Hopp til hovedinnhold

Kreftsykepleie - videreutdanning (V-KSYKEPL)

Fakta
Studieprogramkode

V-KSYKEPL

Vekting (SP)

60

Studienivå

Videreutdanning lavere grad

Fører til grad

Videreutdanning i kreftsykepleie

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk
Intro

Hvert år får over 30000 personer kreft i Norge. Det er beregnet en stor økning i de neste tiårene, og det vil kreve økt behov for spesialutdannede kreftsykepleiere både på sykehus og i kommunehelsetjenesten. Studiet tar utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og har et verdigrunnlag som bygger på aktelse for livet og menneskets egenverd. Gjensidig respekt, medmenneskelighet, omsorg og verdighet er sentrale verdier. Studiets overordnede mål er å utdanne ansvarlige, reflekterte og kunnskapsrike kreftsykepleiere som utøver spesialisert sykepleie til kreftsyke pasienter i alle aldre, i alle faser av sykdommen og innen alle nivå i helsetjenesten. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, og fagets kunnskapsgrunnlag og verdier. Studiet gir kunnskap og klinisk erfaring knyttet til pasienter med kreft og deres pårørende. Studentene tilegner seg en sammensatt kompetanse i forhold til kurativ og palliativ behandling og pleie, samt omsorg ved livets sluttfase.

Fagplan

Emner som inngår i utdanningen er utarbeidet etter Rammeplan for videreutdanning i kreftsykepleie fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1.des 2005. Studiets teoriemner (VKS110 og VKS210) utgjør 40 studiepoeng over to år. Studiets kliniske studier (VKSP20 og VKSP30) utgjør 20 studiepoeng fordelt på 2. og 3. semester. 

Arbeids-og undervisningsformer 

Studiet består av teorisamlinger fordelt på fire semestre. Det må påregnes en betydelig arbeidsinnsats mellom samlingene. Studiet er tilrettelagt med utgangspunkt i anerkjente pedagogiske prinsipper og studentaktive læringsformer. Studiet tar sikte på å forene et høyt teoretisk nivå med yrkesrettede og praksisnære tilnærminger. Arbeidsmåter er forelesninger, arbeid i grupper og seminarer, obligatoriske innleveringer og selvstudium. Veiledning og refleksjon inngår som viktige metoder for læring.   

Praksis i studiet 

Kliniske studier utgjør 12 uker fordelt på seks ukers praksisperioder i 2. og 3. semester. En praksisperiode skal gjennomføres på avdeling som gir cytostatika- og strålebehandling. Den andre praksisperioden gjennomføres på annen sykehusavdeling eller i kommunehelsetjenesten. Den siste uken i andre praksisperiode er lagt til fjerde semester som hospitering/studietur. Kliniske studier er veiledet praksis og inngår i vurderingsordning for kliniske studier. 

Hva kan du bli?

Kreftsykepleiere kan jobbe som kreftsykepleier eller som kreftkoordinator ved spesialavdelinger og poliklinikker på sykehus og i kommunehelsetjenesten. I kommunen kan kreftsykepleiere blant annet jobbe på sykehjem, i hjemmesykepleien og ved lindrende enheter. I tillegg kan kreftsykepleiere jobbe i private organisasjoner som har fokus på kreftomsorg hvor oppgavene blant annet kan være å gi informasjon, delta i forebygging og rehabilitering.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Velg rekkefølge av VKSP20 og VKSP30

  • VKSP20 vår 2021 og VKSP30 høst 2021

   • Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

    Studiepoeng: 10

  • VKSP30 vår 2021 og VKSP20 høst 2021

   • Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie

    Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

 • Velg rekkefølge av VKSP20 og VKSP30

  • VKSP20 vår 2021 og VKSP30 høst 2021

   • Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie

    Første år, semester 2

    Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie

    Studiepoeng: 10

   • Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

    Studiepoeng: 10

  • VKSP30 vår 2021 og VKSP20 høst 2021

   • Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

    Første år, semester 2

    Kliniske studier 2 - Kreftsykepleie

    Studiepoeng: 10

   • Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 1 - Kreftsykepleie

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Det er ikke lagt til rette for å ta deler av utdanningen i utlandet. Men det legges til rette for en ukes hospitering som del av kliniske studier (VKSP 30) i 4. semester.

Utveksling
 • Alle land