Hopp til hovedinnhold

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å veilede studenter og nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole? Ønsker du å bidra til å utvikle nye læreres profesjonelle identitet og sørge for at flere blir i yrket? Da bør du søke dette utdanningstilbudet!

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

30 (15+15)

Neste oppstart

Høsten 2021

Søknadsfrist

1. mars 2021

Undervisningsform

Samlingsbasert

Emnet «Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen» er et profesjonsrettet videreutdanningstilbud på masternivå. Tilbudet er støttet av Utdanningsdirektoratet og er en del av Kompetanse for kvalitet.  Utdanningen tar utgangspunkt i retningslinjer for lærerutdanningene og læreplaner for grunnskole og videregående opplæring, samt praksisplaner for studiene og gjeldende avtaler og retningslinjer for veiledningsordninger for nyutdannede lærere.

Studiet vil bygge på sosiokulturelle perspektiver på læring og en grunnleggende teoretisk forståelse som sier at veiledning er et redskap blant flere (medierende artefakter) for læring i utdanning og yrke. Studiet er praksisrettet, og studentenes erfaringer fra egen yrkespraksis vil bli benyttet som en del av refleksjonsgrunnlaget i studiet.

Emnet har et omfang på 30 studiepoeng, og består av to moduler á 15 studiepoeng. Første semester tar du en grunnmodul, og i andre semester tar du enten forypningsmodul 1 eller 2. Se under for mer om innholdet i de ulike modulene.

Emnet tilbys som et deltidsstudium over to semester; høst og vår. Emnet organiseres i form av 7 samlinger á fem timer, hvert semester. I tillegg kommer obligatorisk arbeid med ulike arbeidskrav i basisgrupper mellom samlingene.

Etter gjennomført og bestått videreutdanning vil kandidaten være kvalifisert for å arbeide som praksislærer og veileder for kolleger, samt ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser.

Undervisningsspråk:  Norsk.

Forkunnskapskrav: Emnet er åpent for lærere som har gjennomført og bestått utdanning som lærer 1-7, lærer 5- 10, lærer 8-13 eller tilsvarende, samt minimum tre års erfaring som lærer i skolen.

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon. Studenter som har gjennomført og bestått tidligere praksislærerutdanning (15 studiepoeng) og veilederutdanning for nyutdannede (15 studiepoeng) kan søke om å få begynne direkte på fordypningsmodulen (vårsemesteret).

Emnet vil kunne gi innpass på masterstudier etter søknad med dokumentasjon.

Samlinger
Høsten 2020

21.-24. august 22.-23. september 28.-29. oktober

Våren 2021

13.-14. januar 15.-16. februar 17.-18. mars

Slik søker du

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen er eit vidareutdanningstilbod gjennom Utdanningsdirektoratet si ordning med Kompetanse for Kvalitet.

For å ta del i finansieringsordninga må du søke via Utdanningsdirektoratet, i perioden 1. februar-1. mars.

Les meir om Kompetanse for Kvalitet og kva Utdaningsdirektoratet seier om vidareutdanning for lærarar.

Solaseminaret - for deg som er nyutdannet

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehagelærere, lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærerne som er den primære målgruppen for seminaret.

Alle nyutdanna nytilsatte lærere som ble ferdige med sin utdanning våren 2019 eller våren 2020 inviteres med dette til årets «Solaseminar».

Ettersom Solaseminarene for 2020 ble avlyst pga korona, har vi valgt å utvide kapasiteten for Solaseminarene i 2021. Det betyr at:   

  • nyutdanna nytilsatte barnehagelærere ønskes velkommen til å delta på «Solaseminar» enten den 22. mars eller den 23. mars 2021.
  • nyutdanna nytilsatte lærere i skolen ønskes velkommen til å delta på «Solaseminar» enten den 24. mars eller den 25. mars 2021.   

Mer informasjon om programmet vil bli lagt ut så snart dette er klart, og link til påmelding kommer i begynnelsen av 2021.

UiS arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere, tilbyr UiS Solaseminaret og «Forum for lokale veiledere».

Læreres yrkesstart

Solaseminaret er en møteplass for nyutdannede barnehage lærere og lærere, veiledere, styrere, rektorer, og barnehage- og skolefaglig ansvarlige, men det er de nyutdannede lærere som er den primære målgruppen for seminaret.

Hensikten ved å invitere bredt er at de ulike partene som skal samarbeide om gode ordninger for nye lærere får kunnskap om nye læreres yrkesstart, om hva nye lærere etterspør veiledning om i yrkesstarten og kan motiveres til å bidra til at nye lærere får oppleve glede og mestring i yrket. Samarbeidet handler om å inkludere nye kollegaer i arbeidsfellesskapet som grunnlag for nye læreres profesjonell utvikling.

Forum for lokale veiledere

Dette er et tilbud for veiledere i barnehage- og skole som er ferdig utdannet. Hensikten er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nye spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling.

Universitetet i Stavanger arbeider målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring, jfr. ny intensjonsavtale mellom KD og KS. Som svar på Utdanningsdirektoratets forventning om å synliggjøre arbeidet gjennom promoteringsarbeid og etablering av møteplasser mellom nyutdannede, veiledere, ledere og eiere tilbyr UiS «Sola seminar» og «Forum for lokale veiledere».

Bidrar til gjensidig læring

Hensikten med«Forum for lokale veiledere», er å bidra med faglig påfyll både om lærerarbeidet, hva nyutdannede spør etter og å diskutere dilemmaer knyttet til veiledning i tillegg til erfaringsutveksling. Denne arenaen bidrar til gjensidig læring, og oppleves like meningsfull for de erfarne veilederne som for faglig ansvarlige for både utdanning og ordning ved UiS. Tilbudet består av to heldagssamlinger i løpet av et studieår. Målgruppen er også skole- barnehage ledere/eiere. 

Neste forum for lokale veiledere:

AVLYST: Mandag 30. november 2020

På grunn av smittesituasjonen i regionen avlyses det planlagte forumet 30. november. Vi tar sikte på å sette opp programmet igjen ved neste samling, 22. april 2021.

Torsdag 22. april 2021

kl. 12:00 – 15:00 
Rom: HG N-107, UiS, campus Ullandhaug

Lurer du på noe?

51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis