Hopp til hovedinnhold

Rus- og psykisk helsearbeid master deltid

Studiet gir kunnskap om psykisk helse og rusproblematikk, og ferdigheter til å anvende denne i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

0

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

Ikke opptak i 2021

Forståelser og definisjoner av psykiske helseutfordringer og rusbruk har endret seg over tid. Nasjonale føringer framhever betydningen av å se rusavhengighet og psykiske lidelser i sammenheng, noe som gjenspeiles i dagens behandlingsideologi og innenfor forskning.

Studenter i kollokviegruppe
(Foto: Elisabeth Tønnessen)-

I løpet av studiet vil du tilegne deg innsikt i problemstillinger og faglige utfordringer innen fagfeltet på både individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og får reflektere kritisk både over dagens helse- og ruspolitikk og helsetjenestetilbud. 

Innholdet i masterstudiet bygger på en samfunnsvitenskapelig-, humanistisk- og helsefaglig tradisjon. Målet er å bidra til ny kunnskap om rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene.

Studiet består av obligatoriske emner (70 sp), et valgemne (10 sp), og en masteroppgave (totalt 40 sp). Gjennom valgemnet og masteroppgaven kan du velge ulike temaer å fordype deg i. Studiet tilbys som 2-årig fulltidsstudium og som deltidsstudium over 3 år.

Les mer:

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer til klinisk arbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og til stillinger på ulikt organisatorisk nivå i helse- og sosialsektoren, der det blir lagt vekt på å initiere og gjennomføre forskning, utviklings- og utredningsarbeid, undervisning og kvalitetsutvikling.

En fullført mastergrad kan kvalifisere for videre opptak til Ph.d.-studier

Møt en tidligere student:

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har inngående og forskningsbasert kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser, rus og rusproblematikk, hver for seg og i sammenheng
 • har avansert kunnskap om ulike tradisjoner og sentrale elementer i teori om recovery og andre bedrings- og reintegreringsprosesser
 • kan kritisk vurdere verdimessige og rettslige hensyn i velferdsstatens møter med mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer
 • kan identifisere og analysere faglige problemstillinger i lys av teori innenfor helse- og samfunnsvitenskap, etikk og juss.

Ferdigheter

 • kan anvende eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan analysere og kritisk drøfte sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle forhold som påvirker utvikling og videreføring av rusvaner og psykisk helse
 • kan vurdere ulike kunnskapsformer i fagfeltet på et vitenskapelig grunnlag og anvende disse i møte med brukere, pårørende og tjenesteytere
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor fagfeltene rus- og psykisk helsearbeid, hver for seg og i sammenheng.
 • kan beherske fagområdenes uttrykksformer og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og med allmennheten
 • kan formidle omfattende selvstendig kunnskapsbasert arbeid
 • kan innta et samfunnskritisk perspektiv når det gjelder utvikling og behandling av psykiske lidelser og rusproblematikk og bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Bachelorgrad i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie, ergoterapi, fysioterapi eller tilsvarende 3-årig profesjonsutdanning innenfor disse områdene.

Søkere med annen helse- og sosialfaglig utdanningsbakgrunn kan vurderes for opptak, dersom utdanning inneholder klinisk praksis. Krav om praksis kan fravikes dersom søkeren har relevant bachelor i helse- eller samfunnsfag og et selvstendig forskningsarbeid tilsvarende bacheloroppgave samt forskningsmetode på bachelornivå og oppfyller dybdekravet på minimum 80 studiepoeng eller kravet om integrert utdanning av minimum 120 studiepoeng omfang innenfor fagområdet til masterstudiet.

Utfyllende regler for opptak

Søknad og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Opptak 2021

Det blir ikke gjennomført opptak til deltidsstudiet i 2021. Les om vårt fulltidsstudium her.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Første år, semester 1

   Vitenskapsfilosofi og moralfilosofi

   Studiepoeng: 10

  • Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser

   Første år, semester 1

   Rusproblematikk og psykiske helseutfordringer - grunnlagsforståelser

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode I

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode I

   Studiepoeng: 10

  • Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk

   Første år, semester 2

   Recovery-orienterte perspektiv på psykiske lidelser og rusproblematikk

   Studiepoeng: 10

  • Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Andre år, semester 3

   Menneskerettigheter, helseetikk og helserett

   Studiepoeng: 10

  • Kunnskapssyn i praksis

   Andre år, semester 4

   Kunnskapssyn i praksis

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan

   Andre år, semester 4

   Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid del I: Prosjektplan

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode II

   Tredje år, semester 5

   Forskningsmetode II

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid

   Tredje år, semester 5

   Masteroppgave i rus- og psykisk helsearbeid

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne i 3. semester

  • Helseteknologi i klinisk praksis

   Andre år, semester 3

   Helseteknologi i klinisk praksis

   Studiepoeng: 10

  • Simuleringsbasert læring

   Andre år, semester 3

   Simuleringsbasert læring

   Studiepoeng: 10

  • Pasientsikkerhet - teori og praksis

   Andre år, semester 3

   Pasientsikkerhet - teori og praksis

   Studiepoeng: 10

  • Profesjonsveiledning

   Andre år, semester 3

   Profesjonsveiledning

   Studiepoeng: 10

  • Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

   Andre år, semester 3

   Brukermedvirkning og personsentrert omsorg i helsetjenesten

   Studiepoeng: 10

  • Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

   Andre år, semester 3

   Profesjonelle relasjoner i helsefaglig arbeid

   Studiepoeng: 10

  • Arbeidsliv og rus

   Andre år, semester 3

   Arbeidsliv og rus

   Studiepoeng: 10

Fagmiljøet i psykisk helse og rus

Vi har et bredt og variert kompetansemiljø innen temaene rus og psykisk helse ved Universitetet i Stavanger.

Illustrasjonsfoto med tre studenter, sosial arbeid
Foto: Elisabeth Tønnessen

Fagmiljøet er tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Det undervises og forskes fra bachelornivå og helt opp til Ph.d.-nivå. Vi har en tverrfaglig masterutdanning i rus og psykisk helsearbeid og Ph.d-kurs innen feltet.

Områder det forskes på er blant annet arbeidsliv og psykisk helse og rus, behandling av rus og psykiske lidelser, recovery i rusbehandling, tvangsbruk ved psykiske lidelse, illegale rusmiljøer, og organisering av behandlingstilbud av rus og psykiske lidelser innen kommunehelsetjenesten. Bruker- og pårørendeperspektivet er sentralt i all vår forskning.

Vi ønsker å bidra til ny kunnskap om rusmiddelbruk, psykisk helse og uhelse, og hvordan velferdsstaten møter disse fenomenene. Rusmiddelbruk og rusproblemer, psykisk helse og psykisk uhelse forstås i relasjon til kontekst, det vil si at kjønn, kunnskapshegemoni, velferdspolitikk, verdier, rettslig regulering og tjenestetilbud påvirker og blir påvirket av hverandre i dynamiske prosesser med ulike maktforhold.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Alle studenter ved UiS skal ha muligheten til å ta deler av studiet sitt i utlandet. For studenter på deltidsprogram kreves det gjerne noen ekstra tilpasninger.For utfyllende informasjon om opplegg, anbefalinger og kontaktperson, se Rus- og psykisk helsearbeid, master – heltid.

+

Kontakt:

Førsteamanuensis
51834228
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for folkehelse
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: