Hopp til hovedinnhold

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) – samlingsbasert, deltid

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan en samlingsbasert variant av praktisk-pedagogisk utdanning på deltid ved Universitetet i Stavanger være noe for deg.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

220

Søknadsfrist

Fortløpende opptak -Fortsatt ledige studieplasser!

Studiepoeng

60

Undervisningsspråk

Norsk

Studieplan og emner

Hva lærer du?

Opptak

Studiestart

August hvert år

Gjør som Maren, ta PPU mens du jobber og bli lærer!

NB: PPU hadde søknadsfrist 1. mars i 2022, men det er fortsatt noen ledige studieplasser. Søk nå!

Studiet retter seg mot deg som fra før av har fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5-13). Med yrkesfaglig PPU er du kvalifisert for undervisning på trinn 8-13.                                        

Det er to samlinger per semester. Samlingssted  Universitetet i Stavanger. Det er obligatorisk tilstedeværelse på 80 prosent av samlingene per emne. Det forutsettes at studentene møter forberedt til samlingene og deltar i gruppeaktiviteter og faglige drøftinger både på campus og digitalt. 

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Lærer å engasjere

Gjennom studiet får du innblikk i hvordan skolen fungerer, hva det vil si å skape et godt læringsmiljø og hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål vekkes hos elevene. Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk som er felles for alle studentene. Du tar i tillegg 30 studiepoeng i fag- eller yrkesdidaktikk innenfor en allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. 

Planlegge og vurdere undervisning

Ved fullført PPU skal du kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning. Samtidig skal du være bevisst ditt faglige ståsted og dine personlige holdninger til lærerarbeidet.

To praksisperioder

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. Det er 6 uker i første vårsemester og 6 uker i siste semester. Praksisperiodene er på heltid og krever 100% tilstedeværelse.  Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har for å få et godt innblikk i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. Det legges vekt på sammenhengen mellom teori og praksis. For å kunne ta eksamen i pedagogikkfaget i andre semester må derfor første praksisperiode være gjennomført og bestått. 

Du kan ha praksis utenfor Rogaland . Da skaffe du praksisplass og praksislærer selv. 

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5 - 13), og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Rammeplan for praktisk pedagogisk utdanning (allmennfag) sier dette om læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

- har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

- har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen

- har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

- har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldene lovverk

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

- innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

- kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13 sier dette om læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

                - har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante 

                  for profesjons- og yrkesutøvelsen.

                - har bred kunnskap om yrkesfag, pedagogikk og yrkesdidaktikk,  

                  arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons-

                  og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak.

                - kan se yrkesopplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk og kulturelt perspektiv

                - har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det

                  helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- og

                  yrkesopplæring (8. - 13. trinn)

                - har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike

                  sosiale og flerkulturelle kontekster.

                - har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap

                  om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et

                  nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige

                  tiltak etter gjeldende regelverk.

                - kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med

                  relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkes-

                  faglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten

                - kan anvende sine yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og teknologiske

                  kunnskaper.

                - kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere

                  relevant fag- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingens behov.

                - kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter,

                  herunder yrkesdidaktisk bruk av digitale verktøy

                - kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte

                  tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen

                  læring.

                - kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder

                  og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring

                  (8. - 13. trinn)

                - behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og  

                  kan reflektere over egen yreksutøvelse og justere denne under veiledning.

                - kan bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede

                  valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid.

                - kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn

                  på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal

                  kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige

                  samarbeidspartnere til barnets beste.

Generell kompetanse

Kandidaten

                  har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle

                  sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre

                  dokumentasjonsformer.

                - kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for

                  elevens/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet.

                -kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklings-

                  kompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv

                - kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon,  og at lokalt

                  arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

                - kan bygge gode relasjoner til eleverlærlinger og skape konstruktive og

                  inkluderende læringsmiljø

                - kan bygge gode relasjoner til og samarbeid med foresatte og andre aktuelle

                  samarbeidspartnere.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 1

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 2

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 1

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 2

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Studiepoeng: 15

Opptakskrav

PPU Allmennfag

Søkere må ha allmennfaglig universitets- og/eller høyskoleutdanning med mastergrad. I søkerens samlede kompetanse må det inngå minst ett relevant fag på 60 studiepoeng som er undervisningsfag i skolen.

I fagdidaktikkene til kroppsøving og kunst og håndverk kan gis opptak på grunnlag av bachelorgrad.

Les mer om de spesifikke fagkravene.

PPU yrkesfag

Søkere må ha fullført treårig profesjonsrettet bachelorgrad og minimum to års relevant yrkespraksis.

ELLER

fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skole nivå, med generell studiekompetanse, to års relevant yrkesteoretisk utdanning utover videregående skole nivå og fire års yrkespraksis.

Finn mer informasjon om opptakskravene.

Språkkrav

Opptak til PPU studiet har krav i forhold til norsk språk, se forskrift om opptak til høyere utdanning, §2-2.

Slik søker du opptak til PPU

Les mer opptakskrav og hvordan du søker.

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Fargeblyanter på rekke og rad
om ppu

Fagtilbud på PPU deltid (samlingsbasert)

UiS tilbyr fagdidaktikk i følgende fag på deltidsstudium for studieåret 2022/23, under forutsetning at det er nok kvalifiserte søkere som har de enkelte fag.

Allmennfaglig PPU

 • Engelsk
 • Historie- og samfunnsfag
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk

Yrkesfaglig PPU

 • Helse- og oppvekstfag
Kvinnelig lærer ser ut over klasserom
om ppu

Praksis

Praksis er en viktig og obligatorisk del av PPU.

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. Det er 6 uker i første vårsemester og 6 uker i siste semester. Praksisperiodene er på heltid og krever 100% tilstedeværelse.  Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har for å få et godt innblikk i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. Det legges vekt på sammenhengen mellom teori og praksis. For å kunne ta eksamen i pedagogikkfaget i andre semester må derfor første praksisperiode være gjennomført og bestått. 

Du kan ha praksis utenfor Rogaland . Da skaffe du praksisplass og praksislærer selv. 

spørsmål og svar SOS
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får om praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiS.

 • Er det obligatorisk fremmøte på studiet?

På samlingsbasert PPU er det obligatorisk tilstedeværelse 80%.

På heltid og vanlig deltid som regel ikke. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

 • Går det an å utsette praksis?

For å få gå opp til eksamen har ett av emnene krav om at en må ha gjennomført praksis senest i det semesteret den er satt opp.

 • Kan jeg undervise i fag jeg ikke har fagdidaktikk i?

Du kan undervise i fag du har nok studiepoeng i. Du må ikke ha fagdidaktikk i alle fag.

Det går an å ta flere fag (årstudier, enkeltemner f.eks.) etter at du har fullført PPU, og en trenger ikke da søke PPU på ny for å få fagdidaktikk i flere fag for å være kvalifisert til å undervise i fagene.

 • Hva er forskjellen på allmennfaglig og yrkesfaglig PPU?

Kort sagt så har allmennfaglig PPU krav til master, og en kan undervise fra trinn 5 – 13.

Yrkesfaglig PPU har andre opptakskrav, og en kan undervise fra trinn 8 – 13.

 • Hvordan er timeplanen?

Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne. Et av pedagogikkemnene har flere seminarer. På seminarene bearbeider en videre det som er gjennomgått på forelesningen tidligere i uken. På seminarene er det lagt opp til mye studentaktivitet. Det tilbys flere seminarer, som alle er like, med tidspunkt både på dagtid og på ettermiddagstid. Det gjøres for at studentene skal ha mulighet til å velge et tidspunkt som passer for den enkelte. (Seminarene er ikke obligatoriske).

Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med en tur inn i framtidens klasserom.

Alumnportrett: PPU opna nye dører

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

Samlinger for førsteårsstudenter
Samlinger høst 2022

31. august - 2. september (uke 35) 6. oktober - 7. oktober (uke 40)

Samlinger vår 2023

19. - 20. januar (uke 3) 13. april - 14. april (uke 15)

Det er to samlinger i semesteret.

Samlinger for 2. års studenter

Datoer for studentene som tar fatt på andre studieår 2022/2023 vil bli lagt ut i Canvas.

Visste du at nyutdannede lærere kan få slettet studielån?
Du kan få slettet studielån dersom du tar en lærerutdanning og jobber tre år i skolen etter studiene. Dette gjelder i en del tilfeller også deg som tar PPU!

Det finnes særskilte ordninger for deg som bor i Finnmark eller Nord-Troms, for lærere som jobber i Nord-Norge og for deg som tar lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk. Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg!

Linjeforeninger

Lektorstudentene ved UiS

Forening for lektor- og PPU-studenter ved Universitetet i Stavanger

FIKS UiS

FIKS UiS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap

Ta kontakt om du har spørsmål!

Rådgiver
51831269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS
Rådgiver
51831277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS
Seniorkonsulent
51831223
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Rådgiver
51831768
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IKS