Hopp til hovedinnhold

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Fra og med 2019 må du som ønsker å spesialisere deg innenfor regnskap og revisjon fra Handelshøgskolen ved UiS første gjennomføre et bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon eller tilsvarende før du kan søke opptak til masterstudiet i regnskap og revisjon.

Publisert: Endret:
Varighet

3 år

Antall studieplasser

Ikke lenger opptak

Studiepoeng

180

Søknadsfrist

Ikke lenger opptak.

Hva kan du bli?

Du kan bli revisor, rådgiver eller konsulent i nasjonale og internasjonale revisjonsselskaper. Du kan også starte eget regnskapsbyrå eller jobbe i Skatteetaten og regnskaps- og økonomiavdelingen til større bedrifter. Jobbmulighetene er mange.

Fullført studium kvalifiserer for å søke opptak til mastergradsstudium i revisjon (høyere revisorstudium) og i økonomisk-administrative fag.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Studenten skal:

Kunnskap

 • ha bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse
 • ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon
 • ha grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag
 • ha kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene

Ferdigheter

 • kunne anvende analysemetoder
 • kunne anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne anvende annen relevant kunnskap og begrunne sine valg
 • beherske sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon
 • identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kunne finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kunne bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering

Generell kompetanse

 • ha innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kunne sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kunne formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kunne tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjonen
 • kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kjenne til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap
 • ha faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor regnskaps- og revisjonsfag, og kjenne til regelverket som utgjør rammebetingelsene for utøvelsen av yrket

Fagplan

Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon går over tre år og er et godkjent revisorstudium som gir grunnlag for bevilling som registrert revisor. Programmet er regulert av Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.

Studiet gir undervisning i et bredt spekter av emner, blant annet:

 • regnskap og budsjettering
 • videregående emner i regnskap og verdsetting
 • revisjonsteori og internkontroll
 • yrkesetikk for revisorer
 • rettslære og skatterett
 • investering og finansiering
 • samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
 • samfunnsvitenskapelige metoder (inkludert matematikk og statistikk)
 • markedsføring
 • organisasjon og ledelse

Hva kan du bli

Du kan bli revisor, rådgiver eller konsulent i nasjonale og internasjonale revisjonsselskaper. Du kan også starte eget regnskapsbyrå eller jobbe i Skatteetaten og regnskaps- og økonomiavdelingen til større bedrifter. Jobbmulighetene er mange.Fullført studium kvalifiserer for å søke opptak til mastergradsstudium i revisjon (høyere revisorstudium) og i økonomisk-administrative fag.

EmneevalueringStudentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til evalueringssystemet på Handelshøgskolen ved UiS.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Det finnes ikke muligheter for utveksling i bachelorprogrammet i regnskap og revisjon.

+
Utveksling
 • Alle land