Hopp til hovedinnhold

Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år (M-INFTE5)

Fakta
Studieprogramkode

M-INFTE5

Vekting (SP)

300

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Masterstudium i informasjonsteknologi

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Det femårige masterstudiet i teknologi / sivilingeniørstudiet i informasjonsteknologi er et høyere grads studium med et omfang på 300 studiepoeng.

Med en 5-årig mastergrad i kybernetikk og robotteknologi står mulighetene åpne for de mest krevende og de mest interessante arbeidsoppgavene innen fagfeltet. Studiet gir en bred faglig plattform i data- og elektroteknikk.

Mastergradsutdanningen i teknologi ved universitetet er organisert under Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Målgruppen er studenter som har generell studiekompetanse med fordypning i fysikk tilsvarende 2FY/Fysikk 1 og matematikk tilsvarende 3MX/R1+R2. Studiet baserer seg på en 3+2 modell. De tre første årene følger studentene studieplanen for treårig bachelor i ingeniørfag innen relevant fagområde. Studenter tatt opp på 5-årig master i informasjonsteknologi kan velge å fullføre bachelorutdanningen innen enten datateknologi eller automatisering og elektronikkdesign, avhengig av hvilken spesialisering en ønsker å fortsette på i de to siste årene.

 

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET 

1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen.

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i" Utfyllende regler til lokalt opptak" til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.

b) Bacheloroppgaven.

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i" Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk - naturvitenskapelige fakultet" § 4.

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiets to siste år, med omfang på totalt 120 studiepoeng, inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelor-studiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

De som blir tatt opp til 5-årig master i kybernetikk og robotteknologi følger en 3+2 modell.  

De tre første årene er likt bachelorstudiet i automatisering og elektronikkdesign. Undervisningen foregår i hovedsak på norsk. De to siste årene følger de toårige masterstudiet i Robotteknologi og signalbehandling, der undervisningen foregår delvis på norsk og delvis på engelsk. Denne retningen formidler innsikt i reguleringsteknikk som har anvendelser i for eksempel robotstyring, fartøynavigasjon og industriell prosesstyring. Signal- og bildebehandling skal gi innsikt i hvordan digitale signaler, blant annet digitale bilder og lyd, behandles.

Det tas et generelt forbehold om endringer i emnetilbudet over tid, på grunn av den generelle utviklingen i fagfeltet, teknologisk utvikling og endringer i samfunnet forøvrig.

Etter opptak til studiet kan du søke instituttet om å få ta studiet på deltid. Instituttet tilbyr faste deltidsplaner.

Fagplan
Hva kan du bli?

Les mer her:

 • Bachelor i ingeniørfag - Automatisering og elektronikkdesign (treårig)
 • Master i teknologi/sivilingeniør - Robottteknologi og signalbehandling (toårig)
Studieplan og emner
 • Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag

  • Obligatoriske emner

   • Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

    Tredje år, semester 5

    Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

    Studiepoeng: 20

   • Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Tredje år, semester 6

    Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

    Studiepoeng: 10

   • Vitenskapsteori og etikk- essay

    Tredje år, semester 6

    Vitenskapsteori og etikk- essay

    Studiepoeng: 0

  • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

Utveksling
Utveksling
 • Alle land