MENY

Hvor nå for UiS?

Etter havarerte fusjonsforhandlinger og lang tids arbeid med omorganisering, er det tid for å snakke om fremtidens UiS med et åpent blikk.

Mye er i spill. Regjeringen gjør ansatt rektor til “normalordning” innen høyere utdanning, selv om institusjonene fortsatt skal kunne velge å beholde ordning med valgt rektor. Dette handler om organisasjonsdemokrati, og er grunnleggende viktig for en samfunnsinstitusjon som vår.

Siden staten ved Kunnskapsdepartementet eier universitetene, er deres virksomhet for en stor del bundet opp av føringer derfra. Selv mener jeg at Universitetet i Stavanger på sikt burde organiseres som en selvstendig stiftelse snarere enn som et underbruk av Kunnskapsdepartementet.

I Norge er staten så å si altomfattende, og dens lange armer griper dypt inn i både næringsliv og organisasjonsliv. Universitetenes uavhengighet er i dag truet av samrøre med både stat og næringsliv. Ett aspekt ved dette er at grunnforskningen nedprioriteres til fordel for anvendt forskning, i verdiskapingens og samfunnsnyttens navn. Dermed er universitetenes egeninteresse ubønnhørlig koblet opp mot den norske vekstøkonomiens suksess.

Begge deler har bl.a. kommet til uttrykk i debatten de siste par årene om petroleumsforskning. Noe av løsningen på problemet med universitetssektorens miljøskadelige bidrag til klimaendringene ligger i å tegne opp fremtidsscenarier for det gode samfunn, og legge opp forskningspolitikken etter disse.

Universitetets samfunnsoppdrag må forstås som mer enn bare summen av markedsretting og direktiver fra staten. UiS har et selvstendig ansvar for å bidra til en god samfunnsutvikling. UiS bør derfor legge en visjon om det gode samfunn til grunn for både forskningspolitikk og studietilbud. Men da må det først bli slutt på universitetenes nåværende fremtidsscenario basert på «business as usual».

Morten Tønnessen
Førsteamanuensis i filosofi, UiS
Kandidat til UiS-styret for midlertidige ansatte

Morten Tønnessen
Kommentér innlegget

Kommentaren din blir synlig under innlegget som du har valgt å kommentere.