Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleie - mastergrad (M-SYKEPL)

Fakta
Studieprogramkode

M-SYKEPL

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Mastergrad i spesialsykepleie

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie skal sikre profesjonelle yrkesutøvere som kan utøve spesialsykepleie til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke, samt ivareta deres pårørende. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til profesjonell yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Studiet er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell, og søker å imøtekomme krav som stilles til spesialsykepleiere knyttet til de utfordringer som medisinsk og teknisk utvikling samt nye behandlingsmetoder krever.

Mastergradsutdanningen er et fulltidsstudium over 2 år som fokuserer på de ulike spesialområdene som praksis og forskningsfelt. Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap samt kliniske studier blir vektlagt. Obligatoriske fellesemner er Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (20 sp) og Medisinske og naturvitenskapelige emner I (10sp). Hver spesialisering består av 6 obligatoriske emner; 2 teoretiske emner (10 + 10 sp) og 3 kliniske emner (20 + 15 + 5 sp) samt mastergradsoppgave som er et selvvalgt, selvstendig vitenskapelig arbeid (30 sp).

Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren kvalifiseres i kritisk analyse og faglig refleksjon og vil kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Praktisk, teoretisk og vitenskapelig kunnskap skal være gjensidig utfyllende, og betraktes som nødvendig for å gjennomføre en sikker profesjonsutøvelse.

Fagplan

Studieprogrammet bygger på intensjonene i forskrifter for videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (rammeplan) fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Noe innhold i de fagspesifikke emnene for de ulike spesialiseringene vil være sammenfallende. Informasjon om de ulike emnene i spesialiseringene fremkommer av emnekombinasjonen.

Spesialisering i anestesisykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere som ved hjelp av kunnskap og klinisk kompetanse kan ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i et høyteknologisk miljø. Anestesisykepleie innebærer å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Anestesisykepleie består videre i å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset. 

Spesialisering i intensivsykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte intensivsykepleiere som har handlingskompetanse til å overvåke, pleie og behandle mennesker i alle aldre. Intensivsykepleiere ivaretar pasienter som har svikt i livsviktige funksjoner eller vært utsatt for ulykker og trenger å få gjenopprettet sirkulatorisk og respiratorisk balanse. Intensivsykepleiere skal også ivareta pasienter pre- og postoperativt, lindre smerte og annet ubehag i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Ivaretakelse av pårørende er en viktig del av intensivsykepleierens ansvarsområde.

Spesialisering i operasjonssykepleie

Mastergradsutdanningen i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens behov ved planlagt eller akutt kirurgisk undersøkelse og behandling i et høyteknologisk miljø.

Hva kan du bli?

Etter fullført grad kvalifiserer du til arbeid som henholdsvis anestesi- intensiv- eller operasjonssykepleier. Aktuelle arbeidsområder kan også være undervisning, fagutvikling og forskning.

Kontaktinformasjon Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger post@uis.no tlf: 51 83 10 00 (sentralbord)