Hopp til hovedinnhold

Statsvitenskap bachelor

Statsvitenskap defineres gjerne som det systematiske studiet av politikk. Men hva menes med det? Og hva lærer du om på bachelorprogrammet i statsvitenskap ved UiS?

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

43

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 43,8 / 40,1 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Framtidens yrker: Bærekraftsleder
Linjeforeningen til statsvitenskap på reise
Statsviterne på UiS er en aktiv linjeforening som reiser hvert år på studietur og som har gjort omfattende arbeid som faddere for nye studenter.

Hvem har politisk makt i Norge - og i resten av verden - og hvorfor har de det? Hva er det som gjør at ikke alle land blir demokratiske? Hvordan kan vi si at flertallet har rett til å styre over mindretallet? Hvorfor stemmer folk som de gjør?  

Dette er eksempler på noen av spørsmålene du vil bruke tid på i løpet av bachelorprogrammet i statsvitenskap. Du lærer om hvordan samfunnet og politikken er organisert, hvordan maktforholdene er og hvordan politikk utformes, påvirkes, gjennomføres og virker.  

Men hva er politikk da? En av de mest brukte definisjonene sier at politikk er alle aktiviteter som vedrører den autoritative fordelingen av verdier i et samfunn. En enklere versjon sier at politikk kan fanges inn med spørsmålet «Hvem får hva, når og hvordan?».  

På studieprogrammet undersøkes dette spørsmålet i en rekke emner som til sammen dekker statsvitenskapens kjerneområder; fra politisk teori, til offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og komparativ politikk. I tillegg lærer du selvfølgelig også å studere politikk «systematisk», gjennom emner i samfunnsvitenskapelig metode.  

I løpet av utdanningen har du muligheten til å skape din egen profil gjennom valgfrie emner (50 studiepoeng). Utveksling og praksisopphold er to måter å gjøre dette på.  

Det legges til rette for at alle studenter reiser på utveksling i 4. semester.

Du kan også søke om å få et praksisopphold i en virksomhet. Gjennom praksisemnet blir studentene mer bevisste på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelseenergi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i statsvitenskap ved andre universiteter. 

Hva kan du bli?

Statsvitere arbeider i lokal og statlig forvaltning, i organisasjoner, innen media, diplomati og internasjonale organisasjoner og i næringslivet.

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til flere masterprogram ved UiS, bl.a. Master i endringsledelse og Master i energi, miljø og samfunn, og vil kunne kvalifisere for opptak ved masterstudier i samfunnsvitenskap/statsvitenskap ved andre utdanningsinstitusjoner.

Møt våre studenter

Alumner statsvitenskap

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om statsvitenskap bachelor

Hvilke jobber får statsvitere? Kan jeg dra på utveksling?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvorfor skal jeg velge bachelor i statsvitenskap? 

Du trenger ikke å være aktiv i politikken for å velge statsvitenskap, du trenger ikke engang ha et klart partipolitisk ståsted. Men du bør ha en interesse for politikk, en undring eller nysgjerrighet. Det kan handle om det nære og lokale, om hvorfor din kommune har så dårlige (eller gode?!) skoler mens skolene i nabokommunen gjør det mye bedre. Det kan dreie seg om de store globale utfordringene, knyttet til samarbeid og sikkerhet, klima og nå også pandemier. Eller det kan handle om valg og politikk på nasjonalt nivå, kanskje er du en av dem som ser mer frem til valgnatten enn til Eurovision Song Contest? I så fall vil du føle deg hjemme og ha tre interessante år hos oss! 

Hvilke jobber får statsvitere? 

Som statsviter kan du (nesten) bli hva du vil! Det høres ut som et politikersvar, men poenget er at statsvitenskapelige studier er en såkalt generalistutdannelse. De kvalifiserer ikke for en konkret yrkesrolle, med mindre man tar sikte på å bli forsker/underviser og fortsetter mot både mastergrad og doktorgrad. Gjennom utdanningen tilegner du deg ferdigheter og kunnskap som kan være nyttige i en rekke jobber. Tradisjonelt har statsvitere ofte fylt ulike roller i offentlig forvaltning, som saksbehandlere, analytikere, ledere, informasjonsmedarbeidere osv. De senere årene er det likevel også blitt vanligere at statsvitere ansettes i privat sektor. Du kan lese mer om jobbmuligheter for statsvitere på utdanning.no

Hvordan kan jeg engasjere meg?  

Alle studenter blir automatisk medlem av StOr, studentenes egen interesseorganisasjon. StOr er ikke bare opptatt av å ivareta dine interesser som student, men er også en paraplyorganisasjon for ALLE studentorganisasjoner ved UiS – humanitære, kulturelle, politiske, idrettsorganisasjoner eller hva det måtte være. Ved oppstart vil du møte representanter som forteller mer om hva du kan bli med på. Og, for ikke å glemme, statsvitere har sin egen linjeforening om er ansvarlige for både faglige og sosiale arrangementer.  

Hvilke emner dekkes på studiet?  

Studiet er bygget opp rundt et sett av kjerneemner som gir deg innsikt i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, makt og politikk i Norge, komparativ politikk og politisk atferd, internasjonal politikk og metode. I tillegg tilbys det emner med vekt på blant annet organisasjonsteori, demokratiteori, miljø- og klimapolitikk, kultur og mangfold med mer. En mer detaljert oversikt over studieforløpet og emnene finner du her.

Er det mulig å velge emner selv? 

I løpet av utdanningen har du muligheten til å skape din egen profil gjennom valgfrie emner på til sammen 50 studiepoeng. Utveksling og praksisopphold kan fylle noen av disse poengene, mens resten kan plukkes enten fra en rekke valgemner ved SV-fakultetet eller fra andre fakulteter ved UiS.  

Er det praksis på studiet?  

Jepp, det er det! I det andre året av studieforløpet, på våren, har du muligheten til å ha praksis i en av flere ulike virksomheter. Vi har mellom 10-13 praksisplasser. Les mer her: Praksis i arbeidslivet - statsvitenskap og sosiologi.

Kan jeg dra på utveksling? 

Ja, faktisk vil vi si det så sterkt at du bør dra på utveksling hvis det er praktisk mulig for deg! Vi hjelper deg så godt vi kan både i forkant, underveis og når du kommer hjem.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Du har kunnskap om:

 • fagets historie og om sentrale statsvitenskapelige studier
 • hvordan det norske og andre lands politiske systemer er bygget opp og fungerer
 • internasjonal politikk og staters samhandling, og om forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk
 • politisk teori og filosofi, og om de ideene og verdiene som underligger utformingen av våre politiske institusjoner
 • sentrale statsvitenskapelige temaer knyttet til f eks valg og velgeratferd, forvaltningens organisering og virkemåte
 • ulike forskningsmetoder som brukes i studier av politikk, for eksempel survey, intervjuer, analyser av dokumenter og deltakende observasjon

Ferdigheter

Du kan:

 • finne frem til, sette deg inn i og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • gjøre rede for sentrale statsvitenskapelige begreper som for eksempel demokrati, liberalisering, maktfordeling, politiske institusjoner og velferdsstat
 • anvende slike begreper og teorier fra faget til å forstå samfunnet, til å analysere politisk innflytelse og makt, og til å vurdere konsekvensene av viktige hendelser
 • formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar og ryddig framstilling av resultatene
 • på den måten både bidra til, men også dra nytte av, statsvitenskapelig kunnskapsproduksjon i arbeids- og organisasjonsliv

Generell kompetanse

Du har:

 • evne til kritisk refleksjon, til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • evne til å sortere relevante og saklige argumenter fra ubegrunnede og spekulative påstander
 • respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Praksis i arbeidslivet

Praksis i statsvitenskap og sosiologi 

Gjennom valgemnet Praksis i statsvitenskap og sosiologi, som du kan ta i fjerde semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt for medie- og samfunnsfag samarbeider med.

 Praksisoppholdet gir deg en uvurderlig mulighet til å få et innblikk i hva du kan jobbe med etter endt utdanning.

Her kan du jobbe som praksisstudent

Disse virksomhetene tar imot praksisstudenter våren 2022:

 1. Statsforvalteren i Rogaland – landbruk og mat
 2. KS Vest-Norge
 3. Stavanger kommune – næringsavdelingen
 4. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 5. Røde kors
 6. Næringsforeningen i Stavangerregionen 
 7. Nivel

   

Virksomhetenes egne presentasjoner

Her finner du presentasjonene de ulike virksomhetene holdt under årets informasjonsmøte:

Søknadsfrist

1. november.

Har du spørsmål? Kontakt emneansvarlig Ann Karin Tennås Holmen.

Opptakskrav

Statsvitenskapstudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

 • SVEXPHIL Examen philosophicum.
 • BST100 Makt og politikk.
 • BST115 Politisk teori.
 • BSS120 Forskningsteori og metode.
 • BST120 Offentlig politikk og administrasjon.
 • BST130 Internasjonal politikk.

Sosiologistudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

 • SVEXPHIL Examen philosophicum.
 • BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiv.
 • BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner.
 • BSS120 Forskningsteori og metode.
 • BSS130 Samfunnsstruktur i endring.
 • BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver.

Karakter for BSS300 Kvalitativ forskningsmetode vil ikke være klar ved søknadsfrist, men tas med i vurdering ved opptak.

Møter du kravene ovenfor, blir du vurdert på grunnlag av søknaden og CV-en du sender inn. Normert studieprogresjon blir vektlagt. Dersom praksisvirksomheten ønsker det, blir du kalt inn til et jobbintervju.

Det er ikke gitt at alle som søker på praksisemnet, får tilbud om jobb. Blir du ikke tatt opp på praksisemnet, må du ta andre valgemner.

Slik søker du

 1. Skriv en generell søknad om hvorfor du ønsker å gå ut i praksis.
 2. Skriv individuelle motivasjonstekster til de virksomhetene du ønsker å søke deg til. Du kan velge tre virksomheter og rangere dem fra første- til tredjevalg.
 3. Ikke oppgi hvordan du rangerer virksomhetene i søknaden eller motivasjonstekstene – oppgi dette i et eget dokument, som ikke vil bli videresendt av UiS til virksomhetene.
 4. Skriv CV.
 5. Hent ut karakterutskriften din fra Studentweb eller Vitnemålsportalen.
 6. Send alle dokumentene i PDF-format til post-ims@uis.no.

Praksisstudents erfaring:

– Veldig relevant og gull verdt

Bærekraftsleder

Framtidens yrker

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • 4. semester: valgemner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 4. semester

  • Valgemner 4. semester

   • Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Studiepoeng: 20

   • Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Studiepoeng: 10

   • Kriser og samfunnssikkerhet

    Andre år, semester 4

    Kriser og samfunnssikkerhet

    Studiepoeng: 10

   • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Studiepoeng: 10

   • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Andre år, semester 4

    Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Studiepoeng: 10

   • Digital Culture and Society

    Andre år, semester 4

    Digital Culture and Society

    Studiepoeng: 10

 • Valgemner 5. semester

  • Politikk, beslutninger og risiko

   Tredje år, semester 5

   Politikk, beslutninger og risiko

   Studiepoeng: 10

  • Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

   Tredje år, semester 5

   Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

   Studiepoeng: 10

  • Miljø- og energipolitikk

   Tredje år, semester 5

   Miljø- og energipolitikk

   Studiepoeng: 10

  • Demokratiteori

   Tredje år, semester 5

   Demokratiteori

   Studiepoeng: 10

  • Media and communication

   Tredje år, semester 5

   Media and communication

   Studiepoeng: 10

  • Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Tredje år, semester 5

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Studiepoeng: 10

Se presentasjon om statsvitenskap fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!
Presentasjon av fagmiljøet

Statsvitermiljøet ved UiS

Statsvitermiljøet ved Institutt for medie- og samfunn (IMS) er lite, men variert og aktivt innen alle statsvitenskapens kjerneområder.

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.
Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS) tilbyr utdanninger innen, og forsker på, media, sosiologi og statsvitskap samt endringsleidelse og energi, miljø og samfunn.

Statsvitermiljøet ved IMS er lite, men variert og aktivt innen alle statsvitenskapens kjerneområder. Noen konsentrerer seg om internasjonal politikk og undersøker blant annet ulike sider ved internasjonale forhandlinger, avtaler og organisasjoner slik som WHO og FN.

Andre interesserer seg for offentlig politikk og administrasjon, og studerer f.eks. miljø- og klimapolitikk, innovasjon i offentlig sektor, organisasjonsdesign, styringsutfordringer på tvers av institusjonelle og geografiske grenser og betydningen av identitet, mangfold og kulturarv i lokale planleggingsprosesser.

Valg og politisk atferd er et tema flere av oss er opptatt av, f.eks. i analyser av politisk representasjon, av hvordan folk danner seg politiske oppfatninger og av hvordan nyheter påvirker partikonkurransen og oppslutning om politiske partier. I tillegg forskes det på tema under politisk teori, demokratiteori, rettsfilosofi og etikk, bl.a. i et prosjekt om ytringsfrihet for ekstremister. Til slutt har miljøet også metodisk interesserte forskere, som blant annet arbeider med bidrag knyttet til statistisk modellering og såkalt «big data» analyse. 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

4. semesterPå bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde eller femte semester (for de som tar praksisemne i fjerde semester).Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land. Dette oppnår du best ved å reise på utveksling. Statsvitenskapsstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.Emnevalg

I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Faglige spesialiseringer

Et utvekslingsopphold gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor fag som vi ikke kan tilby i Stavanger. Her finner du forslag til avtaler med godt fagtilbud innenfor spesialiseringer i statsvitenskap.

Politisk teori: Adelaide University, Oxford Brooks University, København Universitet, Uni of Wisconsin-Platteville, Uni Mississippi, Uni of New Haven, San Diego State University.

Offentlig politikk og Administrasjon: ISCTE – University of Lisbon, København Universitet, Uni of Wisconsin-Platteville, Cal state LA, San Diego State University, Hawaii Pacific University, Århus Universitet.

Komparativ politikk: Science Po Toulouse, ISCTE – University of Lisbon, Uni of Wisconsin-Platteville, Uni Mississippi, Uni of New Haven, San Diego State University, Cal state LA, Cal state Bakersfield, Hawaii Pacific University, Århus Universitet.

Internasjonal politikk: Griffith University, Wollongong University, University of Otago, Oxford Brooks University, København Universitet, Lunds Universitet, Uni of Wisconsin-Platteville, Uni Mississippi, Cal state Bakersfield, Uni of New Haven, Cal state Montereybay, Cal state LA, San Diego state University, Hawaii Pacific University.

Europeisk politikk og EU: University of Hradec Králové.

Amerikansk politikk: Uni Mississippi, Uni of New Haven, San Diego State University, Cal state LA, Cal state Bakersfield, Cal state Bakersfield, Uni of New Haven, Hawaii Pacific University.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Ofte stilste spørsmål om utveksling

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Nina Nesheim for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Ofte stilte spørsmål om utveksling

+
Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  University of Brighton

  Bli Erasmus+-student i Brighton!

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

  Lingnan University

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Wollongong

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Lunds universitet

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Frankrike

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia

  University of Brighton

  Bli Erasmus+-student i Brighton!

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Tsjekkia

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • USA

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  University of Wollongong

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Kontakt oss

Professor
51832186
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831581
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen SV

Administrasjon IMS

Din linjeforening

Statsviterne på UiS

Livet som Stavanger-student

Du er kanskje også interessert i:

Endringsledelse

master 2 år

Samfunnssikkerhet

master 2 år

Resultatet av studentvalet 2021

Teknat-liste fekk flest stemmer, og total oppslutning på valet var 15,73 prosent.

Studentenes hus og Tappetårnet fyller 10 år

Studentes hus feirer denne helgen 10-års jubileum sammen med SiS. Huset ligger midt i hjertet av campus og er studentene...

10 kjappe spørsmål til StOr-leder Eira

Eira er leder for drøye 12 000 studenter ved UiS. Bli bedre kjent med 23-åringen fra Trondheim!

Ny studentprest

Han er samtalepartner for alle som trenger noen å lufte tankene med. Enten de er kristne eller ikke. Sigbjørn Rydland Jå...

Munnbind-påbud kollektivtransport

Dersom du må bruke kollektivtransport er det fra 1. september påbudt med munnbind.

Bli med på Aktiv-uka!

– Vi arrangerer en gratis og alkoholfri festival for dere som er aktive – og for dere som har ambisjoner om å bli det, s...

Vil du bli UiS sin neste studentambassadør?

UiS søker etter studenter som har lyst og anledning til å være med å rekruttere nye studenter. Alle som studerer ved UiS...

Ny start for studentane

Etter eit tøft år for studentane ligg mykje no til rette for ein løfterik semesterstart.

Slik registrerer du sitteplass og bestiller plass i lesesalen

Fra studiestart kan du som student registrere sitteplass i forelesningssaler og undervisningsrom samt bestille plass i l...

Ja hallo! Isah kommer til Fadderfestivalen

Programmet til årets Fadderfestival er klart. Det er bare å glede seg til store navn som Isah, Musti, Dårlig vane, Emir ...

Åpningstider SiS-kafeer

Det nærmer seg studiestart og kafékos på våre campuser!

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

Fadder: Velkommen til nye studenter på campus Bjergsted

Hei, og velkommen til studiestart og fadderuke ved UiS, Fakultet for utøvende kunstfag. Som alltid arrangeres det fadder...

Mars Institute Student Chapter-MISC

Mars Institute Student Chapter er en studentorganisasjon ved Universitet av Stavanger, underlagt Mars Institute Norge og...

UiS har størst nasjonal framgang i søkertall. Nytt tollstudium er vinneren

UiS er den institusjonen i landet som øker mest i antall primærsøkere i årets nasjonale opptak, Samordna opptak. Hele 8 ...

Bli valgmedarbeider

Stortings- og sametingsvalget i Stavanger blir gjennomført 12. og 13. september 2021. Vil du bli valgmedarbeider med ans...

Sulten på det sosiale? Søk fadder nå!

Som fadder tar du imot nye studenter som kommer til semesterstart og Fadderuka i midten av august.

Stor tro på bransjen

Hotelldirektør på Quality Hotel Residence i Sandnes, Dan Bergsten, er ikkje bekymret for hva framtida vil bringe. Han me...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Heia Malin!

Elektroingeniør-student Malin liker kombinasjonen av praktisk arbeid og teori.

Heia studenter!

Bli kjent med et knippe av våre studenter ved UiS. Hva studerer de og hvorfor? Hvor ble de kjent med folk? Hva finner de...

Heia Katharina!

Lærerstudent Katharina har allerede fått drømmejobben: hun er lærer på en barneskole hvor ungene elsker å lære.

Heia Tomine!

Journaliststudent Tomine sin drømmejobb er kanskje i verdensrommet, kanskje hun blir kosmosreporter?

SHoT-undersøkelsen "HELT ÆRLIG"

Hvordan har koronalivet for deg som student vært? SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i 1. mars - 5. april 2...

Pedagogstudentene UiS

Pedagogstudentene jobber vi sammen for å skape best mulige utdanninger, slik at alle skal bli rustet til et av verdens ...

Kammermusikkonkurransen 2021

Alle studenter innen klassisk musikk inviteres herved til å delta i Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusi...

Rektor seier: Hald avstand!

Vi har delvis gjenåpna campus, og det er herleg! Nettopp derfor er det avgjerande at me ikkje blir slappe med smittevern...

Valgte statsvitenskap på UiS på grunn av det sterke fagmiljøet

Johannes Brattberg har hatt mange spennende jobber, men alt startet med statsvitenskap på UiS.

Marie jobber mens hun studerer

Marie Ørland begynte høsten 2020 i første kullet på den nye arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen ved UiS.

Anette endte opp på statsvitenskap, det er hun glad for

– Det er vanskelig å vite hvor veien vil gå når man begynner. Ofte er det ganske tilfeldig hvor man ender opp, forteller...

Heia Caroline!

Barnehagelærer-student Caroline vil enten bli spesialpedagog i barnehage eller forsker innen barnehagefeltet.

Heia Lotte!

Statsviterstudent Lotte vil jobbe i PST, enkelt og greit.

Heia Einar!

Hotelledelse-student Einar liker å arbeide med mennesker og er interessert i ledelse og utvikling av næring.

Heia Nanna!

Mediastudent Nanna lurer på om hun ikke blir regissør en dag.

Heia Solrun!

Økonomistudent Solrun vil ha en jobb som hun gleder seg til hver dag.

Heia Tobias!

Energi- og petroleumsstudent Tobias vil jobbe offshore i oljesektoren.

Heia Ingrid!

Paramedisinstudent Ingrid vil jobbe som redningsmann i luftambulansen. Hun skal bare seile litt først.