Hopp til hovedinnhold

Byggingeniør bachelor

Som byggingeniør er du med på å utforme det meste du ser rundt deg, fra komplekse konstruksjoner til hus, industribygg, infrastruktur og byplanlegging.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år

Antall studieplasser

45

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Se hvorfor UiS-studentene Elin Herredsvela og Helene Guan liker utdanningen så godt.

Byggingeniørstudiet gir deg spennende muligheter til å fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av byer, nabolag, bygninger, veier, uterom, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore.

Byggingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og store prosjekter.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Uavhengig av hvilken studieretning du velger, får du kompetanse som bidrar direkte i arbeidet med å nå målene for en bedre verden.

 • FNs bærekraftsmål nr. 6: Rent vann og gode sanitærforhold
 • FNs bærekraftsmål nr. 7: Ren energi til alle
 • FNs bærekraftsmål nr. 9: Industri, innovasjon og infrastruktur
 • FNs bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Studieretninger

Etter første semester kan du velge mellom følgende studieretninger: konstruksjonsteknikk, byplanlegging eller teknisk planlegging.

Studieretning Konstruksjonsteknikk:

omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper. Oppgavene etter endt utdanning kan omfatte beregninger i forbindelse med bygging av hus, industribygg, broer, plattformer og andre konstruksjoner. Etter endt bachelorgrad kan du som har valgt konstruksjonsteknikk fortsette på masterstudiet i marin- og offshoreteknologi eller konstruksjons- og maskinteknikk.

Studieretning Byplanlegging:

lærer deg å analysere, planlegge og utforme bærekraftige, sunne og klimasmarte byer og tettsteder som tilbyr høy livskvalitet. I studiet blir det arbeidet på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner og regioner. 

Kompetansen etter fullført utdanning kvalifiserer deg til å jobbe i offentlige eller private foretak som driver med fysisk planlegging eller transportplanlegging. Etter endt bachelorgrad kan du fortsette på masterstudiet i byplanlegging.

Studieretning Teknisk planlegging:

er orientert mot planlegging med hovedvekt på bærekraftig arealplanlegging og funksjonell og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp. Etter endt bachelorgrad kan du fortsette på masterstudiet i byplanlegging.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING 

Aktuelle arbeidssteder er arkitektkontorer, rådgivende planleggings- /ingeniørkontorer, bygge-/entreprenørfirmaer, eiendomsutviklere, offentlige planleggings- og forvaltningsorganer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og lignende.

KONSTRUKSJONSTEKNIKK 

Aktuelle oppgaver etter å ha tatt studieretning konstruksjonsteknikk er konstruksjonsanalyser på system- og detaljnivå, deltakelse i oppføring og administrasjon av byggeprosjekter, vurdering av konstruksjonens tilstand, osv. 

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor bygg,studieretning konstruksjonsteknikk kan aktuelle masterstudier være Konstruksjons- og maskinteknikk, spesialisering konstruksjonsteknikk, marin- og offshoreteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, risikostyring, industriell økonomi og samfunnssikkerhet. 

Møt våre studenter

Heia Nureddin!

Byggingeniør-student Nureddin vil jobbe for en bedrift som bygger smart og miljøvennlig.

Nureddin Al-Hamad,byggingeniørstudent

Jeg studerer byggingeniør fordi:

Jeg studerer byggingeniør fordi jeg liker fagene på dette studiet. Det bygges overalt i hele verden, og samfunnet trenger byggingeniører som kan finne miljøvennlige løsninger på de utfordringene verden møter.

Dette er mitt beste studietips:

Jeg anbefaler alle å følge med på forelesninger og lese i løpet av selve semesteret, og ikke utsette alt til slutten av semesteret. Velg det du liker å lære, da blir det lettere å lære!

Slik ble jeg kjent med medstudenter på UiS:

Jeg ble kjent med andre studenter under Fadderuka, på arrangementer på campus, og gjennom studiegrupper vi har på byggingeniør.

Dette liker jeg å gjøre i fritiden:

Jeg liker å lese, se på filmer, trene, spille fotball med laget til linjeforeningen til BIF og ikke minst ha det gøy og sosialt med venner!

Dette er typisk Stavanger:

Stavanger er flerkulturell by som har utviklet seg veldig mye i det siste, det er masse spennende som skjer!

Dette er min drømmejobb:

Min drømmejobb er å jobbe i en bedrift som finner smarte og miljøvennlige løsninger for framtidens bygg.

Her treffer du Nureddin

 • Instagram-story: 16. februar @unistavanger
 • Universitetsturne på videregående skoler: Oslo, Asker, Bærum, Buskerud og Vestfold: 8.-12. februar.

Bli kjent med flere av våre studenter!

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING 

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i byggingeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltet bygg.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og kunnskap om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.

K3: Kandidaten skal med hovedvekt på byggfaget ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet bygg, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende grunnleggende naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg.

F2: Kandidaten kan anvende faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.  

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde på bygg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

KONSTRUKSJONSTEKNIKK

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i bygg ingeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltet bygg. 

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og kunnskap om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning. 

K3: Kandidaten skal med hovedvekt på byggfaget ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi. 

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet bygg, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget. 

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg. 

F2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. 

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde på bygg, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv. 

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser. 

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. 

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Praksis 

Du kan velge praksis som en del av utdanningen din og denne erstatter 10 studiepoeng. Dette er god mulighet å prøve ut arbeidslivet som byggingeniør, få praktisk erfaring og knytte kontakter i din framtidige bransje. Du må selv finne en arbeidsplass f.eks. et entreprenørfirma, et rådgivende konsulentkontor eller offentlig virksomhet. Her vil du få praktisk erfaring og mulighet til å fordype deg i utvalgte problemstillinger. Sammen med arbeidsplassen og faglærer utarbeider dere en plan for gjennomføring og hvordan veiledning og rapportering skal skje. Etter praksisperioden leverer du en rapport hvor du f.eks. drøfter en spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis sammen med dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister. Hva rapporten skal inneholde avtales nærmere med din faglærer. 

Spørsmål og svar

Hva er konstruksjonsteknikk? Hva kan jeg bli?

Hva innebærer rollen som byggingeniør?

Som byggingeniør er du med å utforme det meste du ser rundt deg i omgivelsene dine, fra komplekse konstruksjoner til hus, industribygg, veier og infrastruktur.

Bygningsingeniørstudiet gir deg spennende muligheter til å fordype deg i konstruksjon, prosjektering og drift av bygninger, veier, uterom, broer, plattformer, tårn og andre konstruksjoner på land og offshore. Byggingeniører planlegger og prosjekterer nye bygg og anlegg samt forvalter, drifter og vedlikeholder eksisterende bygg. Du bør være interessert i realfag og tekniske løsninger og ønske å ta ansvar for små og store prosjekter.

Hva kan du bli?

Du kan jobbe på rådgivnings- og prosjekteringskontor innen byggfag, på arkitektkontorer, i entreprenørfirma, i byggefirma, i offentlige forvaltningsorganer og på offshore ingeniørkontor.

Hva lærer du?

Etter første semester kan du velge mellom følgende studieretninger: konstruksjonsteknikk, byplanlegging og teknisk planlegging.

Konstruksjonsteknikk: Studieretningen er orientert mot beregninger og utforming av bygningskonstruksjoner i tre, stål og betong. Studiet legger vekt på materialegenskaper, bæresystemer, laster og funksjonelle krav. Dette danner grunnlag for prosjektering og oppføring av fremtidige hus, boligbygg, industribygg, sportshaller, kulturhus, broer og andre konstruksjoner.

Byplanlegging / Teknisk planlegging: Studieretningen Byutvikling og urban design (BU) er orientert mot planlegging og utforming av sunne, vakre og robuste byer og tettsteder. I studiet blir det arbeidet på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner. Studieretning Teknisk planlegging (TP) er orientert mot planlegging med hovedvekt på arealplanlegging og funksjonell og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp. Studieretningene kan bygges videre med masterprogram i Byutvikling og urban design.

Hva er konstruksjonsteknikk? 

Konstruksjonsteknikk omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper.  

Hva gjør en ingeniør som jobber med konstruksjonsteknikk?  

Analyserer, designer, konstruerer og vedlikeholder konstruksjoner med tanke på sikkerhet, stabilitet, livslengde og brukbarhet.   

Hvilke masterutdanninger kan jeg velge ved UiS etter jeg er ferdig med bachelorgraden i bygg med studieretning konstruksjonsteknikk? 

Master i : 

 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 

5. semester

Opplegg for utvekslingen 

Studieretningene BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING  (ISØP)

I 5. semester på bachelorprogrammet i bygg – byplanlegging og teknisk planlegging er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. 

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. 

Faglig anbefalte læresteder

 • Aalborg Universitet, Danmark
 • Newcastle University, Storbritannia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Griffith University, Brisbane, Australia
 • San Diego State University, San Diego, USA

 

Studieretning KONSTRUKSJONSTEKNIKK (IMBM)

I 5. semester på bachelorprogrammet bygg, studieretning konstruksjonsteknikk, er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

 • Newcastle University, England
 • Czech Technical University, Tsjekkia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Griffith University, Australia
 • University of Adelaide, Australia
 • California State University, Los Angeles, USA
 • Colorado School of Mines, USA
 • University of North Dakota, USA

 

Flere muligheter 

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling.

Kontaktperson 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Byplanlegging og teknisk planlegging: Sabrina Ebenhoch

Konstruksjonsteknikk: Iselin Torland Tjensvold

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

 

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Storbritannia

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

 • Tsjekkia

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Studentliv i Stavanger

Studentfestivalen Ugå 2022

14.-20. mars brakar det laus med UGÅ i Stavanger! UGÅ er stavangerstudentane sin eigen festival.

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Kontakt oss

Professor
51832177
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førstekonsulent
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis
51832871
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førstekonsulent
51831444
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Vårt fagmiljø

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

På Kjølv Egelands hus har UiS mange maskiner som brukes i undervisningen. Foto: Leiv Gunnar Lie

Instituttet er eitt av sju institutt under Det teknisk-naturvitskapelege fakultetet. Det har rundt 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar, 3 administrativt tilsette, rundt 20 doktorgradsstudentar og 600 studentar.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde:

 • Bygg - konstruksjonsteknikk
 • Maskin og materialteknologi
 • Marin- og undervassteknologi
 • Industriell teknologi og driftsleiing

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi som instituttet tilbyr er internasjonale og over halvparten av disse studentane er internasjonale studentar.

Mer fra instituttet

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...