Barnevernspedagog - bachelor

Ønsker du å lære hvordan omsorg, oppdragelse og oppvekstforhold påvirker barn og unges utvikling? Ønsker du å hjelpe utsatte barn, unge og deres familier når barnas utvikling trues av fattigdom, mobbing, utenforskap eller skadelige forhold i hjemmet?

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

105

Studiepoeng

180

Poenggrense

2022: 44,1 / 39,4 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april 2023 via Samordna opptak

Vær med og bidra til at flere barn får rett hjelp til rett tid. Søk bachelor i barnevern.

Med en bachelorgrad i barnevern kan du jobbe i barnevernet, skolene, fritidsklubbene og andre steder hvor barn og unge oppholder seg for å bidra til at de får en bedre oppvekst.

Barnevernspedagogen jobber særlig med barn og unge som har, eller står i fare for å utvikle, sosiale og/eller psykiske problemer. Som barnevernspedagog er oppgaven din å sikre gode levekår for barn og unge gjennom målrettet arbeid med barn, deres familier og deres nærmiljø. Barnevernspedagogen har faglig kompetanse og kunnskap om hvordan det er å vokse opp i Norge og hva det innebærer å jobbe barnevernfaglig i et flerkulturelt samfunn. 

Utdanningen består av flere kunnskapsområder, som samfunnsvitenskapelige og juridiske emner, psykologiske og helsefaglige emner, pedagogiske emner og sosialpedagogisk arbeid med barn og unge.

Gjennom studiet utvikler du gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter, du blir bedre kjent med deg selv og dine verdier og du lærer å samhandle med barn, familier og andre offentlige instanser.

Praksis

Barnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Fem av seks semestre består av ulike unBarnevernspedagogutdanningen ved UiS er et heltidsstudium over tre år. Studiet består hovedsakelig av ulike undervisningsopplegg på campus, mens 22 uker er avsatt til veiledet praksis i autentiske yrkessituasjoner. Da får du arbeide i direkte arbeid med utsatte barn, unge og/eller deres familier. Som hovedregel skal alle studenter få praksiserfaring fra kommunalt og statlig barnevern, som barnevernstjenester og barnevernsinstitusjoner. Det er også mulig å søke om å få ta praksis i utlandet.

Hva kan jeg studere etter min bachelor?

Etter endt utdanning er du kvalifisert til flere masterutdanninger ved UiS, blant annet masteren i barnevernsarbeid. Sjekk hvilke andre master- og videreutdanninger som kan være aktuelle etter fullført bachelorgrad i barnevernspadagogutdannningen.

Skikkethetsvurdering, rammeplan og praksisreglement

Det er krav til at studenter ved dette studieprogrammet leverer politiattest ved studiestart.
Forskrift om skikkethet ved høyere utdanning
Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning

Hva kan du bli?

Graden bachelor i barnevern gir yrkestittel barnevernspedagog. Barnevernspedagoger arbeider i kommunal eller statlig barneverntjeneste, i institusjoner, i barne- og ungdomspsykiatri, i forebyggende og oppsøkende arbeid, innen skole, barnehage, på barn og unges fritidsarena og i frivillige organisasjoner.

Graden kvalifiserer til masterstudier i barnevern, og andre relevante utdanninger på mastergradsnivå.

Bli kjent med våre alumner

24 år og pedagogisk leder

Med en bachelor i barnevern og en master i sosialfag har 24 år gamle Karoline Falch Voerman allerede sikret seg en lederstilling.

Karoline Voerman, alumn sosialfag
 • Navn: Karoline Falch Voerman
 • Alder: 24 år
 • Nåværende stilling og arbeisplass: Pedagogisk leder på disp. 100% stilling, Vågedalen barnehage
 • Hva studerte du på UiS og når: Jeg studerte bachelor barnevernspedagog fra 2015 til 2018. Tok deretter en mastergrad i sosialfag og sosialpedagogikk her på UiS fra 2018 til 2020.

Hvorfor valgte du å studere sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger?

Jeg valgte å studere ved UiS av flere grunner. Jeg er selv fra Stavanger og ønsket å bli værende i byen. Jeg hadde hørt om universitetet og studielinja og kjente flere som skulle studere det samme, det var også en faktor som spilte inn for valget mitt. Til sist var det det interessen og nysgjerrigheten jeg har for å hjelpe barn, ungdommer og familier som gjorde at jeg valgte den linjen som jeg gjorde.

Hva husker du best fra studietiden din ved UiS?

Det må helt klart være samholdet blant flere av studentene. Vi lagde kollokviegrupper som for min del bidro til at studietiden ble mye tryggere og kjekkere. Jeg vil også trekke fram hjelpen Universitetsbiblioteket ga meg i løpet av studietiden. Den var til tider uvurderlig.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Det må uten tvil være praksis-semesteret vi hadde i det andre året. Jeg var 22 uker i praksis på en barneskole og SFO i Sola kommune. Dette har gitt meg gode erfaringer i arbeidslivet og mange nye bekjentskaper. Gjennom praksisen fikk jeg erfaring med å lede grupper, jobbe individuelt med enkeltbarn med spesielle behov og erfaring rundt samarbeidet mellom skole/SFO og foreldre. 22 uker er ganske lenge, man får muligheten til å virkelig komme inn i dybden på arbeidslivet.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg liker best at arbeidsplassen min utfordrer meg på en rekke oppgaver. Jeg får erfaringer med å lede små og store grupper. Jeg har ansvar for de ansatte på avdelingen og følger dem opp i det allmennpedagogiske og i det praktiske i barnehagehverdagen. Jeg får samtidig utfordret meg i situasjoner og samtaler med foreldre som til tider kan være utfordrende og krevende. Til sist må jeg også nevne samholdet med kollegaene mine. Vi utfyller hverandre på en fin måte.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

Jeg vil først og fremst si: Nyt studietiden! Det blir en helt annerledes hverdag når man starter i en fulltidsjobb. Jeg vil også råde studentene til å lage kollokviegrupper, disse er uvurderlige. Til sist vil jeg oppfordre dagens studenter til å jobbe med skoleoppgaver og skolearbeidet suksessivt. Jobb litt og litt hele tiden.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen, tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste, barn og familiers rettigheter, gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, samt relevant juridisk metode
 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, familie- og nettverksarbeid, samspill og utviklingsstøttende omsorg.
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold, rus og psykisk helse; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold, og kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om samers status og rettigheter som urfolk, og samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges
 • har kunnskap om egen profesjon og profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernfaglig arbeid
 • har kunnskap om vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, og kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid, og innovasjonsprosesser
 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om barns digitale hverdagsliv, digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, relevante rettsregler, teorier og faglig skjønn på en kultursensitiv måte til det beste for barn og familier i et samfunn med kulturelt mangfold
 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon og deltakelse, og sikrer barn og unges medvirkning
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk- og sosialpedagogisk arbeid, samt beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg
 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan reflektere over kritisk over egen og tjenestens praksis, maktforhold og profesjonalitet i møte med barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
 • kan utrede, analysere, planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre barnets beste og likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse
Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

   Første år, semester 1

   Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø (BBA101)

   Studiepoeng: 15

  • Utsatte barn og unge

   Første år, semester 1

   Utsatte barn og unge (BBA102)

   Studiepoeng: 15

  • Velferdspolitikk og velferdsorganisering

   Første år, semester 2

   Velferdspolitikk og velferdsorganisering (BBA103)

   Studiepoeng: 15

  • Velferdsrett

   Første år, semester 2

   Velferdsrett (BBA104)

   Studiepoeng: 15

  • Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   Andre år, semester 3

   Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (BBA201)

   Studiepoeng: 15

  • Saksbehandling i barnevernstjenesten

   Andre år, semester 3

   Saksbehandling i barnevernstjenesten (BBA202)

   Studiepoeng: 15

  • Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

   Tredje år, semester 5

   Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge (BBA301)

   Studiepoeng: 15

  • Samarbeid og mestring av yrkesrollen

   Tredje år, semester 5

   Samarbeid og mestring av yrkesrollen (BBA302)

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave (BBABAC)

   Studiepoeng: 15

  • Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

   Tredje år, semester 6

   Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold (BBA303)

   Studiepoeng: 15

 • Velg 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

Bli med på UiS-omvisning!

Master barnevernsarbeid

Nytt studieprogram 2022

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester (praksis).

Som student på bachelorprogrammet i barnevern har du mulighet til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å få utdanningen din til å skille seg ut. 

Opplegg for utvekslingen - praksis
Utvekslingen i 4. semester omfatter praksisdelen av utdanningen din. Gjennom et av våre partneruniversitet i utlandet vil du få tilbud om en godkjent praksisplass med veileder. Hvilke institusjoner vi får praksisplasser ved vil variere fra år til år, og vi anbefaler derfor at du velger ut ifra hvilket land du har lyst til å reise til.

SV-fakultetet har egne retningslinjer for rangering av søkere. Søknad om utenlandspraksis sendes internasjonal koordinator, på eget søknadsskjema. De som ønsker å søke om utveksling, må ha bestått alle førsteårs eksamener på studiet før utreise.

Studenter som velger praksisstudium i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling og tildelt kontaktlærer gjennom praksisperioden. 

Det er en forutsetning med aktiv deltakelse på informasjonsmøte i etterkant av praksisoppholdet i påfølgende semester. 

For å reise ut på vårsemesteret må du søke innen 1. september året før. 

For nærmere informasjon om utveksling, se http://student.uis.no/utveksling/

Kontaktperson

Veiledning: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen
Forhåndsgodkjenning: Studiekonsulent, Institutt for sosialfag Yri Helene Ljosdal
Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  Fachhochschule Münster

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

  University of Havana

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Cuba

  University of Havana

 • Danmark

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

 • Tyskland

  Fachhochschule Münster

Kontakt oss

Førsteamanuensis
51831245
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førstekonsulent
51831471
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Aktuelt om barnevernspedagogikk

Disputas om omsorgsovertakelser i barnevernet

Marte Tonning Otterlei har forsket på foreldre og barnevernsarbeideres erfaringer med omsorgsovertakelser. Hun disputert...

Universitetsbarnevern

Universitetsbarnevernet er et samarbeid mellom Institutt for sosialfag og barnevernstjenester i regionen. Samarbeidet sk...

Disputas om akutte barnevernssaker

Hvordan jobber det norske barnevernet med akutte saker sammenliknet med det tyske? Det har Arve Lerum undersøkt i sitt d...

Hvorfor frykter norsksomaliere barnevernet?

Disputas: Ayan Handulle har forsket på hvordan frykten for barnevernet vokser fram og hvordan den opprettholdes i det no...

Bruk av standardiserte metoder i barnevernet

Disputas: Hvordan bruker det kommunale barnevernet standardiserte verktøy i sin praksis, og hvilken betydning har slike ...

Korleis blir barn sett og hørt i barnevernet?

Disputas: Korleis blir barn synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid? Det har Ida Bruheim Jensen forska på.

Stipendipraten: Vil skape gjensidig tillitt mellom immigranter og barnevernet

Da Memory Jayne Tembo fikk tilbud om å flytte fra Malawi til Norge for å ta en mastergrad, takket hun ja uten å ha hørt ...

Ungdom deler erfaringer fra barnevernet for å hjelpe andre

Hvert år får 50.000 barn og unge hjelp av barnevernet. Noen av dem som har blitt plassert i fosterhjem, barnevernsinstit...

Vil ha debatt om barnevernets undersøkelser

Skal barnevernet bruke skjønn eller metode når de undersøker bekymringsmeldinger? Begge deler på en klok måte, råder for...

Disputas om korleis innvandrarforeldre oppfattar barnevernet

Innvandrarforeldre som har vore på flukt er ekstra sårbare når dei er i kontakt med barnevernet, viser forskinga til Mem...

Hvordan skal vi sørge for at barn og unge får nødvendig hjelp til rett tid?

Stadig flere barn, unge og familier kommer i kontakt med barnevernet. De har ulik etnisk bakgrunn, problemforståelse og ...

Fra et fremdeles koronafritt hjemmekontor

Stipendiat Marlow er opptatt av både menneskers og dyrs rettigheter, hun er veganer, men akkurat nå er fokuset rettet mo...