Barnevernspedagog - bachelor

Samfunnet trenger personer som har kunnskap om hvordan omsorg, oppdragelse og oppvekstforhold påvirker barn og unges utvikling. Der spiller barnevernspedagoger en viktig rolle!

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

105

Poenggrense

2023: 42,5 / 38,6 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april 2024 via Samordna opptak.

Vær med og bidra til at flere barn får rett hjelp til rett tid. Søk bachelor i barnevern.

Om studiet

Jeg var i praksis på en barneskole og SFO. Dette har gitt meg gode erfaringer i arbeidslivet.

Tidligere barnevernsstudent Karoline Falch Voerman

Hva kan du bli?

Det var interessen og nysgjerrigheten jeg har for å hjelpe barn, ungdommer og familier som gjorde at jeg valgte den linjen som jeg gjorde.

Tidligere barnevernsstudent Karoline Falch Voerman

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen, tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste, barn og familiers rettigheter, gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, samt relevant juridisk metode
 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, familie- og nettverksarbeid, samspill og utviklingsstøttende omsorg.
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold, rus og psykisk helse; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold, og kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om samers status og rettigheter som urfolk, og samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges
 • har kunnskap om egen profesjon og profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernfaglig arbeid
 • har kunnskap om vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, og kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid, og innovasjonsprosesser
 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om barns digitale hverdagsliv, digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, relevante rettsregler, teorier og faglig skjønn på en kultursensitiv måte til det beste for barn og familier i et samfunn med kulturelt mangfold
 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon og deltakelse, og sikrer barn og unges medvirkning
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk- og sosialpedagogisk arbeid, samt beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg
 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan reflektere over kritisk over egen og tjenestens praksis, maktforhold og profesjonalitet i møte med barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
 • kan utrede, analysere, planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre barnets beste og likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

   Første år, semester 1

   Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø (BBA101)

   Studiepoeng: 15

  • Utsatte barn og unge

   Første år, semester 1

   Utsatte barn og unge (BBA102)

   Studiepoeng: 15

  • Velferdspolitikk og velferdsorganisering

   Første år, semester 2

   Velferdspolitikk og velferdsorganisering (BBA103)

   Studiepoeng: 15

  • Velferdsrett

   Første år, semester 2

   Velferdsrett (BBA104)

   Studiepoeng: 15

  • Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge

   Andre år, semester 3

   Sosialpedagogisk arbeid med barn og unge (BBA201)

   Studiepoeng: 15

  • Saksbehandling i barnevernstjenesten

   Andre år, semester 3

   Saksbehandling i barnevernstjenesten (BBA202)

   Studiepoeng: 15

  • Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge

   Tredje år, semester 5

   Komplekse tema i arbeid med utsatte barn og unge (BBA301)

   Studiepoeng: 15

  • Samarbeid og mestring av yrkesrollen

   Tredje år, semester 5

   Samarbeid og mestring av yrkesrollen (BBA302)

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BBABAC)

   Studiepoeng: 15

  • Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold

   Tredje år, semester 6

   Refleksjon, endring, innovasjon og mangfold (BBA303)

   Studiepoeng: 15

 • Velg 4. semester praksis gjennom UiS eller som utveksling

  • 4. semester praksis gjennom utveksling

  • 4. semester praksis gjennom UiS

obligatorisk Praksis

Kunnskapsbasert praksis

Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for barnevernspedagogens arbeidsområder. I dette arbeidet står etisk vurderte handlinger sentralt.

Skyggene av en voksen som tar barn i hånden på vei over asfaltert vei.

Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert, og inngå som en integrert del av utdanningen. Du skal videreutvikle din profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse av relevans for barnevernspedagogens arbeidsområder. I dette arbeidet står etisk vurderte handlinger sentralt.

Praksis er en god mulighet til å få relevant arbeidserfaring, og er en obligatorisk del av bachelorprogrammet i barnevernspedagogikk.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester (praksis).
Som student på bachelorprogrammet i barnevern har du mulighet til å reise på utveksling i studiets 4. semester. Dette betyr at utvekslingen omfatter praksisdelen av utdanningen din. Utveksling er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å få utdanningen din til å skille seg ut.
For mer informasjon om utveksling, se UiS sine utvekslingssider.

Opplegg for utvekslingen - praksis
Gjennom et av våre partnerinstitusjoner i utlandet vil du få tilbud om en godkjent praksisplass med veileder.

Vi tilbyr to forskjellige typer utenlandspraksis. De som drar til universiteter i utlandet, skal følge dette universitetets eget praksisopplegg, og de kravene dette universitetet stiller. De som drar på utveksling i regi av organisasjoner og stiftelser, må være forberedt på å følge praksisopplegget til Universitetet i Stavanger. Dette inkluderer deltakelse på førpraksisseminar (hvis mulig) og innlevering av obligatoriske arbeidskrav. Du vil få beskjed om hvilket opplegg du skal følge i god tid før utreise.

Alle studenter som gjennomfører praksis i utlandet får en kontaktlærer ved UiS. Studenter i utlandet forplikter seg til å holde løpende kontakt med ansvarlig for utveksling og tildelt kontaktlærer gjennom praksisperioden.

Søknadsprosessen
Fristen for søke utveksling er 1. september høsten før praksisoppholdet.

Hvilke institusjoner vi får praksisplasser ved vil kunne variere fra år til år, og vi anbefaler derfor at du velger ut ifra hvilke land du har lyst til å reise til.

Alle søkere på barnevernsutdanningen må legge ved et motivasjonsbrev på engelsk i søknaden. Her bør du skrive litt om deg selv og din motivasjon for å søke utveksling. Dette brevet vil videresendes til ditt utvekslingssted som en presentasjon av deg. Det kan også brukes i fordeling av praksisplasser, dersom du og en annen student konkurrerer om samme plass og har samme poengsum. Spesielt relevant språklig kompetanse kan telle til din favør.

Studenter som skal på utveksling må ha bestått alle 1. års-eksamener på programmet før de kan reise ut.

Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen.


Kontaktperson
Faglig veiledning: Internasjonal koordinator Heidi Lie Eriksen
Forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning: Studiekonsulent Yri Helene Ljosdal
Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

  The HOME Project

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Australia

  Central Queensland University

  Central Queensland University (CQU) i Rockhampton har et flott campusområde og er et universitet der personlig oppfølging og samarbeid med foreleserne tillegges stor vekt. Dersom du foretrekker en rolig og avslappet livsstil i Australias "outback", er CQU et godt valg.

 • Belgia

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Cuba

  University of Havana

  Universitetet i Havanna ble grunnlagt i 1728 og har over 24.000 studenter. Universitetet har 16 fakulteter og 14 forskningssentre innen ulike fagområder. Studenter innen sosialt arbeid og barnevern ved UiS kan gjennomføre praksisperioder på Cuba gjennom en avtale med fakultetet «Filosofi, historie og sosiologi».

 • Danmark

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

 • Hellas

  The HOME Project

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse, politiattest og medisinsk testing

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april


Gjennom praksisen fikk jeg erfaring med å lede grupper, jobbe individuelt med enkeltbarn med spesielle behov og erfaring rundt samarbeidet mellom skole/SFO og foreldre. 22 uker er ganske lenge, man får muligheten til å virkelig komme inn i dybden på arbeidslivet.

Tidligere barnevernsstudent Karoline Falch Voerman

Søknad om overflytting til 2. studieår

Studenter som kvalifiserer til det, kan søke om overflytting til 2. studieår

Studentlivet i Stavanger

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førsteamanuensis i sosialpedagogikk
51834276
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Førstekonsulent
51831471
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS