Hopp til hovedinnhold

Utøvende musikk - bachelor (B-UTØVMUS4)

Fakta
Studieprogramkode

B-UTØVMUS4

Vekting (SP)

240

Studienivå

Bachelor studium, fireårig

Fører til grad

Bachelor i utøvende musikk

Varighet

8 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Hva lærer du?

Læringsutbytte er beskrevet under tre punkter: generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter. Et kjennetegn ved utøvende musikk, og andre kunstfag, er sammenhengen mellom fag og fagformidling. Disse elementene er uadskillelige. Kategoriene generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter vil derfor ligge tett opp til hverandre og i noen tilfeller gå over i hverandre.  

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å  

Kunnskaper 

 • oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling 
 • kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum 
 • bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende og PPU  

Ferdigheter 

 • gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå  
 • jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre 
 • sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak 

Generell kompetanse 

 • plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i det totale kulturfeltet 
 • kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger 

Det henvises for øvrig til nivåbeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser i Kvalifikasjonsrammeverk for høyere musikkutdanning i Norge utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap våren 2010. 

Intro

Bachelor i utøvende musikk henvender seg til kandidater med generelle ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Studieprogrammet utgjør startblokken for et vidtfavnende virke innen kunstområdet og det totale kulturfelt, ved allsidig utøvende yrkesinnsats, egenlansering, konsertproduksjoner med videre, samt at det gir adgang til masterutdanning i utøvende musikk. Bachelorstudiet har studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon eller dirigering.

Studiet tar høyde for et musikkliv i stadig forandring og utvikling. Emneinnhold og studiets generelle oppbygning introduserer studenten for en relevant historisk/ estetisk/teknisk bakgrunn som skal forberede til det moderne musikkliv. Med kombinasjon av veivalg og valgemner i andre avdeling, vil utdanningen kvalifisere for et meget bredt spekter av arbeidsområder innen skapende/pedagogisk/kunstnerisk/kulturell sektor. 

Studiet har et omfang på 240 studiepoeng og er normert til åtte semestre (4 år) som heltidsstudium. Studieprogrammet er delt i 2 avdelinger: Første avdeling (120 sp) har 3 studieretninger (klassisk musikk, jazz/improvisasjonsmusikk, dirigering) med obligatoriske basisfag. I andre avdeling gjør studentene et veivalg der det utøvende studiet kombineres enten med PPU i musikk (60 sp) eller et utøvende studieløp.

Studiet har 3 studieretninger; klassisk musikk, jazz/improvisasjon og dirigering. Det utarbeides egne årsplaner for hver av studieretningene og underliggende instrumentseksjoner. Det vil her fremgå hvilke spesifikke ordninger som gjelder for hver instrumentgruppe.

All undervisning er obligatorisk. For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det gjennomførte godkjente arbeidskrav. 

I emnebeskrivelsene er kun det faglige forkunnskapskravet definert, det vil si at emnene for hvert nye studieår bygger progressivt på foregående nivå innen samme disiplin. 

Samtlige emner under en artistisk orientert bachelorgrad er basert på stor grad av selvstendig arbeid og særskilte individuelt tilvirkede produkter i form av konserter etc. Selve fordypningen utgjøres av emnene i Instrumentalt / vokalt hovedområde, og munner ut i en eksamenskonsert ekvivalent med bacheloroppgaven ved teoretiske studier (30 studiepoeng i fjerde år). 

Studiets arbeidsformer vil være både lærerstyrt og studentstyrt. En sentral del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, både individuelt og i ensembler. Undervisning i hovedinstrument gis som en kombinasjon av individuelle timer, mesterklasser og veiledning i tilknytning til utøvende prosjekter.

Undervisnings- og læringsformene er av stor betydning for realisering av læringsutbyttet; det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid.

Under hele studiet blir det lagt vekt på en synliggjøring av de mange forbindelseslinjer mellom de forskjellige fagområdene slik at studenten både praktisk og teoretisk får en helhetlig forståelse for musikk som kunstform.

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og kriterier fra NOKUT.

Emneevaluering

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og kriterier fra NOKUT.

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til arbeid som profesjonell musiker på ulike arenaer, blant annet orkester eller kammermusiker, akkompagnatør, bandmusiker, solist eller frilanser. I 2. avdeling kan du foreta et veivalg som bestemmer hovedvektlegging disse to årene: integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir yrkeskompetanse som instrumentalpedagog eller utøvende veivalg. Studiet kvalifiserer også for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon - studentsider

Fakultet for utøvende dans Tlf. 51 83 40 00 Fax. 51 83 40 50 E-post: musikk-dans@uis.no

Studieplan og emner
 • Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

  • Studieretning: Klassisk musikk

   • Obligatorisk emner andre avdeling

    • Hovedinstrument IV - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Klassisk

     Studiepoeng: 20

  • Studieretning - Dirigering

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • Hovedinstrument IV - Dirigering

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Dirigering

     Studiepoeng: 20

  • Studieretning - Jazz

   • Obligatoriske emner andre avdeling

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

 • Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

  • Studieretning: Klassisk musikk

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Klassisk

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Klassisk

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Dirigering

   • Obligatorisk emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Dirigering

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Dirigering

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Dirigering

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Dirigering

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Jazz

   • Obligatoriske emner andre avdeling

   • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

 • Veilvalg: Utøvende musikk eller PPU

 • Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

  • Studieretning: Klassisk musikk

   • Obligatoriske emner første avdeling

    • Hovedinstrument II - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Hovedinstrument II - Klassisk

     Studiepoeng: 25

    • Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Entreprenørskap

     Andre år, semester 3

     Entreprenørskap

     Studiepoeng: 5

    • Musikkhistorie og repertoarkunnskap - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Musikkhistorie og repertoarkunnskap - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Sats- og hørelære II

     Andre år, semester 3

     Sats- og hørelære II

     Studiepoeng: 10

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Klassisk

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Klassisk

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Dirigering

   • Obligatoriske emner første avdeling

   • Obligatorisk emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Dirigering

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Dirigering

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Dirigering

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Dirigering

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Jazz

   • Obligatoriske emner første avdeling

   • Obligatoriske emner andre avdeling

   • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

 • Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

  • Studieretning: Klassisk musikk

   • Obligatoriske emner første avdeling

    • Hovedinstrument I - Klassisk

     Første år, semester 1

     Hovedinstrument I - Klassisk

     Studiepoeng: 25

    • Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

     Første år, semester 1

     Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Støtteinstrument - Klassisk

     Første år, semester 1

     Støtteinstrument - Klassisk

     Studiepoeng: 5

    • Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

     Første år, semester 1

     Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Sats- og hørelære I

     Første år, semester 1

     Sats- og hørelære I

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument II - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Hovedinstrument II - Klassisk

     Studiepoeng: 25

    • Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Entreprenørskap

     Andre år, semester 3

     Entreprenørskap

     Studiepoeng: 5

    • Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

     Andre år, semester 3

     Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Sats- og hørelære II

     Andre år, semester 3

     Sats- og hørelære II

     Studiepoeng: 10

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Klassisk

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Klassisk

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Klassisk

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Dirigering

   • Obligatoriske emner første avdeling

   • Obligatorisk emner andre avdeling

    • Hovedinstrument III - Dirigering

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Dirigering

     Studiepoeng: 10

    • Hovedinstrument IV - Dirigering

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Dirigering

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Jazz

   • Obligatoriske emner første avdeling

   • Obligatoriske emner andre avdeling

   • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt

     Studiepoeng: 30

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Studiepoeng: 30

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Utveksling

Utvekslingssemester 
6. semester (vårsemester i 3. klasse) 

Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted. 

Hvorfor et utenlandsopphold? 
Fakultetet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. Den internasjonale profilen til fakultetet er helt nødvendig for å kunne fungere i harmoni med europeisk høyere musikkutdanning, musikkforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet oppnå en personlig utvikling som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.   

Ordning for utvekslingen 
Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp. 

Krav for å reise på utveksling: Alle emner fra første avdeling på BA er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. 

Søknadsprosess 
Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital Studentekspedisjon.

Hver student kan sette opp to (2) institusjoner en ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.

I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested.

Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du spiller ditt instrument 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra hovedinstrumentlærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid) 
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med hovedinstrument-lærer for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Higher College of Music, Salamanca

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Jazeps Vitols Latvian Academy of Music

  Latvian Conservatory of Music was founded in 1919 by the Latvian composer Jazeps Vitols, who also became the first director of the Latvian National Opera.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

  Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

  University of the Arts the Hague

  The Royal Conservatoire the Hague (Koninklijk Conservatorium) at the University of the Arts the Hague was founded by King William I in 1826, making it the oldest conservatoire in the Netherlands.

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Belgia

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Danmark

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

 • Finland

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

 • Italia

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

 • Kina

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

 • Latvia

  Jazeps Vitols Latvian Academy of Music

  Latvian Conservatory of Music was founded in 1919 by the Latvian composer Jazeps Vitols, who also became the first director of the Latvian National Opera.

 • Litauen

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

 • Nederland

  University of the Arts the Hague

  The Royal Conservatoire the Hague (Koninklijk Conservatorium) at the University of the Arts the Hague was founded by King William I in 1826, making it the oldest conservatoire in the Netherlands.

 • Polen

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

 • Portugal

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Higher College of Music, Salamanca

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

 • Storbritannia

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

 • Sveits

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Tyskland

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

 • USA

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

 • Østerrike

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.