Lektorutdanning for trinn 8-13


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

300

Studieprogramkode

M-LEKTOR

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Lektorutdanningen for trinn 8-13 i humanistiske fag eller realfag gir undervisningskompetanse i to fag, hvorav det ene faget gjennomføres på masternivå. Programmet bygger på Forskrift for rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13.

Utdanningen følger et integrert løp gjennom fem år, hvor studenten får mulighet til å trekke gjensidig veksel på erfaringer fra sine to undervisningsfag, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis gjennom hele studieløpet.

Undervisningsspråk er i utgangspunktet norsk, men dersom et annet språk inngår i studiet, vil undervisningen foregå på det aktuelle språket.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Fagplan

Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som består av 300 studiepoeng. De er fordelt på følgende vis:

Humanistiske fag: Fag 1: 180 studiepoeng Fag 2: 60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng Praksis: 100 dager

Realfag: Fag 1: 170/180 studiepoeng Fag 2: 70/60 studiepoeng Pedagogikk: 30 studiepoeng Fagdidaktikk: 30 studiepoeng Praksis: 100 dager

Rammeplan

Rammeplan finner du her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-288#:~:text=%20Forskrift%20om%20rammeplan%20for%20lektorutdanning%20for%20trinn,og%20innhold.%20Fullført%20lektorutdanning%20skal%20kvalifisere...%20More

Hva kan du bli?

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Mastergraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til relevante tredje syklus studier.

Emneevaluering

Kvalitetssystemet på UiS omfatter studentevaluering av alle emnene.

Studieplan og emner

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • MLI355: Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

       Studiepoeng: 15

      • LMLIMAS: Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

       Studiepoeng: 45

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • LMLEMAS: Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

       Studiepoeng: 45

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • LMHIMAS: Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

       Studiepoeng: 45

      • MHI330: Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

       Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Femte år, semester 9

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Femte år, semester 9

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)

      • LFYMAS: Masteroppgave i fysikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i fysikk - lektor (LFYMAS)

       Studiepoeng: 30

      • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

       Femte år, semester 9

       Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

       Studiepoeng: 10

      • FYS540: Faststoffysikk

       Femte år, semester 9

       Faststoffysikk (FYS540)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Femte år, semester 9

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Femte år, semester 9

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

   • Kjemi fag 1, matematikk fag 2

    • Kjemi fag 1 - obligatoriske emner

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (kjemi og matem.)

     • MAF310: Numerisk modellering 1

      Femte år, semester 9

      Numerisk modellering 1 (MAF310)

      Studiepoeng: 5

     • MAF320: Numerisk modellering 2

      Femte år, semester 9

      Numerisk modellering 2 (MAF320)

      Studiepoeng: 5

    • Opptak til emner på masternivå - kjemi

     • Obligatoriske emner -masternivå (kjemi)

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

      • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

       Studiepoeng: 7.5

     • Samfunnsfag fag 2

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • MLI355: Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

       Studiepoeng: 15

      • LMLIMAS: Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • MLI305: Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts (MLI305)

       Studiepoeng: 15

      • MLI335: First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development (MLI335)

       Studiepoeng: 15

      • MLI345: Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs (MLI345)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

      • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

       Studiepoeng: 7.5

     • Samfunnsfag fag 2

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • LMLEMAS: Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • MLE335: Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

       Studiepoeng: 15

      • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

       Studiepoeng: 15

      • MLE305: Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode (MLE305)

       Studiepoeng: 15

      • MLE365: Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk (MLE365)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

     • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • LMHIMAS: Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

       Studiepoeng: 45

      • MHI330: Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • MHI305: Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid (MHI305)

       Studiepoeng: 15

      • MGL4052: Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • MHI325: Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

       Studiepoeng: 15

      • MHI327: Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting (MHI327)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Fysikk fag 2

     • FYS220: Astronomi og astrofysikk

      Fjerde år, semester 7

      Astronomi og astrofysikk (FYS220)

      Studiepoeng: 10

     • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

     • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

      Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)

      • FYS220: Astronomi og astrofysikk

       Fjerde år, semester 7

       Astronomi og astrofysikk (FYS220)

       Studiepoeng: 10

      • FYS320: Kvantemekanikk

       Fjerde år, semester 7

       Kvantemekanikk (FYS320)

       Studiepoeng: 10

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • LFYMAS: Masteroppgave i fysikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i fysikk - lektor (LFYMAS)

       Studiepoeng: 30

      • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

       Femte år, semester 9

       Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • FYS540: Faststoffysikk

       Femte år, semester 9

       Faststoffysikk (FYS540)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Kjemi som fag 2

     • Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner

      • KJE220: Uorganisk kjemi

       Fjerde år, semester 7

       Uorganisk kjemi (KJE220)

       Studiepoeng: 10

      • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Samfunnsfag fag 2

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

      • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Fjerde år, semester 7

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

      Studiepoeng: 15

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LENG290: Bacheloroppgave i engelsk

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i engelsk (LENG290)

      Studiepoeng: 15

     • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

     • LENG271: Fordypning i engelsk litteratur

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk litteratur (LENG271)

      Studiepoeng: 15

     • LENG272: Fordypning i engelsk språk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk språk (LENG272)

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

      • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

      • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • MLI355: Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

       Studiepoeng: 15

      • LMLIMAS: Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • MLI305: Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts (MLI305)

       Studiepoeng: 15

      • MLI335: First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development (MLI335)

       Studiepoeng: 15

      • MLI345: Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs (MLI345)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LNOR290: Bacheloroppgave i nordisk

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i nordisk (LNOR290)

      Studiepoeng: 15

     • LNOR270: Fordypning i nordisk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i nordisk (LNOR270)

      Studiepoeng: 15

     • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

      • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

       Studiepoeng: 7.5

     • Samfunnsfag fag 2

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • LMLEMAS: Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • MLE335: Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

       Studiepoeng: 15

      • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

       Studiepoeng: 15

      • MLE305: Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode (MLE305)

       Studiepoeng: 15

      • MLE365: Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk (MLE365)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

     • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LHIS290: Bacheloroppgave i historie

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

      Studiepoeng: 15

     • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Velg ett emne i 6. termin

     • LHIS271: Fordypning i historiske temaer

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i historiske temaer (LHIS271)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS272: Fordypning i historie 1

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i historie 1 (LHIS272)

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • LMHIMAS: Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

       Studiepoeng: 45

      • MHI330: Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • MHI305: Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid (MHI305)

       Studiepoeng: 15

      • MGL4052: Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • MHI325: Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

       Studiepoeng: 15

      • MHI327: Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting (MHI327)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

      Studiepoeng: 10

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Fysikk fag 2

     • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

      Studiepoeng: 7.5

     • FYS330: Mikrofysikk

      Tredje år, semester 6

      Mikrofysikk (FYS330)

      Studiepoeng: 10

     • FYS220: Astronomi og astrofysikk

      Fjerde år, semester 7

      Astronomi og astrofysikk (FYS220)

      Studiepoeng: 10

     • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LFYBAC: Bacheloroppgave i fysikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i fysikk - lektor (LFYBAC)

      Studiepoeng: 10

     • FYS330: Mikrofysikk

      Tredje år, semester 6

      Mikrofysikk (FYS330)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

     • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

      Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)

      • FYS220: Astronomi og astrofysikk

       Fjerde år, semester 7

       Astronomi og astrofysikk (FYS220)

       Studiepoeng: 10

      • FYS320: Kvantemekanikk

       Fjerde år, semester 7

       Kvantemekanikk (FYS320)

       Studiepoeng: 10

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • LFYMAS: Masteroppgave i fysikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i fysikk - lektor (LFYMAS)

       Studiepoeng: 30

      • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

       Femte år, semester 9

       Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • FYS540: Faststoffysikk

       Femte år, semester 9

       Faststoffysikk (FYS540)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

      Studiepoeng: 10

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Kjemi som fag 2

     • Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

      Studiepoeng: 10

     • MAT320: Differensialligninger

      Tredje år, semester 6

      Differensialligninger (MAT320)

      Studiepoeng: 10

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Samfunnsfag fag 2

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

      • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Fjerde år, semester 7

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

     • LPRA20: Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • LPRA30: Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LENG290: Bacheloroppgave i engelsk

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i engelsk (LENG290)

      Studiepoeng: 15

     • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

     • LENG271: Fordypning i engelsk litteratur

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk litteratur (LENG271)

      Studiepoeng: 15

     • LENG272: Fordypning i engelsk språk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk språk (LENG272)

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

      • LNOR125: Språkstruktur og språkbruk

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR135: Språkhistorie og talemål

       Andre år, semester 4

       Språkhistorie og talemål (LNOR135)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR145: Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst (LNOR145)

       Studiepoeng: 15

      • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • LHIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS185: Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner (LHIS185)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS165: Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie (LHIS165)

       Studiepoeng: 15

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • LREL125: Kristendom og jødedom

       Andre år, semester 3

       Kristendom og jødedom (LREL125)

       Studiepoeng: 15

      • LREL185: Hinduisme, buddhisme og islam

       Andre år, semester 3

       Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

       Studiepoeng: 15

      • LREL135: Religion, kunst og populærkultur

       Andre år, semester 4

       Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

       Studiepoeng: 15

      • LREL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

       Andre år, semester 4

       Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

       Studiepoeng: 15

      • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • MAT100: Matematiske metoder 1

       Andre år, semester 3

       Matematiske metoder 1 (MAT100)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Andre år, semester 3

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

      • MAT110: Lineær algebra

       Andre år, semester 3

       Lineær algebra (MAT110)

       Studiepoeng: 10

      • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

       Andre år, semester 4

       Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

       Studiepoeng: 10

      • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

       Andre år, semester 4

       Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

       Studiepoeng: 10

      • MAT240: Matematikkens historie

       Andre år, semester 4

       Matematikkens historie (MAT240)

       Studiepoeng: 10

      • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

     • Idrett fag 2

      • IDR131: Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

       Studiepoeng: 15

      • IDR132: Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

       Studiepoeng: 15

      • IDR134: Friluftsliv og idrettsaktiviteter

       Andre år, semester 3

       Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

       Studiepoeng: 15

      • IDR133: Treningslære

       Andre år, semester 4

       Treningslære (IDR133)

       Studiepoeng: 15

      • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • MLI355: Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

       Studiepoeng: 15

      • LMLIMAS: Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • MLI305: Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts (MLI305)

       Studiepoeng: 15

      • MLI335: First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development (MLI335)

       Studiepoeng: 15

      • MLI345: Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs (MLI345)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

     • LPRA20: Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • LPRA30: Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LNOR290: Bacheloroppgave i nordisk

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i nordisk (LNOR290)

      Studiepoeng: 15

     • LNOR270: Fordypning i nordisk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i nordisk (LNOR270)

      Studiepoeng: 15

     • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • LENG115: Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

       Studiepoeng: 15

      • LENG145: Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk (LENG145)

       Studiepoeng: 15

      • LENG175: Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

       Studiepoeng: 15

      • LENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

       Studiepoeng: 15

      • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • LHIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS185: Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner (LHIS185)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS165: Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie (LHIS165)

       Studiepoeng: 15

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • LREL125: Kristendom og jødedom

       Andre år, semester 3

       Kristendom og jødedom (LREL125)

       Studiepoeng: 15

      • LREL185: Hinduisme, buddhisme og islam

       Andre år, semester 3

       Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

       Studiepoeng: 15

      • LREL135: Religion, kunst og populærkultur

       Andre år, semester 4

       Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

       Studiepoeng: 15

      • LREL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

       Andre år, semester 4

       Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

       Studiepoeng: 15

      • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • MAT100: Matematiske metoder 1

       Andre år, semester 3

       Matematiske metoder 1 (MAT100)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Andre år, semester 3

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

      • MAT110: Lineær algebra

       Andre år, semester 3

       Lineær algebra (MAT110)

       Studiepoeng: 10

      • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

       Andre år, semester 4

       Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

       Studiepoeng: 10

      • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

       Andre år, semester 4

       Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

       Studiepoeng: 10

      • MAT240: Matematikkens historie

       Andre år, semester 4

       Matematikkens historie (MAT240)

       Studiepoeng: 10

      • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

     • Idrett fag 2

      • IDR131: Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

       Studiepoeng: 15

      • IDR132: Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

       Studiepoeng: 15

      • IDR134: Friluftsliv og idrettsaktiviteter

       Andre år, semester 3

       Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

       Studiepoeng: 15

      • IDR133: Treningslære

       Andre år, semester 4

       Treningslære (IDR133)

       Studiepoeng: 15

      • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • LMLEMAS: Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • MLE335: Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

       Studiepoeng: 15

      • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

       Studiepoeng: 15

      • MLE305: Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode (MLE305)

       Studiepoeng: 15

      • MLE365: Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk (MLE365)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

     • LPRA20: Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • LPRA30: Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LHIS290: Bacheloroppgave i historie

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

      Studiepoeng: 15

     • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Velg ett emne i 6. termin

     • LHIS271: Fordypning i historiske temaer

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i historiske temaer (LHIS271)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS272: Fordypning i historie 1

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i historie 1 (LHIS272)

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • LENG115: Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

       Studiepoeng: 15

      • LENG145: Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk (LENG145)

       Studiepoeng: 15

      • LENG175: Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

       Studiepoeng: 15

      • LENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

       Studiepoeng: 15

      • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • LNOR125: Språkstruktur og språkbruk

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR135: Språkhistorie og talemål

       Andre år, semester 4

       Språkhistorie og talemål (LNOR135)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR145: Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst (LNOR145)

       Studiepoeng: 15

      • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Matematikk fag 2

      • MAT100: Matematiske metoder 1

       Andre år, semester 3

       Matematiske metoder 1 (MAT100)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Andre år, semester 3

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

      • MAT110: Lineær algebra

       Andre år, semester 3

       Lineær algebra (MAT110)

       Studiepoeng: 10

      • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

       Andre år, semester 4

       Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

       Studiepoeng: 10

      • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

       Andre år, semester 4

       Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

       Studiepoeng: 10

      • MAT240: Matematikkens historie

       Andre år, semester 4

       Matematikkens historie (MAT240)

       Studiepoeng: 10

      • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • LMHIMAS: Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave (LMHIMAS)

       Studiepoeng: 45

      • MHI330: Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget

       Femte år, semester 9

       Akademisk skriving, teori og metode i historiefaget (MHI330)

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • MHI305: Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid (MHI305)

       Studiepoeng: 15

      • MGL4052: Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • MHI325: Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling (MHI325)

       Studiepoeng: 15

      • MHI327: Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting (MHI327)

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

   • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • MAT120: Diskret matematikk

      Andre år, semester 3

      Diskret matematikk (MAT120)

      Studiepoeng: 10

     • MAT300: Vektoranalyse

      Andre år, semester 3

      Vektoranalyse (MAT300)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA20: Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • MAT240: Matematikkens historie

      Andre år, semester 4

      Matematikkens historie (MAT240)

      Studiepoeng: 10

     • MAT320: Differensialligninger

      Andre år, semester 4

      Differensialligninger (MAT320)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA30: Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

      Studiepoeng: 10

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Fysikk fag 2

     • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

      Andre år, semester 3

      Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

      Studiepoeng: 10

     • FYS300: Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

      Andre år, semester 4

      Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori (FYS300)

      Studiepoeng: 10

     • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

      Studiepoeng: 7.5

     • FYS330: Mikrofysikk

      Tredje år, semester 6

      Mikrofysikk (FYS330)

      Studiepoeng: 10

     • FYS220: Astronomi og astrofysikk

      Fjerde år, semester 7

      Astronomi og astrofysikk (FYS220)

      Studiepoeng: 10

     • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

    • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

     • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

      Andre år, semester 3

      Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA20: Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • MAT300: Vektoranalyse

      Andre år, semester 3

      Vektoranalyse (MAT300)

      Studiepoeng: 10

     • FYS300: Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

      Andre år, semester 4

      Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori (FYS300)

      Studiepoeng: 10

     • MAT320: Differensialligninger

      Andre år, semester 4

      Differensialligninger (MAT320)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA30: Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LFYBAC: Bacheloroppgave i fysikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i fysikk - lektor (LFYBAC)

      Studiepoeng: 10

     • FYS330: Mikrofysikk

      Tredje år, semester 6

      Mikrofysikk (FYS330)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

     • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

      Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

     • MAT120: Diskret matematikk

      Andre år, semester 3

      Diskret matematikk (MAT120)

      Studiepoeng: 10

     • MAT240: Matematikkens historie

      Andre år, semester 4

      Matematikkens historie (MAT240)

      Studiepoeng: 10

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - fysikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (fysikk)

      • FYS220: Astronomi og astrofysikk

       Fjerde år, semester 7

       Astronomi og astrofysikk (FYS220)

       Studiepoeng: 10

      • FYS320: Kvantemekanikk

       Fjerde år, semester 7

       Kvantemekanikk (FYS320)

       Studiepoeng: 10

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • LFYMAS: Masteroppgave i fysikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i fysikk - lektor (LFYMAS)

       Studiepoeng: 30

      • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

       Femte år, semester 9

       Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • FYS540: Faststoffysikk

       Femte år, semester 9

       Faststoffysikk (FYS540)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • MAT120: Diskret matematikk

      Andre år, semester 3

      Diskret matematikk (MAT120)

      Studiepoeng: 10

     • MAT300: Vektoranalyse

      Andre år, semester 3

      Vektoranalyse (MAT300)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA20: Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • MAT240: Matematikkens historie

      Andre år, semester 4

      Matematikkens historie (MAT240)

      Studiepoeng: 10

     • MAT320: Differensialligninger

      Andre år, semester 4

      Differensialligninger (MAT320)

      Studiepoeng: 10

     • LPRA30: Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

      Studiepoeng: 10

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Kjemi som fag 2

     • Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

   • Matematikk fag 1, annet fag 2

    • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

     • LPRA20: Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1 (LPRA20)

      Studiepoeng: 0

     • LPRA30: Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2 (LPRA30)

      Studiepoeng: 0

     • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

      Studiepoeng: 0

     • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

      Studiepoeng: 10

     • MAT320: Differensialligninger

      Tredje år, semester 6

      Differensialligninger (MAT320)

      Studiepoeng: 10

     • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

      Studiepoeng: 7.5

     • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

      Studiepoeng: 0

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • LENG115: Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

       Studiepoeng: 15

      • LENG145: Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk (LENG145)

       Studiepoeng: 15

      • LENG175: Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

       Studiepoeng: 15

      • LENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

       Studiepoeng: 15

      • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • LHIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS185: Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner (LHIS185)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

       Studiepoeng: 15

      • LHIS165: Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie (LHIS165)

       Studiepoeng: 15

      • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

      • LREL125: Kristendom og jødedom

       Andre år, semester 3

       Kristendom og jødedom (LREL125)

       Studiepoeng: 15

      • LREL185: Hinduisme, buddhisme og islam

       Andre år, semester 3

       Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

       Studiepoeng: 15

      • LREL135: Religion, kunst og populærkultur

       Andre år, semester 4

       Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

       Studiepoeng: 15

      • LREL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

       Andre år, semester 4

       Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

       Studiepoeng: 15

      • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • IDR131: Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

       Studiepoeng: 15

      • IDR132: Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

       Studiepoeng: 15

      • IDR134: Friluftsliv og idrettsaktiviteter

       Andre år, semester 3

       Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

       Studiepoeng: 15

      • IDR133: Treningslære

       Andre år, semester 4

       Treningslære (IDR133)

       Studiepoeng: 15

      • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

       Studiepoeng: 7.5

     • Nordisk fag 2

      • LNOR125: Språkstruktur og språkbruk

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR135: Språkhistorie og talemål

       Andre år, semester 4

       Språkhistorie og talemål (LNOR135)

       Studiepoeng: 15

      • LNOR145: Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst (LNOR145)

       Studiepoeng: 15

      • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

       Studiepoeng: 7.5

      • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

       Studiepoeng: 7.5

     • Naturfag fag 2

    • Opptak til emner på masternivå - matematikk

     • Obligatoriske emner -masternivå (matematikk)

      • MAF310: Numerisk modellering 1

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 1 (MAF310)

       Studiepoeng: 5

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Fjerde år, semester 7

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT310: Matematisk analyse

       Fjerde år, semester 7

       Matematisk analyse (MAT310)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Fjerde år, semester 7

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

       Femte år, semester 9

       Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

       Studiepoeng: 10

      • MAT510: Mangfoldigheter

       Femte år, semester 9

       Mangfoldigheter (MAT510)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Femte år, semester 9

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

       Studiepoeng: 30

    • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

     • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

      Tredje år, semester 5

      Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

      Studiepoeng: 15

     • MAT250: Abstrakt algebra

      Tredje år, semester 6

      Abstrakt algebra (MAT250)

      Studiepoeng: 10

     • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

      Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 1 - humanistiske fag

  • Engelsk fag 1

   • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • LENG115: Introduksjon til engelskspråklig litteratur

     Første år, semester 1

     Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

     Studiepoeng: 15

    • LENG145: Innføring i engelsk språk

     Første år, semester 1

     Innføring i engelsk språk (LENG145)

     Studiepoeng: 15

    • LPRA10: Observasjonspraksis

     Første år, semester 1

     Observasjonspraksis (LPRA10)

     Studiepoeng: 0

    • LENG175: Amerikansk litteratur og kultur

     Første år, semester 2

     Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

     Studiepoeng: 15

    • LENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

     Første år, semester 2

     Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

     Studiepoeng: 15

    • LPRA20: Følgepraksis del 1

     Andre år, semester 3

     Følgepraksis del 1 (LPRA20)

     Studiepoeng: 0

    • LPRA30: Følgepraksis del 2

     Andre år, semester 4

     Følgepraksis del 2 (LPRA30)

     Studiepoeng: 0

    • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

     Tredje år, semester 5

     Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

     Studiepoeng: 0

    • LENG290: Bacheloroppgave i engelsk

     Tredje år, semester 6

     Bacheloroppgave i engelsk (LENG290)

     Studiepoeng: 15

    • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

    • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

     Fjerde år, semester 8

     Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

     Studiepoeng: 0

   • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

    • LENG271: Fordypning i engelsk litteratur

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i engelsk litteratur (LENG271)

     Studiepoeng: 15

    • LENG272: Fordypning i engelsk språk

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i engelsk språk (LENG272)

     Studiepoeng: 15

   • Valg av fag 2

    • Nordisk fag 2

     • LNOR125: Språkstruktur og språkbruk

      Andre år, semester 3

      Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

      Studiepoeng: 15

     • LNOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

      Andre år, semester 3

      Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

      Studiepoeng: 15

     • LNOR135: Språkhistorie og talemål

      Andre år, semester 4

      Språkhistorie og talemål (LNOR135)

      Studiepoeng: 15

     • LNOR145: Tekst i kontekst

      Andre år, semester 4

      Tekst i kontekst (LNOR145)

      Studiepoeng: 15

     • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

      Studiepoeng: 7.5

    • Historie fag 2

     • LHIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

      Andre år, semester 3

      Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS185: Innføring i historiske emner

      Andre år, semester 3

      Innføring i historiske emner (LHIS185)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Andre år, semester 4

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS165: Moderne historie

      Andre år, semester 4

      Moderne historie (LHIS165)

      Studiepoeng: 15

     • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

    • Religion fag 2

     • LREL125: Kristendom og jødedom

      Andre år, semester 3

      Kristendom og jødedom (LREL125)

      Studiepoeng: 15

     • LREL185: Hinduisme, buddhisme og islam

      Andre år, semester 3

      Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

      Studiepoeng: 15

     • LREL135: Religion, kunst og populærkultur

      Andre år, semester 4

      Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

      Studiepoeng: 15

     • LREL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

      Andre år, semester 4

      Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

      Studiepoeng: 15

     • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

      Studiepoeng: 7.5

    • Idrett fag 2

     • IDR131: Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

      Andre år, semester 3

      Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

      Studiepoeng: 15

     • IDR132: Idrettsaktiviteter 1

      Andre år, semester 3

      Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

      Studiepoeng: 15

     • IDR134: Friluftsliv og idrettsaktiviteter

      Andre år, semester 3

      Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

      Studiepoeng: 15

     • IDR133: Treningslære

      Andre år, semester 4

      Treningslære (IDR133)

      Studiepoeng: 15

     • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå -engelsk

    • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

     • MLI355: Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

      Femte år, semester 9

      Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions (MLI355)

      Studiepoeng: 15

     • LMLIMAS: Masteroppgave med muntlig eksamen

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave med muntlig eksamen (LMLIMAS)

      Studiepoeng: 45

    • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

     • MLI305: Authors, Readers, and Texts

      Fjerde år, semester 7

      Authors, Readers, and Texts (MLI305)

      Studiepoeng: 15

     • MLI335: First and Second Language Literacy Development

      Fjerde år, semester 7

      First and Second Language Literacy Development (MLI335)

      Studiepoeng: 15

     • MLI345: Reading Verbal and Visual Signs

      Fjerde år, semester 7

      Reading Verbal and Visual Signs (MLI345)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

  • Nordisk fag 1

   • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

    • LNOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

     Første år, semester 1

     Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

     Studiepoeng: 15

    • LPRA10: Observasjonspraksis

     Første år, semester 1

     Observasjonspraksis (LPRA10)

     Studiepoeng: 0

    • LNOR125: Språkstruktur og språkbruk

     Første år, semester 1

     Språkstruktur og språkbruk (LNOR125)

     Studiepoeng: 15

    • LNOR145: Tekst i kontekst

     Første år, semester 2

     Tekst i kontekst (LNOR145)

     Studiepoeng: 15

    • LNOR135: Språkhistorie og talemål

     Første år, semester 2

     Språkhistorie og talemål (LNOR135)

     Studiepoeng: 15

    • LPRA20: Følgepraksis del 1

     Andre år, semester 3

     Følgepraksis del 1 (LPRA20)

     Studiepoeng: 0

    • LPRA30: Følgepraksis del 2

     Andre år, semester 4

     Følgepraksis del 2 (LPRA30)

     Studiepoeng: 0

    • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

     Studiepoeng: 7.5

    • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

     Tredje år, semester 5

     Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

     Studiepoeng: 0

    • LNOR290: Bacheloroppgave i nordisk

     Tredje år, semester 6

     Bacheloroppgave i nordisk (LNOR290)

     Studiepoeng: 15

    • LNOR270: Fordypning i nordisk

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i nordisk (LNOR270)

     Studiepoeng: 15

    • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

     Studiepoeng: 7.5

    • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

     Fjerde år, semester 8

     Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

     Studiepoeng: 0

   • Valg av fag 2

    • Engelsk fag 2

     • LENG115: Introduksjon til engelskspråklig litteratur

      Andre år, semester 3

      Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

      Studiepoeng: 15

     • LENG145: Innføring i engelsk språk

      Andre år, semester 3

      Innføring i engelsk språk (LENG145)

      Studiepoeng: 15

     • LENG175: Amerikansk litteratur og kultur

      Andre år, semester 4

      Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

      Studiepoeng: 15

     • LENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

      Andre år, semester 4

      Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

      Studiepoeng: 15

     • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

      Studiepoeng: 7.5

    • Historie fag 2

     • LHIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

      Andre år, semester 3

      Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS185: Innføring i historiske emner

      Andre år, semester 3

      Innføring i historiske emner (LHIS185)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Andre år, semester 4

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

      Studiepoeng: 15

     • LHIS165: Moderne historie

      Andre år, semester 4

      Moderne historie (LHIS165)

      Studiepoeng: 15

     • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

      Studiepoeng: 7.5

    • Religion fag 2

     • LREL125: Kristendom og jødedom

      Andre år, semester 3

      Kristendom og jødedom (LREL125)

      Studiepoeng: 15

     • LREL185: Hinduisme, buddhisme og islam

      Andre år, semester 3

      Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

      Studiepoeng: 15

     • LREL135: Religion, kunst og populærkultur

      Andre år, semester 4

      Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

      Studiepoeng: 15

     • LREL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

      Andre år, semester 4

      Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

      Studiepoeng: 15

     • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

      Studiepoeng: 7.5

    • Idrett fag 2

     • IDR131: Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

      Andre år, semester 3

      Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

      Studiepoeng: 15

     • IDR132: Idrettsaktiviteter 1

      Andre år, semester 3

      Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

      Studiepoeng: 15

     • IDR134: Friluftsliv og idrettsaktiviteter

      Andre år, semester 3

      Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

      Studiepoeng: 15

     • IDR133: Treningslære

      Andre år, semester 4

      Treningslære (IDR133)

      Studiepoeng: 15

     • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

      Studiepoeng: 7.5

     • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

      Studiepoeng: 7.5

   • Opptak til emner på masternivå - nordisk

    • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

     • LMLEMAS: Masteroppgave i lesevitenskap

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i lesevitenskap (LMLEMAS)

      Studiepoeng: 45

    • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

     • MLE335: Literacy og læring i digitale omgivelser

      Fjerde år, semester 7

      Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

      Studiepoeng: 15

     • MLE355: Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Fjerde år, semester 7

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • MLE305: Lesing: teori og metode

      Fjerde år, semester 7

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • MLE365: Norsk som andrespråk

      Fjerde år, semester 7

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

    • PPU117: Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer

     Tredje år, semester 5

     Profesjonsfag, pedagogikk 1: Den profesjonelle lærer (PPU117)

     Studiepoeng: 15

    • PPU118: Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonsfag, pedagogikk 2: Læreren i møte med eleven (PPU118)

     Studiepoeng: 15

  • Historie fag 1

   • Historie fag 1- obligatoriske emner

    • LHIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

     Første år, semester 1

     Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

     Studiepoeng: 15

    • LHIS185: Innføring i historiske emner

     Første år, semester 1

     Innføring i historiske emner (LHIS185)

     Studiepoeng: 15

    • LPRA10: Observasjonspraksis

     Første år, semester 1

     Observasjonspraksis (LPRA10)

     Studiepoeng: 0

    • LHIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

     Første år, semester 2

     Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

     Studiepoeng: 15

    • LHIS165: Moderne historie

     Første år, semester 2

     Moderne historie (LHIS165)

     Studiepoeng: 15

    • LPRA20: Følgepraksis del 1

     Andre år, semester 3

     Følgepraksis del 1 (LPRA20)

     Studiepoeng: 0

    • LPRA30: Følgepraksis del 2

     Andre år, semester 4

     Følgepraksis del 2 (LPRA30)

     Studiepoeng: 0

    • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

     Tredje år, semester 5

     Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

     Studiepoeng: 0

    • LHIS290: Bacheloroppgave i historie

     Tredje år, semester 6

     Bacheloroppgave i historie (LHIS290)

     Studiepoeng: 15

    • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

    • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

     Fjerde år, semester 8

     Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

     Studiepoeng: 0

   • Velg ett emne i 6. termin

    • LHIS271: Fordypning i historiske temaer

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i historiske temaer (LHIS271)

     Studiepoeng: 15

    • LHIS272: Fordypning i historie 1

     Tredje år, semester 6

     Fordypning i historie 1 (LHIS272)

     Studiepoeng: 15

   • Valg av fag 2

    • Engelsk fag 2

     • LENG115: Introduksjon til engelskspråklig litteratur

      Andre år, semester 3

      Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

      Studiepoeng: 15

     • LENG145: Innføring i engelsk språk

      Andre år, semester 3

      Innføring i engelsk språk (LENG145)

      Studiepoeng: 15

     • LENG175: Amerikansk litteratur og kultur

      Andre år, semester 4

      Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

      Studiepoeng: 15

     • LENG195: Engelsk fonetikk og fonologi