Hopp til hovedinnhold

E-MBA300 Masteroppgave

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert/selvstudie

Undervisningsspråk

Norsk

Neste oppstart

Høsten 2022

Søknadsfrist

01.06.2022

Pris

60.000,- + semesteravgift

Uttak av masteroppgaven

Uttak av masteroppgave forutsetter at studentene har fullført 60 studiepoeng i studieprogrammet.

Studenten utarbeider, i samråd med veileder, endelig oppgavetekst og plan for gjennomføring av oppgaven. Oppgaven tas ut formelt ved å fylle ut skjemaet "Registrering av masteroppgave" som leveres til UiS EVU. Oppgaven tas ut i høstsemesteret.

Læringsmål

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i en reell problemstilling relatert til ledelse, strategi og økonomi. Studentene velger selv problemstilling, som kan være teoretisk eller av mer praktisk natur, men det forventes at oppgaven anvender en vitenskapelig tilnærming. Masteroppgaven skal vise at studentene kan gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid, og derigjennom:

- vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering.

- anvende relevant bruk av kildestoff for å vise hvordan eget arbeid kan plasseres i forhold til eksisterende forskning.

- formulere en avgrenset problemstilling og sette denne inn i et større perspektiv

- demonstrere teoretisk overblikk, innsikt i de valgte teorier og være i stand til å benytte disse i analyse av den konkrete problemstilling

- skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling

- demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, analyse og konklusjon

Veiledning

Fagstaben vil være behjelpelig med forslag til veiledere og eventuelt andre kontaktpersoner. Studenten må selv aktivt finne frem til og formulere problemstillinger, gjerne relatert til egen arbeidsplass eller bransje i samråd med veileder. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.

Veiledningen gjennomføres i form av individuell veiledning, kollokviebasert veiledning og/eller seminarbasert veiledning. 

Bedømming av masteroppgaven

Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder eller faglig ansvarlig. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det sensor som har det avgjørende ordet. Dekan oppnevner ekstern sensor, etter forslag fra veileder og eventuelt andre faglærere. Sensur skal foreligge senest 12 uker etter innleveringsfristen.

Masteroppgaven bedømmes etter en skala fra A - F (F er stryk).

Arbeidsformer

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven som studentene vil få når de er klare for oppgaveskriving. Arbeidet med masteroppgaven er normert til 30 studiepoeng som går over tidsrommet september - mai.

Innlevering

Masteroppgaven skal leveres inn i Inspera Assessment, digital eksamensplattform og i bibliotekssystemet Brage ved UiS Biblioteket.

Orienteringsmøte

Det vil avholdes et orienteringsmøte i juni for studenter som skal ta starte på masteroppgaven.  Det sendes ut invitasjon til møtet av administrasjonen v/UiS EVU.

Undervisning metodeseminar

Det er 5 dager med metodeseminar (kvalitativ/kvantitativ metode).

Undervisningen er vanligvis mellom kl 09.00 - 16.00.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

Professor
51833770
Handelshøgskolen ved UiS

Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Du vil lære hvordan en bedrifts kostnadsst...

E-BØK150 Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng)

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssys...

E-BØK160 Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng)

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situa...

E-BØK140 Grunnleggende regnskap og årsavslutning (nettbasert - 5 studiepoeng)

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økon...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

E-MBA270 Endringsledelse

Endring er konstant – alt er i utvikling. Velbrukte floskler? Jo, men også sanne. Når endringer i marked og arbeidsliv s...

E-MBA260 Prosjektledelse

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, te...

E-MBA100 Lederskap og mestring

Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen vedkommende skal lede, samtidig so...

E-MBA220 Kontrakt og leverandørrelasjoner

Kurset gir deg kunnskaper om utvikling og gjennomføring av kontrakts- og leverandørstrategier. Kontrakt- og leverandørre...

E-MBA200 Adferdsøkonomi

Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kor...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MBA240 Strategisk HRM

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

E-MBA120 Strategisk økonomistyring

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legge...

E-MBA250 Forretningsmodellinnovasjon og markedsutvikling

Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra ...

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

En enorm berikelse å ta Executive MBA

Stina Hetland Golf hadde aldri trodd hun skulle ta hele mastergraden da hun startet på det første kurset. Etter tre års ...

Fra elektriker til daglig leder?

Carl-Johan Almestads erfaring som elektriker var gull verdt i stillingen som prosjektleder. Nå krever daglig leder-ambis...