Reiselivsledelse - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-REILED

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i reiselivsledelse

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Bachelorprogrammet i reiselivsledelse er et studium som gir bred anvendt og teoretisk kunnskap for å utføre ledelsesoppgaver i reiseliv og serviceorganisasjoner.

Studiet legger vekt på forståelse av turisme som fenomen og næring, og har et overordnet bærekraftsperspektiv på reiselivsutvikling. Studiet har som mål å bygge kunnskap, innsikt og forståelse for ledelse på en slik måte at den enkelte student blir i stand til på selvstendig grunnlag, å bidra til utviklingen av en bærekraftig reiselivsnæring.

Bachelorprogrammet i reiselivsledelse er en tverrfaglig utdanning i skjæringspunktet mellom ledelse, strategi, økonomi og markedsføring som gjør studenten i stand til å ta gode beslutninger som framtidig leder. Bachelorprogrammet gir grunnleggende teoretiske kunnskaper innen organisasjonsteori, økonomi og ansvarlig ledelse. Studiet gir en bred forståelse for hvordan man leder en organisasjon, samtidig som en har helt spesifikk kunnskap om reiselivsbransjen og dens utfordringer. Emner som vektlegges er kommunikasjon, organisasjonskultur, strategi, personalledelse og markedsføring, opplevelsesdesign og strategiutvikling med spesielt fokus på destinasjonsutvikling.

En vesentlig del ved studieprogrammet er læring av kulturelle ferdigheter knyttet til serviceinnstilling, kommunikasjon og relasjonsbygging, og hvordan man systematisk anvender dette i ledelse av serviceorganisasjoner.

Det er det tverrfaglige perspektivet som står i fokus hvor studiet setter søkelys på møtet mellom mennesker i ulike servicesituasjoner.

Instituttet legger vekt på forskningsbasert undervisning som vil gi verdifull innsikt i bærekraftig ledelse og drift av ulike reiselivsprodukter både nasjonalt og internasjonalt. Det er en overordnet målsetting for studieprogrammet å utvikle studentenes selvstendige tenkning og kritisk refleksjon i utøvelsen av ansvarlig lederskap. Dette innøves gradvis i de ulike emnene, og fokus på dette tiltar ved økning i faglig bredde og dybde gjennom studietiden.

Studiets varighet, omfang og nivå

Det treårige bachelorprogrammet i reiselivsledelse omfatter 180 studiepoeng. Fullført studium gir rett til tittelen Bachelor i reiselivsledelse.

Innpassing / overgangsordninger

Studenter med relevante eksamener fra andre utdanningsinstitusjoner kan, etter opptak til bachelorprogrammet i reiselivsledelse, søke om innpassing av disse eksamenene. Søknaden leveres ved semesterstart og må dokumenteres med karakterutskrifter og emnebeskrivelser/fagplaner. Hver søknad behandles individuelt.

Arbeids- og undervisningsformer

I studieprogrammet brukes det varierte arbeidsformer. De mest brukte er forelesninger, seminarer, selvstudier, prosjekter, casebasert læring, obligatorisk og frivillige gruppeoppgaver med presentasjoner og næringslivsbesøk.

Vurderingskriterier

Vurderingsformene varierer fra emne til emne og kan omfatte både skriftlige og muntlige eksamener, individuelt og i grupper. Noen emner bruker underveisvurderinger, andre bare sluttvurderinger. Se presentasjoner av de enkelte emnene for detaljer. På alle emnene i programmet forventes det at studentene bruker kildehenvisning i tråd med APA 7.

Privatister

Bachelorprogrammet i reiselivsledelse er ikke et åpent studium. Noen emner i studiet er likevel åpne for enkeltemnestudenter. Det fremgår av emnebeskrivelsene om man kan søke om status som enkeltemnestudent.

Annen informasjon

Alle emnene benytter læringsplattformen Canvas for direkte kommunikasjon mellom foreleser og student, utveksling av notater, opplysninger om opplegg og lignende.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten skal etter endt bachelor program:

ha bred kunnskap om sentrale temaer og teorier innenfor reiseliv, slik som bærekraftig reiselivsutvikling, utvikling av opplevelser og destinasjoner, samt vertskap, og tjenesteyting.

ha kunnskap om reiselivets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

ha grunnleggende kunnskap om serviceorganisasjoner og personalledelse.

ha grunnleggende kompetanse i markedsføring, forbrukeratferd, og forskningsmetode.

ha kunnskap om bærekraftig og ansvarlig utvikling av destinasjoner.

ha bred anvendt og teoretisk kunnskap som kvalifiserer for ledelsesoppgaver i reiselivet

Ferdigheter Studenten skal etter endt bachelor program:

kunne integrere teoretisk kunnskap og å anvende den på praktiske problemstillinger relatert til reiselivsnæringen.

kunne systematisk og selvstendig etablere kunnskap og fremskaffe relevante og sikre data som grunnlag for analyse, beslutninger, og kontroll.

ha en bred reiselivsforståelse kombinert med innføring i ledelse av kommersielle servicevirksomheter.

kunne reflektere over egen faglig forståelse av turisme som fenomen og næring, inkludert bærekraftig og ansvarlig reiselivsutvikling og ressursbruk.

ha en bred reiselivsforståelse kombinert med kunnskap og forståelse av praktisk ledelse, psykologi, organisasjonsteori, administrasjonsfag, markedsføring og økonomi.

kunne implementere kunnskap om bærekraftig reiselivsutvikling og foreta ansvarlig/etisk beslutningstaking innen reiselivsbedrifter og reiselivsorganer.

Generell kompetanse Studenten skal etter endt bachelor program:

ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger relatert til reiselivsfag

kunne arbeide selvstendig eller som en del av et team, planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, i tråd med etiske krav og retningslinjer.

kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

kunne reflektere og diskutere synspunkter og erfaringer innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av en god og ansvarlig praksis.

Hva kan du bli?

Med en bachelor i reiselivsledelse kan du jobbe som:

 • Prosjektleder
 • Leder i offentlige eller private servicevirksomheter
 • Festivalleder
 • Produktutvikler
 • Markedsføringskoordinator

Tidligere studenter jobber blant annet som:

 • Markedssjef
 • Personalsjef
 • Produktsjef
 • Key Account Manager
 • Operativ ledelse i reiselivsbedrifter
 • Offentlig forvaltning

Bachelorgraden i reiselivsledelse kvalifiserer blant annet til:

 • Digitale samfunn og sosiale transformasjoner
 • Endringsledelse
 • Energi, miljø og samfunn
 • Risk Analysis, spesialisering i Risk Governance
 • Regnskap og revisjon (må dekke fagkravene fastsatt av UHR-ØA)
 • Service leadership in International Business
 • Samfunnssikkerhet
 • Økonomi og administrasjon (må dekke fagkravene fastsatt av UHR-ØA)

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BRLBAO: Bacheloroppgave i reiselivsledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i reiselivsledelse (BRLBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BRL301: Teknologi og reiselivsindustrien

   Tredje år, semester 6

   Teknologi og reiselivsindustrien (BRL301)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Valgbare emner ved UiS

   • BHO120: Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • BHO201: Finansregnskap

    Tredje år, semester 5

    Finansregnskap (BHO201)

    Studiepoeng: 10

   • BHO302: Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • BRH310: Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • BRH312: Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

   • BRH385: Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

   • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

    Tredje år, semester 5

    Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

    Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BDS110: Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner

   Andre år, semester 3

   Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BDS110)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • BRL201: Responsible Tourism and Ethics

   Andre år, semester 3

   Responsible Tourism and Ethics (BRL201)

   Studiepoeng: 10

  • BRH220: Samfunnsvitenskapelig metode

   Andre år, semester 4

   Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

   Studiepoeng: 10

  • BRH230: HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • BRL260: Reisemålsutvikling

   Andre år, semester 4

   Reisemålsutvikling (BRL260)

   Studiepoeng: 10

  • BRLBAO: Bacheloroppgave i reiselivsledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i reiselivsledelse (BRLBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BRL301: Teknologi og reiselivsindustrien

   Tredje år, semester 6

   Teknologi og reiselivsindustrien (BRL301)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Valgbare emner ved UiS

   • BHO120: Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • BHO201: Finansregnskap

    Tredje år, semester 5

    Finansregnskap (BHO201)

    Studiepoeng: 10

   • BHO300: Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • BHO302: Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • BRH310: Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • BRH312: Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

   • BRH385: Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BRH101: Etikk og samfunnsansvar

   Første år, semester 1

   Etikk og samfunnsansvar (BRH101)

   Studiepoeng: 10

  • BRL140: Innføring i reiseliv

   Første år, semester 1

   Innføring i reiseliv (BRL140)

   Studiepoeng: 10

  • BRH100: Serviceledelse

   Første år, semester 2

   Serviceledelse (BRH100)

   Studiepoeng: 10

  • BRH110: Bedriftsøkonomi

   Første år, semester 2

   Bedriftsøkonomi (BRH110)

   Studiepoeng: 10

  • BRL103: Opplevelsesdesign

   Første år, semester 2

   Opplevelsesdesign (BRL103)

   Studiepoeng: 10

  • BDS110: Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner

   Andre år, semester 3

   Digital kommunikasjon i serviceorganisasjoner (BDS110)

   Studiepoeng: 10

  • BRH210: Markedsføring

   Andre år, semester 3

   Markedsføring (BRH210)

   Studiepoeng: 10

  • BRL201: Responsible Tourism and Ethics

   Andre år, semester 3

   Responsible Tourism and Ethics (BRL201)

   Studiepoeng: 10

  • BRH220: Samfunnsvitenskapelig metode

   Andre år, semester 4

   Samfunnsvitenskapelig metode (BRH220)

   Studiepoeng: 10

  • BRH230: HR-ledelse (HR)

   Andre år, semester 4

   HR-ledelse (HR) (BRH230)

   Studiepoeng: 10

  • BRL260: Reisemålsutvikling

   Andre år, semester 4

   Reisemålsutvikling (BRL260)

   Studiepoeng: 10

  • BRLBAO: Bacheloroppgave i reiselivsledelse

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i reiselivsledelse (BRLBAO)

   Studiepoeng: 20

  • BRL301: Teknologi og reiselivsindustrien

   Tredje år, semester 6

   Teknologi og reiselivsindustrien (BRL301)

   Studiepoeng: 10

 • Velg ett emne i 1. semester

  • BHO120: Utvalgte juridiske emner

   Første år, semester 1

   Utvalgte juridiske emner (BHO120)

   Studiepoeng: 10

  • BHO302: Prosjektledelse

   Første år, semester 1

   Prosjektledelse (BHO302)

   Studiepoeng: 10

  • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

   Første år, semester 1

   Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

   Studiepoeng: 10

 • 5. semester, emner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling

  • Valgbare emner ved UiS

   • BHO120: Utvalgte juridiske emner

    Tredje år, semester 5

    Utvalgte juridiske emner (BHO120)

    Studiepoeng: 10

   • BHO201: Finansregnskap

    Tredje år, semester 5

    Finansregnskap (BHO201)

    Studiepoeng: 10

   • BHO300: Gastronomy

    Tredje år, semester 5

    Gastronomy (BHO300)

    Studiepoeng: 10

   • BHO302: Prosjektledelse

    Tredje år, semester 5

    Prosjektledelse (BHO302)

    Studiepoeng: 10

   • BRH310: Digital Markedsføring

    Tredje år, semester 5

    Digital Markedsføring (BRH310)

    Studiepoeng: 10

   • BRH312: Event Project Planning and Management

    Tredje år, semester 5

    Event Project Planning and Management (BRH312)

    Studiepoeng: 10

   • BRH385: Lederlaboratorium

    Tredje år, semester 5

    Lederlaboratorium (BRH385)

    Studiepoeng: 10

   • BRL370: Adventure Tourism and Entrepreneurship

    Tredje år, semester 5

    Adventure Tourism and Entrepreneurship (BRL370)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Mobilitet på tvers av landegrenser er et fremtredende trekk ved den verden vi lever i, og fremtidens fagfolk i reiselivet må kunne orientere seg og delta i flerkulturelle sammenhenger. Som student på bachelor i reiselivsledelse kan du reise på utveksling og studere ved et av våre partneruniversitet. Utveksling er en unik mulighet til å møte nye mennesker, ta fag som ikke tilbys ved UiS, og oppleve et annet land og kultur.

Opplegg for utvekslingen
Det vil i forkant av søknadsfristen bli arrangert informasjonsmøter om utveksling og informasjon om saksgangen med forhåndsgodkjenning av emner.

Studenter uten normert studieprogresjon og som er forsinket i sin utdanning frarådes å reise på utveksling.

Valg av emner
I 5. semester på bachelor i reiselivsledelse kan du ta 30 studiepoeng i valgemner innen et fagområde du er interessert i som vi ikke tilbyr ved UiS. Du vil da få disse emnene integrert i graden din her, uten å bli forsinket i studiene. Det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emner i god tid, og tar kontakt med din studieveileder på et tidlig tidspunkt for veiledning og informasjon om valg av emner. Etter at fristen for å søke om utveksling har utløpt vil instituttet bistå med hjelp og informasjon om den videre saksgangen og forhåndsgodkjenningen av de emnene du har valgt å ta under utveksling.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekonsulent Jeanette Goa

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Finland

  HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

  Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Spania

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

For studieadministrative spørsmål og studieveiledning: Studierådgiver Jeanette Goa. E-post: j.goa@uis.no

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole. Telefon: 51 83 37 00. E-post: post@uis.no

For faglige spørsmål: Studiekoordinator Olga Gjerald, e-post: olga.gjerald@uis.no. For øvrig kan det tas kontakt med faglig ansvarlig for hvert emne.