Viktig informasjon til deg som skal i praksis

Det helsevitenskapelige fakultet samarbeider tett med sykehus og kommuner i regionen for å tilby studenter gode og lærerike praksisperioder. Les om politiattest, taushetsplikt, skikkethetsvurdering og mer før du skal ut i praksis.

Publisert Sist oppdatert

Om praksisstudier

Praksisperiodene gjorde at vi fikk utviklet oss i et trygt miljø med kontinuerlige tilbakemeldinger fra veileder og en bratt læringskurve. 

Per Gunnar Norenes  , tidligere student i intensivsykepleie

Politiattest

Du må levere politiattest for å få muligheten til å gå ut i praksisstudier. Som student ved UiS søker du om dette via Studentweb. Når du har levert politiattest er denne normalt sett gyldig for hele studieløpet ditt.

Studenter i ferdighetstrening
Foto: Cathrine Sneberg

Som student søker du om politiattest elektronisk i Studentweb. Du finner mer informasjon om dette på politiets nettsider. Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn til oss.

Politiet har tidvis stor pågang, så vi oppfordrer til å søke om politiattest så tidlig som mulig. Etter du har mottatt politiattest uten merknad, lastes denne opp under søknader på Studentweb.

Når du har levert politiattest er denne normalt sett gyldig for hele studieløpet ditt. Ved bytte av studiested og/eller studieprogram som krever politiattest må du vise frem en ny politiattest i samsvar med de paragrafene i straffeloven som er aktuelle.

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6. Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. 

Taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning i løpet av utdanningen. Dette må gjøres før man får gå ut i praksis.

Sykepleier trekker opp sprøyte (Foto: Elisabeth Tønnessen)
Foto: Elisabeth Tønnessen

Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er studentenes taushetsplikt spesifisert:

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for.

Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning ettersom personen vil kunne identifiseres. Vi viser også til kapittel 5. om taushetsplikt og opplysningsrett i Helsepersonelloven og Forvaltningsloven § 13.

Det er obligatorisk for alle studenter som skal i praksis som del av utdanningen ved Det helsevitenskapelige fakultet å signere taushetserklæring (taushetsløftet). Signering foretas digitalt ved semesterregistrering på Studentweb, for alle studieprogram som har praksis. I tillegg til signering så har Bachelor i sykepleie også obligatorisk undervisning om taushetsplikt integrert i utdanningen.

Studenter som ikke har semesterregistrert seg innen gitte frister, mister retten til å gå ut i praksis og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Erklæring om taushetsplikt innebærer:

Jeg forstår

 • at jeg i forbindelse med praksisperioden(e) vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende.
 • at min status som student ved Universitetet i Stavanger krever ansvarsfølelse og lojalitet, samt respekt for vern av informasjon og øvrige verdier som gjelder brukere/pasienter og alle sider ved aktiviteten på praksisstedet.

Jeg forplikter meg til

 • å vise aktsomhet i behandling av opplysninger og i utførelse av oppgaver i forbindelse med utplassering og praksisarbeid.
 • å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om folks personlige forhold som jeg får vite om i egenskap av å være student ved Universitetet i Stavanger, jfr.  uhl §4-6

Jeg er klar over at

 • forsettlig eller uaktsomt brudd på denne taushetsplikt kan medføre ikke-bestått praksis og også straffeansvar.
 • taushetsplikten også gjelder etter endt praksis.
 • jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.

Tuberkulose og MRSA

I praksis er du i kontakt med pasienter og brukere som kan være ekstra sårbare i forhold til smitte. Som student har du derfor plikt til å påse at du følger kravene som gjelder med hensyn til medisinske tester og vaksinasjon.

Anestesisykepleier følger med på monitorer
Foto: Elisabeth Tønnessen

Alle studenter som skal ut i praksis må signere digitalt at man har lest og forstått informasjon om Tubekulose og MRSA. Digital signering foretas i Studentweb ved semesterregistrering.

Krav om tuberkuloseundersøkelse

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Under langvarig opphold i land med høy forekomst av tuberkulose er det en reell risiko for å bli smittet. 

Studenter ved helseutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Kravet gjelder dersom du kommer fra, eller i løpet av de tre siste årene har oppholdt deg over 3 måneder, i land med høy forekomst av tuberkulose. Se oversikt på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vi ønsker at studentene testes og følges opp i hjemkommunen sin. Ta kontakt med kommuneadministrasjonen i hjemkommunen for informasjon om hvor testen tas i din kommune. For mer informasjon om tuberkulose, se FHIs tuberkuloseveileder.

Forhåndsundersøkelse Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) er hudbakterier som har utviklet motstand mot de typene antibiotika som vi bruker mest. 

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for MRSA. 

Studenter må teste seg dersom:

 • tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver

eller som i løpet av siste 12 måneder har:

 • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)
 • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller
 • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

eller som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og har der:

 • vært innlagt eller fått poliklinisk behandling ved en helseinstitusjon
 • arbeidet som helsearbeider
 • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir

I tillegg tas MRSA-prøve av alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har

 • oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden

Se MRSA-veilederen (Smittevern 16) - FHI  eller Stafylokokkinfeksjoner (inkl. MRSA-infeksjoner) - FHI for utfyllende informasjon.

Dersom prøven er positiv kan du ikke delta i praksis eller klinisk undervisning, og du må melde fra til praksiskontoret for videre avklaring.

Skikkethetsvurdering

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler er universitetet pålagt å vurdere om en student er skikket for yrket gjennom hele utdanningsløpet. Skikkethetsvurderingen skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket.

Sykepleiestudent i uniform
Foto: Siv Sivertsen

Løpende skikkethetsvurdering skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helsepersonell.

Når anses en student for ikke å være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er uskikket for yrket. Utdanningsinstitusjonene er pålagt å gjennomføre en løpende skikkethetsvurdering. Vurderingen skal foregå gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentens forutsetninger for å kunne fungere i yrket. Skikkethetsvurderingen kommer i tillegg til vurderingen i faget og praksisopplæringen.

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 4 listes det opp en rekke kriterier, hvis ett eller flere av disse er oppfylt kan en student vurderes som uskikket.


Tvil om en students skikkethet

Ved tvil knyttet til en students skikkethet skal det leveres en skriftlig tvilsmelding til institusjonsansvarlig for den aktuelle utdanningen. Tvilsmeldingen bør være begrunnet i et eller flere av kriteriene i § 4 i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Både praksislærer, faglærer, studenter og administrativt ansatte kan melde tvil om en student er skikket for det yrket han eller hun utdanner seg til. Den som leverer tvilsmelding bør ikke være anonym i tilfelle det oppstår et behov for flere opplysninger. Den som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken, og har derfor heller ikke krav på tilbakemelding.


Videre behandling

Det er opp til institusjonsansvarlig å vurdere om tvilsmeldingen skal følges opp videre. Studenten får i samsvar med forskriften et tilbud om utvidet oppfølgning og veiledning. Studenten får dermed en mulighet til å vise at han/hun er skikket. Sakens alvorlighetsgrad vil her være avgjørende. Fra og med innlevert tvilsmelding har institusjonen mulighet til å ta studenten ut av praksis og videre studier inntil saken er avklart.

Hvis ikke oppfølgning og veiledning medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, fremmer institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda. På bakgrunn av skikkethetsnemndas innstilling fatter klagenemnda vedtak vedrørende studentens skikkethet.

En student som vurderes som uskikket kan utestenges i inntil fem år. Studenten kan ikke søke om plass ved tilsvarende utdanninger andre steder i utestengningsperioden. Det kan settes vilkår før studenten får gjenoppta studiene for eksempel at studenten må søke nytt opptak eller gjennomføre et utvidet veiledningsopplegg.

Det skal ikke utstedes vitnemål til en ikke-skikket student – kun karakterutskrift. Vedtaket fra klagenemda kan påklages, hvoretter saken da vil behandles på nytt av klagenemda eller bli oversendt til felles klagenemd. Etter vedtak fra felles klagenemd kan studenten bringe vedtaket om skikkethetsvurdering inn for prøving ved tingretten innen tre måneder etter at endelig vedtak fra klagenemnda foreligger. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen støttespiller fra sak er reist i skikkethetsnemnda. Utgifter fra saken er reist i skikkethetsnemda dekkes av UiS.

Lov om universiteter og høyskoler 

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Dersom du er i tvil om skikketheten til en av våre studenter, vil vi gjerne at du sender oss en tvilsmelding.

Kontaktperson ved spørsmål vedrørende skikkethet:

Utgifter til reise og bolig

Studenter skal som hovedregel dekke reiseutgiftene til praksissted selv. Studenter som får merutgifter i forbindelse med praksisperioden utover ordinære reiseutgifter til og fra UiS kan likevel søke om å få dekket disse.

Jordmor sammen med mor og nyfødt baby
Foto: Elisabeth Tønnessen

Refusjon av utgifter til reise og bolig må avtales med praksiskoordinator for ditt studieprogram før praksisstart ved bruk av søknadskjema om forhåndsgodkjenning av merutgifter (dette kan lastes ned under).

Innen rimelig tid, men senest to uker før praksisperioden begynner, vil du få avklaring av dine muligheter for å få refusjon av utgifter i forbindelse med din praksis.

Dersom du har rett på refusjon, må du sende inn et refusjonsskjema (skjema finnes på Canvas), sammen med nødvendig dokumentasjon, senest en måned etter at praksisperioden er avsluttet. Ferdig utfylt skjema leveres til praksiskoordinator på ditt studieprogram.

Retningslinjer og søknadsskjema

Du finner mer informasjon om dekning av reiseutgifter og bolig på praksisstedet i UiS sine retningslinjer for dekning av merutgifter i forbindelse med praksis (gjeldende fra høst 2023):

Evaluering av praksis

Praksis er en viktig del av helseutdanningene. UiS er bindeleddet mellom praksisinstitusjonen og deg som student, og skal legge til rette for best mulig gjennomføring av praksis. Derfor trenger vi også informasjon om kvaliteten i praksisstudiene ved UiS.

Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten
Foto: NettOp

Kvalitetsutvikling av praksisstudiene foregår både på emne- og studieprogramnivå.

Praksis skal være en lærende samskapingsarena for studenter, praksisveiledere og praksislærere fra UiS. Universitetet er bindeleddet mellom studenter og praksisfelt, og skal legge til rette for best mulig gjennomføring av praksis. God kommunikasjon mellom UiS, praksissted og studenter er viktig for at dette skal fungere. Det er også behov for en bevissthet om hvordan UiS kan bidra inn mot praksisfeltet.

For at utdanningene skal holde høy kvalitet er det nødvendig at praksis tilfredsstiller de læringsmålene som stilles til denne. Derfor samles det systematisk inn data om kvaliteten i praksisstudiene ved UiS. Evalueringen gjennomføres digitalt. Studenter som har praksis i utlandet, og studenter fra utlandet som har praksis i regi av UiS, er en del av det samme kvalitetssystemet som campusstudentene og skal også gjennomføre evaluering.

Resultatene av praksisevalueringene gjøres tilgjengelige på Canvas, og inngår i grunnlaget for semesterevaluering og emnerapport/studieprogramrapport.

Finn mer informasjon om kvalitetsutvikling av praksis.

Praksis i utlandet

Å ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Vi har avtaler med utenlandske institusjoner tilpasset flere av våre studieprogram.

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide.

Se hvor og når du kan reise på ditt studieprogram.

Kontaktperson for utveksling

Lurer du på noe om praksisopphold i utlandet? Ta gjerne kontakt med Magdalena Brekke som er administrativ internasjonal koordinator for helseutdanningene. Generelle spørsmål om utveksling kan stilles i Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Kontakt

Intensivsykepleier ved Stavanger universitetssjukehus (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger)

Aktuelt om praksis

Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis

Første års sykepleierstudenter har nylig gjennomført sin første praksisperiode. En digital ressurs utviklet ved Universi...

Anbefaler medisinsk praksis ved Jæren Ø-hjelp

Sykepleierstudentene Rebecca Yndestad og Micheline Irakoze har vært i praksis ved Jæren Øyeblikkelig Hjelp. Her får de o...

Ingrid har praksis i hjemmetjenesten i distriktet

Sykepleierstudenten Ingrid (24) bor på hybel i praksisperioden i hjemmesykepleien i Bjerkreim kommune.

Julie har medisinsk praksis i kommunen

Sykepleierstudenten Julie Martine (21) møter en variert pasientgruppe som trenger akutt helsehjelp i praksis på Stavange...

Gode praksisopplevelser påvirker rekruttering av sykepleiere

Erfaringer fra praksis påvirker hvor studenter søker jobb etter fullført utdanning. Jobbvinnerpiloten i Rogaland for p...

Sykepleielab gir god læringseffekt

Sykepleierstudenter ved UiS får undervisning og trening i praktiske ferdigheter i realistiske omgivelser. – Å trene er f...

Studenter overtok ansvar for hjemmetjenesten

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager h...

Øver på redningsteknikk i Sørmarka

Redningsteknisk dag blir arrangert for paramedisinstudentar kvar haust. I 2019 deltok redningsmenn frå Stiftelsen Norsk ...

UiS-utviklet app lærer sykepleiestudenter å sette sprøyter

Norske, engelske og spanske sykepleierstudenter kan nå benytte en ny app når de skal øve på praktiske prosedyrer. Målet ...