Religion, kultur og samfunn - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-REL

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i religion

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Hvorfor er religion stadig til stede i vår tid preget av teknologi og vitenskap? Hvordan opptrer religion i kunst og populærkultur, og hvorfor står kjønn så sentralt i organiseringen av religion? Hvilken betydning har religion for politikk, utdanning og arbeidsliv?

Kunnskap om religion er viktig for å forstå grunnleggende sider ved kultur- og samfunnsliv. Religioner og livssyn inngår i politikk og krigføring, i familieliv og etikk. De spiller viktige roller for enkeltmennesker, så vel som i organisasjons- og samfunnsliv. Samtidig ser vi at det religiøse landskapet er i endring. Det er et økende religionsmangfold, og stadig flere som ikke lenger tilhører etablerte trossamfunn. Bachelorstudiet i religion, kultur og samfunn gir deg mulighet til fordypning i religiøse endringsprosesser i nyere tid, og redskaper til å forstå hvordan religion oppfattes, brukes, fortolkes og inngår i ulike sammenhenger. Studiet tar opp både globale, nasjonale og lokale perspektiver, og gir kompetanse til å håndtere spørsmål og utfordringer som oppstår i det mangfoldige og flerkulturelle samfunnet.

Bachelorstudiet i religion, kultur og samfunn, passer for deg som har interesse for religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Studiet består av seks emner på 15 studiepoeng hver. Fire av disse emnene gir en bred innføring i religioner, livssyn og etikk. I tillegg er det to fordypningsemner der det ene innebærer å skrive en oppgave innenfor ditt interessefelt, under veiledning av en faglærer. Du får dessuten trening i å analysere, vurdere og presentere relevante kilder og faglitteratur.

Institutt for språk- og kulturvitenskap (IKS) har studietilbud innen de klassiske humanistiske skolefagene historie, religionsstudier, engelsk og nordisk. En bachelor fra IKS er en treårig universitetsgrad på til sammen 180 SP sammensatt av to av disse fagene: fag 1 (minst 80/90 SP) og fag 2 (minst 60 SP). I tillegg kommer forprøvene ex phil og ex fac, og et fellesemne i 5. semester. Alternativt kan du dra på utveksling og selv velge hvilke fag og emner du vil studere.

Arbeidsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, samt muntlige og skriftlige øvelser. Det forventes at den enkelte student er forberedt til og deltar aktivt i undervisningen. Selv om det meste av pensum blir gjennomgått, vil utbyttet være avhengig av at studenten gjør det nødvendige for- og etterarbeid. Det tilrådes sterkt at studentene på eget initiativ danner kollokviegrupper hvor de arbeider med de temaene som blir tatt opp i undervisningen.

Vurderingsformer

Det er formell prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter, underveis og/eller ved slutten av de enkelte emner. (Se Forskrift for graden bachelor ved Universitetet i Stavanger § 2.f -http://www.uis.no/studietilbud/soeking_og_opptak/lover_og_forskrifter/article5980-4829.html.) For nærmere presisering av vurderingsformer, se de enkelte emnebeskrivelsene

Studieprogrammets normalvariant

I utdanningsplanen under blir studieprogrammets normalvariant presentert når det gjelder sammensetning av fagemner fra semester til semester. Instituttets fagtilbud hvert studieår vil sikre at studentene kan følge denne progresjonen gjennom studieløpet sitt. Instituttet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i de spesifikke fagemnene som inngår i denne progresjonen. Basert på de emnene som blir tilbudt, kan studentene også legge opp til en annen rekkefølge mellom emnene enn "normalvarianten". Så lenge bachelorforskriften sine andre krav blir ivaretatt, vil dette bli godkjent (les mer om bachelorforskriften på våre nettsider). Selv om IKS ønsker å gi rom for mest mulig fleksibilitet, kan en ikke garantere at alle studentene får oppfylt sine ønsker eller at det vil la seg gjøre å gjennomføre en annen variant enn normalvarianten på normert tid, dvs. tre år.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om globale religioner med vekt på samtiden
 • ha god oversikt over sekulære livssyn
 • ha god oversikt over samtidsspiritualitet og hybride religionsformer
 • ha innsikt i religionsvitenskapelig teori og metode
 • ha kjennskap til etisk teori og etiske problemstillinger i vår tid
 • ha god kjennskap til fortolkningsmåter i ulike religiøse tradisjoner
 • ha god kjennskap til samvirket mellom digitale og sosiale media og religion

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne drøfte fremstillinger av verdensreligioner
 • kunne drøfte problemstillinger knyttet til samspillet mellom religion, kultur og samfunn
 • kunne kritisk analysere, vurdere og presentere kilder og framstillinger knyttet til religion og livssyn, herunder media- og internettressurser
 • kunne, under veiledning, bruke religionsvitenskapelig teori og metode i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbar til andre felt
 • kunne videreutvikle sin fagkunnskap på egen hånd
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne gjøre bruk av sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Hva kan du bli?

En bachelor i religion, kultur og samfunn er relevant for undervisning om religioner, etikk og livssyn i skolen. Videre gir det grundig innsikt i religions- og livssynsmangfold som er viktig i en rekke jobber i offentlig og privat sektor, blant annet i media, kultur- og museumssektor, utenrikstjeneste og bistandsarbeid.

Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i religion, kultur og samfunn.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet her på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av tidligdialog hvert semester og sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår. For begge disse evalueringene har Kvalitetskontoret utviklet veiledninger, maler og skjemaforslag.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • REL271: Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i religion: Religion og kjønn (REL271)

   Studiepoeng: 15

  • REL290: Bacheloroppgave i religion

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i religion (REL290)

   Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

 • Obligatoriske emner

  • REL271: Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i religion: Religion og kjønn (REL271)

   Studiepoeng: 15

  • REL290: Bacheloroppgave i religion

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i religion (REL290)

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Engelsk - fag 2

   • ENG115: En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Andre år, semester 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur (ENG115)

    Studiepoeng: 15

   • ENG145: Innføring i engelsk språk

    Andre år, semester 3

    Innføring i engelsk språk (ENG145)

    Studiepoeng: 15

   • ENG175: Amerikansk litteratur og kultur

    Andre år, semester 4

    Amerikansk litteratur og kultur (ENG175)

    Studiepoeng: 15

   • ENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

    Andre år, semester 4

    Engelsk fonetikk og fonologi (ENG195)

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • NOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

    Studiepoeng: 15

   • NOR175: Språkstruktur og språkvariasjon

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkvariasjon (NOR175)

    Studiepoeng: 15

   • NOR115: Nordisk språk og språkhistorie

    Andre år, semester 4

    Nordisk språk og språkhistorie (NOR115)

    Studiepoeng: 15

   • NOR145: Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst (NOR145)

    Studiepoeng: 15

  • Historie - fag 2

   • HIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145)

    Studiepoeng: 15

   • HIS185: Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner (HIS185)

    Studiepoeng: 15

   • HIS165: Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie (HIS165)

    Studiepoeng: 15

   • HIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (HIS175)

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

 • Obligatoriske emner

  • REL125: Kristendom og jødedom

   Første år, semester 1

   Kristendom og jødedom (REL125)

   Studiepoeng: 15

  • REL185: Hinduisme, buddhisme og islam

   Første år, semester 1

   Hinduisme, buddhisme og islam (REL185)

   Studiepoeng: 15

  • REL135: Religion, kunst og populærkultur

   Første år, semester 2

   Religion, kunst og populærkultur (REL135)

   Studiepoeng: 15

  • REL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Første år, semester 2

   Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

   Studiepoeng: 15

  • REL271: Fordypning i religion: Religion og kjønn

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i religion: Religion og kjønn (REL271)

   Studiepoeng: 15

  • REL290: Bacheloroppgave i religion

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i religion (REL290)

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Engelsk - fag 2

   • ENG115: En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Andre år, semester 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur (ENG115)

    Studiepoeng: 15

   • ENG145: Innføring i engelsk språk

    Andre år, semester 3

    Innføring i engelsk språk (ENG145)

    Studiepoeng: 15

   • ENG175: Amerikansk litteratur og kultur

    Andre år, semester 4

    Amerikansk litteratur og kultur (ENG175)

    Studiepoeng: 15

   • ENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

    Andre år, semester 4

    Engelsk fonetikk og fonologi (ENG195)

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • NOR125: Språkstruktur og språkbruk

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

    Studiepoeng: 15

   • NOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

    Studiepoeng: 15

   • NOR135: Språkhistorie og talemål

    Andre år, semester 4

    Språkhistorie og talemål (NOR135)

    Studiepoeng: 15

   • NOR145: Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst (NOR145)

    Studiepoeng: 15

  • Historie - fag 2

   • HIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145)

    Studiepoeng: 15

   • HIS185: Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner (HIS185)

    Studiepoeng: 15

   • HIS165: Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie (HIS165)

    Studiepoeng: 15

   • HIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (HIS175)

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

Utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Hovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges aktivt bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.

Alternativ til utvekslingssemester
3. og/eller 4. semester: Ta (deler av) ditt fag 2 i utlandet.

Opplegg for utvekslingen
Ved utveksling i 5. semester står du helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fag 1. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.

Utveksling i 3. og/eller 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (engelsk, nordisk, historie). Reiser du ut hele året, kan du også velge andre fag.

Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som (del av) fag 2. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at del av fag 2 tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.

Aktuelle utvekslingsavtaler
Avtalene som er anbefalt for dette programmet tar utgangspunkt i hovedvinduet for utveksling (5. semester), og er kartlagt med tanke på tilbud innen religionsstudier.

Ønsker du å reise ut tidligere, for å ta (deler av) ditt fag 2 i utlandet, må du forsikre deg om at stedene du ønsker å reise til tilbyr relevante emner, og at disse dekkes av utvekslingsavtalen UiS har. Et godt sted å starte, er å sjekke Bachelor i engelsk språk og litteratursitt tilbud dersom du tar engelsk som fag 2, Bachelor i historie sitt utvekslingstilbud hvis du tar historie som fag 2 osv.

For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Canada

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University (MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy and technology.

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00