Hopp til hovedinnhold

Tre steg til bedre kvalitet i sykehjem og hjemmetjenesten

Noen sykehjem har knekt koden for å gi gode tjenester til beboerne. Hva gjør de som andre ikke gjør?

Publisert: Endret:
Lederguiden skal være et rammeverk for å starte en diskusjon om aktuelle utfordringer på arbeidsplassen, få en oversikt over og systematisere pågående kvalitetsarbeid og evaluere framdriften (Foto: NETTOP).

Først publisert 7. november 2020 på forskning.no. Tekst: Cathrine Sneberg

Svikt i rutiner utgjør en fare for pasienters sikkerhet. Selv om stadig flere mennesker trenger mer avanserte helsetjenester på sykehjem og i hjemmet, har kommunale helsetjenester fått betydelig mindre oppmerksomhet enn sykehus i forskning på det å levere trygge og gode tjenester.

Dette ville forskere ved Universitetet i Stavanger gjøre noe med.

– Vi har intervjuet ledere og ansatte fra sykehjem og hjemmetjenester i flere kommuner for å høre om utfordringer de møter i sitt kvalitetsarbeid, forteller Terese Johannessen.

Hun er stipendiat ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS. Som sykepleier har hun selv opplevd at det mangler en systematisk tilnærming for å holde et jevnt trykk på arbeidet med kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten.

– Vi har også fulgt ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten gjennom et år for å lære mer om hvordan de arbeider med forbedring av tjenester i det daglige, sier hun.

Sentrale krav passer ikke alltid lokale behov

Terese Johannessen, sykepleier og stipendiat ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten (Foto: Mari Hult)

Funnene viser at utfordringene de opplever, henger sammen og påvirker hverandre.

– Samtlige ledere fortalte at de må kutte utgifter. Dette går på bekostning av noe og fører til at ledere opplever at de står i en skvis mellom kommunens budsjetter og behovene til egen avdeling, forklarer Johannessen.

Ledere forteller også om en arbeidshverdag der mye er utenfor deres kontroll. For når politikerne lager nye lover og reformer som skal støtte kommunale helsetjenester, må ledere og ansatte omstille seg og tidvis ta vanskelige beslutninger for å få kravene til å passe de lokale behovene.

– En leder fortalte at når de endelig hadde fått på plass gode rutiner på sykehjemmet, så ble de slått sammen med nabokommunen. Dette førte til at de måtte starte arbeidet på nytt og med en ny ledergruppe, legger hun til.

Ikke tid til langsiktig planlegging

De ansatte i helsetjenesten ønsker å gjøre en god jobb, men med stadige omstillinger kan de miste kontinuitet i arbeidet.

Det er heller ikke alltid slik at arbeidsforholdene tilrettelegger for at ansatte kan gi de tjenestene de ønsker til pasientene.

– Det er en kjede med utfordringer som rammer dem. Innsparinger, endring i rutiner, flere oppgaver og høyt sykefravær, forklarer forskeren.

Hva gjør det med kvaliteten på tjenestene som gis til pasientene? Og hva med engasjementet til ansatte som skal stå i dette?

– Vi ser at fokuset blir daglig drift istedenfor langsiktig planlegging. Alle er så presset av oppgavene de skal gjennomføre i løpet av dagen at de ikke får planlagt langsiktige mål og behov slik at pasienter får den tryggheten og hjelpen de skal ha, sier hun.

På tross av dette får noen det til

Det er krevende både for ledere og ansatte å jobbe med kvalitet når de i tillegg skal effektivisere og spare. Statlige meldinger viser også at ledere mangler gode verktøy i gjennomføringen av kvalitetsarbeidet.

Likevel klarer noen sykehjem å gi trygge og gode tjenester til pasienten til tross for alle utfordringene de står i.

– Vår forskning viser at de jobber systematisk med kvalitet og sikkerhet. Tid, system og samhold på arbeidsplassen er viktige forutsetninger for å få varige resultat av arbeidet, forteller Johannessen.

For å avhjelpe kommunehelsetjenesten har hun og forskerne i prosjektet SAFE-LEAD utviklet en lederguide som gjennom tre steg skal støtte lederne i arbeidet med kvalitet og sikkerhet.

Guiden bygger på europeisk forskning og er videreutviklet sammen med ledere fra sykehjem og hjemmetjenester i Norge.

Tre steg til bedre kvalitet

Lederguiden skal være et rammeverk for å starte en diskusjon om aktuelle utfordringer på arbeidsplassen, få en oversikt over og systematisere pågående kvalitetsarbeid og evaluere framdriften.

Den tar utgangspunkt i sju utfordringer ledere ofte møter i hverdagen og er bygd av tre steg i kvalitetsarbeidet.

Det første steget handler om å kartlegge hvilke utfordringer organisasjonen har i arbeidet med kvalitetsforbedring og få et overblikk over hvilke områder som trenger mer oppmerksomhet. Ut fra dette kan enhetene prioritere to–tre områder som de vil jobbe videre med i en gitt periode.

Steg to gir forslag til mål for å møte de identifiserte utfordringene, mens man i steg tre skal utvikle tiltak og handlingsplaner for arbeidet.

– Vi vil lære av det som går bra

– Tanken er at ledere og ansatte, gjerne sammen med pasienter, kontinuerlig skal bruke denne guiden for å identifisere og gjøre opp status på sine utfordringer og målsettinger, sier Johannessen.

Målet med guiden er å bygge lederkompetanse og veilede ledere i arbeidet med å forbedre kvalitet i praksis. Forskerne har fulgt ledere gjennom et år for å se hvordan de bruker guiden og hvilke endringer som skjer i tjenestene.

– Dette gjør vi fordi vi vil lære av det som går bra. For vi kan kanskje ikke stoppe utfordringene, men vi kan hjelpe dem med å stå i det og holde trykket oppe i arbeidet med kvalitet, sier hun.

Referanser:

Siri Wiig mfl.: Improving quality and safety in nursing homes and home care: the study protocol of a mixed-methods research design to implement a leadership interventionBMJ Open, 2018.

Eline Ree mfl.: How do contextual factors influence quality and safety work in the Norwegian home care and nursing home settings? A qualitative study about managers’ experiencesBMJ Open, 2019.

Terese Johannessen mfl.: Exploring challenges in quality and safety work in nursing homes and home care – a case study as basis for theory developmentBMC Health Services Research, 2020.

Meld. St. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhetOslo: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, 2017.

Forskningsnyheter om pasientsikkerhet

Hva nå for pårørende?

KRONIKK: Bent Høie har gitt oss en nasjonal pårørendestrategi. Men hva er strategien? spør koordinator for Nettverk for ...

Hvordan praktiseres brukerinvolvering på sykehjem og i hjemmetjenesten?

Brukerinvolvering kan bidra til bedre kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. En ny artikkel fra SAFE-LEAD projektet ser...

Slik kan ledere støttes i arbeidet med kvalitetsforbedring

I prosjektet SAFE-LEAD er det utviklet en guide for ledere til bruk i kvalitetsarbeidet i sykehjem og hjemmetjenesten.

Erfaringer fra innføring av lederforskrift i kvalitetsarbeidet

Ny forskning har undersøkt sykehuslederes perspektiver med å ta i bruk kvalitetsforbedringsforskriften i helse- og omsor...

Sykehusene får ny guide for å involvere de pårørende til kreftpasienter

Det kan øke sikkerheten for pasientene, mener eksperter.

Norges første temanummer om pasientsikkerhet

Kommunene har ansvar for god pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Men det har skortet på forskning på fagfelt...

Resiliens i prehospitale tjenester - et nytt fokus for fremtidig forskning?

En ny kommentarartikkel diskuterer hvordan resiliensperspektivet kan inkluderes i forskning på prehospitale tjenester.

Digital samling i Nettverk for pårørendeforskning

Den årlige samlingen i Nettverk for pårørendeforskning ble avviklet digitalt på grunn av den utfordrende Korona-situasjo...

Holdninger til teamarbeid i helsetjenesten

Trening på teamarbeid må få større plass i sykepleierutdanningen. Er et spørreskjema som måler holdninger til teamarbeid...

Forskning på kvalitet i praksisstudier i sykepleieutdanningen

Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne t...

InvolveMENT – for ungdoms psykiske helse

Gjennom forskningsprosjektet vil vi bidra til å styrke tilgangen til og kvaliteten på helsetjenesten for ungdom med psyk...

Kvalitet i praksisstudier på sykehjem

Kvalitet i praksisstudier (QUALinCLINstud) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kva...

SAFE-LEAD - Ledelse av kvalitet og sikkerhet i kommunehelsetjenesten

Ledere i kommunehelsetjenesten erfarer ofte at de mangler gode verktøy i kvalitet og sikkerhetsarbeidet. Dette vil SAFE-...

Resiliens i helsetjenesten

Forskningsprosjektet Resiliens i helsetjenesten (RiH) har som hovedmål å endre forståelse av kvalitet i helsetjenesten g...

Stress, press og andre utfordringar

Nokre sjukeheimar har knokke koden for korleis gi trygge og gode tenester til pasientane. Kva gjer dei som andre ikkje g...

Helsepolitiker besøkte SHARE

Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget besøkte SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten fo...

Disputas om sikkerhet for suicidale pasienter

Hvordan kan vi forstå sikker klinisk praksis for pasienter i selvmordskrise som er innlagt på psykiatrisk avdeling? Det ...

Samvalg for ungdom kan redusere bruken av tvang

Ungdommer har rett til å bli involvert i avgjørelser om egen behandling. En ny studie utforsker ungdoms erfaringer med b...

Helseinformasjon må raskere ut

Prosjektet COVCOM skal forske på effekten av forskningsformidling i kriser.

Pasientsikkerhetskultur i norske sykehjem

Masterstudent Camilla Seljemo har undersøkt hvordan transformasjonsledelse, jobbkrav og jobbressurser påvirker pasientsi...

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Forskningssenteret SHARE utgjør landets fremste fagmiljø innen kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Unive...

Forventninger til lederforskrift i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE beskriver helsemyndighetenes begrunnelser for og forventninger til en ny forskrift for ledelse ...

Metoder for brukerinvolvering i tilsyn og regulering i helsetjenesten

En ny artikkel fra SHARE og samarbeidspartnere handler om hvordan brukerinvolvering er en del av regulering og tilsyn i ...

Hvordan påvirker motridende verdier og krav arbeid med kvalitetsforbedring i sykehus?

Hvordan ledere på sykehus håndterer motstridende verdier og krav, påvirker arbeidet med kvalitetsforbedring. Dette har f...

Nytt rammeverk for forskning på kvalitet og sikkerhet i pasientoverganger

Når en pasient er ferdigbehandlet på sykehus, er det mye som må være på plass for å sikre god kvalitet i overgangen til ...

Hvordan kan helsetjenestene bidra til personsentrert omsorg?

En ny artikkel fra SAFE-LEAD-prosjektet handler om hvilken betydning transformasjonsledelse, arbeidsmiljø og pasientsikk...

Tverrprofesjonelt teamarbeid i operasjonsavdeling

Ny forskning fra SHARE i samarbeid mellom NTNU Gjøvik og UiS har vurdert hvordan et teamtreningsprogram påvirket tverrpr...

Leger og sykepleiere må lære seg å samarbeide

Når pulsen er høy og minuttene teller, er det livsviktig at leger og sykepleiere samarbeider godt. Treningen bør starte ...

Samhandling på tvers av profesjonar

Dei fleste som har ei helse- eller sosialfagleg utdanning vil i arbeidslivet samarbeide med andre på tvers av profesjona...

Helsepersonells kapasitet til å oppfatte fare og tilpasse arbeidet er viktig for sikker klinisk praksis

Forskning fra SHARE og Stavanger Universitetssjukehus beskriver hvordan helsepersonell opplever sikker klinisk praksis f...