Petroleumsteknologi - master i teknologi/siv.ing.


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-PETENG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Masterprogrammet i petroleumsteknologi ved UiS er åpent for norske og internasjonale studenter. En mastergrad i petroleumsteknologi kvalifiserer studentene for utfordrende og interessante arbeidsmuligheter innen feltet. Ingeniører utdannes hovedsakelig for arbeid i petroleumssektoren, men en mastergrad i petroleumsteknologi gir også gode muligheter i andre sektorer. Studiet gir en bred plattform innen petroleumsteknologi, med mulighet til spesialiseringsmoduler innen bore-, prosess- og reservoarteknologi.

Det overordnede målet er å utdanne kompetente ingeniører med teoretisk og teknisk kunnskap og å gi dem mulighet til å arbeide selvstendig og ta ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Programmet er forskningsbasert og gir et grunnlag for livslang læring. Studieprogrammet gir studentene også mulighet til å fortsette med doktorgradsstudier.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Av studiets 120 studiepoeng, kommer 30 fra fellesemner som skal sikre et bredt og felles grunnlag i sentrale emner innen petroleumsteknologi, og supplere og utdype emner fra bachelorprogrammet. De resterende 90 studiepoeng består av 60 studiepoeng fra spesialiseringsemner og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Masteroppgaven er et stort, selvstendig prosjekt som ferdigstilles i det siste semesteret, ofte i nært samarbeid med et eksternt selskap.

All undervisning er på engelsk. Dette er et pluss for studentene som planlegger å arbeide i en internasjonal bransje der engelsk er forretningsspråket.

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogrammer revideres årlig.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

Arbeids- og undervisningsformer

Pensumlitteratur

Evalueringsformer

Vurderingsformer

Læringsutbytte

Spesialisering i bore- og brønnteknologi

Spesialisering i bore og brønnteknologi gir detaljkunnskap om planlegging og design av forskjellige typer bore- og brønnoperasjoner. Programmet forbereder studenten for analyse og problemløsning innen ulike brønnrelaterte fagområder, og kunnskap om teknologiutvikling, så vel som kunnskap om ledelse og implementeringsprosesser innen petroleumsindustrien.

Programmet, som har blitt utviklet i nært samarbeid med oljeindustrien, kvalifiserer studentene til en lang rekke stillinger innenfor boring og produksjon. Det kvalifiserer også studentene for andre industrier som involverer boring, slik som gruvedrift, grunnvann, og geotermiske anvendelser.

Spesialisering i produksjons- og prosessteknologi

Spesialiseringen innen produksjon- og prosessteknologi omfatter prosesser, teknologi og kompetanse over hele olje- og gassverdikjeden. Kandidater som har fullført en mastergrad i produksjon- og prosessteknologispesialiseringen vil ha gode jobbmuligheter som produksjonsingeniør på plattform, eller prosessingeniør ved gassprosesseringsanlegg eller oljeraffinerier. Programmet vil også kvalifisere studentene innenfor energiindustrien generelt sett. Programmet har blitt i nært samarbeid mellom akademia og internasjonale oljeselskaper.

Studentene vil møte en variert arbeidsdag med ustrakt bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid, ekskursjoner, og prosjekt og rapportarbeid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

K1: En masterkandidat i petroleumsteknologi har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsteknologi og spesialisert innsikt i et bestemt område innenfor dette feltet.

K2: Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet. Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og samfunnsmessige betydning.

K3: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen til å utvikle, styre og gjennomføre petroleumsteknologiske løsninger innen olje- og gassektoren.

Ferdigheter:

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor petroleumsteknologi og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger.

F2: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, spesialisert forsknings- eller utviklingsprosjekt innen petroleumsteknologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 

F3: Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsteknologi ved å integrere forskjellige typer data som brukes i oljeindustrien. 

F4: Kandidaten kan bruke moderne teknologi og styre, utvikle og gjennomføre prosesser innen petroleumsteknologi.

Generell kompetanse:

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige, forskningsrelaterte og etiske problemstillinger

G2: Kandidaten kan anvende sin egen kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter. 

G3: Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til selvstendig arbeid til andre petroleumsingeniører. Kandidaten behersker terminologien på fagområdet svært godt. 

G4: Kandidaten kan kommunisere, ikke bare med andre petroleumsingeniører, men også med allmennheten, om faglige problemstillinger, og dermed bidra med nye ideer til samfunnet.

Hva kan du bli?

Du utdanner deg til å bli sivilingeniør med kompetanse innen petroleum og reservoarteknologi. Det gjør rustet til et vidt spekter av jobber innen olje-og gassindustrien.

Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier i petroleumsteknologi.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt evalueringssystem. 

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • PETMAS: Masteroppgave petroleumsteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave petroleumsteknologi (PETMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Bore- og brønnteknologi

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • PET675: Well Integrity and Permanent P and A

     Andre år, semester 3

     Well Integrity and Permanent P and A (PET675)

     Studiepoeng: 10

    • PET685: Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

     Studiepoeng: 10

    • PET690: Brønnkomplettering og intervensjon

     Andre år, semester 3

     Brønnkomplettering og intervensjon (PET690)

     Studiepoeng: 10

    • PET695: Praksis i petroleumsteknologi

     Andre år, semester 3

     Praksis i petroleumsteknologi (PET695)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • PET515: Energy, energy technologies, and energy system integration

     Andre år, semester 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

  • Spesialisering i Reservoarteknologi

   • Anbefalte valgemner 3. semester Reservoarteknologi

    • MOD500: Modeling for Decision Insight

     Andre år, semester 3

     Modeling for Decision Insight (MOD500)

     Studiepoeng: 10

    • PET660: Reservoarsimulering

     Andre år, semester 3

     Reservoarsimulering (PET660)

     Studiepoeng: 10

    • PET670: Formasjonsevaluering

     Andre år, semester 3

     Formasjonsevaluering (PET670)

     Studiepoeng: 10

    • PET685: Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester Reservoarteknologi

    • GEO620: Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • PET665: Reservoar Geomekanikk

     Andre år, semester 3

     Reservoar Geomekanikk (PET665)

     Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i Produksjon- og prosessteknologi

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • PET515: Energy, energy technologies, and energy system integration

     Andre år, semester 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

    • PET640: Advanced Energy Conversion Technologies

     Andre år, semester 3

     Advanced Energy Conversion Technologies (PET640)

     Studiepoeng: 10

    • PET695: Praksis i petroleumsteknologi

     Andre år, semester 3

     Praksis i petroleumsteknologi (PET695)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • MLJ560: Oljefelt produksjonskjemi

     Andre år, semester 3

     Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske emner

  • GEO502: Reservoir Physics and Chemistry

   Første år, semester 1

   Reservoir Physics and Chemistry (GEO502)

   Studiepoeng: 10

  • PET505: Retningsboring og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Retningsboring og brønnstrømning (PET505)

   Studiepoeng: 10

  • PET510: Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Modellering av reservoar og brønnstrømning (PET510)

   Studiepoeng: 10

  • PETMAS: Masteroppgave petroleumsteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave petroleumsteknologi (PETMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Bore- og brønnteknologi

   • Obligatoriske emner 2. semester

    • PET535: Moderne brønndesign

     Første år, semester 2

     Moderne brønndesign (PET535)

     Studiepoeng: 10

    • PET575: Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     Første år, semester 2

     Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

     Studiepoeng: 10

    • PET580: Videregående brønnplanlegging

     Første år, semester 2

     Videregående brønnplanlegging (PET580)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • PET675: Well Integrity and Permanent P and A

     Andre år, semester 3

     Well Integrity and Permanent P and A (PET675)

     Studiepoeng: 10

    • PET685: Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

     Studiepoeng: 10

    • PET690: Brønnkomplettering og intervensjon

     Andre år, semester 3

     Brønnkomplettering og intervensjon (PET690)

     Studiepoeng: 10

    • PET695: Praksis i petroleumsteknologi

     Andre år, semester 3

     Praksis i petroleumsteknologi (PET695)

     Studiepoeng: 10

   • Annet valgemne 3. semester

    • PET515: Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

  • Spesialisering i Produksjon- og prosessteknologi

   • Obligatoriske emner 2. semester

    • PET555: Prosessimulering

     Første år, semester 2

     Prosessimulering (PET555)

     Studiepoeng: 10

    • PET615: Katalyse for energikonvertering

     Første år, semester 2

     Katalyse for energikonvertering (PET615)

     Studiepoeng: 10

    • PET625: Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering

     Første år, semester 2

     Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering (PET625)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • MLJ560: Oljefelt produksjonskjemi

     Andre år, semester 3

     Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

     Studiepoeng: 10

    • PET515: Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

    • PET640: Advanced Energy Conversion Technologies

     Andre år, semester 3

     Advanced Energy Conversion Technologies (PET640)

     Studiepoeng: 10

    • PET695: Praksis i petroleumsteknologi

     Andre år, semester 3

     Praksis i petroleumsteknologi (PET695)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • PET675: Well Integrity and Permanent P and A

     Andre år, semester 3

     Well Integrity and Permanent P and A (PET675)

     Studiepoeng: 10

    • PET690: Brønnkomplettering og intervensjon

     Andre år, semester 3

     Brønnkomplettering og intervensjon (PET690)

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen  

I 3. semester på masterprogrammet i petroleumsteknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.  

Flere muligheter  

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.  

Finn ut mer

Kontaktperson  

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:  

Anita Malde Rasmussen 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon  

Faglig anbefalte læresteder 

- Montanuniversität Leoben, Østerrike 
- TU Clausthal, Tyskland 

- Polytechnic di Milano, Italia 

- Polytechnic di Torino, Italia 

- Colorado School of Mines, USA  

- University of North Dakota, USA  

- University of Houston, USA  

- University of Adelaide, Australia  

​- University of Western Australia, Australia 

Utveksling

 • Alle land

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Politecnico di Torino

  Italia venter - Reis på utveksling til Politecnico di Torino!

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Politecnico di Torino

  Italia venter - Reis på utveksling til Politecnico di Torino!

 • Tyskland

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen petroleumsteknologi eller 3-årig bachelorgrad i geovitenskap i samsvar med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende med minimum 20 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi. En 3-årig ingeniørfaglig bachelorgrad med tilsvarende 30 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for opptak.


Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i petroleumsteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Anita Malde Rasmussen Epost: anita.malde@uis.no tlf: 51 83 17 04