Ph.d.-program i teknologi og naturvitenskap

Doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved Universitetet i Stavanger består av fem ulike studieretninger: Energiteknologi og geovitenskap, Informasjonsteknologi, matematikk og fysikk, Offshoreteknologi, maskin og bygg, Risikostyring og samfunnssikkerhet, og Kjemi og biovitenskap.

Publisert Sist oppdatert

Om programmet

Ny stipendiat ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet?

Doktorgradsutdanningen er i hovedsak aktivt forskningsarbeid under veiledning, der doktorgradskandidaten normalt samarbeider med veiledere og andre forskere.
Utdanningen har en opplæringsdel der doktorgradskandidaten gjennom kurs, seminarer og kollokvier skal få den faglige og metodiske skoleringen som er nødvendig, både for arbeidet med avhandlingen, men også for å kunne formidle og presentere eget arbeid. Normert studietid er 3 år.

Doktorgradsprogrammet er bygget opp av en opplæringsdel på 30 studiepoeng og en forskningsdel på 150 studiepoeng. Opplæringsdelen er delt inn i tre typer: programemner, studieemner og prosjektemner.

Alle studieretninger inneholder to obligatoriske programemner på 5 studiepoeng hver:

Studie- og prosjektemner velges ut ifra studieretning.  Studieemnet er et forelest emne med fast læreplan. Prosjektemnet utarbeides av veilederteamet og tilpasses det enkelte doktorgradsprosjekt som kandidaten er tatt opp til.

For nærmere beskrivelse av studiets innhold og oppbygging, se beskrivelse under hver studieretning.

På doktorgradsnivå vil undervisnings- og læringsformer i opplæringsdelen i første rekke omfatte forelesninger, kollokvier og seminarer, ledede selvstudier og øvinger ofte med bruk av avansert programvare. I tillegg skal det være avsatt nok tid til selvstudie / egenrefleksjon rundt emnene som tilbys. For mer detaljer om arbeidsformer, se den enkelte emnebeskrivelse.

Eksamensordningene vil variere. Vurderingsform vil være alt fra skriftlig eller muntlig eksamen til innlevering av essay eller presentasjoner av tema. I løpet av tredje eller fjerde studiesemester utføres det midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet. Vurderingsform for hvert enkelt emne er spesifisert i den enkelte emnebeskrivelse.

Doktorgradsutdanningen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er i sin natur et FoU-prosjekt. For kopling til forskning og faglig utviklingsarbeid, henviser vi til tekstene under hver studieretning. Her er forskningsområdene og aktivitetene beskrevet for hvert fagområde, med beskrivelse på hvordan de enkelte studiene er knyttet til forskningen innenfor fagområdene.

Studieprogramleder for ph.d.-programmet:

Prodekan for forskning, professor Helge Bøvik Larsen, leder doktorgradsutvalget
Kontakt: helge.b.larsen@uis.no

Administrativt ansvarlig for ph.d.-programmet:

Kontorsjef Astrid Elisabet Tveitaskog, Kontor for prosjektstøtte og ph.d.-administrasjon
Kontakt: astrid.e.tveitaskog@uis.no

Studieretninger

Eksterne doktorgradsstudier

Veileder til ph.d.-løpet

Opptak og oppstart

Søking og opptak

De fleste av våre ph.d.-kandidater finansieres gjennom stipendordninger som innebærer et tre- eller fireårig ansettelsesforhold mellom kandidaten og UiS. Alle ledige stipendiatstillinger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet utlyses under ledige stillingerUiS.no og på Jobbnorge.

Ved søknad på ledig stipendiatstilling søker man automatisk opptak til doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap.