Vil du øke din veiledningskompetanse?

UiS tilbyr hver høst et samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning for å møte samfunnets behov for økt kompetanse innen veiledning, samt for å kvalitetssikre veiledning i praksisstudier.

Published Endret
studenter i sykepleielab
Ved å tilby emnet profesjonsveiledning ønsker UiS å møte samfunnets og utdanningenes behov for veiledningskompetanse (Foto: Siv Sivertsen).

Å sikre god kvalitet i utdanningene er et viktig mål for UiS. Økt kompetanse innen veiledning blant de som møter studenter i praksis vil kunne styrke kvaliteten i profesjonsutdanningene. Det har de siste årene også kommet nye krav til praksisstudier og formelle krav til veiledningskompetanse for personer som veileder studenter i praksis.

Som følge av dette tilbyr UiS et samlingsbasert emne innen profesjonsveiledning på 10 studiepoeng. Målet er at veiledere etter fullført kurs skal kunne bidra til økt kvalitet i praksisstudier gjennom bruk av metoder som skaper refleksjon over grunnlaget for handlinger og som styrker kunnskapsbasert praksis.

Åpent for søkere fra praksisfeltet

Emnet tilbys høstsemesteret som et valgemne for masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men er også åpent for enkeltemneopptak. Dette for å kunne møte praksisfeltets behov for økt veiledningskompetanse.

Studiet er tverrfaglig og retter seg mot personer som ønsker å utvikle sin kompetanse innen veiledning, for å øke kvaliteten på praksisstudier på ulike nivå, og sikre relevans i alle typer profesjonsutdanninger.

Vektlegger rollen som veileder i praksis

Emnet vektlegger særlig veiledning av studenter i ulike kontekster og rollen som praksisveileder. Det gir også en introduksjon til menneskets grunnvilkår, livsforståelse og etikk relatert til utøvelsen av veiledning.

Emnet vil gi kunnskaper om og ferdigheter i veiledningsmetodikk og veiledningsmodeller. I tillegg innebærer emnet utøvelse av veiledning og refleksjon over egen veiledning. Det legges tilrette for at studentene skal utvikle sin egen veilederidentitet gjennom øvelser i etisk tenkning, helhetstenkning og vitenskapelig tenkning.

Opptak til enkeltemne

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 1. juli, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

Opptakskravet er en bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene.