Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lærere handler om profesjonskvalifisering i yrket, og bidrar til å skape sammenheng mellom utdanning og yrke. UiS har flere tilbud som bidrar til at skole- og barnehageeiere kan videreutvikle sine veiledningsordninger.

Published Sist oppdatert

Tilbud fra UiS som styrker veiledningsordningene

Gjennom kvalifisert veiledning kan den nyutdannede få trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen og møtet med barna og elevene. De får også økt bevissthet om verdien av egen kompetanse.

Veiledning kan på denne måten være viktig for å beholde nyutdannede lærere i barnehagen og skolen. Veiledning som involverer både den nyutdannede ansatte og kolleger, kan også virke utviklende for profesjonsfellesskapet i barnehage og skole og bidra til bedre trivsel og læring for barn og elever.

Veiledning skaper sammenheng mellom utdanning og profesjonsutvikling

Hverdagen i barnehagen og skolen krever kompetanse som ikke kan utvikles gjennom
utdanning alene. For den nyutdannede vil særlig den første tiden som lærer være viktig
og krevende. Nyutdannede som mottar veiledning, er mer positive i vurderingen av
sitt første yrkesår enn de som ikke har fått veiledning. Et tillitsbasert forhold mellom
veileder og nyutdannet, avsatt tid til veiledning, jevnlige møter og veileders kompetanse
er suksessfaktorer som trekkes frem av både nyutdannede og veiledere.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å ivareta nyutdannede, og som har ansvar for å tilby veiledning de to første årene i yrket.

Veiledningstilbudene i kommunene vil variere ut fra lokale prioriteringer og hensyn, men det skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og i gruppe med en kvalifisert veileder.

Utforming av nasjonale rammer for veiledning er ett av tiltakene i den nasjonale strategien for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene, Lærerutdanning 2025. Veiledningen skal skape sammenheng mellom den profesjonskvalifiseringen som foregår i utdanningen og den videre profesjonaliseringen som skjer i yrket.

Kunnskapsdepartementets prinsipper for veiledning

Veiledningen
• er basert på forskning og erfaringsbasert kunnskap om veiledning av nyutdannede lærere og betydningen av videre profesjonsutvikling i yrket
• skaper en overgang mellom utdanning og yrke som både ivaretar og utfordrer nyutdannede i utøvelsen av læreryrket
• skaper en god sammenheng mellom den kvalifiseringen som skjer i utdanningen og videre profesjonsutvikling i yrket
• videreutvikler den nyutdannedes kompetanse og praksis
• inkluderer, anerkjenner og bruker den nyutdannede som ressurs og bidragsyter i profesjonsfellesskapet
• ses i sammenheng med øvrige kompetansetiltak i barnehage og skole
• tilpasses den nyutdannedes forutsetninger og behov
• tilpasses lokale forhold når det gjelder organisering og innhold
• motiverer den nyutdannede til å videreutvikle seg og bli værende i yrket
• gjennomføres og prioriteres på en systematisk måte de to første yrkesårene
– gjennom avsatt tid til planlegging og gjennomføring hos både veiledere og nyutdannede
– etter en strukturert og målrettet plan
– med en hyppighet og et omfang som bidrar til læring og utvikling
– både individuelt og i grupper
• utføres fortrinnsvis av kvalifiserte veiledere som holder seg faglig oppdatert og får muligheter til
etter- og/eller videreutdanning
• bør fortrinnsvis gjennomføres av veileder som ikke har formelt lederansvar for den nyutdannede

Kunnskapsdepartementet, 9/2018

For deg som er veileder for nyutdannede lærere

For deg som er nyutdannet