • BIO200: Biokjemi

     Andre år, semester 4

     Biokjemi (BIO200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE240: Analytisk miljøkjemi

     Andre år, semester 4

     Analytisk miljøkjemi (KJE240)

     Studiepoeng: 10

    • KJE260: Prosessteknologi (enhetsoperasjoner)

     Tredje år, semester 5

     Prosessteknologi (enhetsoperasjoner) (KJE260)

     Studiepoeng: 10

    • KJEBAC: Bacheloroppgave i kjemi og miljø

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i kjemi og miljø (KJEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning kjemi

     • Anbefalt valgemne semester 4

      • FYS210: Fysikklaboratorium

       Andre år, semester 4

       Fysikklaboratorium (FYS210)

       Studiepoeng: 10

      • MLJ550: Videregående organisk kjemi

       Andre år, semester 4

       Videregående organisk kjemi (MLJ550)

       Studiepoeng: 10

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner

       • Andre relevante valgemner

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved University of Aveiro (UA)

      • Utveksling ved andre læresteder

    • Studieretning vann og miljøteknikk

     • Anbefalt valgemne semester 4

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner

       • Andre relevante valgemner

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved andre læresteder

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

     Første år, semester 2

     Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK100: Innføring i maskinteknikk

     Første år, semester 2

     Innføring i maskinteknikk (MSK100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MSK200: Materialteknologi

     Andre år, semester 3

     Materialteknologi (MSK200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK210: Maskinkonstruksjon

     Andre år, semester 4

     Maskinkonstruksjon (MSK210)

     Studiepoeng: 10

    • MSK220: Produktutvikling og 3D modellering

     Andre år, semester 4

     Produktutvikling og 3D modellering (MSK220)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • MSKBAC: Bacheloroppgave Maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • MSK260: Produksjon og tilvirkningsteknikker

       Tredje år, semester 5

       Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

       Studiepoeng: 10

      • MSK390: Praksis i maskinteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i maskinteknikk (MSK390)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • ELE310: Styringsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Styringsteknikk (ELE310)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

Utveksling

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – automatisering og elektronikkdesign (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – kjemi og miljø (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – geo- og energiressurser (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C (3,00).

KONTAKTINF - Kontaktinformasjon - studentsider

Studiekoordinator: Sabrina Ebenhoch

Studieprogramleder: Sigbjørn Landazuri Tveteraas