Hopp til hovedinnhold

Risk Analysis, master i teknologi


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-RISGOV

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Full-/Part-time

Full-time

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Samfunnet er i en rivende utvikling hvor urbanisering, klimaendringer og økende energibehov legger press på verdens ressurser – og skaper nye risiko- og sikkerhetsutfordringer. Omstilling og bærekraftig utvikling av samfunnet er helt nødvendig, og arbeidslivet trenger gode kandidater som kan bidra med høy kompetanse innen risiko. 

Studieprogrammet i risk analysis gir deg unik kompetanse innenfor det å forstå og forholde seg til risiko, inkludert risikoanalyse og risikovurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og risikosamstyring (risk governance), policy relatert til risiko, og risikovitenskap. Sentrale temaer knyttet til sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering. Studieprogrammet bygger på konsepter og ideer utviklet gjennom Society for Risk Analysis de siste 40 årene. 

Studiet passer for deg som er interessert i å oppnå en avansert forståelse av risiko, av hva som skaper risiko og hvordan oppnå sikkerhet. 

Ønsker du å utgjøre en forskjell? Som risikoekspert kan du jobbe med konkrete utfordringer, som det å oppnå FNs bærekraftsmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som risikoekspert kan du bidra til å oppnå flere av bærekraftsmålene. For eksempel handler bærekraftsmål 11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige; og bærekraftsmål 13 handler om å styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. Du vil også kunne bidra i diskusjonen hvordan best utforme slike mål og følge dem opp.  Risikofaget og risikovitenskapen hjelper deg stille de viktige og kritiske spørsmålene for å sikre god risikoforståelse og fokus på de beste tilnærmingene og tiltakene i denne sammenheng.

Studieprogrammet har to spesialiseringer: 

 • Spesialiseringen i Risk Analysis and Governance er relevant for studenter med alle typer bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikosamstyring (risk governance). 
 • Spesialiseringen i Engineering Risk Analysis and Management er for studenter med ingeniørfaglig bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet.  

I løpet av studiet er det mulighet for praksis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, for eksempel en bedrift, offentlig etat, forskningsinstitutt eller større prosjektarbeid ved universitetet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Risk Analysis:

Kunnskap

K1: har avansert kunnskap innen risikostyring (risk analysis), relatert til konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

K2: har spesialisert innsikt i risikovurdering og risikostyring med en ingeniørfaglig teori- og metodeprofil, eller i risikostyring med en samfunnsfaglig teori- og metodeprofil, avhengig av valgt spesialisering.

K3: har inngående kunnskap om teorier og metoder som utgjør grunnlaget for og som karakteriserer risikovitenskap.

K4: kan anvende denne kunnskapen på nye typer problemer, særlig praktiske problemstillinger i samfunnet, industri/næringsliv, osv.

K5: kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: kan evaluere teorier, prinsipper, fortolkninger, metoder og modeller innenfor fagområdet.

F2: kan utvikle og anvende metoder og modeller innen risikostyring; avhengig av spesialisering, metoder for risikoanalyse, pålitelighetsanalyse, kost-nytte-analyse og risikopersepsjonsanalyse. 

F3: kan planlegge og gjennomføre analyser (tolket i en vid forstand) av risiko og sikkerhet (safety og security) på en selvstendig måte ved å bruke ovenfornevnte kunnskaper.

F4: kan bruke relevante metoder for forskning og faglig/vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte.

F5: kan analysere og behandle kritisk forskjellige kilder til informasjon og bruke dem til å strukturere og formulere faglige/vitenskapelige argumenter. 

F6: kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

G1: kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å håndtere spørsmål knyttet til risikostyring og på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: er i stand til å evaluere anvendeligheten av forskjellige verktøy og tilnærminger som er relevante for risikostyring, og undersøke de kortsiktige og langsiktige effektene av forskjellige praksiser og løsninger.

G4: kan formidle omfattende selvstendig arbeid.

G5: er kjent med og kan bruke den gjeldende terminologien innen fagfeltet.

G6: kan kommunisere om faglige/vitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.

G7: kan veilede beslutningstakere og andre interessenter i hvordan forstå, analysere, vurdere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

G8: kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Fagplan

Studieprogrammet er organisert ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Programmet består av totalt 120 studiepoeng, hvorav 60 studiepoeng er obligatoriske emner og 30 studiepoeng er valgfrie emner. I tillegg kommer en masteroppgave på 30 studiepoeng. 

Undervisningen består av forelesninger (live og/eller streaming/videoer), seminarer, prosjektoppgaver, samt obligatoriske og frivillige øvingsoppgaver.      

Instituttet tilbyr en liste med anbefalte og andre valgemner. Valgemner ut over disse må godkjennes av instituttet.

Masteroppgaven kan gjennomføres enten kun med en veileder fra studieprogrammet eller i samarbeid med en ekstern virksomhet. Instituttet har gode kontakter med forskjellige virksomheter i regionen. For å skrive en masteroppgave må det vises tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Regler for bachelor- og masteroppgaven.

UiS ønsker å tilby alle sine programmer og emner som planlagt. Gjennomføring av emner må imidlertid være betinget tilgjengelighet av ressurser og et minimum antall studenter.

Hva kan du bli?

Studieprogrammet i risk analysis gir avansert kunnskap i fundamentale temaer innen risikofag. Dette er en attraktiv kompetanse både i arbeidslivet og innen forskning. Studieprogrammet kvalifiserer for en rekke ulike typer stillinger i både privat næringsliv og i offentlig sektor, for eksempel:

Risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent: Risikostyring er i dag i omfattende bruk både i det private næringsliv, for eksempel i petroleums- og energinæringene, bank og finans, og IKT-næringen; og i offentlig sektor, for eksempel i helsevesenet, i by- og regionalplanlegging, og i planlegging og drift av offentlig infrastruktur. Risikostyring tas også i bruk i et stadig økende antall næringer og sektorer. Dette skaper et behov for kandidater med en sterk risikofaglig kompetanse som kan sikre god analyse, vurdering, karakterisering, kommunikasjon, og styring av risiko. Studieprogrammet gir den nødvendige brede og generelle kompetansen til å fungere som risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent.

Leder: En viktig lederoppgave er å ta beslutninger under usikkerhet om fremtidige konsekvenser, altså når en står ovenfor risiko. Risikoanalyser utgjør et viktig beslutningsgrunnlag i slike situasjoner. Det kreves da høy kompetanse i å forstå og tolke resultatene av risikoanalyser og i å foreta risikovurderinger. Videre trengs det høy kompetanse i å kommunisere risiko og i å forstå hvordan risiko gjerne oppfattes ulikt av lekfolk sammenlignet med i profesjonelle risikoanalyser. Og det er behov for høy kompetanse i risikostyring og risikosamstyring (risk governance), og i utforming av policyer for risiko for å sikre en akseptabel risiko.

Forsker: Som risikoforsker er det mange muligheter til å bidra til å utvikle og utvide ulike deler av forskningsfronten. Sentrale fundamentale spørsmål som studeres innenfor risikovitenskapen er: Hvordan forstå risiko og usikkerhet? Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan avgjøre hva som er akseptabel risiko? En fullført mastergrad i Risk Analysis med et karaktersnitt på minimum B og minimum karakteren B på masteroppgaven kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner
 • Obligatoriske fellesemner

  • RAGMAS: Masteroppgave i Risikostyring og samfunnssikkerhet

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Risikostyring og samfunnssikkerhet (RAGMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av spesialisering

  • Risk Analysis and Governance

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • MSA265: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development (MSA265)

       Studiepoeng: 10

      • MSA280: Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser (MSA280)

       Studiepoeng: 10

      • RIS535: Terrorsikring og resiliens

       Andre år, semester 3

       Terrorsikring og resiliens (RIS535)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • BYG650: Praksis i byplanlegging

       Andre år, semester 3

       Praksis i byplanlegging (BYG650)

       Studiepoeng: 10

      • MSA270: Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser (MSA270)

       Studiepoeng: 10

      • RIS650: Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security (RIS650)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

  • Engineering Risk Analysis and Management

   • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • RIS520: Teknisk sikkerhet

       Andre år, semester 3

       Teknisk sikkerhet (RIS520)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • RIS650: Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security (RIS650)

       Studiepoeng: 10

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Andre år, semester 3

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

    • Utveksling 3. semester

 • Obligatoriske fellesemner

  • RIS505: Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Første år, semester 1

   Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

   Studiepoeng: 10

  • RIS515: Risiko, samfunn og styring

   Første år, semester 1

   Risiko, samfunn og styring (RIS515)

   Studiepoeng: 10

  • RIS525: Risk assessment, economic evaluation and decisions

   Første år, semester 2

   Risk assessment, economic evaluation and decisions (RIS525)

   Studiepoeng: 10

  • RIS630: Risk Management, Communication and Policy

   Første år, semester 2

   Risk Management, Communication and Policy (RIS630)

   Studiepoeng: 10

  • RISMAS: Masteroppgave Risk Analysis

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave Risk Analysis (RISMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av spesialisering

  • Risk Analysis and Governance

   • Risk Analysis and Governance - obligatoriske emner

    • MEE140: Philosophy of Science and Research Methods

     Første år, semester 1

     Philosophy of Science and Research Methods (MEE140)

     Studiepoeng: 10

    • RIS610: Utvalgte tema innen risikostyring

     Første år, semester 2

     Utvalgte tema innen risikostyring (RIS610)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • RIS535: Terrorsikring og resiliens

       Andre år, semester 3

       Terrorsikring og resiliens (RIS535)

       Studiepoeng: 10

      • RIS560: Praksis i risk analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i risk analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • SAM560: Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser (SAM560)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • RIS650: Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security (RIS650)

       Studiepoeng: 10

      • SAM530: Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser (SAM530)

       Studiepoeng: 10

      • SAM550: Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

  • Engineering Risk Analysis and Management

   • Engineering Risk Analysis and Management - obligatoriske emner

    • STA500: Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Første år, semester 1

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • RIS510: Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse (RIS510)

     Studiepoeng: 10

   • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • RIS520: Teknisk sikkerhet

       Andre år, semester 3

       Teknisk sikkerhet (RIS520)

       Studiepoeng: 10

      • RIS560: Praksis i risk analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i risk analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • RIS615: Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • RIS650: Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security (RIS650)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • IND500: Investeringsanalyse

       Andre år, semester 3

       Investeringsanalyse (IND500)

       Studiepoeng: 5

      • IND510: Prosjektledelse

       Andre år, semester 3

       Prosjektledelse (IND510)

       Studiepoeng: 5

      • OFF515: Offshore feltutvikling

       Andre år, semester 3

       Offshore feltutvikling (OFF515)

       Studiepoeng: 5

      • STA510: Statistisk modellering og simulering

       Andre år, semester 3

       Statistisk modellering og simulering (STA510)

       Studiepoeng: 10

      • STA530: Statistisk læring

       Andre år, semester 3

       Statistisk læring (STA530)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

Utveksling

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse. Dette i tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Tredje semester i studieprogrammet er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.  

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

For veiledning og forhåndsgodkjenning av emner, kontakt din studiekonsulent ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kontaktperson Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Faglig anbefalte læresteder

Spesialisering: Risk Analysis and Governance

 • Lunds Universitet, Sverige 
 • University of Trentino, Italia

Spesialisering: Engineering Risk Analysis and Management

 • Lunds Universitet, Sverige
 • Politecnico di Milano, Italia
 • INSA Toulouse, Frankrike
 • University of Bologna, Italia
Utveksling
 • Alle land

  Catholic University of Portugal

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Frankrike

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Portugal

  Catholic University of Portugal

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

Opptakskrav

Opptaksregler for spesialisering i Risk Analysis and Governance

Gjennomført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende type grad med 3 års varighet (tilsvarende 180 ECTS). Grader som kvalifiserer for opptak vil være grader i byplanlegging og samfunnssikkerhet, i toll, vareførsel og grensekontroll, samt grader i samfunnsvitenskapelige fag, naturvitenskapelige fag, ingeniørvitenskapelige fag, matematikk eller statistikk. Søkere med annen type utdanningsbakgrunn vil bli vurdert av opptakskomiteen. Andre studieprogrammer som kan oppfylle kravene til opptak inkluderer:

- Sosialfag
- Helse- og samfunnsfag
- Økonomi og administrasjon
- Hotell og turisme
- Politiutdanning
- Lærerutdanning
- Journalistikk
- Historie og vitenskapsfilosofi

Opptaksregler for spesialisering i Engineering Risk Analysis and Management 

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag. Denne spesialiseringen gir en bredrisikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring.
Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, minimum 5 studiepoeng i statistikk og minimum 7,5 studiepoeng i fysikk.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i risk analysis, spesialisering in Engineering Risk Analysis and management, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen "Master i teknologi/sivilingeniør". 

Alle søkere:
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Søknadsfrist: 20. april (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1. mars