Hopp til hovedinnhold

Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på 1–7. trinn.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30 (15+15)

Neste oppstart

Høsten 2022

Søknadsfrist

1. mars 2022

Undervisningsform

Samlingsbasert

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og i jobb som lærer.

Kurset er hovedsakelig rettet mot de som mangler formell kompetanse for å undervise i matematikk i grunnskolen, 1.–7.-trinn. Faget omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 1–7. Dette innebærer arbeid med alle aspekter ved tall og tallbehandling; det grunnleggende tallbegrepet hos barn, utvikling av tallbehandling fra et uformelt nivå til å bli mer systematisk, og posisjonssystemets betydning i den forbindelse. 

Eksperimentere med tall

Arbeid med algoritmer knyttes til kunnskap om additive og multiplikative strukturer. Videre arbeides det med utvikling av tallfølelse gjennom eksperimentering og generalisering med tall, og hvordan dette leder til algebraisk tenking. Det arbeides med utvidelsen av tallmengdene, særlig vil aspekter ved brøk og desimaltall behandles grundig. Sentralt er også arbeid med begrepsutvikling i geometri og måling, herunder spesielt arbeid med å utvikle god forståelse for begrepene lengde, areal og volum.

En vil utforske og undersøke hendelser for å konvertere disse til statistisk materiale som skal representeres på ulike måter. Gjennom forsøk, statistikk og analyse skal en også beregne sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe. I funksjonslæren ser en på hvordan avhengige verdier påvirkes av endring. Det jobbes også med bevisføring. En skal se sammenhenger-, og trekke slutninger på bakgrunn av disse. 

Helhetlig undervisning

Matematikklærere skal legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan. Dette krever ulike typer kompetanse. For eksempel skal lærerne kunne analysere elevenes matematiske utvikling, være gode matematiske veiledere og samtalepartnere, kunne velge ut og lage gode matematiske eksempler og oppgaver, og kunne evaluere og velge materiell til bruk i matematikkundervisningen.

De må kunne se på matematikk som en skapende prosess og kunne stimulere elevene til å bruke sine kreative evner. Gjennom matematikkfaget for trinn 1–7 skal du utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at du må ha en solid og reflektert forståelse for matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet.

Matematikkfaglig kunnskap

Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial.

Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever. Se emneplan og litteraturliste for VMA101 og VMA102.

Studiet består av disse to emnene

Matematikk 1, modul 1: VMA101

Fagdidaktikk knyttet til tall, tallteori, og målinger.

Matematikk 1, modul 2: VMA102

Fagdidaktikk knyttet til geometri, algebra, funksjoner, statistikk og sannsynlighet

Gutt på hjemmeskole får matematikkundervisning via datamaskinen

Slik søker du

Matematikk 1 (1.–7. trinn) er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratets ordning med Kompetanse for kvalitet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar–1. mars.

Les meir om Kompetanse for kvalitet og kva Utdanningsdirektoratet seier om vidareutdanning for lærarar.

Lurer du på noe?

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Samlinger
Høsten 2022

24.–26. august 28.–30. september 2.–4. november

Våren 2023

11.–13. januar 15.–17. februar 29.–31. mars