Tilbyr emne om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom emnet Arbeidsliv og rus vil du få kunnskap om førebygging, tidleg intervensjon og metodar for handtering av problem med rusmiddelbruk i norsk arbeidsliv.

Published Endret
Mennesker som skåler
Studier har vist at så mye som 40 prosent av en-dagers fraværet i arbeidslivet kan være alkoholrelatert (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Ein stor del av alkoholbruk er knytt til arbeidslivet. Dette har historiske røter både nasjonalt og internasjonalt. Ulike bransjar, arbeidsforhold og arbeidskulturar ser ut til å påverka alkoholbruken, og får ulike verknader for kvinner og menn.

Emnet Arbeidsliv og rus ved UiS gir mellom anna kunnskap om omfang og konsekvensar av arbeidsrelatert rusmiddelbruk, og ferdigheiter til å kunna identifisera, vurdera og innhenta adekvat hjelp for å setja i verk tiltak i arbeidslivet.

Kva rolle speler alkohol?

Bruk av alkohol i arbeids- og studentliv kan ha både positive og negative konsekvensar. Samtidig som det kan vera effektivt ved teambuilding og verka stressdempande, så er skadeverknadene for arbeidslivet også store i form av sjukefråvær, sjukenærvær og ulykker på arbeidsplassen. I tillegg kan det vera skadeleg for både omdømmet til bedrifta og for det psykososiale arbeidsmiljøet.

Overnemnde tematikk er aktuell med tanke på studentar og studietilværet. I emnet ser ein også på studentars bruk av illegale rusmiddel, diverse medikament, og spelavhengnad.

Utvikling av evne til kritisk refleksjon over kjønnsproblematikk, etiske vurderingar og eigne etablerte haldningar til temaet blir vektlagde.

Opptak til enkeltemne 

Emnet er eit valemne på haustsemesteret for masterstudentar ved Det helsevitskaplege fakultet, men er også ope for enkeltemneopptak.

Det er mogleg å søkja opptak til enkeltemne via Søknadsweb frå 1. juli, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjeld for opptaket

Opptakskravet er ei bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarande 3-årig grunnutdanning innanfor desse områda.

Les meir: