Energi- og petroleumsteknologi - bachelor

Vil du være med og endre energisektoren? Dette bachelorprogrammet gir deg kunnskap om teknologier for å utnytte alle former for energi, som petroleumsressurser, sol, vind, vann og geotermi.  

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år, 6 semester

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

30

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Silje Marie studerer bachelor i energi- og petroleumsteknologi

Om studiet

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi utdanner ingeniører med en bred energikompetanse. Som student lærer du å overføre teknologikompetanse fra petroleumsindustrien til andre bransjer. De siste hundre årene har vært dominert av kull, olje og gass, i de kommende tiårene vil vi se en bredere miks av energiformer, og da spesielt innen fornybar energi. Det er utfordrende å møte det økende energibehovet - og på samme tid redusere CO₂-utslippene.  Dette studieprogrammet gir derfor kunnskap om teknologier for å utnytte alle former for energi, som petroleumsressurser, sol, vind, vann og geotermi.   

Her får du en blanding av praktisk labarbeid og teoretisk undervisning.   

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på flere ulike masterprogram. Se hvilke studieprogram som kan være aktuelle for deg etter fullført bachelorgrad.

Oppdatert informasjon om "Hva kan du bli?", "Læringsutbytte", "Opptakskrav" og "Studieplan og emner" kommer 1. februar 2024.

Hva kan du bli?

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi utdanner ingeniører til et vidt spekter av jobber i all industrivirksomhet. Det er primært rettet mot olje- og gassvirksomhet, men også mot fornybar energi. De fleste jobbene for energi- og petroleumsingeniørene finnes i service-, engineering- og konsulentselskaper som har spesialisert sin virksomhet inn mot oppdrag for olje- og energiindustrien. De fleste selskaper som har tilknytning til olje- og energiindustrien er internasjonale og det kan være anledning til å eksponere seg mot et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning. I og med at mange olje- og energiselskaper er i ferd med å diversifisere sin virksomhet, så vil studentene fra dette studiet være mer robuste i forhold til jobbmuligheter enn tidligere. 

En bachelor i energi- og petroleumsteknologi kvalifiserer for flere masterstudier ved UiS, avhengig av hvilke valgemner man tar. Blant annet kan masterstudier i Petroleumsteknologi, Computational Engineering, Industriell teknologi og driftsledelse og Industriell økonomi være aktuelle.  

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte 

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i ingeniørfag - energi- og petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

 • K1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hele utvinningsprosessen for olje og gass, herunder boring, petroleumsproduksjon og prosessteknikk, samt om teknologibasen for energiproduksjon generelt.
 • K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan integreres i energi- og petroleumsteknologi.
 • K3: Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og arbeidsmåter innen eget fagfelt.
 • K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis.

 

Ferdigheter 

 • F1: Kandidaten kan anvende både grunnleggende og ny kunnskap for å formulere, planlegge og løse energi- og petroleumsrelaterte problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte. F2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.
 • F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy for målrettet arbeid.
 • F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
 • F5: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte informasjon og fagstoff på en kritisk måte, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

 

Generell kompetanse 

 • G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
 • G3: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 5. semester

   • Anbefalte valgemner 5. semester

    • Geotermiske energisystemer

     Tredje år, semester 5

     Geotermiske energisystemer (ENP130)

     Studiepoeng: 10

    • Energisystemteknikk

     Tredje år, semester 5

     Energisystemteknikk (ENP150)

     Studiepoeng: 10

    • Reologi av væsker

     Tredje år, semester 5

     Reologi av væsker (ENP160)

     Studiepoeng: 10

    • Praksis i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 5. semester

    • Matematisk og numerisk modellering av batteri

     Tredje år, semester 5

     Matematisk og numerisk modellering av batteri (ENE210)

     Studiepoeng: 5

    • Teknisk modellering

     Tredje år, semester 5

     Teknisk modellering (MOD300)

     Studiepoeng: 10

    • Elementmetoder, grunnkurs

     Tredje år, semester 5

     Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

     Studiepoeng: 10

    • Bærekraft og grønn omstilling

     Tredje år, semester 5

     Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 5. semester

Praksis

Du kan velge praksis som en del av utdanningen din.

Dette gir deg praktisk erfaring og mulighet til å fordype deg i utvalgte problemstillinger. Du kan for eksempel ha praksis i en teknologibedrift, ved et forskningsinstitutt eller som en del av et større prosjektarbeid ved UiS. Praksis kan også skje i regi av et godkjent studentprosjekt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Du må selv finne en arbeidsplass eller et prosjekt. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet.


Sammen med arbeidsplassen og faglærer utarbeider dere en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport som du skriver, samt en presentasjon. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.


Les mer om praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300).

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Opplegg for utvekslingen 

I 5. semester på bachelorprogrammet i energi- og petroleumsteknologi er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. 

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. 

 

Flere muligheter  

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. 

Finn ut mer.  

 

Kontaktperson  

 

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Anita Malde Rasmussen 

 

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Utveksling

 • Alle land

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Jeg liker best laboratoriearbeid som vi har i de forskjellige fagene, det er interessant å prøve ut teorier i praksis.

Tobias Næss , student på energi- og petroleumsteknologi.

Slik er det å studere ved UiS

Andre utdanninger

Risk Analysis

Master 2 år

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi