Spesialsykepleie - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-SYKEPL

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i spesialsykepleie

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Mastergradsutdanningen bygger på bachelorutdanningen i sykepleie eller tilsvarende norsk autorisasjon som sykepleier og i tråd med samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell.

Utdanningene er utarbeidet i samsvar med forskrifter om nasjonale retningslinjer for henholdsvis anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. oktober 2021. 

Utdanningen skal gi teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie ut fra samfunnets og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse. Kandidaten kvalifiseres til å utøve kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerheten gjennom kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Kandidaten skal gjennom utdanningen bli selvstendig ved å utvikle situasjonsbevissthet, observasjons-, vurderings- og beslutningskompetanse, samt evne til å håndtere planlagte, komplekse og uforutsigbare pasientsituasjoner. Utdanningen danner grunnlag for livslang læring og motivere kandidaten til å tilegne seg ny kompetanse gjennom hele arbeidskarrieren. Etter endt utdanning skal kandidaten kunne bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med demografiske og teknologiske endringer. De skal kunne medvirke til innovasjon, endrings- og forbedringsarbeid og brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Utdanningen skal sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet.

Mastergradsutdanningen er et fulltidsstudium over 2 år (120 stp). Fullført masterutdanning kvalifiserer for arbeid som spesialsykepleier og gir handlingskompetanse til forsknings-, fagutviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid. Etter fullført masterstudium kan studenten være kvalifisert til opptak til PhD- studier.

Det vil være mulig å avslutte studiet etter 90 stp i starten av 4. semester. Studenten vil da ha fullført en videreutdanning som kvalifiserer til arbeid som spesialsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie

inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder

avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger

avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner

avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

Kandidaten kan:

analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt

arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr

beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling

ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter i et personsentrert perspektiv 

beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes

analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet til praksisfelt og eget fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig

samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø

kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen

bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Fagplan

Studieprogrammet bygger på forskrifter om nasjonale retningslinjer for henholdsvis anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. oktober 2021.   fastsatt av   Kunnskapsdepartementet 26. oktober 2021 og vektlegger følgende kompetanseområder: 

 

 • Fag og profesjon
 • Klinisk observasjons-, vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse
 • Faglig ledelse, samhandling og kommunikasjon
 • Kvalitet, pasientsikkerhet og innovasjon
 • Teknologi, innovasjon og digital kompetanse
 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis
 • Forskning, kvalitetsarbeid og formidling.

Innholdet i de fagspesifikke emnene er tilpasset de ulike spesialiseringene, men en del undervisning vil være sammenfallende. Informasjon om de ulike emnene i spesialiseringene fremkommer av emnekombinasjonen.

Spesialisering i anestesisykepleie

Mastergradsutdanningen skal sikre at kandidaten har avansert kompetanse til å ivareta kvaliteten på anestesisykepleien som ytes til pasienter i alle aldre på ulike helsetjenestenivåer både i og utenfor sykehus. Utdanningen legger vekt på utøvelse av anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet i og utenfor operasjonsavdelinger, hvor anestesisykepleier selvstendig skal kunne gjennomføre anestesi til funksjonsfriske pasienter klassifisert som ASA I og II, og i samarbeid med anestesilege og andre profesjoner til mer komplekse pasienter og inngrep. Utdanningen skal gi kandidaten kompetanse i preanestetiske vurderinger, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av generell anestesi, regional anestesi og ikke-våken sedasjon samt observasjon med anestesiberedskap og overvåkning. Videre skal utdanningen gi kompetanse i ivaretakelse av akutt og kritisk syke pasienter i ulike kontekster som for eksempel smertebehandling, prehospitalt arbeid, transportmedisin, nyfødtresuscitering, hjertestans- og traumeteam, ved katastrofer og i beredskapssituasjoner og i tverrfaglige team.

Spesialisering i intensivsykepleie

Mastergradsutdanningen skal sikre at kandidaten har avansert kompetanse i sykepleie til kritisk syke pasienter som har svikt i ett eller flere organsystemer. Kandidaten skal etter endt utdanning inneha handlingskompetanse i komplekse pasientsituasjoner, med hyppige og raske fokusskifter i et høyteknologisk miljø. Den skal kvalifisere kandidaten til å foreta selvstendige kliniske vurderinger, prioriteringer og beslutninger, slik at forverring av pasientens tilstand kan oppdages tidlig og hensiktsmessige tiltak blir iverksatt. Utdanningen skal utdanne kandidater som anerkjenner pårørende som en ressurs og som støtter og veileder pårørende slik at de kan ta del i omsorgen for pasienten. Utdanningen skal sikre at kandidaten har avanserte kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å utøve faglig forsvarlig pasient- og familiesentrert sykepleie til akutt og/eller kritisk syke i alle aldre. Kandidaten skal utøve etisk forsvarlig omsorg med respekt for den enkelte pasients autonomi og verdighet og gi kontinuerlig oppmerksomhet og nærvær for å fremme trygghet, håp og livsmot i en kritisk livsfase.

Spesialisering i operasjonssykepleie

Mastergradsutdanningen i operasjonssykepleie skal sikre at kandidaten har avansert kompetanse til å ivareta kvaliteten på operasjonssykepleie. Utdanningen har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens og pårørendes behov ved   planlagt eller akutt kirurgisk inngrep. Operasjonssykepleie gjennomføres i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø og innebærer å forebygge pasientskader, ivareta hygiene og aseptiske prosedyrer i den steril og koordinerende funksjon. Kandidatene skal ha handlingskompetanse til å ivareta pasientens og pårørendes behov gjennom å utføre kliniske vurderinger og utøve operasjonssykepleie i både den sterilt utøvende og koordinerende funksjon. Videre skal kandidatene kunne samhandle og kommunisere i tverrprofesjonelle team. Etter endt utdanning skal kandidatene kunne utøve personsentrert operasjonssykepleie til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv. 

Hva kan du bli?

Etter fullført grad kvalifiserer du til arbeid som henholdsvis anestesi- intensiv- eller operasjonssykepleier. Aktuelle arbeidsområder kan også være undervisning, fagutvikling og forskning.

Fullført mastergrad kan kvalifiserer til opptak på PhD-studier.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Studieplan og emner

 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MAN121: Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121)

     Studiepoeng: 10

    • MAN123: Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Anestesisykepleie - Kliniske studier III (MAN123)

     Studiepoeng: 5

   • MAN122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MAN122 ved UiS

     • MAN122: Anestesisykepleie - Kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - Kliniske studier II (MAN122)

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MIS121: Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS121)

     Studiepoeng: 10

    • MIS123: Intensivsykepleie - kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Intensivsykepleie - kliniske studier III (MIS123)

     Studiepoeng: 5

   • MIS122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MIS122 ved UiS

     • MIS122: Intensivsykepleie - kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie - kliniske studier II (MIS122)

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MOP121: Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121)

     Studiepoeng: 10

    • MOP123: Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier III (MOP123)

     Studiepoeng: 5

   • MOP122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MOP122 ved UiS

     • MOP122: Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie - Kliniske studier II (MOP122)

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MAN210: Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MAN210)

     Studiepoeng: 15

    • MANP10: Anestesisykepleie - praksis 1

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie - praksis 1 (MANP10)

     Studiepoeng: 10

    • MAN211: Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet (MAN211)

     Studiepoeng: 10

    • MANMAS: Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MANP20: Anestesisykepleie - praksis 2

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie - praksis 2 (MANP20)

     Studiepoeng: 10

    • MSS200: Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i anestesisykepleie

    • Master

     • MAN220: Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • MANP30: Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MANP40: Anestesisykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - praksis 4 (MANP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MAN220: Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • MANP30: Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MANFP40: Anestesisykepleie - Praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - Praksis 4 (MANFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MIS210: Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MIS210)

     Studiepoeng: 15

    • MISP10: Intensivsykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie – praksis 1 (MISP10)

     Studiepoeng: 10

    • MIS211: Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MIS211)

     Studiepoeng: 10

    • MISMAS: Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (MISMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MISP20: Intensivsykepleie – praksis 2

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie – praksis 2 (MISP20)

     Studiepoeng: 10

    • MSS200: Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i intensivsykepleie

    • Master

     • MIS220: Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • MISP30: Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MISP40: Intensivsykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie – praksis 4 (MISP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MIS220: Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • MISP30: Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • MISFP40: Intensivsykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie - praksis 4 (MISFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • MOP210: Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MOP210)

     Studiepoeng: 15

    • MOPP10: Operasjonssykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie – praksis 1 (MOPP10)

     Studiepoeng: 10

    • MOP211: Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MOP211)

     Studiepoeng: 10

    • MOPMAS: Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MOPP20: Operasjonssykepleie – Praksis 2

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie – Praksis 2 (MOPP20)

     Studiepoeng: 10

    • MSS200: Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i operasjonssykepleie

    • Master

     • MMF202: Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • MOP220: Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • MOPP30: Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • MOPP40: Operasjonssykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie – praksis 4 (MOPP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • MFF201: Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • MOP220: Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • MOPP30: Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • MOPFP40: Operasjonssykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie - praksis 4 (MOPFP40)

      Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen
Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

I Master i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i praksisemnet 3. semester. Høsten 2024 er praksisperioden planlagt i uker 36 - 43. Det helsevitenskapelige fakultet har inngått Erasmus+-avtaler for studenter på mastergrad i spesialsykepleie ved Sahlgrenska Akademia ved Gøteborg Universitet og University of Iceland, Reykjavik.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig. Ta kontakt ved studiestart, søknadsfrist for utreise er tidlig i 2. semester (1. februar). Sjekk også: https://www.uis.no/nb/student/sok-om-utveksling

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie), norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i spesialsykepleie.

Politiattest
Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.
Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 5. februar
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 5. februar

Kontaktinformasjon

Telefon: 51 83 41 00 E-post: helsefag@uis.no