Forretningsjus - master 2 år

Mastergraden i forretningsjus åpner mange karriereveier, og du får spesialkompetanse innen forretningsjuridiske emner.

Published Endret
Om studiet
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

27

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk, engelsk

Studiestart

August 2023

En juridisk utdannelse med økonomifokus
UiS Business School Elfa logo

Etterspørselen etter juridisk kompetanse øker stadig, og næringslivet uttrykker et spesielt behov for de som kan vurdere problemstillinger ut ifra både et juridisk og økonomisk perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er en juridisk utdanning med økonomifokus. Du blir i stand til å utføre økonomiske analyser som tar høyde for rettslige begrensninger, og du vil kunne gjøre rettslige analyser ut ifra et økonomisk og kommersielt perspektiv.

Mastergraden i forretningsjus er et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap. Her får du spesialkompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og karrieremulighetene er mange.

Programmet er toårig og bygger både på en bachelor i rettsvitenskap og på en bachelor i forretningsjus og økonomi. Studiet kan også være attraktivt for deg som allerede er i arbeid og har juridisk utdanning, men som ønsker en faglig fordypning i forretningsjus.

Hva kan du bli?

En mastergrad i forretningsjus gir deg kompetanse som er ettertraktet i næringslivet, og utdanningen åpner mange og varierte karriereveier, både i privat og offentlig sektor.

Dette er et aktuelt og arbeidslivsrelevant studium som fyller et behov for en spisskompetanse om for eksempel etablering, styring, omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, arbeid med finansieringsløsninger og kontraktsforhandlinger, samt gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller IT-prosjekter. Studiet er særlig aktuelt innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving, ledelse og økonomisk styring, contract/project management, bank og forsikring, o.l. 

Uteksaminerte studenter med mastergrad i forretningsjus kan fortsette sin utdanning på ph.d-nivå enten i Norge eller i utlandet. Primærmålet for masterstudiet er ikke å rekruttere studenter til doktorgradsstudier, men opplegget vil ha et nivå og innretning som gjør at studentene likevel vil kunne fortsette direkte fra mastergraden til et doktorgradsstudium. 

Les mer om å studere forretningsjus, og hva du kan jobbe med etterpå:

Caroline går andre året master i forretningsjus

– Du vil være en av de første i landet med denne tverrfaglige kompetansen

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten skal: 

 • ha avansert kunnskap innen de sentrale forretningsjuridiske emner (selskapsrett, skatterett, formuerett) og forstå sammenhengen mellom disse fagdisiplinene
 • ha god forståelse for hvordan lover påvirker næringslivet
 • ha god kjennskap til regler om rettigheter til formuesgoder (formuesrettigheter), særlig regler om dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett
 • ha avansert kunnskap om bruk av rettskilder og rettskildeprinsippene 
 • ha kunnskap om akademiske krav til kildehenvisninger og bruk av andres arbeider
 • ha avansert kunnskap om forretningsjus og ha spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet forretningsjus (masteroppgavens tema)

Ferdigheter 

Studenten skal: 

 • kunne identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor forretningsjus
 • være i stand til å argumentere og legge fram en sak på en god og overbevisende måte
 • kunne forklare rettsregler ved hjelp av samfunnsøkonomiske teorier og begreper
 • kunne identifisere etiske og yrkesetiske problemstillinger relatert til jussen og håndtere disse på en forsvarlig måte
 • kunne innhente og systematisere rettslig relevant materiale fra norske, skandinaviske og engelskspråklige kilder, også ved bruk av digitale verktøy
 • kunne foreta rettspolitiske vurderinger av rettsreglene
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kunne analyse eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet forretningsjus, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor forretningsjus på en selvstendig måte

Generell kompetanse 

Studenten skal: 

 • kunne bidra med rettslige perspektiver i samfunnsdebatten
 • kunne arbeide selvstendig og i gruppe
 • kunne formidle juridiske resonnementer til jurister, andre profesjoner og allmennheten
 • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg bli advokat? Hvor krevende er økonomifagene? Hva er opptakskravene?

Studiet er direkte rettet mot arbeid i næringslivet. Spesialiseringen i forretningsjuridiske emner er et relevant kunnskapsbehov ute i bedrifter og organisasjoner.

Nei, du kan ikke bli advokat eller dommer med en master i forretningsjus. For å få advokatbevilling, må man ha en mastergrad i rettsvitenskap.

Fra og med 28. april 2022 ble advokatloven vedtatt på Stortinget, som sier at jurist blir en lovbeskyttet tittel.

Det kreves ingen forkunnskaper innen økonomi- og regnskapsfag i forkant av dette studiet.

Du kan ta et årsstudium i rettsvitenskap.

For dem som har en bachelorgrad i rettsvitenskap vil vi tilby de nødvendige emner i tillegg til master i forretningsjus, som en overgangsordning, slik at en også kan få generalistutdanning i rettsvitenskap på sikt.

Bakgrunnsinfo: Til nå har kun universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø som hatt mulighet til å tilby master i rettsvitenskap. Fredag 19. mars la regjeringen frem et forslag for Stortinget om å endre gradsforskriften for jus, psykologi og teologi, noe som betyr at flere læresteder får mulighet til å tilby profesjonsutdanninger på disse fagområdene. UiS jobber nå med å etablere et masterstudium i rettsvitenskap. Les mer om dette her.

Søkere til masterstudier kan få tilleggspoeng hvis de dokumenterer relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorutdanning: Det gis 0,1 tilleggspoeng pr. år for relevant praksis, maksimalt 0,2 poeng.

Ja, alle emner i bachelorgraden vil telle med.

Ja, det vil det være. Alle tre faglærere på disse emnene snakker og norsk.

Nei. Her vil opptakskomiteen vurdere søknad for søknad enkeltvis for å se om man kvalifiserer på grunnlag av sine andre rettsvitenskapsemner og slik har lært seg god metodebruk innbakt i dem.

Vi har et stort nettverk av godkjente universitet både i Norden, Europa og Australia.

Fagmiljø

Hvorfor studere forretningsjus på Handelshøgskolen ved UiS?

UiS er det første og eneste universitetet i Norge som tilbyr en mastergrad i forretningsjus.

Mastergraden i forretningsjus er et nytt studium fra høsten 2021 og et alternativ til den tradisjonelle generalistutdanningen i rettsvitenskap.

Handelshøgskolen ved UiS tilbyr fra før av en bachelorgrad i rettsvitenskap, og med mastergraden i forretningsjus blir det nå også mulig for å fortsette utdanningsløpet ved UiS.

Handelshøgskolen ved UiS har et svært kompetent fagmiljø både innenfor jus og økonomi. Høyt kompetente forskere og formidlere skal undervise på dette programmet. Blant annet en av Norges fremste professorer på skatterett, Benn Folkvord, samt flere andre profilerte førsteamanuensiser.

Handelshøgskolen ved UiS er medlem av ELFA – European Law School Faculties Association

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner - masterstudium i forretningsjus

 • Velg mellom utveksling eller 3. semester ved UiS

  • Utveksling 3. semester

  • 3. semester ved UiS -velg 3 emner

   • Sustainable Business Practices

    Andre år, semester 3

    Sustainable Business Practices (MSB325)

    Studiepoeng: 10

   • Entrepreneurship and Business Plan

    Andre år, semester 3

    Entrepreneurship and Business Plan (BØK385)

    Studiepoeng: 10

   • Strategisk human resource management (HRM)

    Andre år, semester 3

    Strategisk human resource management (HRM) (BØK400)

    Studiepoeng: 10

   • Supply Chain and Lean Management

    Andre år, semester 3

    Supply Chain and Lean Management (MSB255)

    Studiepoeng: 10

   • Skatt og avgift

    Andre år, semester 3

    Skatt og avgift (MFJ110)

    Studiepoeng: 10

   • Internship

    Andre år, semester 3

    Internship (MFJ330)

    Studiepoeng: 10

   • Sustainable Entrepreneurship

    Andre år, semester 3

    Sustainable Entrepreneurship (MSB415)

    Studiepoeng: 10

   • Grunnleggende regnskap og regnskapsrett

    Andre år, semester 3

    Grunnleggende regnskap og regnskapsrett (MFJ200)

    Studiepoeng: 10

   • Energy Transition Law and Policy

    Andre år, semester 3

    Energy Transition Law and Policy (MFJ310)

    Studiepoeng: 10

   • International commercial contracts

    Andre år, semester 3

    International commercial contracts (MFJ320)

    Studiepoeng: 10

Opptakskrav

Du må ha en bestått bachelorgrad i rettsvitenskap eller en grad som kombinerer jus og økonomi. Ved sistnevnte må minst 50 studiepoeng være juridiske emner.
En integrert master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen eller Universitetet i Tromsø kvalifiserer også.
Juridisk metode er et krav.
Det er et krav til en gjennomsnittskarakter på minst C.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

I tredje semester kan du reise på utveksling til en av våre utvalgte partnerinstitusjoner. Våre utvekslingsavtaler kvalifiserer alle til støtte fra Statens lånekasse. Dette er en unik mulighet til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet. 

Det er ikke lagt noen føringer på hvilke emner du må ta mens du er på utveksling såfremt det er emner på masternivå, og disse ikke overlapper med emner du har tatt eller skal ta senere i studieprogrammet. Alle emner skal imidlertid forhåndsgodkjennes av fagmiljøet ved HHUiS.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Monica Lange

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Penn State Dickinson Law

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  Tulane University

  University of Split

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Kroatia

  University of Split

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • USA

  Penn State Dickinson Law

  Tulane University

 • Udefinert

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

Lurer du på noe? Kontakt studieveilederen

Rådgiver
51832332
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen
Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Telefon

+47 51 83 15 55

Åpningstider på fakultetet

Kl. 09.00–15.00

Du er kanskje også interessert i:

Executive MBA

Erfaringsbasert mastergrad

Studentliv i Stavanger

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...