Nordisk og lesevitenskap – master 2 år

På masterstudiet studerer du tekst- og språkvitskap ut frå mange ulike synsvinklar og tilnærmingsmåtar. Me er opptekne av alle typar tekst – frå reklametekster til romanar, frå runeinnskrifter til tekstmeldingar. Korleis me nyttar språk, og kva for språkstrukturelle og sosiale tilhøve som verkar inn på den bruken, står òg sentralt.

Sist oppdatert
Fakta
Varigheit

2 år / 4 semester

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplassar

10

Studentforeiningar

FIKS - linjeforening Ex Libris- Studentenes litteraturforening

Studiestart

August kvart år

Søknadsfrist

15. april

Med master i nordisk og lesevitskap kan du arbeide i skoleverket, i media, på bibliotek, kultursektoren, i forlag og innan offentleg administrasjon. Du kan jobbe med undervisning og tilretteleggjing, utvikle og skape innhold og tjenester, med rådgjevning i situasjonar kor forståing for tekst, språk og sjanger er viktig. (Getty Images)

Om studiet

Humanistisk kunnskap om eige og andre sine språk, kultur og historie opnar for alternative perspektiv, bidrar til å utvikle nye omgrep og skjerpar evna til å tenke kreativt og øve kritikk så vel som sjølvkritikk. (Foto: Getty Images)

Kva kan du bli?

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Velg 2 av 4 emner - semester 1

  • Lesing: teori og metode

   Første år, semester 1

   Lesing: teori og metode (MLE305)

   Studiepoeng: 15

  • Literacy og læring i digitale omgivelser

   Første år, semester 1

   Literacy og læring i digitale omgivelser (MLE335)

   Studiepoeng: 15

  • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

   Første år, semester 1

   Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

   Studiepoeng: 15

  • Norsk som andrespråk

   Første år, semester 1

   Norsk som andrespråk (MLE365)

   Studiepoeng: 15

 • Velg mellom utveksling eller emner ved UiS

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap
Etter fullført emne skal studenten

 • kjenna til, kunna forklåra og bruka sentrale omgrep, metodar og teoriar frå nordisk og lesevitskap
 • kunna vurdera bruken av vitskapleg teori, metode og argumentasjon i den vitskaplege litteraturen om språk og litteratur
 • ha avansert innsikt i delar av fagområdet gjennom temastudium og gjennom skriving av masteroppgåve i samråd med og under rettleiing av faglærar
 • kunna orientera seg i forskinga innanfor utvalde fagdisiplinar og bruka denne kunnskapen til å drøfta nye problemstillingar


Ferdigheiter
Etter fullført emne skal studenten

 • kunna analysera og sikta kritisk ulike informasjonskjelder og bruka desse til å strukturera og formulera faglege resonnement
 • kunna under rettleiing gjennomføra eit sjølvstendig, avgrensa forskingsprosjekt om eit sjølvvalt emne
 • kunna presentera og drøfta vitskaplege spørsmål og resultat i omfattande skriftleg form, i samsvar med vitskaplege normer
 • kunna utarbeida og framføra vitskaplege føredrag innanfor definerte tidsrammer
 • meistra dei to norske målformene og kunna uttrykkja seg klårt i tale og skrift om faglege emne


Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten

 • ha gode språkferdigheiter og eit medvite, aktivt og kompetent forhold til språket som verktøy
 • ha så god språkleg og tekstanalytisk kompetanse at ein kan rettleia og gje råd i ulike samanhengar på eiga hand
 • ha eit kritisk tilhøve til ulike typar informasjonskjelder
 • kunna bidra både munnleg og skriftleg i akademiske diskursar og kunna kommunisera og formidla faglege innsikter til ulike grupper i ulike samanhengar
 • kunna ta kunnskapane og ferdigheitene sine i bruk på nye område og gjennomføra komplekse arbeidsoppgåver og prosjekt
 • meistra ei vitskapleg framstillingsform og kunna leggja fram eit fagleg innhald klårt og presist på eit høgt nivå
 • kunna bidra til nytenkjing og innovasjon

Opptakskrav

Master i nordisk- og lesevitskap krevjer ei bachelor- eller grunnskulelærarutdanning eller tilsvarande med fordjupning på minimum 80 studiepoeng i norsk/nordisk.

1. Bachelor/grunnskulelærarutdanning eller tilsvarande med fordjuping på minimum 80 studiepoeng i norsk/nordisk med minimum 20 studiepoeng språk og 20 studiepoeng i litteratur. Minst 30 av dei 80 studiepoenga i fordjupingsområde må byggje på emne på grunnivå.

2. Grunnskolelærarutdanning eller tilsvarande (fireårig)* med minst 60 studiepoeng i norsk/nordisk og minimum to års relevant yrkeserfaring innanfor fagområdet frå skule.

Det er faglig minstekrav på karakteren C i fordjupingsområde. Søkarar med utdanning der det ikkje er mogleg å regne ut karaktersnitt i fordjupingsområde, må ha karakteren C i heile graden som kvalifiserer for opptak. Dersom ein har utdanning med annan karakterskala enn ECTS-karakterar (A-F), må ein dekkje tilsvarande norsk C.

Utfyllende regler for opptak (pdf)

*Tilsvarande kan vera grad på minst 180 studiepoeng med minst 60 studiepoeng i norsk/nordisk pluss PPU og minimum to års relevant yrkeserfaring innanfor fagområdet frå skole.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

2. semester

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling er allerede 1. september.

Opplegg for utvekslingen

Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og interesser.

Aktuelle utvekslingsavtaler

Faggruppen anbefaler først og fremst å se til nordiske universiteter. UiS deltar i Nordlys-nettverket, som gir deg anledning til å reise til en av de store nordiske forskningsuniversitetene i Danmark, Sverige, Finland, Island eller på Færøyene. Det er også inkludert et stipend som supplement til oppholdet. Sjekk hvem som er med i Nordlys-nettverket. Det er også mulig å benytte seg av universitetets bilaterale avtaler utenfor Europa, men foreløpig må du selv finne frem til et relevant tilbud. Finn ut mer.


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Signe Ekenberg, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina. For øyeblikket fraråder UD i sine reiseråd å reise til Nablus (status juni 2024). Dette innebærer dessverre at man ikke kan søke seg hit på utveksling nå.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Palestina

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina. For øyeblikket fraråder UD i sine reiseråd å reise til Nablus (status juni 2024). Dette innebærer dessverre at man ikke kan søke seg hit på utveksling nå.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

Aktuelt frå Institutt for kultur- og språkvitskap

Stenroos tildeles prestisjestipend til forskning på middelalderengelsk

Professor Merja Stenroos ved UiS er blitt tildelt det mest prestisjefylte stipendet fra EU, European Research Council (E...

Solveig Bergsliens pris for kritisk tenkning i skolen ‒ 2024

Påmeldingen har åpnet! Prisen har som formål å stimulere lærere og elever til å arbeide med kritisk tekning i undervisni...

Prosjektet «Fra elev til student» hjelper nye studenter med overgangen til ny tilværelse

Overgangen fra elevtilværelse til studentliv er ikke bare enkel. Studenter som ikke står løpet ut og tar eksamen er en u...

Ute med første norskskrevne lærebok om islam på snart tjue år

Islam har vært og blir stadig diskutert. Nå er Marianne Hafnor Bøe ved UiS er sammen med Mona Helen Farstad ved HVL boka...

Ny ressurs tilgjengelig for historiestudenter

Biblioteket gir nå tilgang til en ny nettbasert ressurs for studenter i historie og beslektede fagområder.

Oppretter ny pris for arbeid med kritisk tenkning i skolen

Lærere i ungdoms- og videregående skole i Rogaland inviteres til å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg som ka...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Vant tredjeplass i 'Holbergprisen i skolen' med veileder fra UiS

Nylig ble Holbergprisen i skolen 2022 delt ut. På tredjeplass er Sverre Stalsberg, avgangselev ved St. Olav videregående...

Europacupmester i håndball skriver master om garderobe-kultur

Sammen med håndballaget Nærbø vant UiS-student Lars Sigve Hamre Europacupen i helgen. Mot slutten av juni leverer han ma...

Kristianslyst skole er nyeste tilskudd i universitetsskolefamilien ved UiS

UiS inngikk høsten 2021 en avtale med Kristianslyst skole om å være universitetsskole i perioden fram til 2025.

Praksis er gull verd!

- Praksis gir meg en unik mulighet til å teste om dette er en vei å gå for meg når jeg skal ut i jobb etter studiene. Hi...

Data- og spillveileder for lærere

Har du lyst til å bruke data- og videospill i undervisning, men er usikker på hvilke spill som egner seg? Og kanskje øns...

Norrøn interesse førte til videospill-jobb

UiS-ansatte Roderick Dale hadde neppe sett for seg at han skulle bidra til å lage videospill da han studerte norrøn litt...