Tidlig opptak, særskilt vurdering og realkompetanse

Det er mulig å be om tidlig opptak, særskilt vurdering og realkompetanse for master- og videreutdanninger som søkes gjennom Søknadsweb. Samordna opptak har egne regler.

Published Endret

Tidlig svar på søknad betyr at man kan få svar litt tidligere dersom man har grunn for dette. For å søke om tidlig svar må du legge inn søknad innen 1. mars, krysse av for tidlig opptak og dokumentere grunn for tidlig opptak.

Grunn for tidlig opptak kan være at du må ha tidlig svar for å søke visum for å studere, for å avtale endring i stilling med arbeidsplass eller si opp jobb, for eventuelle behov for særskilt tilrettelegging, eller annet som kan dokumenteres som grunn for å få tidlig svar. Les mer om krav til dokumentasjon under Annen dokumentasjon.

Selv om man har gyldig grunn for å få tidlig opptak, vil man ikke alltid kunne få svar tidlig, jf. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger §1-11 ledd 2.

Vi kan ikke gi tilbud om tidlig opptak dersom du ikke er kvalifisert når du søker eller ikke har lastet opp alle dokumenter innen fristen. Dvs. at du må ha fullført studiene som kvalifiserer deg til studieprogrammet, språkkrav eller andre nødvendige opptakskrav når du søker.

Dersom studiet man søker er nytt eller har hatt større endringer fra tidligere år, vil vi ikke kunne gi tidlig opptak.

For å kvalifisere til tidlig opptak, må det være tydelig at man med god margin ville fått tilbud om plass ved foregående opptak.

Man får normalt svar på søknad om tidlig opptak innen uke 20. Dersom man får avslag på søknad om tidlig opptak, vil søknaden gå videre til ordinært opptak, og du får svar på søknaden senest innen 25. juli.

Søkere kan tas opp uavhengig av ordinære rangeringsregler dersom dokumentert sykdom, funksjonshemming eller andre forhold gir grunn til å anta at resultatene ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige kunnskaper og ferdigheter med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære regler.

For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du studerte var bedre enn karakterene dine viser. Får du ikke særskilt vurdering, konkurrerer du i opptaket på vanlig måte med poengsummen din.

Selv om du får særskilt vurdering, har du ikke automatisk rett på studieplass. For å få tilbud etter særskilt vurdering, må du kunne sidestilles med søkere som har fått tilbud om plass etter vanlige regler. Det vil si at hvis poengsummen din er flere poeng under poenggrensen, er det ikke sannsynlig at du får tilbud om studieplass etter særskilt vurdering.

Hvis du får godkjent særskilt vurdering, blir søknaden din skjønnsmessig vurdert. I vurderingen blir det lagt vekt på karakterene fra det som utgjør ditt opptaksgrunnlag, og hvordan grunnen til at du søker særskilt vurdering har påvirket disse karakterene.

Fristen for å søke om særskilt vurdering er 1. mars. Du må huke av for særskilt vurdering i Søknadsweb når du legger inn søknad.

Dette må du sende i posten

All sensitiv dokumentasjon må sendes per post. Dette er dokumentasjon som inneholder opplysninger om helseforhold, seksuelle forhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling og/eller medlemskap i fagforeninger. Legeattester og PPT-rapporter er typiske eksempler på sensitiv dokumentasjon. All sensitiv dokumentasjon skal sendes inn sammen med et dokument som inkluderer ditt navn, hvilket studie du har søkt på og søkernummer.

Du skal legge ved:

  • Dokumentasjon på forholdet som gjør at du søker særskilt vurdering. Dette kan for eksempel være legeerklæringer, PPT-rapporter, eller lignende.
  • Egenerklæring der du skriver selv hvorfor du søker særskilt vurdering. Egenerklæringen må beskrive hvordan forholdet har påvirket karakterene dine, og hvorfor du mener at du var på et høyere faglig nivå enn det karakterene dine viser.

Dette skal sendes til opptakskontoret via post, og må sendes så snart som mulig etter du har lagt inn søknad. Skriv også en merknad i søknadsweb når dokumentene er sendt.

Postadressen til opptakskontoret er:

Opptakskontoret
Universitetet i Stavanger
Postboks 8600
4036 Stavanger

Dokumentene vil makuleres etter bruk.

Søkere som er 25 år eller eldre kan vurderes for opptak til et studieprogram eller emne dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Søkerne må kunne dokumentere nødvendige kunnskaper i norsk og engelsk til vedkommende studieprogram eller emne og også ha kompetanse tilsvarende krav for opptak til vedkommende studieprogram eller emne. Søkere skal ha minimum 5 års relevant praksis for studiet de søker opptak til. Praksis kan bestå av lønnet eller ulønnet arbeid, formell eller uformell utdanning, organisasjonsarbeid eller liknende. Alt som skal telle med i vurderingen av kompetanse må dokumenteres.

Dette gjelder ikke dersom søkeren er kvalifisert til vedkommende studieprogram eller emne etter andre regler.

For å bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse, må du søke gjennom Søknadsweb innen 1. mars, og huke av for realkompetanse når du søker.

Vurderingen gjøres av fakultetet, og vi har ikke mulighet til å gjøre forhåndsvurderinger av søknader om realkompetanse.

Vi kan ikke vite hvilken relevant erfaring eller utdanning du har dersom det ikke lastes opp til søknaden din. Du har derfor ansvar selv for å sikre at du laster opp offisiell dokumentasjon på alt som kan være relevant for søknaden din.

Hva må du laste opp?

Utdanning: Du må laste opp dokumentasjon på all utdanning. Dette kan være vitnemål, kompetansebevis, karakterutskrift, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.
Praksis: Du må laste opp dokumentasjon på all praksis. Dette kan være lønnet og/eller ulønnet arbeid, omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste, arbeid eller verv i frivillige organisasjoner og lignende. Eksempler på type dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver, Skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis eller bostedsattest.

Les mer om hvordan du kan dokumentere din utdanning, praksis m.m.

For søking om realkompetanse gjennom Samordna opptak, les mer på våre sider om grunnstudier.

Tilbake til