Hopp til hovedinnhold

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

300

Studieprogramkode

M-KONMAT5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Med en mastergrad i konstruksjoner og materialer får du en kompetanse innen konstruksjonsteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få industri-Norge til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og innen offshorevirksomhet. I det to-årig masterstudiet kan du fordype deg innen maskinkonstruksjoner, fornybar energi eller innen byggkonstruksjoner og offshore konstruksjoner.  

Hva lærer du?

Se læringsutbyttebeskrivelsene for

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg , studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)
 • Master i teknologi / sivilingeniør – konstruksjoner og materialer (toårig)
Fagplan

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller  
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)  
 • Master i teknologi konstruksjoner og materialer (toårig)  
Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for et bredt næringsliv. Kompetansen som studentene fårgjennom de ulike spesialiseringer er like relevant for landbasert virksomhet som offshore. Eksempel på landbaserte nærnger er bygg- og anleggsvirksomhet, metallurgisk industri, prosessindutstri og et allsidig spekter av mekanisk virksomhet. Studiet kvalifiserer for et næringsliv som det alltid vil være behov for - bygg, veier, materialer, maskiner, produksjonsprosesser - og studentene vil derfor være attraktive også på et internasjonalt arbeidsmarked.

Se beskrivelsen for studieprogrammene: 

 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig) eller  
 • Bachelor i ingeniørfag – bygg, studieretning konstruksjonsteknikk (treårig)  
 • Master i teknologi konstruksjoner og materialer (toårig)  

Fullført mastergrad kan gi grunnlag for opptak til PhD-studiet (doktorgrad) i offshoreteknologi ved UiS. 

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Studieplan og emner
 • Velg ett bachelorprogram

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • Bacheloroppgave Maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Maskin

     Studiepoeng: 20

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

     • Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

      Studiepoeng: 20

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

 • Velg ett bachelorprogram

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

  • Bygg - konstruksjonsteknikk

   • Obligatoriske fellesemner

    • Miljøkjemi og HMS

     Andre år, semester 3

     Miljøkjemi og HMS

     Studiepoeng: 10

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Studiepoeng: 10

    • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Studiepoeng: 10

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester på bachelornivå
3. semester på masternivå

Anbefalt læresteder:
Velg ditt studieprogram

Bachelornivå:
Maskiningeniør
Byggingeniør
Masternivå:
Konstruksjoner og materialer

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april.

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5- ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

 

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet

tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

 

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik

disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.

 

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten

skal ha overgang til.

b) Bacheloroppgaven.

 

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dette er gjeldende for studenter som

har opptak til 5-årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller

senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme

utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk –

naturvitenskapelige fakultet” § 4.

 

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 

* Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i marin- og undervannsteknologi, er kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

 

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post@uis.no

Studiekoordinator: Sheryl Josdal, tlf. 51 83 17 47, e-post: sheryl.josdal@uis.no